Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: «Ἡ ἐκκλησία εἶναι ὀντολογικῶς ἀδύνατον νά διαιρεθῆ» !


Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς: «Ἡ ἐκκλησία εἶναι ὀντολογικῶς ἀδύνατον νά διαιρεθῆ» !

Ἡ Ὀρθόδοξη πατερικὴ ἐκκλησιολογία εἶναι σαφέστατη καὶ κατηγορηματική, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι μία καὶ ἀεὶ ἀδιαίρετη! Ὅσοι πιστεύουν καὶ διδάσκουν γιὰ δῆθεν «ἐκκλησιαστικὲς διαιρέσεις» καὶ γιὰ ἄλλες «ἐκκλησίες» ἐκτός τῆς Ὀρθοδοξίας, βρίσκονται σὲ οἰκτρὴ πλάνη καὶ φρικτὴ αἵρεση.

Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ὁ ὁποῖος συγκαταλέγεται στὶς μεγάλες πατερικὲς μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ δείξουμε τὸ μέγεθος τῆς πλάνης τῶν ἀνωτέρω, πόσο μακριὰ βρίσκονται ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία: «Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μόνον μία, ἀλλὰ καὶ μοναδική.
Ἐν τῷ Κυρίῳ Ἰησοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν πολλὰ σώματα κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν ἐν αὐτῷ πολλὲς Ἐκκλησίες. Ἐν τῷ θεανθρωπίνῳ αὐτοῦ σώματι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ μοναδική, ὅπως ὁ Θεάνθρωπος, ὁ Χριστός, εἶναι ἕνας καὶ μοναδικός.
Διʼ αὐτὸν τὸν λόγον διαίρεσις, σχίσμα τῆςἘκκλησίας εἶναι πρωτίστως ἕνα πράγμα ὀντολογικῶς ἀδύνατον. Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ διαίρεσις τῆς Ἐκκλησίας, καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξη, πλὴν ὑπῆρξε καὶ θὰ ὑπάρξη ἔκπτωσις ἐκ τῆςἘκκλησίας, κατὰ τὸν τρόπον, ποὺ πίπτουν τὰ ξερὰ καὶ ἄγονα κλήματα ἀπὸ τὴν θεανθρωπίνην καὶ αἰωνίως ζῶσαν ἄμπελον, ποὺ εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς (Ἰω. 13, 16).
Κατὰ καιροὺς ἀπεσπάσθησαν καὶ ἐξεβλήθησαν ἀπὸ τὴν μοναδικὴν ἀδιαίρετονἘκκλησίαν οἱ αἱρετικοὶ καὶ σχισματικοί, οἱ ὁποῖοι ἔκτοτε ἔπαψαν νὰ ἀποτελοῦν μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ μέρη τοῦ θεανθρωπίνου σώματός της.
Ἔτσι ἔχουν κατ' ἀρχὴν ἀποκοπῆ οἱ Γνωστικοί, κατόπιν οἱ Ἀρειανοί, κατόπιν οἱ Πνευματομάχοι, κατόπιν οἱ Μονοφυσίται, κατόπιν οἱ Εἰκονομάχοι, κατόπιν οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, κατόπιν οἱ Προτεστάνται, κατόπιν οἱ Οὐνίται καὶ ἐν συνεχείᾳ ὅλα τὰ ἄλλα μέλη τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν λεγεώνων». (Ἰουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», (Γαλλικὴ μετάφραση) Τόμος 4ος, σελ. 181, Lausanne 1995 - Ἀναδημοσιεύτηκε στὸν «Ο.Τ» στὶς 29/6/ 2007). Δὲ χρειάζεται νά προσθέσουμε τίποτε στὸν καθάριο λόγο τοῦ ἁγίου Γέροντα. Μποροῦμε ὅμως νὰ προειδοποιήσουμε τοὺς οἰκουμενιστὲς γιὰ τὸν ἐκκλησιολογικὸ τους κατήφορο.

Ὀρθόδοξος Τύπος  ἀρ. φύλ. 1951  23 Νοεμβρίου 2012


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου