Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010

Τὸ διάγγελμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 1941

Ἡ ἐπίθεσις τῶν Ναζί

Τὸ βράδυ τῆς 6ης Ἀπριλίου 1941 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ἀπευθύνει πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ καὶ τὸν Στρατὸ τὸ ἀκόλουθο Διάγγελμα γιὰ τὴν ἐπίθεση τῆς Γερμανίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος.

«Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ ἕτερος ἐχθρός, ἡ Χιτλερικὴ Γερμανία, ἀδίκως καὶ ἀνάνδρως ἐπιτίθεται κατὰ τῆς ἱερᾶς ἠμῶν Χώρας. Ἡ Α.Μ. ὁ Βασιλεὺς καὶ ἡ Ἐθνικὴ Κυβέρνησις καλοῦσιν ἡμᾶς εἰς νέας θυσίας πρὸς προάσπισιν τῆς Πίστεως ἡμῶν καὶ τοῦ δικαίου καὶ τῆς Ἐλευθερίας.

Εἰς ὅμοιον ἀγῶνα ἀποδύεται καὶ ὁ ὁμόδοξος ἡρωικὸς λαὸς ἑτέρας ἱερᾶς γῆς, τῆς γείτονος Γιουγκοσλαυΐας, καθ' ἅς τὴν αὐτὴν ἡμέραν καὶ ὥραν ἤρξατο ἐπιτιθέμενος ὁ κοινὸς πολέμιος. Αἱ δυνάμεις τῆς ὕλης καὶ τοῦ σκότους συνώμοσαν κατὰ τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ φωτός. Ἀλλ'ὁ μέγας Θεός, Ὅστις εἶναι Πνεῦμα, Φῶς καὶ Ζωή, δὲν θὰ ἐπιτρέψη τὴν βασιλείαν τοῦ σκότους, καὶ ὅπως μέχρι τοῦδε ἐνίσχυσεν ὅπλα τὰ ἱερὰ καὶ διὰ τῆς ἀπαραμίλλου ἀνδρείας καὶ γενναιότητος ὑμῶν κατέρριψε τὸν ἐξ Ἰταλίας ἀντίθεον Γολιάθ, οὕτω θὰ συντρίψη καὶ τὸν ἐκ Γερμανίας Ἑκατόγχειρα Τυφέα, καὶ θὰ ἀνατείλη καὶ πάλιν εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς Ἀνατολὴν καὶ καθ' ὅλην τὴν οἰκουμένην τὸν ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης καὶ Ἀληθείας.
Ἐπὶ τῇ πίστει ταύτῃ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εὐλογεῖ τοὺς νέους ἱεροὺς ἀγῶνας καὶ εὔχεται, ἵνα ὁ ἰσχυρός του Κυρίου βραχίων κατευθύνῃ τοὺς πιστοὺς συμμάχους Στρατοὺς εἰς νέα τρόπαια νίκης καὶ θριάμβους πρὸς διάσωσιν τοῦ κινδυνεύοντος χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, ἐν ᾧ καὶ μόνῳ εἶνε δυνατὸν νὰ ζῶσι οἱ εὐγενεῖς λαοί• «Ἀλλ'ἢ καλῶς ζῆν ἢ τεθνηκέναι τὸν εὐγενῆ χρή».

Αναδημοσίευσή μας στις 26/02/2010
πηγή  Μυριόβιβλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου