Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Διάλογος περί τηλεοράσεως μέ τόν γέροντα Πετρώνιο. (Μέρος Ε΄)


Διάλογος περί τηλεοράσεως
μέ τόν γέροντα Πετρώνιο (†)
Δικαῖον τῆς Ρουμάνικης Σκήτης τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὅρους

Γέροντος ἱερομ. Πετρωνίου Τανάσε

 -  Πάτερ, παρατηρεῖται ὅτι οἱ οἰκογένειες πού κυττάζουν στήν τηλεόρασι, ἔχουν πολλούς διαπληκτισμούς, λογομαχίες πού φθάνουν μέχρι σέ δυναμικές λύσεις. Πιστεύετε ὅτι κι αὐτά τά προκαλεῖ ἡ τηλεόρασις;

    Ἐπειδή αὐτό εἶναι ἔργο ψυχικῆς ἐρημώσεως καί οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν πλέον καιρό γιά ἐσωτερική ἐργασία, οὔτε γιά συμβουλές καί προσευχή, κι ὅταν βλέπουν αὐτά τά πράγματα στήν τηλεόρασι μέ τίς λογομαχίες, τά σκάνδαλα καί τίς συμπλοκές, καί χωρίς νά τό θέλουν, ὑποτάσσονται οἱ αἰσθήσεις στό κακό καί μετά ὅλη ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.

Καί ὁ π. Στανιλοάε λέγει ὅτι ὁ ἐχθρός δέν μπορεῖ νά μᾶς κυριεύσει κατ᾿ εὐθεῖαν, ἀλλά μᾶς πιάνει πλαγίως:  ἐμεῖς εἴμεθα ἐδῶ καί συζητᾶμε κι αὐτός (διάβολος) εἶναι ἀπέναντι καί, ὅπως ἀνάβει πάνω ἀπό τό κεφάλι σου τό ἠλεκτρικό φῶς,
ἔτσι ἔρχεται αὐτός καί σοῦ πετᾶ μερικούς πονηρούς λογισμούς μέσα στήν ψυχή σου καί, ἐάν εἶσαι καί ἐμπαθής, μπαίνει μέσα στήν ψυχή σου καί ἐρεθίζει τό πάθος καί ὑποκινεῖ στό ἔργο. Καί, χωρίς νά θέλη, βλέποντας  ὁ  ἐμπαθής ἄνθρωπος τήν ἁμαρτία, χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνεται, οἱ αἰσθήσεις του ἤδη ἐπηρεάσθηκαν καί ὅλα αὐτά διότι ὁ ἐχθρός ἄνοιξε τήν πόρτα, εἴτε μέσῳ τῆς ὁράσεως, εἴτε μέσῳ τῆς ἀκοῆς.

    Ὤ!...ὤ...ἡ φυλακή τοῦ νοῦ! Τότε οἱ ματιές καί τά τεχνάσματα ἀπό ὲκεῖ, ἀπό τήν τηλεόρασι, κυριεύουν τόν ἄνθρωπο, χωρίς νά θέλει, ἀπό μία περιέργεια τοῦ ἀρέσει νά τά βλέπει. Ὅπως στήν ἐκκλησία, συμμετέχοντας βλέπουμε ὡραῖα καί ἅγια πράγματα καί ἡ ψυχή μας τρέφεται καί ἐμπλουτίζεται.
Ἔτσι, ὅταν βλέπη τά κακά ἔργα, οἱ αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου ἐπηρεάζονται ὀργανικά ἀπ᾿ αὐτά τά πράγματα καί, χωρίς νά τό ἀντιληφθῆ, ἐάν εἶναι καί λίγο ἐμπαθής, τόν κυριέουν καί τόν ὁδηγοῦν στό πάθος. Τότε κατά φυσικό τρόπον δημιουργοῦνται λογομαχίες καί συμπλοκές.
Καί, ἄν ὑπάρχη καί κάποια δοκιμασία στήν οἰκογένεια, βλέποντας καί μερικά πράγματα στήν τηλεόρασι οἱ ἄνθρωποι ἀγριεύουν καί ἀκολουθοῦν ταραχές κι ὅλα αὐτά ἀπό τήν ὅρασι. Βλέποντας στήν τηλεόρασι φόνους καί διαξιφισμούς καί σκάνδαλα, ὅλα αὐτά τούς ἀγριεύουν. Ὁ θέα αὐτῶν τῶν πραγμάτων εἶναι πολύ ἐπιβλαβής στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.

   - Ὑπάρχουν σήμερα ἱστορίες θρησκειῶν πού λέγουν ὅτι ἡ τηλεόρασις εἶναι σάν μία θρησκεία. Πιστεύετε ὅτι μπορεῖ αὐτό νά εἶναι ἀλήθεια; Ὅτι οἱ ἄνθρωποι προσέρχονται στήν τηλεόρασι, ὅπως συμπεριφέρονται μπροστά σέ μία εἰδωλολατρική θρησκεία.

   - Ἀλλοίμονο, ἡ θρησκεία δέν μπορεῖ νά εἶναι παρά μία. Εἶναι αὐτή πού συνδέεται μέ τόν ἀληθινό Θεό. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει μία θρησκεία τῶν ἁμαρτιῶν, ἔτσι ὅπως λέγουν τώρα: «θρησκεία τοῦ πανσεξουαλισμοῦ». Τώρα εἶναι ἡ μεγάλη ἀποστασία γιά τήν ὁποίαν γράφει ἡ Ἀποκάλυψις (κεφάλαιο 17).
Αὐτό εἶναι καί νά τό ξέρετε! Δέν βλέπουμε κάτι ἄλλο! Ἐκεῖ γράφεται ὅτι θά εἶναι μία ἀκόλαστη γυναῖκα, πού θά φαίνεται σ᾿ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Αὐτή εἶναι ἡ ἀκολασία σήμερα, πού ἔρχεται μέ τήν τηλεόρασι, χρησιμοποιεῖ τήν βία, τήν πίεσι καί ὑποχρέωσι σ᾿ὅλο τόν κόσμο, καί μέσα στήν νοοτροπία τοῦ κόσμου.
Βλέπετε;  Ἔφθασαν οἱ ἁμαρτίες, τίς ὁποῖες ὁ Θεός τίς ἐπαίδευσε παλαιά μέ καταστροφή, μέ ἐξαφάνισι μέ τίς ὁποῖες προασπίζονται δῆθεν τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου. Εἶδα σ᾿ ἕνα περιοδικό, τό περιστατικό ἔπεσε στά χέρια μου, κάτι πού εἶχε σχέσι μέ τίς δραστηριότητες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς.
Ἦταν ἐκεῖ τό ἑξῆς γραμμένο: «Ἐφτιάξαμε τό τάδε, δημιουργήσαμε τό τάδε, ἱδρύσαμε τό τάδε...τώρα στά χρόνια αὐτά. Καί σέ ἄλλο μέρος ἔχει γραφτῆ: «Ἡ Ἐπιτροπή χαίρεται διότι κατώρθωσε νά παραμερίση τά ἐμπόδια, πού ἦταν ἐναντίον τῆς ὁμοφυλοφιλίας».
Δηλαδή ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή καί ὄχι ἡ ρουμανική κυβέρνησις!  Κι αὐτοί οἱ δικοί μας δέχθηκαν καί κατεβρόχθισαν τήν ἀκολασία καί βρωμιά πού τούς προσφέρθηκε καί ὑποχρεώθηκαν νά τήν δρομολογήσουν στήν χώρα μας, χωρίς νά σκέπτωνται τήν ρουμανική χριστιανική μας παράδοσι, χωρίς νά ὑπολογίζουν τίποτε. Καί φέρουν τήν βρωμιά τους σάν μία ἀποσκευή, τήν σερβίρουν στόν λαό μας καί ὅποιος θέλει τρώγει κι ἀπ᾿ αὐτήν.

  -  Στήν τηλεόρασι εἶναι ἀναρίθμητες οἱ ταινίες καί οἱ ἐκπομπές πού κάνουν προπαγάνδα γιά τήν ὁμοφυλοφιλία καί τήν πορνεία.

  -  Ναί, αὐτό εἶναι δαιμονικό ἔργο! Λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες: Κανένα ἁμάρτημα δέν μολύνει τόσο τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ὅσο ἡ σαρκική ἁμαρτία. Ὁ ἄνθρωπος κάνει τό κάθε ἁμάρτημα ἔξω ἀπό τόν ἑαυτό του, ἀλλά τήν ἀκολασία τήν κάνει μέ τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. Τώρα ἡ ἁμαρτία εἶναι τῆς μόδας, βλέπετε!  Νά μολυνθῆ ὁ ἄνθρωπος μέχρι τά τρίσβαθα τῆς ψυχῆς του, καί ὄχι μόνο ὁ ἐνήλικας, άλλά καί τά μικρά παιδιά!

  - Πάτερ, τί ἐπί τέλους πρέπει νά κάνη ὁ κόσμος καί τί πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς γιά νά τούς βοηθήσουμε νά ἐγκαταλείψουν τήν τηλεόρασι καί τόν ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή;

   - Τί νά κάνετε; Συζητεῖστε πνευματικά, ὅπως σᾶς εἶπα μέ ἁπλό λόγο, μπορεῖ νά βοηθήσετε τούς καλούς ἀνθρώπους μέ μία σαφήνεια γιά τό πρόβλημα αὐτό. Δέν ἐδημιούργησα ἐγώ μόνος μου τήν κατάστασι αὐτοῦ τοῦ κόσμου, δέν κάνω ὅ,τι θέλω ἐγώ μέ τόν ἑαυτό του, συνήργησαν καί ἄλλοι μέ κάποιο σκοπό καί μία προοπτική.
Ἔτσι πρέπει νά καταλάβουμε αὐτά τά πράγματα. Γιατί ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο;  Λέγει: «Ἔλθετε νά κληρονομήσετε τήν Βασιλεία τήν ὁποία σᾶς τήν ἑτοίμασα ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κόσμου». Ὁ Θεός ἑτοίμασε γιά τόν ἄνθρωπο μία μακαριότητα ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κόσμου.
Τελικά εἴμεθα στό στάδιο πού εὑρισκόμεθα τώρα, τό στάδιο τῆς κληρονομιᾶς. Πρέπει νά ἑτοιμαζώμεθα, δέν θά βροῦμε αὐτή τήν εὐτυχία στόν παράδεισο τῶν ἀπολαύσεων ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας.
Ἄς προετοιμαζώμεθα γιά νά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ὁπότε, κάθε τι τό ὁποῖον κάνουμε, πρέπει νά ἔχουμε ὑπ᾿ ὄψιν μας τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖον ζοῦμε. Καί τότε νά προετοιμαζώμεθα.

Τέλος Ε΄ Μέρους 

***
Μετάφρασις ἀπό μοναχό Δαμασκηνό Γρηγοριάτη. 
10-9-2009

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   Γέροντας Πετρώνιος-Τηλεόραση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου