Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

Η Ευθύνη της επιλογής μας. Κεφάλαιο Β΄ «1.Ἡ ραγδαῖα πρόοδος τῶν ἐπιστημῶν»

ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ 
Κεφάλαιο Β΄
  1. «Ἡ ραγδαῖα πρόοδος τῶν ἐπιστημῶν»


                                       

                                  Βιομετρικά διαβατήρια
                                  Ἡλεκτρονικές ταυτότητες
                                   666
                                   Bar code
                                   RFID
                                   Smart cards
                                   Ἐμφυτευόμενα μικροτσιπς

  1. «Ἡ ραγδαῖα πρόοδος τῶν ἐπιστημῶν»


Π
ιστεύουμε ὅτι τά γεγόνοτα τῆς ἐποχῆς μας εἶναι σαφῶς ἐσχατολογικά.  Διαπιστώνουμε ὅτι μέ ταχύ ρυθμό προχωρεῖ ἡ ἐπαλήθευσι τῶν λόγων τῆς προφητείας, πού «ἔδωκεν ὁ Θεός» (πρβλ. Ἀποκ. 1,1) στόν ὑψιπέτη καί μύστη τῶν οὐρανίων μυστηρίων, στόν Μαθητή τῆς ἀγάπης, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο. «Ἤκμασεν ἡ σταφυλή τῆς γῆς»(14,18) καί ἐπίκειται ὁ τρύγος τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς. «Ἤλθεν ἡ ὥρα τοῦ θερίσαι» (στιχ.15) καί τό ὀξύ δρέπανο βάλλεται «ἐπί τήν γῆν»(πρβλ. στιχ. 16).
Τά σημεῖα τῶν καιρῶν, ὅπως παρουσιάζονται στά ἁγιογραφικά καί ἑρμηνεύονται ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, χαρακτηρίζουν τήν ἐποχή μας μέ ἰδιαίτερη ἔντασι.  Οἱ λιμοί καί οἱ λοιμοί, οἱ πόλεμοι, οἱ σεισμοί ἰδίως ὅμως ἡ ἀποστασία, ἡ ἡθική ἐξαχρείωσι, ἡ ἀπουσία τῆς ἀγάπης, τό πλῆθος τῶν αἱρέσεων, ἡ ἐμφάνιση καί ἡ δρᾶσι ψευδοχρίστων
καί ψευδοπροφητῶν. Ἀλλά καί ἡ ἐκπληκτική πρόδοος τῆς ἐπιστήμης.

Οἱ ἀνακαλύψεις καί οἱ ἐφευρέσεις μέ τό πλῆθος τῶν ἐφαρμογῶν τους, ἀλλάζουν τήν καθημερινή ζωή μας μέ ταχύτατο ρυθμό. Ἀλλαγές πού πραγματοποιοῦνταν κατά τό παρελθόν μέσα σέ ὁλόκληρους αἰῶνες γίνονται σήμερα σέ λίγες μόνο ὥρες.  Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ΄70 εἶχε ὑπολογισθ ὅτι τό σύνολο τῆς διαθέσιμης στόν ἄνθρωπο πληροφορίας διπλασιαζόταν μέσα σέ δέκα χρόνια. 
Σήμερα ὁ διπλασιασμός τῶν πληροφοριῶν γίνεται σέ ἑπτά περίπου χρόνια.  Ἡ μεγάλη αὐτή ταχύτητα, μέ τήν ὁποία ἀλλάζουν τά πράγματα, δέν ἀφήνει ἐπαρκῆ χρόνο γιά τήν παρακολούθησή τους.
Ἡ ὑγεία, ἡ ἀσφάλεια, ἡ ἄνετη ζωή ὑπηρετοῦν ὅσο ποτέ ἄλλοτε τίς ἐπιστήμες καί τήν τεχνολογία. Ἡ ἰατρική, ἡ φαρμακευτική, ἡ βιολογία προσπαθοῦν ἀκούραστα νά ἀπομακρύνουν τίς ἀσθένειες ἀπό τούς ἀνθρώπους.  
 Οἱ φυσικές καί οἰκονομικές ἐπιστῆμες προσφέρουν πλούσια τά ἀναγκαῖα θεωρητικά καί πρακτικά στηρίγματά τους.  Ὁ τρίπηχυς ἄνθρωπος ταξιδεύει μέ τόση εὐκολία στό μακρόκοσμο, μέ ὄση ἀκριβῶς καί στό μικρόκοσμο.  Οἱ ἀφιλόξενοι πλανῆτες τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος καί οἱ ἀπόμακροι ραδιογαλαξίες τοῦ σύμπαντος γίνονται προσιτοί στήν παρατήρησι καί τήν ἔρευνα, ὄπως καί τό ἄτομο μέ τό πλῆθος τῶν σωματιδίων του καί τό κύτταρο μέ τήν καταπληκτική δομή του.

Μία πραγματική ἐπανάσταση ἔχει ἀρχίσει στίς τεχνολογικές ἀνακαλύψεις χωρίς φραγμούς καί ὅρια.  Ἡ ἀγορά ἔχει κατακλυσθῆ ἀπό νέες ἐφαρμογές καί ἐργαλεία μέ ἀπόλυτη ἐξειδίκευσι.   Πολλά ἐπιτεύγματα φαίνοντια ἀπίστευτα καί οἱ προοπτικές πού ἀνοίγονται θυμίζουν σκηνές ἔργων ἐπιστημονικῆς φαντασίας.   
Ἡ τηλεόρασι, τά κινητά τηλέφωνα, οἱ ἡλεκτρονικοί ὑπολογιστές, οἱ δορυφόροι, οἱ σύγχρονες τροφές καί καλλιέργειες, ἡ νανοτεχνολογία εἶναι κάποιοι ἀπό τούς χώρους ὅπου παρατηρεῖται πραγματική ἔκρηξι νέων τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων καί ἀνακαλύψεων.   
Σήμερα μιλᾶμε πλέον γιά βιολογική ἐπανάστασι καί βιοτεχνολογία, γιά ἀποκωδικοποίησι τοῦ DNA, γιά βλαστοκύτταρα γιά ἀνασυνδυασμό τοῦ DNA καί γιά κλωνοποίησι.  Τεχνική μετατροπή τοῦ γεννετικοῦ ὑλικοῦ καυχῶνται ὄτι δημιουργεῖ ὀραγνισμοῦς μέ νέες ἰδιότητες ἤ ἱκανότητες.   
Ἀσύστολα ὁ ἄνθρωπος παραβιάζει τούς νόμους τῆς φύσεως, πειραματίζεται στήν ἴδια τήν ὕπαρξή του καί ἐπιτυγχάνει -ἐν τέλει(!)-τήν  πλήρη..... ἀπανθρωποίησή του.   
Μήπως αὐτή ἡ ἀνεξέλεγκτη πρόοδος τῶν ἐπιστημῶν μέ τίς πολλαπλές ὑπηρεσίες πού πορσφέρουν στήν ἐξάπλωσι τοῦ κακοῦ εἶναι ἕνα ἀνησυχητικό σημεῖο τῶν καιρῶν μας;

 ψηφιοποίηση κειμένων Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου