Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Μέρος Τρίτο Κεφάλαιο 1ον.1)«Ό Αντίχριστος» 2)«Ό επίγειος βασιλιάς των Εβραίων»

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τά σημεία των καιρών[1]

«Ό Αντίχριστος»

- Γέροντα, πέστε μας κάτι για τον Αντίχριστο.
- Ας ποϋμε μια φορά γιά τον Χριστό... Όσο μπορούμε νά είμαστε κοντά στον Χριστό. Αν είμαστε με τον Χριστό, τον Αντίχριστο θά φοβηθούμε; Μήπως το αντίχριστο πνεϋμα δεν υπάρχει τώρα;
Το κακό ούτως ή άλλως το κάνει το αντίχριστο πνεϋμα. Και αν γεννηθή και ένα αντίχριστο τέρας και κάνη μερικά μπανταλά, θά γελοιοποιηθή στο τέλος.
Θά συμβούν όμως γεγονότα πολλά. Ίσως προλάβετε νά ζήσετε και εσείς πολλά άπό τά σημεία πού γράφει ή Αποκάλυψη. Σιγά-σιγά αρκετά αρχίζουν νά βγαίνουν.
Φωνάζω ό ταλαίπωρος πριν άπό πόσα χρόνια! Είναι φοβερή, εξωφρενική ή κατάσταση!
Ή παλαβομάρα έχει ξεπεράσει τά όρια. Ήρθε ή αποστασία και μένει τώρα νά ερθη «ό υιός της απώλειας»[2] Θά γίνη τρελλοκομεϊο. Μέσα στην άναμπουμπούλα πού θά έπικρατη, θά ξεσηκωθη κάθε κράτος νά κάνη ό,τι τοϋ λέει ό λογισμός.
Ό Θεός νά βάλη το χέρι Του, τά συμφέροντα των μεγάλων να είναι τέτοια, πού να μας βοηθήσουν. Κάθε λίγο θα ακούμε κάτι καινούργιο. Θα βλέπουμε νά γίνωνται τά πιο απίθανα, τα πιο παράλογα πράγματα. Μόνον πού τά γεγονότα θα περνάνε τάκα-τάκα.
Οικουμενισμός, κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μια θρησκεία στά μέτρα τους. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων. Οί Σιωνιστές ετοιμάζουν κάποιον γιά Μεσσία.
Γι' αυτούς ό Μεσσίας είναι βασιλιάς, δηλαδή θά κυβέρνηση εδώ στην γη. Οί Ίεχωβάδες καί αυτοί αποβλέπουν σε έναν βασιλιά επίγειο. Θά παρουσιάσουν οί Σιωνιστές έναν, καί οί Ίεχωβάδες θά τον δεχθούν. Θά πουν «αυτός είναι».
Θά γίνη μεγάλη σύγχυση. Μέσα στην σύγχυση αυτή όλοι θά ζητούν έναν Μεσσία, γιά νά τους σώση. Καί τότε θά παρουσιάσουν κάποιον πού θά πή: «Έγώ είμαι ό Ίμάμης, εγώ είμαι ό πέμπτος Βούδδας,
έγώ είμαι ό Χριστός πού περιμένουν οί Χριστιανοί, έγώ είμαι αυτός πού περιμένουν οί Ίεχωβάδες, έγώ είμαι ό Μεσσίας τών Εβραίων». Πέντε «έγώ» θά έχη!...
Ό Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν λέη στην πρώτη επιστολή «Παιδία,... οτι ό αντίχριστος έρχεται, καί νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν...»[3], δεν εννοεί οτι καί ό αναμενόμενος Αντίχριστος θά είναι σάν τους διώκτες Μαξιμιανούς καί Διοκλητιανούς, άλλα οτι ό Αντίχριστος θά είναι ό αναμενόμενος κατά κάποιον τρόπο ενσαρκωμένος διάβολος, πού θά παρουσιασθή στον ισραηλιτικό λαό ως Μεσσίας καί θά πλανήση τον κόσμο.
Έρχονται δύσκολα χρόνια· θά έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Θά έχουν μεγάλο διωγμό οί Χριστιανοί. Καί βλέπεις, οί άνθρωποι ούτε καν καταλαβαίνουν οτι ζούμε στά σημεία τών καιρών, οτι προχωρεί το σφράγισμα.
Είναι σάν νά μή συμβαίνη τίποτε. Γι' αυτό λέει ή Γραφή οτι θά πλανηθούν καί οί εκλεκτοί[4]. Όσοι δεν θά έχουν καλή διάθεση, δέν θά φωτισθοϋν καί θα πλανηθούν στα χρόνια της αποστασίας. Γιατί, όποιος δεν έχει την θεία Χάρη, δεν έχει πνευματική διαύγεια, όπως καί ό διάβολος.
- Πιστεύουν, Γέροντα, οι Σιωνιστές τα περί Αντίχριστου;
- Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν όλον τον κόσμο. Χρησιμοποιούν για νά πετύχουν τον σκοπό τους τήν μαγεία καί τον σατανισμό. Τήν σατανολατρία τήν βλέπουν σαν μια δύναμη, πού θα τους βοηθήση στα σχέδια τους. Πάνε δηλαδή νά κυβερνήσουν τον κόσμο με σατανική δύναμη.
Τον Θεό δεν Τόν βάζουν στον λογαριασμό τους. Θα ευλογηθούν όμως έτσι από τόν Θεό; Μέσα από αυτό ό Θεός θά βγάλη πολλά καλά. Οι άλλες σατανικές θεωρίες κράτησαν τουλάχιστον εβδομήντα χρόνια- αυτοί ούτε επτά χρόνια δεν θά κρατήσουν.
- Γέροντα, όταν ακούω γιά τόν Αντίχριστο, νιώθω έναν φόβο μέσα μου.
- Τί φοβάσαι; Πιο φοβερός θά είναι από τόν διάβολο; Αυτός είναι άνθρωπος. 'Εδώ ή Αγία Μαρίνα έδερνε τόν διάβολο καί ή Αγία Ίουστίνα τόσους δαίμονες διέλυσε. Στό κάτω-κάτω εμείς δέν ήρθαμε νά βολευτούμε σ' αυτόν τόν κόσμο.

«Ό επίγειος βασιλιάς των Εβραίων»

Σημείο ότι πλησιάζει ή εκπλήρωση των προφητειών θά είναι το γκρέμισμα τοΰ τεμένους τού Όμάρ στά Ιεροσόλυμα. Θά το γκρεμίσουν, γιά νά ανοικοδομήσουν τόν Ναό τού Σολομώντος πού, όπως λένε, ήταν χτισμένος σ' αυτήν τήν θέση.
Τελικά οί Σιωνιστές θά εγκαταστήσουν τόν Αντίχριστο εκεί ως Μεσσία. Άκουσα ότι οί Εβραίοι ήδη ετοιμάζονται νά χτίσουν τόν Ναό τού Σολομώντος.
- Γέροντα, οί Εβραίοι, ενώ διαβάζουν τήν Παλαιά Διαθήκη, πώς δέν πιστεύουν στον Χριστό;
- Δεν πας να τό πής αυτό στους Εβραίους; Οι Εβραίοι είχαν ανέκαθεν φανατισμό. Καταλαβαίνουν, αλλά είναι ό εγωισμός πού τους τυφλώνει. Αν πρόσεχαν λίγο, δεν θα παρέμενε κανένας Εβραίος.
- Αυτά πού διάβαζαν, πώς τά ερμήνευαν;
- Πώς τά ερμήνευαν και πώς τά ερμηνεύουν! Τά πνευματικά νοήματα τά κάνουν υλικά. Αυτό λ.χ. πού λέει ό Προφήτης Ησαΐας, «έξανθήσει τά έρημα τοϋ Ιορδανού»[5], νά δής πώς τό ερμήνευσαν.
Γιά νά δείξουν οτι άνθησε ή έρημος, γύρισαν κάποιον ποταμό, έκαναν πεζούλια, κήπους, φύτεψαν μπανανιές, λεμονιές, πορτοκαλλιές, έφτιαξαν όλο περιβόλια, οπότε λένε «άνθησε ή έρημος»!
Όλα έτσι τά ερμηνεύουν. Ένώ οι λόγοι αυτοί τοϋ Προφήτου αναφέρονται στην αναγέννηση τοΰ κόσμου μέ τό Άγιο Βάπτισμα, μέ τό λουτρό της παλιγγενεσίας.
- Τώρα περιμένουν τον επίγειο βασιλιά;
- Ναί, τόν Αντίχριστο. Οι Ραββίνοι ξέρουν οτι ήρθε ό Μεσσίας καί οτι Τόν σταύρωσαν. Άφοϋ έχω μάθει άπό ένα πρόσωπο οτι, όταν ψυχορραγη ένας Εβραίος, πάει ό Ραββίνος καί τοϋ λέει στο αυτί: «Ό Μεσσίας ήρθε». Βλέπεις, τους πειράζει ή συνείδηση, γιατί αισθάνονται ένοχη, αλλά δέν ταπεινώνονται.
- Καί τί κερδίζουν πού τό λένε εκείνη τήν ώρα;
- Τίποτε· απλώς τό λένε, επειδή τους πειράζει ή συνείδηση, καί νομίζουν οτι, άφοϋ τό είπαν, είναι εντάξει!...
- Καί οι άλλοι δέν ακούνε;
- Όχι, στο αυτί τό λένε. Καί τά Έβραιόπουλα έχουν επαναστατήσει εναντίον τών Ραββίνων. «Ό Μεσσίας, λένε, ήρθε· ποιόν Μεσσία περιμένετε;». Στην Αμερική μιά ομάδα νέων πού ασχολούνται ιστορικά μέ τήν Αγία Γραφή εκδίδουν ένα περιοδικό, στο όποιο γράφουν: «Ό Μεσσίας ήρθε. Σέ όποιον δέν πιστεύει οτι ήρθε ό Μεσσίας θα στέλνουμε δωρεάν το περιοδικό, ώσπου να πιστέψη. Όποιος πιστεύει να στέλνη συνδρομή, γιά νά το στέλνουμε και σε άλλους, νά πιστέψουν».
- Εβραίοι είναι αυτοί;
- Ναί, Εβραίοι.
- Έγιναν Χριστιανοί;
- Έ τώρα, το οτι πίστεψαν κάτι είναι.
- Μπορεί νά υπάρχουν Ραββίνοι Κρυπτοχριστιανοί;
- Ραββίνοι νά είναι Κρυπτοχριστιανοί; Μένει Ραββίνος ό άλλος, άμα γίνη Χριστιανός; Δηλαδή νά διδάσκη στους Εβραίους ότι δεν ήρθε ό Μεσσίας καί, όταν ψυχορραγούν, νά τους λέη ότι ήρθε ό Μεσσίας;

1. Όσα αναφέρονται σ' αυτό τό κεφάλαιο έχουν είπωθη ή γραφή στην διάρκεια των ετών 1981- 1994. 2. Β' Θεσ. 2, 3.
3. Α ' Ίω. 2, 18
4. Βλ. Ματθ. 24,24 και Μάρκ. 13,22.
5. Ήσ.7,5,2

Απόσπασμα από τις σελίδες  173 -179 του βιβλίου:

       ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
                              ΛΟΓΟΙ  Β΄              

              ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
                  ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
       «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
                  ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου