Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Μέρος Τρίτο Κεφάλαιο 1ον.1)«Σφράγισμα — 666 » 2)«Οι νέες ταυτότητες»

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Τά σημεία των καιρών
«Σφράγισμα — 666 »

- Γέροντα, σε πόσο καιρό θά συμβούν αυτά τά γεγονότα;
- Έξ αιτίας σου καί εξ αιτίας μου καθυστερούν, γιά νά αποκτήσουμε καλή πνευματική κατάσταση. Μας κάνει υπομονή ό Θεός, γιατί, αν συμβούν τώρα, εγώ καί εσύ θά πάμε χαμένοι. Δεν αναφέρεται πουθενά στην διδασκαλία του Χρίστου συγκεκριμένος χρόνος[1].
Λέει όμως ή Γραφή ότι τά σημεία τών καιρών θά προειδοποιήσουν γιά τήν έλευση τους[2]. Νά είμαστε πάντα έτοιμοι καί θά τά δοϋμε, όταν θά πλησίαση ό καιρός. Τότε θά είμαστε πιό σίγουροι. «Ό χρόνος αποκαλύψει καί ή πείρα τοις νήφουσι»[3], λέει ό Άγιος Ανδρέας Καισαρείας.
Επεσε στά χέρια μου ένα βιβλίο πού στο εξώφυλλο είχε τρία μεγάλα εξάρια! Έ, τους αφιλότιμους! Το κάνουν γιά νά παρουσιάσουν όμορφα το έξι και νά έξοικειωθή ό κόσμος με αυτό. Έτσι σιγά-σιγά θά έρθη και το σφράγισμα.
- Γέροντα, και οι σούστες πού ράβουν στά ροϋχα πουλιούνται πάνω σε κάτι χαρτιά πού έχουν τον αριθμό 666.
- Βρε τον διάβολο! Στις πιστωτικές κάρτες το έχουν βάλει από καιρό. Τώρα και στις σούστες! Πολλοί το 666 το βάζουν σάν φίρμα, γιά νά προτιμούν τα δικά τους προϊόντα.
Ό ένας νά ύποστηρίζη τον άλλο. Δηλαδή το 666 νά παίρνη το 666. Έχει γραφή ότι, όταν κυκλοφορήση ή παράσταση μέ το φίδι νά τρώη τήν ουρά του, θά σημαίνη ότι οι Εβραίοι θά έχουν καταλάβει όλον τον κόσμο. Τώρα το έχουν βάλει σέ μερικά χαρτονομίσματα. Το 666, τί Κίνα, τί Ινδία έχει πιάσει!
- Πώς ξέρουν καί βάζουν αυτόν τον αριθμό, Γέροντα;
- 'Ήξερε ό Ευαγγελιστής Ιωάννης τί θά κάνη ό διάβολος, όπως καί οι Προφήτες προφήτευσαν ότι θά
πωλήσουν τον Χριστό γιά «τριάκοντα αργύρια»[4], ότι θά Τον ποτίσουν ξίδι[5], θά διαμερίσουν τά ίμάτιά Του[6].
Πριν άπό δύο χιλιάδες χρόνια έγραψε στην Αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι θά σφραγίζωνται μέ τον αριθμό 666. «Ό έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν τον θηρίου- αριθμός γαρ ανθρώπου εστί- καί ό
αριθμός αύτου χξς΄»[7]. ο 666 γιά τους Εβραίους είναι σύμβολο οικονομίας.
Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, επέβαλαν μιά συγκεκριμένη φορολογία στά έθνη πού υποδούλωσαν μέ διάφορους πολέμους.
Ή ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού[8].
Τώρα, γιά νά υποτάξουν όλον τόν κόσμο, βάζουν πάλι αυτόν τόν παλιό φορολογικό αριθμό, πού συνδέεται μέ τό ένδοξο παρελθόν τους. Γι' αυτό δεν θέλουν νά τον αντικαταστήσουν μέ άλλον αριθμό. Το 666 δηλαδή είναι το σύμβολο του μαμωνά.
Τό πήραν από τά σταθμά του χρυσού - δεν ήξεραν αυτό πού αναφέρει ό Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη -, άλλα δέν παύει νά είναι μαμωνάς. Τό Ευαγγέλιο όμως λέει «ή Χριστό ή μαμωνά». «Ου δύνασθε Θεω δουλεύειν καί μαμωνά»[9].
Τά πράγματα προχωρούν κανονικά. Στην Αμερική τά σφραγισμένα σκυλιά εκπέμπουν μέ τον πομπό καί, τάκ, τά βρίσκουν. Έτσι ξέρουν τό κάθε σκυλί πού βρίσκεται. Όσα σκυλιά δέν έχουν τήν μάρκα τους καί είναι αδέσποτα τά σκοτώνουν μέ ακτίνες λέιζερ.
Μετά θά αρχίσουν νά σκοτώνουν καί τους ανθρώπους. Τόννους ψάρια έχουν σφραγίσει καί τά παρακολουθούν από τον δορυφόρο σέ ποιο πέλαγος είναι!
Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε μιά αρρώστια, γιά τήν οποία βρήκαν ένα εμβόλιο πού θά είναι υποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τον σφραγίζουν.
Πόσοι άνθρωποι εκεί είναι ήδη σφραγισμένοι μέ ακτίνες λέιζερ, άλλοι στο μέτωπο καί άλλοι στό χέρι! Αργότερα, όποιος δέν θά είναι σφραγισμένος μέ τόν αριθμό 666 δέν θά μπορή ούτε νά πουλά ούτε νά άγοράζη ή νά παίρνη δάνειο, νά διορίζεται κ.λπ.
Μού λέει ό λογισμός οτι ό Αντίχριστος μέ αυτό τό σύστημα θέλησε νά πιάση όλον τόν κόσμο καί, άμα δέν είναι κανείς στό σύστημα, δέν θά μπορή νά δούλεψη κ.λπ., εϊτε κόκκινος εϊτε μαύρος εϊτε άσπρος, όλοι δηλαδή. Θά έπιβληθή έτσι μέ ένα οικονομικό σύστημα πού θά έλέγχη τήν παγκόσμια οικονομία, καί μόνον όσοι θά έχουν δεχθή τό σφράγισμα, τό χάραγμα μέ τόν αριθμό 666, θά μπορούν νά έχουν εμπορικές συναλλαγές.
Τί θά πάθουν όμως οι άνθρωποι πού θά σφραγίζωνται!... Μού έλεγε κάποιος ειδικός ότι μέ τις ακτίνες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Οι άνθρωποι πού θά σφραγισθούν θά τραβούν τις ακτίνες τού ήλιου καί θά πάθουν τέτοια ζημιά, πού θά μασούν την γλώσσα τους από τον πόνο[10]. Όσοι δεν σφραγισθούν, θά περάσουν καλύτερα άπό τους άλλους, γιατί ό Χριστός όσους δεν σφραγισθούν θά τους βοηθήση. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό!
- Γέροντα, πότε θά τους βοηθήση; Μετά;
- Όχι, τότε.
- Αφού, Γέροντα, δεν θά μπορούν νά πωλούν καί νά αγοράζουν, πως θά περάσουν καλύτερα;
- Νά δής, ό Θεός ξέρει έναν τρόπο, τον ξέρω καί εγώ αυτόν. Λοιπόν..., με απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα καί μού έστειλε μετά τό... τηλεγράφημα. Ό Θεός πώς μας οικονομάει, πω! πώ! - Γέροντα, γιατί τό σφράγισμα λέγεται καί χάραγμα;
- Γιατί δεν θά είναι επιφανειακό. «Χαράσσω» τί θά πή; Δεν θά πή τραβώ βαθιά ευθείες γραμμές, χαρακιές; Τό σφράγισμα θά είναι χάραγμα, πού θά τό βάλουν πρώτα σε όλα τά προϊόντα καί μετά θά επιβάλουν νά γίνεται με ακτίνες λέιζερ στο χέρι ή στο μέτωπο τών ανθρώπων.
Σε έναν γιατρό άπό τό Τορόντο είχα πει πριν άπό δύο χρόνια γιά τό σφράγισμα, καί τώρα, μού είπε εκείνος, διάβασε σε μιά εφημερίδα οτι αντί γιά κάρτα ζητούν έντυπώματα[11] στο χέρι.
Προχωρούν αλλά δεν μπορούμε νά πούμε οτι θά γίνη εκείνο καί εκείνο. Μερικές τηλεοράσεις πάλι πού έχουν στείλει τελευταία στην Ελλάδα έχουν καί συσκευή πού παρακολουθεί αυτούς πού βλέπουν τηλεόραση.
Σε λίγο όσοι θά έχουν τηλεόραση θά βλέπουν στην τηλεόραση καί θά τους βλέπουν! Δηλαδή θά παρακολουθούν καί θά παρακολουθούνται. Θά ελέγχουν οι άλλοι με τό κομπιούτερ όλη τήν ζωή τους, τί λένε, τί κάνουν, όλα. Βλέπεις τί δικτατορία σκέφθηκε ό διάβολος!
Στις Βρυξέλλες έχουν ολόκληρο μέγαρο με τό 666, όπου στεγάζουν τό κομπιούτερ. Αυτό τό κομπιούτερ μπορεί να έλέγξη δισεκατομμύρια ανθρώπους - έξι δισεκατομμύρια είναι σχεδόν όλος ό κόσμος. Εξομολόγηση όλοι με ένα κουμπί!
Μερικοί Ευρωπαίοι αντέδρασαν, γιατί φοβούνται παγκόσμια δικτατορία. Εμείς οι Όρθόδοξοι αντιδρούμε, γιατί δεν θέλουμε τόν Αντίχριστο, άλλα φυσικά ούτε την δικτατορία. Μας περιμένουν γεγονότα, άλλα δεν θά σταθούν αυτά πολύ. Όσο έξαλείφθηκε ή Ορθοδοξία με τόν κομμουνισμό, τόσο θά έξαλειφθή και τώρα.

«Οι νέες ταυτότητες»

- Γέροντα, είπε κάποιος: «Πώς το πεντοχίλιαρο έχει το 666 και το χρησιμοποιούμε; Το ίδιο θά είναι και ή ταυτότητα».
-Το πεντοχίλιαρο είναι νόμισμα - και ή λίρα της Αγγλίας έχει επάνω την Βικτώρια- αυτό δεν με πειράζει. «Τα Καίσαρος Καίσαρι»[12].
Έδώ όμως είναι ή ταυτότητα μου, είναι κάτι προσωπικό· δεν είναι νόμισμα. Ταυτότητα σημαίνει ο,τι και ή λέξη· ταυτίζεται δηλαδή κανείς μ' αυτά πού δηλώνει. Βάζουν τόν διάβολο και υπογράφω οτι τόν αποδέχομαι. Πώς νά το κάνω αυτό;
- Γέροντα, τί σχέση έχει αύτη ή ταυτότητα με το σφράγισμα;
- Ή ταυτότητα δεν είναι το σφράγισμα· είναι ή εισαγωγή τού σφραγίσματος.
- Ό κόσμος, Γέροντα, ρωτάει τί νά κάνουν σχετικά μέ τις νέες ταυτότητες.
- Εσείς καλύτερα, όταν σας ρωτούν, νά τους λέτε νά συμβουλεύωνται τους Πνευματικούς τους και νά κάνουν υπομονή νά δουν πώς θά ένεργήση ή Εκκλησία, γιατί πολλοί κάνουν ερωτήσεις, άλλα λίγοι καταλαβαίνουν τις άπαντήσεις.
Άφου ξεκάθαρα τά γράφω στο φυλλάδιο «Σημεία τών καιρών», ας ένεργήση ό καθένας ανάλογα με την συνείδηση του. Βέβαια μερικοί είπαν: «Έ, αυτά είναι μιά γνώμη ενός καλογήρου· δεν είναι ή θέση της Εκκλησίας».
Έγώ όμως δέν είπα δική μου γνώμη, άλλα διατύπωσα απλά τά λόγια τοϋ Χριστού, τοϋ Ευαγγελίου, γιατί την δική μας γνώμη πρέπει νά την υποτάσσουμε στο θέλημα τού Θεού, πού εκφράζεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Άλλοι, τά αντίθετα άπό όσα λέω, λένε ότι τά είπε ό πατήρ Πάίσιος.
Μερικοί πάλι πού τά ακούν, αφού είναι τόσο σοβαρά θέματα, δέν ρωτούν άν είναι έτσι, άν πράγματι τά είπα, άλλα τά πιστεύουν. Έγώ δέν φοβάμαι· τά λέω έξω άπό τά δόντια. Έρχονται στο Καλύβι, πετάν εξάρια στό κουτί. Καλά αυτά, τέλος πάντων!
Μιά μέρα πέταξαν μιά πινακίδα έξω άπό τήν πόρτα... Νόμιζα ότι ήρθε κάποιος, δέν με βρήκε και έγραψε «απουσιάζει», γιά νά το δή και κανείς άλλος. Κοιτάω μετά, τί νά δω! Είχε μιά βρισιά! Τέτοια βρισιά δέν είχα ακούσει ούτε κο- σμικός. Θά φάη ένα σκούπισμα όλη αύτη ή κατάσταση, άλλα θά περάσουμε μιά μπόρα. Ό κόσμος έχει ξεσηκωθή, και έμεΐς πρέπει νά ξεσηκωθούμε μέ πολλή προσευχή.
Άλλοι ενδιαφέρονται γιά το θέμα τών ταυτοτήτων, άλλοι το εκμεταλλεύονται και δημιουργούν προβλήματα. Ή Εκκλησία πρέπει νά πάρη μιά θέση σωστή.
Νά μιλήση, νά έξηγήση στους πιστούς, γιά νά καταλάβουν ότι, άν πάρουν τήν ταυτότητα, αυτό θά είναι πτώση. Συγχρόνως νά ζητήση άπό το κράτος τουλάχιστον νά μήν είναι υποχρεωτική ή νέα ταυτότητα. Άν ή Εκκλησία λάβη μιά θέση σοβαρή και σεβασθούν τήν ελευθερία τών πιστών και όποιος θέλει θά βγάλη νέα ταυτότητα, όποιος θέλει θά έχη τήν παλιά, τότε θά τήν πληρώσουν μόνο μερικά γερά καρύδια, γιατί οι άλλοι θά τους πηγαίνουν κόντρα.
Ό πολύς κόσμος θά κάνη τήν δουλειά του. Όσοι θά θέλουν νά εξυπηρετηθούν θά έχουν τήν νέα και οι άλλοι οι καημένοι, οι ευλαβείς, θά έχουν τήν παλιά ταυτότητα και θά τους ταλαιπωρούν. Τώρα, άφοϋ ό υπουργός υποσχέθηκε νά μή βάλη τό 666 στις ταυτότητες οΰτε όρατώς ούτε άοράτως, καί αυτό κάτι είναι. Θά κάνουμε υπομονή, θά δείξουν τά πράγματα.
Και μόνον πού λένε οτι δεν βάζουν τό 666, είναι κάτι. Αρνούνται καί οι ίδιοι. Ας δούμε τελικά τί θά βάλουν.
Μέχρι πού νά κυκλοφορήσουν οι νέες ταυτότητες, μπορεί νά 'ρθή καί ή οργή τού Θεού. Ύστερα, δεν είναι ότι σε είκοσι τέσσερις ώρες θά πρέπη νά βγάλουν όλοι ταυτότητες.
Ας βγουν οί πρώτες· θά εξετασθούν καί, αν βγη ψεύτης ό υπουργός, θά είναι δίκαιος ό αγώνας. Αν τώρα συνεχίσουμε τις διαμαρτυρίες, εκείνοι θά πουν: «Νά, αυτοί δημιουργούν ταραχές. Ένώ δεν τίθεται θέμα, φωνάζουν καί διαμαρτύρονται».
Τό σκυλί, αν είναι καλός φύλακας, γαυγίζει, όταν έρχεται ό κλέφτης. Όταν ό κλέφτης φύγη, σταματάει. Αν συνέχιση νά γαυγίζη, τότε δεν είναι καλός φύλακας.
- Γέροντα, είπαν ακόμη, επειδή έχουμε ανεξιθρησκία, νά μήν αναγράφεται τό θρήσκευμα στις νέες ταυτότητες.
- Ναί, αυτούς δεν τους ενδιαφέρει, εμένα όμως με ενδιαφέρει, γιατί είναι ή ταυτότητα μου. Γράφει από πού είμαι καί τί είμαι. Αν δεν μπή τό θρήσκευμα, θά δημιουργηθούν προβλήματα. Θά πάη λ.χ. ένας στο γραφείο γάμων.
Αν λέη ή ταυτότητα «Όρθόδοξος» - άσχετα πόσων καρατιών είναι -, εντάξει. Αν όμως δέν γράφη τό θρήσκευμα, πώς θά τού δώσουν άδεια γάμου; Γιά τήν Εκκλησία αυτό είναι μπέρδεμα. Αν πάλι μπή τό θρήσκευμα προαιρετικά, θά είναι καί σάν ομολογία. Ή Ευρώπη είναι Ευρώπη. Έδώ είναι διαφορετικά.

1. Βλ. Ματθ. 24, 36- Μάρκ. 13, 32- Πράξ. 1, 7 καί Α ' Θεσ. 5, 1.
2. Βλ. Ματθ. 24,29 κ.έ.· Μάρκ. 13,24 κ.έ. καί Λουκ. 21,25 κ.έ.
3. Αγίου Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας, Ερμηνεία εις τήν Άποκάλυψιν τοϋ Αγίου Αποστόλου
καί Εύαγγελιστοϋ Ιωάννου του Θεολόγου, κεφ. ΛΗ΄ , PG106, 340C.
4. Βλ. Ζαχ. 11, 1-13.
5. Βλ. Ψαλμ. 68,22.
6. Βλ. Ψαλμ.21, 19
7. Άποκ. 13,18.
8. Βλ. Γ' Βασ. 10,14 καί Β' Παραλ. 9, 13.
9. Ματθ. 6,24.
10. Βλ. Άποκ. 16, 10.
11. Ό Γέροντας εννοεί τήν παλαμοσκόπηση.
12. Ματθ. 22,21 και Μάρκ. 12,17.
Απόσπασμα από τις σελίδες  179 -185 του βιβλίου:

       ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
                              ΛΟΓΟΙ  Β΄              

              ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
                  ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
       «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
                  ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου