Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

«Μωραίνει Κύριος ὄν βούλεται ἀπωλέσσαι» π. Ἀθανάσιος Μηνᾶς


«Μωραίνει Κύριος ὄν βούλεται ἀπωλέσσαι»

Πρεσβυτέρου Ἀθανάσιου Μηνᾶ

  Ὅπως τότε, μέ τούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους, τούς Ἡρωδιανούς καί Σαδδουκαίους, στήν πρώτη παρουσία τοῦ Μεσσίου Ἰησοῦ, ἔτσι καί τώρα στούς ἐσχάτους καιρούς, ἰσχύει ἀπολύτως ὁ λόγος αὐτός:

    « ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγώ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγώ οὐκ εἰμί ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐάν γάρ μή πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμί, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν» .

Παραχωρεῖ δηλαδή ὁ Κύριος νά σκληραίνουν οἱ καρδιές τῶν ἀμετανοήτων ἐχθρῶν Του ἕως ὅτου ἡ πονηρή προαίρεσή τους ὁδηγήσει τίς ψυχές τους στήν κόλαση.

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι σαφής. Ἐντούτοις, οἱ δυστυχεῖς νεοεποχῖτες κλείνουν τά ὦτα, παραμένουν ἀμετανόητοι ἐχθροί τοῦ Μεσσίου Ἰησοῦ καί προσπαθοῦν μέ δόλο νά φέρουν τά ἄνω κάτω. Ἀντί τῆς βασιλείας καί τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ, ἐπιδιώκουν τή δική τους δικαιοσύνη τή
μεταπτωτική, τήν ὕλη, καί μέ τήν κακή τους γνώμη ζητοῦν νά καταστεῖ ὁ σατανάς κοσμοκράτορας καί ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου. Μέ ἀπάτη, σπρώχνουν τούς ἀνθρώπους σέ βορβορώδη σαρκικά πάθη καί μετά ταῦτα, τούς ὁδηγοῦν στά ψυχοφάρμακα καί στά ἠλεκτροσόκ , ἀρνούμενοι τήν ὕπαρξη τοῦ σατανᾶ. Ὁ Χριστός ὅμως, Αὐτός Μόνος ἐκβάλλει τά δαιμόνια μέ τόν λόγο Του καί εὐεργετώντας τό πλάσμα Του, τό ὁδηγεῖ μέσῳ τῆς μετανοίας στήν ψυχική καί σωματική ὑγεία, στήν εἰρήνη καί στή σωτηρία. Τό δυσάρεστο γι᾽αὐτούς, εἶναι ὅτι βιάζονται καί κατά συνέπεια διαπράττουν πολλά καί χοντρά λάθη, μέσα ἀπό τά ὁποῖα ξεσκεπάζονται τά σκοτεινά σχέδιά τους.
Ἐνδεικτικά ἄς ἀναφερθοῦμε στήν «κάρτα τοῦ πολίτη».

Εἶναι κάρτα τοῦ πολίτη; Ἤ κάρτα τῆς ἀντιχρίστου ἐποχῆς, πού σατανικά θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν;
Ἀπαντοῦμε μέ μία παρομοίωση καί ὁ ἀναγνώστης ἄς ἐξάγει τά συμπεράσματά του:
Μπαίνει ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση κάποιος στό σπίτι σου καί ἄνευ τῆς συγκαταθέσεώς σου ἀρχίζει νά μετακινεῖ τά ἔπιπλα, τό ψυγεῖο, τήν κουζίνα κ.λ.π. λέγοντας «τ᾽ἀλλάζουμε ὅλα».
Στήν εὔλογη ἄρνηση καί ἀντίρρησή σου, τοῦ οἰκοδεσπότου, σοῦ ἀπαντάει ὅτι εἶναι γιά τό καλό σου καί ὅτι πρέπει ὁπωσδήποτε νά δεχθεῖς, ὅτι ἐσύ τόν κάλεσες μέ τή θέλησή σου καί ὅτι, ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς, ἡ θύρα τοῦ σπιτιοῦ θά μένει πάντοτε ἀνοιχτή κι’ ἀφύλαχτη, χωρίς ἐσύ, ὁ οἰκοδεσπότης, νά ἔχεις πλέον κανένα λόγο γιά τό τί θά συμβαίνει μέσα στό σπίτι σου στό ὁποῖο ἀνενόχλητα, αὐτός ὁ κάποιος, μέ ἀναίδεια θά μπαινοβγαίνει. Ἄν μάλιστα ἀρνηθεῖς, δηλ. ὁ οἰκοδεσπότης, τότε θεωρεῖσαι τρομοκράτης καί ὡς ἐκ τούτου καταδικάζεσαι ἐν ψυχρῶ σέ δολοφονία.
Ἔτσι ἀκριβῶς καί δυστυχῶς, ἐπιβάλλεται σήμερα ἡ κάρτα τοῦ πολίτη, λέγε καλύτερα ἡ ...κάρτα-ταυτότητα τοῦ θηρίου, χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς καμμία δυνατότητα ἀρνήσεως καί χωρίς νά γνωρίζει ὁ κάτοχος τά τεκταινόμενα μεταξύ τοῦ chip τῆς ταυτότητας καί των εξελιγμένων τεχνικών μέσων όπως δορυφόροι, ανιχνευτές (scanners κλπ) πού θά ἐλέγχει καί θά ρυθμίζει ἀνεξέλεγκτα,αυτός ο κάποιος, ὅλα τά προσωπικά δεδομένα και μάλιστα από απόσταση. Τά συμπεράσματα ἐπαφίενται στούς ἀναγνῶστες.
Ἐπιπλέον, σ᾽αὐτόν τόν χωρίς τέλος κατήφορο, ὑπάρχουν καί κάποιοι ἀνόητοι φαφλατάδες πού τονίζουν, ὅτι μέ αὐτήν τή συμπεριφορά συμφωνοῦσαν, δῆθεν, καί σύγχρονοι ἅγιοι, ὅπως π.χ. ὁ πατήρ Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης καί ὁ πατήρ Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ἀλλά καί πάλι, ἄς δοῦμε στή συνέχεια, τί ἀκριβῶς ἔλεγαν καί ἔγραψαν οἱ ἅγιοι αὐτοί, ὥστε στό τέλος, νά αἰσχυνθοῦν οἱ λαοπλάνοι.
Οἱ προαναφερθέντες γέροντες εἶχαν πεῖ: «Νά ἀσχολεῖσθε μέ τόν Χριστό καί ὄχι μέ τόν ἀντίχριστο» , «Ἀγαπήσατε τόν Χριστόν καί μηδέν προτιμήσατε τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν, ἀγαπήσατε τόν Χριστόν καί κάνετε ὅ,τι θέλετε» .
Ἄραγε τά λόγια αὐτά τῶν ἁγίων γερόντων συστήνουν τήν παραλαβή τῆς ταυτότητας-κάρτας τοῦ ἀντιχρίστου μέ τό 666; Προτρέπουν ἄραγε τούς πιστούς νά ἀγαποῦν τόν Χριστό καί ταυτοχρόνως νά ἁμαρτάνουν; Να ασχολούνται με το Χριστό και την ίδια ώρα να συναλλάσσονται με τον Αντίχριστο; Κύριε ἐλέησον!
Ἡ ζωή τους καί ἡ βιοτή τους μᾶς δίνουν τή σωστή ἀπάντηση. Δηλαδή καμία προσκύνηση στον ψευδοπροφήτη. Οἱ ἴδιοι, ἀπό τρυφερᾶς ἡλικίας, ἀγάπησαν τόν Κύριο, τήν Παναγία Μητέρα Του καί τούς Ἁγίους, τή γλυκυτάτη Ὀρθοδοξία. Δέν ἐπέτρεπαν στούς ἑαυτούς τους καμμία παρέκκλιση ἀπό τήν ὀρθόδοξο παράδοση, κανένα συμβιβασμό καί ἦταν ξένοι καί στήν παραμικρά ἁμαρτία. Ἔκλεισαν ἐσαεί μέσα στήν καρδιά τους, στήν ψυχή τους, στήν διάνοιά τους, τόν Χριστό καί τίς ἐντολές Του καί ἀναδείχθηκαν κατοικητήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἀνά πᾶσα στιγμή, ἄν οἱ περιστάσεις τό ἀπαιτοῦσαν, ἦταν ἕτοιμοι νά μαρτυρήσουν γιά τόν Γλυκύτατο Ἰησοῦ, γι᾽αὐτό καί τόνιζαν σέ ὅλους, ὅσους τούς ἐπισκέπτονταν, νά ἀσχολοῦνται μέ τόν Χριστό καί ὄχι μέ τόν ἀντίχριστο, ὥστε, ἄν τό ἐπέτρεπαν οἱ περιστάσεις ἤ οἱ καταστάσεις, νά εἶναι ἕτοιμοι νά θυσιάσουν καί τή ζωή τους γιά τό θέλημα τοῦ Μεσσίου χωρίς νά φοβοῦνται τό μαρτύριο καί τόν θάνατο, ἀλλά ἀπεναντίας νά χαίρονται. Ἐτόνιζαν σέ κάθε εὐκαιρία τό εὐαγγελικό χωρίο: «μή φοβηθῆτε ἀπό τῶν ἀποκτεννόντων τό σῶμα» .

Μάλιστα ὁ πατήρ Παΐσιος, ἐκτός ἀπό τό ἰδιόχειρο σημείωμά του «Τά σημεῖα τῶν καιρῶν», μᾶς διασώζει τήν εὐλογημένη συνάντησή του, ἕνα πρωϊνό, μέ τήν Ἁγία Ἔνδοξον καί Πανεύφημον Εὐφημίαν τήν Μεγαλομάρτυρα, γεγονός πού ἀπό μόνο του καταρρίπτει τούς ἰσχυρισμούς τῶν φαφλατάδων, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν κάρτα-ταυτότητα, γιά τήν ὁποία ἔγραψε ὁ ἴδιος ὅτι εἶναι πτώση καί ἄρνηση. Καί οἱ δύο ἅγιοι γέροντες ἐπεσήμαιναν μέ ἔμφαση ἐπιπλέον καί τό ἑξῆς: «Μόνον ὅσοι ἔχουν τόν Χριστό μέσα τους δύνανται νά καταλάβουν τήν ἀπάτη καί τήν πλάνη τῆς Νέας Ἐποχῆς, διότι ὅλα θά γίνονται καί θά προβάλλονται μέσα σέ πνεῦμα σατανικοῦ δόλου καί ἀπάτης».

Ἐπιθυμώντας οἱ ἴδιοι, μόνον τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν τους, πού ἦταν οἱ ἄνθρωποι ὅλου τοῦ κόσμου, μάζευαν ἐπάνω τους νύχτα καί μέρα τόν πόνο καί τίς ἀσθένειες τῶν πονεμένων, ἐνίοτε ἀνίατες, ψυχικές καί σωματικές, χωρίς ποτέ οἱ ἴδιοι νά ζητοῦν ἀπό τόν Χριστόν νά τούς ἀπαλλάξει ἀπό τίς δικές τους σωματικές ἀσθένειες. Θυμόμαστε τόν γέροντα τόν Ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη νά λέει: «Πονάω τόσο πολύ, ὡς νά ἔχουν ρίξει στό πρόσωπό μου καυτό λάδι». Καί ὁ ἄλλος γέρων, ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, μάθαμε ὅτι ἡ ἁγία του ψυχή ἔφυγε γιά τούς οὐρανούς μέ τελευταῖες λέξεις ἀπό τά χείλη του: «μαρτύριο, μαρτύριο, μαρτύριο».
Νά θυμίσουμε, ἐπίσης, τόν ὀρθόδοξο λόγο τοῦ γέροντος Πορφυρίου πού έλεγε ὅτι γιά τόν ὀρθόδοξο πιστό δέν ὑπάρχει οὔτε διάβολος, οὔτε ἁμαρτία, οὔτε θάνατος. Βέβαια ὑπάρχουν, ἔλεγε, ἀλλά γιά τούς μακράν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀνθρώπους, ὄχι γιά τά μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Μετά ἀπό αυτά, ποιός δυστυχής μπορεῖ ἀκόμα νά ἰσχυρίζεται, ὅτι οἱ γέροντες θά ἐννοοῦσαν ὅτι Ὀρθόδοξος Χριστιανός δύναται νά ἔχει καί κοινωνία μέ τήν ἀπέναντι ὄχθη, δηλαδή τόν σατανά, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο; Δηλαδή και το Χριστό και το σατανά; Μη γένοιτο Κύριε! Διότι ἀκριβῶς αὐτό λέγουν, ὅσοι ὑποστηρίζουν πώς οἱ γέροντες δέν ἦταν ἀντίθετοι μέ τήν κάρτα-ταυτότητα τοῦ ἀντιχρίστου καί τήν παραλαβή της. Θεέ μου, εἶναι δυνατόν, τόση διαστρέβλωση τῶν λόγων τους; Ἴσα-ἴσα, διά τῆς χάριτος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, οἱ ἅγιοι αὐτοί, όπως αναφέρεται πιο πάνω, μέ τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία τους καί τή ζωή τους, τόνιζαν ἀκριβῶς τό ἀντίθετο· καμμία δηλαδή κοινωνία ἤ συναλλαγή μέ τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου ἤ τό χάραγμα, ἀλλά τοὐναντίον, ἄρνηση μέ πίστη καί ὑπομονή ἕως θανάτου.
Δοξασμένος ἄς εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός καί ὁ Σωτήρας μας Χριστός διά τοῦ ὁποίου εὐδοκοῦμε καί σήμερα οἱ ἅγιοι αὐτοί, Πορφύριος καί Παΐσιος, νά εἶναι ἀνάμεσά μας μέ τά γραπτά τους κείμενα καί τά θεϊκά τους σημεῖα, θυμίζοντάς μας τόσο τίς ἀρετές, μέ τίς ὁποῖες ὀφείλουμε νά πλουτίσουμε, ὅσο καί ἀντίθετα τά αἰσχρά πάθη, ἀπό τά ὁποῖα θά πρέπει ὁριστικά νά ἀπαγκιστρωθοῦμε καί νά ἀποφύγουμε. Εἶναι αὐτά τά πάθη, τά ὁποῖα ἡ παγκόσμια τάξη πραγμάτων προβάλλει ἀφειδῶς καί ἀναίσχυντα ὡς τρόπο δῆθεν ζωῆς καί ἐλευθερίας στούς ταλαίπωρους ἀνθρώπους, πού τυραννικά τούς βιάζει γιά νά δεχθοῦν περαιτέρω καί τήν κάρτα-ταυτότητα τοῦ ἀντιχρίστου. Εἶναι ἐκεῖνοι, πού συστήνουν χωρίς ντροπή τήν ὁμοφυλοφιλία, μένουν ἀσυγκίνητοι μπροστά στούς βιασμούς βρεφῶν καί παίδων καί κλείνουν τά μάτια στήν διακίνηση τῶν ναρκωτικῶν στά σχολεῖα καί στίς γειτονιές, ἐνῶ τήν ἴδια ὥρα αὐτοί ζοῦν στή χλιδή, μέ ἔντονη στή συμπεριφορά τους τή σκληροκαρδία.

Οἱ ἅγιοι γέροντες γιά ὅλα αὐτά, ἀλλά καί ἄλλα πολλά σηπώδη καί βορβορώδη στά ὁποῖα σπρώχνεται καί πρίν καί τώρα ὁ ὀρθόδοξος λαός μας, ἔκλαιγαν καθημερινά καί προσεύχονταν νυχθημερόν μέ πόνο καί ἀγάπη στόν Θεό νά κάνει ἔλεος. Προέτρεπαν στήν καθημερινή ἀνάγνωση τῆς Καινῆς Διαθήκης καί κυρίως στά χωρία ἐκεῖνα, ὅπως π.χ. τοῦ κατά Μάρκον Εὐαγγελίου, κεφ.Ζ ,στ.20-23:
«ἔλεγε δέ ὅτι τό ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ τόν ἄνθρωπον. ἔσωθεν γάρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοί οἱ κακοί ἐκπορεύονται, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, φόνοι, κλοπαί, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμός πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη· πάντα ταῦτα τά πονηρά ἔσωθεν ἐκπορεύεται καί κοινοῖ τόν ἄνθρωπον», ὥστε νά μένουν οἱ πιστοί ἄτρωτοι στίς σειρῆνες καί στά καλέσματα σέ σαρκικές καί ψυχικές ἁμαρτίες.
Ὁ Χριστός, ἔλεγαν, καί ἡ Παναγία προστατεύουν καί φυλᾶνε τά σύνορα τῆς πατρίδος μας και τον ορθόδοξο λαό μας καί ὄχι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἡ ὁποία θά διαλυθεῖ σά μισομπαλωμένες κουρελοῦδες. Ἤδη τά σημεῖα τῆς σήψεως σήμερα εἶναι ὁρατά καί ἡ διάλυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐπίκειται.

Μᾶς προέτρεπαν, ἀκόμη οἱ παραπάνω γέροντες , νά εἴμαστε φιλοπάτριδες, νά πληρώνουμε τούς φόρους, θυμίζοντας σέ ὅλους τόν λόγο τοῦ Κυρίου: «Δικαιοσύνη μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς» ἤ «Εἰρήνη πολλή τοῖς ἀγαπῶσιν τόν νόμον Σου καί οὐκ ἔστιν αὐτοῖς σκάνδαλον» . Πονοῦσαν ὑπερβολικά ὅταν τούς πληροφορούσαμε ὅτι ἡ ἀθεΐα διδάσκεται στά σχολεῖα μας καί ἀναμασῶνται θεωρίες, ὅπως τά ξεράσματα τοῦ Δαρβίνου ἤ οἱ βορβορώδεις θέσεις τοῦ Φρόϋντ.
Ἀποροῦσαν μέ τούς κρατοῦντες, πού ἐνῶ ζητοῦν χρηστούς καί ἔντιμους πολῖτες, ἀγνοοῦν τούς βίους τῶν ἁγίων, ὅπως ἐπίσης ἀγνοοῦν, ὅτι ὅλοι οἱ μεγάλοι εὐεργέτες τοῦ ἔθνους ἦταν καί εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ἁγνοί πατριῶτες. Ὅταν τούς ἐνημερώναμε ὅτι ὑπερχρεώνουν τή χώρα μας καί ὅτι τά τρόφιμα καί τά φάρμακα τά πληρώνουμε ἀπό 10 ἕως 100 φορές ἀκριβότερα ἀπό τίς ἄλλες Εὐρωπαϊκές χῶρες, σήκωναν τά μάτια ψηλά καί μετά ἀπό λίγη σιωπή σιγοψιθύριζαν «Ἀλλοίμονον, προπληρώνονται γιά τίς δῆθεν ζημιές πού θά ὑποστοῦν κατά τήν ἐπερχόμενη δαιμονική μπόρα στήν ὁποία σιγά-σιγά, ἀλλά σταθερά, σπρώχνουν τή χώρα μας».
Ὅμως, προσέθεταν μέ ἀπόλυτη σιγουριά, «Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός. Θά τούς χαλάσει τά σχέδια καί θά κόψει τά νήματα μέ τά ὁποῖα ἔχουν δέσει τήν πατρίδα μας. Μετά τήν μπόρα τήν δαιμονική θά λάμψει ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή καί ἡ Ἑλλάδα καί πάλι θά μεγαλουργήσει.

Ἅγιοι γέροντες Πορφύριε καί Παΐσιε, ἐμεῖς πιστεύουμε ἀπόλυτα στά λεγόμενά σας καί σᾶς παρακαλοῦμε ἐκεῖ πού βρίσκεσθε στόν Πανάγιο Θρόνο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τοῦ Σωτῆρος μας καί Βασιλέως Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαλλόμενοι αἰώνια, μήν ξεχνᾶτε τήν ἀγαπημένη καί γλυκύτατη πατρίδα μας, τήν Ἑλλάδα καί κατ’ἐπέκτασιν ὅλο τόν κόσμο, ώστε δια τῆς μετανοίας, και οι εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας άνθρωποι,να επιστρέψουν στόν Χριστό! Ἀμήν.

 Ορθόδοξο Παρατηρητήριο

1 σχόλιο:

 1. Ελάχιστες φορές είχα την ευλογία να δω τον π. Πορφύριο γι' αυτό δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι πρέσβευε περί Αντιχρίστου, ταυτοτήτων κτλ.

  Εκείνο που σίγουρα όμως γνωρίζω είναι ότι ο π. Παίσιος θεωρούσε την έλευση του Αντιχρίστου επικείμενη και αντιτασσόταν έντονα και έλεγχε αυστηρά όσους δεν ασχολούνταν με το θέμα ή δέχονταν το 666 ως κάτι συμβολικό ή ακίνδυνο.

  Επομένως δεν κατανοώ ποσώς για ποιο λόγο ορισμένοι επικαλούνται τον π. Παίσιο για να στηρίξουν τις θέσεις τους.

  Εχουν κάθε δικαίωμα να μη θεωρούν το 666 επικίνδυνο.

  Εχουν κάθε δικαίωμα να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την παραλαβή της "Κάρτας του πολίτη" είτε έχει είτε δεν έχει στον κωδικό του το 666!

  Δεν έχουν όμως κανένα δικαίωμα να επικαλούνται τον π. Παίσιο μάρτυρα υπεράσπισης των θέσεων τους.

  Αν το κάνουν - και προφανώς ορισμένοι το κάνουν - οφείλεται ίσως σε άγνοια των απόψεων του Γέροντα ή το πιο πιθανόν σε κακοήθεια.

  Γνωρίζω από πρώτο χέρι την αλήθεια του πράγματος επειδή και ο ίδιος ο αείμνηστος Γέροντας μου μίλησε για το θέμα αλλά και επειδή όταν ήμουν μέλος της συντακτικής επιτροπής της "Ορθόδοξης Μαρτυρίας" έγινα παραλήπτης σχετικού ιδιόχειρου σημειώματος του μακαριστού Γέροντα.

  Αν χρειαστεί θα επανέλθω για να δώσω λεπτομερή στοιχεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου