Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011

Γιατί το κίνημα της «Νέας Εποχής» είναι επικίνδυνο για τους χριστιανούς. Μητροπολίτου Γόρτυνος Ιερεμία


Γιατί το κίνημα της «Νέας Εποχής» είναι επικίνδυνο για τους χριστιανούς

Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Εἰς ἐγκύκλιον, τήν ὁποίαν ἐξέδωσε, τήν 1ην Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας ἀναλύει τήν πλάνην τήν προερχομένην ἀπό τό κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί ὑπογραμμίζει, διατί τό κίνημα αὐτό εἶναι ἐπικίνδυνον διά τήν Ὀρθοδοξίαν καί τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
Τό πλῆρες κείμενον τῆς ἐγκυκλίου ἔχει ὡς ἀκολούθως:

«1. Τό πολυτιμότερο πού ἔχουμε, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι ἡ πίστη μας, ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας, πού μᾶς παραδόθηκε μέ ἀγῶνες καί θυσίες πολλές. Καί ἐμεῖς πρέπει νά τήν παραδώσουμε στά παιδιά μας, σάν προίκα ἱερή, ὅπως τήν παραλάβαμε.Νά τήν παραδώσουμε ἀναλλοίωτη, ἔτσι ὅπως τήν παραλάβαμε ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες μας.
2. Πάντοτε βέβαια ἡ πίστη μας, σάν ἀληθινή πού εἶναι, πάντοτε ἀντιμετώπιζε ἐχθρούς καί πολέμιους, οἱ ὁποῖοι, εἴτε μέφρικτά βασανιστήρια εἴτε μέ πλανεμένες διδασκαλίες, ἤθελαν νά μᾶς καταργήσουν τήν πίστη ἤ νά μᾶς τήν ἀλλοιώσουν. Στήν σημερινή μας ὅμως ἐποχή, σ᾽ αὐτά τά σημερινά μας χρόνια, ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας ἔχει νά ἀντιμετωπίσει μία νέα πλάνη, ἡ ὁποία φαίνεται νά εἶναι ἡ χειρότερη ὅλων τῶν προηγουμένων.
Ἡ πλάνη αὐτή λέγεται ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.

Τήν εἶπα χειρότερη ὅλων τῶν προηγουμένων τήν πλάνη αὐτή τῆς Νέας Ἐποχῆς γιά δυό λόγους: Πρῶτον μέν, γιατί περιλαμβάνει σχεδόν ὅλες τίς αἱρέσεις τῶν προηγουμένων ἐποχῶν· καί δεύτερον, εἶναι χειροτέρα ἡ πλάνη τῆς Νέας Ἐποχῆς, γιατί προσφέρεται μέ τό σχῆμα τῆς συναδελφώσεως τάχα τῶν λαῶν, μιά ἰδέα πού «πιάνει» σήμερα στήν ἀνθρωπότητα, τήν κουρασμένη ἀπό τούς πο- λέμους καί τίς ἐχθρότητες τῶν ἐθνῶν.

3. Γιά νά καταλάβετε τόν ἐχθρικό σκοπό τῆς νέας αὐτῆς πλάνης κατά τῆς πίστης μας, ἀρκεῖ νά σκεφτεῖτε τήν ὀνομασία της. Λέγεται «ΝέαἘποχή». Γιατί λέγεται ἔτσι; Ὡς «νέα», καινούργια, «Ἐποχή» χαρακτηρίζουν τήν καινούργια δισχιλιετία, πού ἄρχισε ἀπό τό 2001.
Καί τήν χαρακτηρίζουν «νέα» τήν περίοδο αὐτή, γιατί, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ὀπαδοί της ἀστρολόγοι, πού εἶναι βασικά στελέχη τῆς νέας αὐτῆς πλάνης, σ᾽ αὐτήν τήν ἐποχή ὁ ἥλιος μπαίνει στό ζωδιακό κύκλο τοῦ Ὑδροχόου. Ἔτσι, λέγουν, θά δοθεῖ τέλος στήν «Ἐποχή τοῦ Ἰχθύος». Ποιά ἐποχή χαρακτηρίζουν ἔτσι, ὡς «Ἐποχή τοῦ Ἰχθύος»;

Ὡς «Ἐποχή τοῦ Ἰχθύος» χαρακτηρίζουν τήν ἐποχή τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γιατί πρέπει νά ξέρουμε ὅτι ἡ λέξη ΙΧΘΥΣ δηλώνει τόν Σωτήρα Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ.
Οἱ ὀπαδοί λοιπόν τῆς θρησκείας τῆς «Νέας Ἐποχῆς» λέγονται ἔτσι, ἐπειδή σκοπό ἔχουν νά καταργήσουν τήν βασιλεία τοῦ ΙΧΘΥΟΣ, δηλαδή τόν Χριστιανισμό, ὅπου, ὅπως λέγουν, κυριαρχοῦσαν οἱ πόλεμοι καί οἱ συγχύσεις.
Καί ἀφοῦ καταργήσουν τήν ἐποχή τοῦ Χριστιανισμοῦ, θά μᾶς φέρουν, λέγουν, μιά νέα ἐποχή, τήν ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου, στήν ὁποία θά ἐπικρατεῖ μιά παγκόσμια εἰρήνη, στήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι θά ἔχουν ἑνωμένες ὅλες τίς θρησκεῖες τους καί τούς πολιτισμούς τους.

4. Δηλαδή ἡ θρησκεία τῆς «Νέας Ἐποχῆς» θά ἔχει στοιχεῖα καί ἀπό τόν Βουδδισμό καί ἀπό τόν Μωαμεθανισμό καί ἀπό τόν Χριστιανισμό καί ἀπό τόν Ἰνδουϊσμό καί ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό.
Θά εἶναι δηλαδή ἡ θρησκεία τους «ἕνα παπούτσι, πού θά χωράει σέ ὅλα τά πόδια», ὅπως χαρακτήρισε πε- τυχημένα ὁ ἀγωνιστής ἀρχιερεύς πατήρ Αὐγουστῖνος τόν Μασωνισμό.Καί πραγματικά ἡ Νέα Ἐποχή εἶναι Μασωνισμός.
Ἡ πλάνη τῆς Νέας Ἐποχῆς εἶναι Πανθεϊσμός, εἶναι Οἰκουμενισμός. Ἀλλά δέν μπορῶ νά σᾶς πῶ, Χριστιανοί μου, καί ἀκριβῶς τί εἶναι ἡ νέα αὐτή θρησκεία, πού καλεῖται «Νέα Ἐποχή», γιατί εἶναι ἕνα ἀποκρυφιστικό κίνημα, ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ Μασωνισμός, πού δέν φανερώνει σέ ὅλους τό σύστημά του, παρά μόνο σέ ἐκείνους πού ὁρκίζονται τήν ὑποταγή τους σ᾽ αὐτό.
Ἔτσι καί ἡ «Νέα Ἐποχή». Εἶναι ἕνα ἀποκρυφιστικό κίνημα, ὅπως τό εἶπα, μέ τίς δικές του γραμμές καί τελετές καί σκοπούς.
Ἐκεῖνο ὅμως πού μπορῶ να σᾶς πῶ καθαρά εἶναι ὅτι τό κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς» δρᾶ χωρίς τόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Φτάνει αὐτό γιά νά ἀποστραφοῦμε σάν Χριστιανοί καί νά μισήσουμε καί νά πολεμήσουμε τό κίνημα αὐτό.

5. Ἔχουν καί μιά ἄλλη πλάνη στό κίνημά τους οἱ ὀπαδοί τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Πιστεύουν τόν πανθεϊσμό. Πιστεύουν δηλαδή ὅτι τό κάθε τι γύρω μας καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ἔχουμε τήν Οὐσία τοῦ Θεοῦ μέσα μας.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δέν πρόκειται νά πέσουμε στήν πλάνη αὐτή, γιατί, ὅπως σᾶς ἔλεγα σέ προηγούμενα μαθήματα, κάνουμε διάκριση στόν Θεό μας ΟΥΣΙΑΣ καί ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Ὁ κόσμος δέν δημιουργήθηκε ἀπό την Οὐσία τοῦ Θεοῦ, γιά νά ποῦμε ὅτι ἔχει μέσα του τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δημιουργηθήκαμε ἀπό τίς θεῖες ἄκτιστες ἐνέργειες. Ἀλλά οἱ ὀπαδοί τοῦ νέου αὐτοῦ θρησκευτικοῦ κατασκευάσματος, πού τό ὀνόμασαν «Νέα Ἐποχή», λέγουν στόν καθένα: «Εἶσαι Θεός»!...
Καί γιά νά κάνουν τόν ἄνθρωπο νά πιστεύσει αὐτό πού τοῦ λέγουν, τόν ὑποβάλλουν σέ ἀσκήσεις γιόγκα καί σέ διαλογισμό, γιά νά βρεῖ τάχα μέ αὐτά τά τεχνάσματα τήν ἐντός του θεϊκή οὐσία.

6. Θά ἐπανέλθω καί ἄλλοτε, ἀδελφοί μου Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, στό θέμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, γιατί πρόκειται γιά φοβερή αἵρεση, τήν χειρότερη ἀπ᾽ ὅλες τίς προηγούμενες αἱρέσεις. Καί ἀλλοίμονό μου ἄν, σάν Ἐπίσκοπος, δέν ἔχω τήν ἀγωνία καί τήν φροντίδα νά διαφυλάξω τήν Ποίμνη, πού μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος ἀπό τόν ὄλεθρο τῆς αἵρεσης αὐτῆς.
Ἰδιαίτερα ἀγωνιῶ γιά τά νέα τά παιδιά, πού χειρίζονται μέ δεξιότητα τά νέα ἠλεκ - τρονικά μέσα ἐπικοινωνίας. Οἱ ὀπαδοί τῆς «Νέας Ἐποχῆς» φρόντισαν καί τό κατάφεραν νά μποῦν μέ δόλιο τρόπο στά σύγχρονα ἐπικοινωνιακά μέσα, νά κυριαρχήσουν σ᾽ αὐτά καί νά ἐπιβάλλονται στούς ἀνθρώπους ἀπ᾽ αὐτά.
Ἔτσι πολλές ταινίες ἀπ᾽ αὐτές πού ἐμφανίζονται στήν τηλεόραση, κινηματογραφικές παραγωγές καί θεατρικές παραστάσεις εἶναι ζυμωμέ- νες μέ ἰδέες τοῦ κινήματος τῆς «Νέας Ἐποχῆς»: Μέ τόν πανθεϊσμό, τήν μετενσάρκωση, τό νιρβάνα, τόν διαλογισμό, τήν γιόγκα, τήν μαγεία κ.ἄ.

Χριστιανοί μου, προσοχή! Νά κρατήσουμε τήν πίστη, τήν Ὀρθόδοξο πίστη, πού μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Ἡ θρησκεία τῆς «Νέας Ἐποχῆς» στήν οὐσία της εἶναι ἕνας ἄκρατος Οἰκουμενισμός.
Γι᾽ αὐτό καί οἱ ὀπαδοί της θέλουν καί πασχίζουν για τήν ἕνωση τῶν Ὀρθοδόξων μέ τούς Καθολικούς, ὅπως καί μέ ἄλλα θρησκεύματα. Θέλουν μιά συμπροσευχή μέ ὅλους.
Κάπου, σέ ἕνα ὀρθόδοξο κείμενο, διάβασα ὅτι εἰπώθηκε αὐτός ὁ αἱρετικός λόγος μέ τήν σημείωση μάλιστα ὅτι «εἰπώθηκε ἀπό ἐπίσημα ὀρθόδοξα χείλη»:
«Ἕνα τέμενος, ἕνας ναός, μιά συναγωγή, ἕνα τζαμί, ὅλα αὐτά δημιουργοῦν την ἴδια κατάνυξη στήν ψυχή καί μποροῦν νά τήν ὁδηγήσουν στήν ἕνωση μέ τό θεῖο».

Φρικτός ὁ λόγος αὐτός, Χριστιανοί μου, γιατί αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς αἵρεσης τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ἀλλά ἀπορῶ, ποιά «ἐπίσημα ὀρθόδοξα χείλη» εἶπαν αὐτόν τόν βλάσφημο καί αἱρετικό λόγο; Ἄν τόν εἶπε Παπᾶς ἤ Δεσπότης, τότε ἀλλοίμονό μας!
Πραγματικά, ἄν αὐτοί πού πρέπει νά εἶναι φρουροί τῆς πίστης μας γίνονται προδότες, τότε ναί, ἀλλοίμονό μας καί τρισαλλοίμονό μας!...
Ἀλλά, ἄς μᾶς ἐλεήσει ὁ Θεός καί ἄς μᾶς δίνει τήν Χάρη Της ἡ Καλή μας Παναγία νά μείνουμε σταθεροί στήν Ὀρθόδοξη πίστη μας καί ἐμεῖς οἱ ποιμένες καί ἐσεῖς ὁ εὐλογημένος λαός τοῦ Θεοῦ, ΑΜΗΝ.
Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας. 


Ορθόδοξος Τύπος 9 Σεπτεμβρίου2011

Διαβάστε περισσότερα πατώντας  Νέα Εποχή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου