Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Η Ευθύνη της επιλογής μας. «7. Μεθοδεύσεις καί προγραμματισμοί» Μέρος Δ΄

ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ 
Κεφάλαιο Β΄ 
Οι Έσχατολογικοί καιροί μας
« 7. Μεθοδεύσεις καί προγραμματισμοί.»  Μέρος Δ΄ (σελ. 201- 203)
           ___________________________________

                                  Βιομετρικά διαβατήρια
                                  Ἡλεκτρονικές ταυτότητες
                                   666
                                   Bar code
                                   RFID
                                   Smart cards
                                   Ἐμφυτευόμενα μικροτσιπς


* Ἀκολούθως  δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ 879Β΄/17-7-2000 ἡ ὑπουργική ἀπόφασι 8200/0-441210 «Τύπος, ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά καί ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες γιά τήν ἔκδοσι τῶν δελτίων ταυτότητας», ὅπου δέν συμπεριλαμβάνεται τό θρήσκευμα στά σοιχεῖα τους. Ἀκολούθησε πολυσέλιδη πρᾶξι τοῦ Ἀρχηγου Ἀστυνομίας μέ λεπτομερεῖς ὁδηγίες.

* Τό ἔτος 2005 ἡ ὑπουργική ἀπόφασι 3021/19/53, πού
δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ 1440Β΄/18-10-2005, κατήργησε τήν προηγουμένη ἀπόφασι. Ἡ νέα ἀπόφασι ὅρισε ἐπιπλέον ἡ μοναδική ἀρίθμησι τοῦ δελτίου ταυτότητος νά «ἀπαρτίζεται ἀπό δύο κεφαλαῖα γράμματα Α, Β, Ε, Ζ,Η Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ καί Χ καθώς καί ἀπό ἑξαψήφιο ἀριθμό» (ἄρθρο 3 παρ. 1), δηλαδή παραλείφθηκαν τά γράμματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου πού δέν ὑπάρχουν στό λατινικό.

* Στίς 29 Αὐγούστου 2006 τό Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως
ἀνακοίνωσε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἄρχισε τήν ἔκδοσι νέων
ἠλεκτρονικῶν διαβατηρίων, στά ὁποῖα περιλαμβάνονται
βιομετρικά δεδομένα185. (185 Βλ. σχετικά, ἀνωτ., σ. 93-95)


* Κατά τό ἄρθρο 153 παρ. 1 τοῦ ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58Α΄/3-4-
2008) ὁ Ἀριθμός Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως
(ΑΜΚΑ)186 (186 Ὁ ΑΜΚΑ καθιερώθηκε μέ τό ἀριθμό 64 τοῦ ν.
2084/1992 πού συμπληρώθηκε μέ τήν παρ. 8 τοῦ ἄρθρου 20 τοῦ ν.
2556/1997, τό ἄρθρο 39 τοῦ ν. 2576/1999 καί τήν παρ. 8 τοῦ ἄρθρου 62
τοῦ ν. 3518/2006). «ἀπό 1-6-2009, καθιερώνεται ὑποχρεωτικά ὡς
ἀριθμός ἐργασιακῆς καί ἀσφαλιστικῆς ταυτοποίησης ὅλων
τῶν πολιτῶν τῆς Χώρας».

Ἀπό τήν ἀνωτέρω ἡμερομηνία187 (187 Ὡς νέα ἡμερομηνία ὑποχρεωτικης καθιερώσεως τοῦ ΑΜΚΑ ὁρίσθηκε ἐκ μεταθέσεως ἡ 1-10-2009.), σύμφωνα μέ τήν παρ. 2 τοῦ ὑπ’ὅψιν ἄρθρου, «οὐδείς δύναται νά ἀπασχοληθεῖ ὡς μισθωτός ἤ ὡς αὐτοπασχολούμενος, νά ἀσφαλισθεῖ ἤ νά καταβάλει ἀσφαλιστικές εἰσφορές, νά ἐκδώσει ἤ νά ἀνανεώσει βιβλιάριο ἀσθενείας εἰσφορές, νά ἐκδώσει ἤ νά ἀνανεώσει βιβλιάριο ἀσθενείας, νά δικαιωθεῖ καί νά εἰσπράξει συντάξεις καί γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, ἐπιδόματα καί βοηθήματα, ἐάν δέν διαθέτει ΑΜΚΑ, ὁ ὁποῖος ἀναγράφεται ὑποχρεωτικά ἐπί ὅλων τῶν ὡς ἄνω ἀντιστοίχων παραστατικῶν». 
Ἔτσι «ἡ ἀναγρφή τοῦ ΑΜΚΑ στά βιβλιάρια ὑγείας καί τά συνταγολόγια ἀποτελεῖ συστατικό στοιχεῖο τῆς ἰσχύος τους»(ἄρθρο 62 παρ. 8 ν. 3518/2006).
Μ’ αὐτόν τόν τρόπο ὁ διαβόητος ΕΚΑΜ ἄλλαξε ὄνομα καί ὡς ΑΜΚΑ πλέον παραμένει στό Ἐθνικό Μητρώο «σταθερός καί ἀμετάβλητος καί προσδιορίζει γιά πάντα ἕνα καί μόνο φυσικό  πρόσωπο»  (ἄρθρο 7 παρ. 2 τῆς ὑπ’ ἀριθ. οἰκ. 7791/245/Φ 80321 [ΦΕΚ 596Β΄/1-4-2009] Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως).
Μέ τήν εὐρεῖα ἐφαρμογή καί ὑποχρεωτική καθιέρωσι τοῦ ΑΜΚΑ –παρά τίς ὅποιες θετικές ὑπηρεσίες του- ὁ πολίτης γίνεται ἕνα ἄβουλο 11ψήφιο νούμερο στά χέρια τῆς «ἐλεγχόμενης» ἠλεκτορνικῆς ἐπεξεργασίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, καί .....ὄχι μόνο.
«Ἔννομη βία» λοιπόν καί νέα μορφή νομιμότητος καί οἰκονομικῆς συναλλαγῆς ἀπό ἐδῶ καί τώρα στήν Ἑλλάδα. 
Ἐπί πλέον μιᾶς διαβεβαιώνουν καί μᾶς καθησυχάζουν ὅτι ὁ δυσώνυμος καί ἐπάρατος ἀριθμός 666 δέν ἐμπλέκεται στίς κάρτες Κοινωικῆς Ἀσφαλίσεως, σέ νέα Ὑπηρεσιακά Δελτία Ταυτότητος κ. ἄ., σέ μορφή εἴτε bar code εἴτε μικροτσίπ.   
Φυσικά....μόνο πρός τό παρόν, ἄ ν  εἶναι ἔτσι ὅπως ἰσχυρίζονται!  Διότι ἡ Πληροφορική188 
(188 Βλ. ἀνωτ., σ.95, σημ.28) καί ἡ πολιτική δέν μᾶς τό ἐγγυῶνται καθόλου στό ἄμεσο μέλλον...

* Τέλος στίς 21 Ἀπριλίου 2010 ἀνακοινώθηκε ἐπισήμως ἀπό
τόν ὑπουργό Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Ἠλεκτρονικῆς
Διακυβέρνησης ἡ δημιουργία καί καθιέρωσι μιᾶς νέας
ἠλεκτρονικῆς πολυκάρτας τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη».

____________________

Ψηφιοποίηση κειμένου Κατερίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου