Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης διά τούς ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς Πατρίδος ἀγῶνας τοῦ Ἁγίου Ὄρους


Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης διά τούς ὑπέρ τῆς πίστεως καί τῆς Πατρίδος ἀγῶνας τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπί τῇ συμπληρώσει αἰῶνος ἀπό τῆς Ἀπελευθερώσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὑπό τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ κατά τούς Βαλκανικούς Πολέμους ἐξέδωσε μήνυμα εἰς τό ὁποῖον μεταξύ ἄλλων ὑπογραμμίζει: «Οἱ οἰκισταί τοῦ Περιβολίου τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου προσήνεγκον, καί διατελοῦν προσφέροντες, ἀνεκτίμητον πνευματικήν ἐνίσχυσιν εἰς τό εὐσεβές ἡμῶν Γένος καί συνέβαλαν τά μέγιστα εἰς τήν διατήρησιν τῆς πίστεως καί τοῦ ἤθους αὐτοῦ, ἰδιαιτέρως εἰς καιρούς λίαν χαλεπούς καί δυσχειμέρους, καθ᾽ οὕς ἀπητεῖτο μεγάλη αὐταπάρνησις καί ἡρωϊσμός διά νά παραμείνῃ τις πιστός εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί εἰς τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν Πίστιν.
Μεγάλοι διδάσκαλοι τοῦ Γένους, ὡς οἱ Ἅγιοι Ἰάκωβος ὁ νέος, ὁ ἐκ τῆς Σκήτης τῶν Ἰβήρων, καί Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἐξῆλθον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, φλεγόμενοι ὑπό τῆς θείας ἀγάπης, ἐπιθυμήσαντες καί τό παροδικόν ἀνθρώπινον σῶμα καί αἷμα αὐτῶν νά δώσουν ὑπέρ τῆς ὠφελείας καί σωτηρίας τῶν ἀδελφῶν, καί ἐκήρυξαν, ἐκράτησαν καί ἐστήριξαν τούς κινδυνεύοντας ἐκ θανάτου πνευματικοῦ, λόγῳ τῶν συνθηκῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί τοῦ ἀναλφαβητισμοῦ, Ὀρθοδόξους πιστούς, σφραγίσαντες διά τοῦ μαρτυρίου τό ἀνιδιοτελές ἱε ρόν ἔργον αὐτῶν.

Ὑπό τάς ὑπωρείας τοῦ Ἱεροῦ Ἄθου ἐξήνθησαν ὡς ἄνθη εὔοσμα καί ἀειθαλῆ οἱ Ἁγιορεῖται νεομάρτυρες καί ἐν γένει οἱ μονότροποι τῆς Ἀθωνικῆς ἐρήμου οἵτινες, προετοιμασθέντες διά τῆς ἀσκήσεως καί μετανοίας καί ἔχοντες πάντοτε τήν εὐλογίαν καί ἠθικήν συμπαράστασιν τῆς τροφοῦ αὐτῶν Μητρός Ἐκκλησίας, ἤθλησαν ἐν μέσῳ τῶν ἀλλοπίστων καί ἐγένοντο κήρυκες διαπρύσιοι τῆς πίστεως ἡμῶν, ποτίσαντες τό δένδρον αὐτῆς διά τοῦ κηρύγματος τῆς ἀληθείας καί τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν.
Οἱ νεοφανεῖς οὗτοι ἀθληταί “τοῖς παλαιοῖς παραβάλλονται Μάρτυσιν, ἐν τε τῇ ὁμολογίᾳ τῇ στερρᾷ τῆς πίστεως ἐν βασάνων ἰδέαις ἐν σημείοις καί θαύμασι” (Στιχηρόν Ἑσπερινοῦ Ἱερᾶς Ἀκολουθίας Πάντων τῶν Νεοφανῶν Μαρτύρων, ποιηθείσης ὑπό Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου). Ταῖς εὐχαῖς τῆς Κυρίας καί Ἐφόρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν νεομαρτύρων καί πάντων τῶν ἐν τῇ θεοσδότῳ ταύ τῃ θεοφιλῶς ἀσκησάντων πα- τέρων καί ἀδελφῶν, ηὐλογήθη τοῦτο πλουσίως ὑπό τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς εὐσπλαχνίας τῆς Παναγίας»

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1952, 30 Νοεμβρίου 2012Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου