Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Ζητούν «κάλυψιν» εις το μέγα έγκλημα Αρχιεπίσκοπος και Σεβ. Δημητριάδος


Ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερωνύμος στον Βόλο για το διεθνές θεολογικό συνέδριο
ΖΗΤΟΥΝ «ΚΑΛΥΨΙΝ» ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΕΒ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

ΤΟΣΟΝ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ὅσον καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος ἐκάλεσαν τούς θεολόγους τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) νά συνεργασθοῦν μετά τῶν θεολόγων τοῦ «Καιροῦ», προκειμένου να «κρατήσουμε τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί νά μή μετακυλήσει στά ἐπιλεγόμενα καί προαιρετικά μαθήματα». 
Πρῶτα ἤνοιξαν καί οἱ δύο τήν ὁδόν διά τό μάθημα τῆς Θρησκειολογίας και ἐστήριξαν ποικιλοτρόπως τούς προοδευτικούς θεολόγους τοῦ «Καιροῦ», οἱ ὁποῖοι συνέπλευσαν οἱ περισσότεροι μέ τό Παιδαγωγικόν Ἰνστιτοῦτον τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, καί σήμερον, πρό τοῦ ἀδιεξόδου καί τῆς ἀλλαγῆς τοῦ χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ζητοῦν ἑνότητα εἰς τό ὄνομα τῆς ὑποχρεωτικῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος. 
Ζητοῦν τήν ἑνότητα τῶν θεολόγων δύο Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι συνέπλευσαν μέ το κυβερνητικόν σκάφος σκανδαλωδῶς εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ εἰς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.Ἡμεῖς θά ἐρωτήσωμεν: Ποίαν σημασίαν ἔχει ὑποχρεωτικότης τοῦ μαθήματος, ὅταν αὐτό θά διδάσκη τήν ἱστορίαν τῶν θρησκειῶν καί θά ἀποβάλη ἐκ τοῦ μαθήματος τάς σελίδας διδασκαλίας τάς ἀφορώσας εἰς τήν πίστιν μας. Ἡ ἔκκλησις τῶν δύο Ἀρχιερέων ἀποσκοπεῖ εἰς τήν νομιμοποίησιν τοῦ ἐγκλήματος, πού διέπραξαν εἰς βάρος τοῦ μαθήματος. 
Ἡ ΠΕΘ ἐπί μῆνας δίδει τήν μάχην ὁλομόναχη διά τήν διατήρησιν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέ τήν σημερινήν του μορφήν, ἀλλά δέχεται συστηματικῶς ἐπιθέσεις ὑπό τῶν προοδευτικῶν θεολόγων, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τήν ἰσοπεδωτικήν θρησκειολογικήν γραμμήν των, τήν ὑποστήριξιν τῆς ὁποίας δέχονται ὑπό τῶν δύο προαναφερομένων Ἀρχιερέων. 
Ἡ ΠΕΘ ὀφείλει νά ἀπαντήση ὄχι καί παραλλήλως νά διαφωτίση τόν πιστόν λαόν, ἀκόμη περισσότερον, διά τήν «ἐγκληματικήν» γραμμήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τοῦ Σεβ. Δημητριάδος. Τήν ΠΕΘ τήν «σνόμπαραν», σπανίως συνωμίλουν μέ ἐκπροσώπους της καί ἠγνόουν τάς ὑποδείξεις της. 
Τώρα, ἀφοῦ μέ «συνεργάτας» των εἰς τό Παιδαγωγικόν Ἰνστιτοῦτον συνέπραξαν εἰς τήν ἀλλαγήν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ζητοῦν νά συνυπάρξουν οἱ ἀγωνισταί μετά τῶν προοδευτικῶν ὀπαδῶν τῆς θρησκειολογίας. Πρῶτα κατεδάφισαν καί κατόπιν ζητοῦν κάλυψιν. 
ΟΧΙ! Ἐάν πραγματικῶς σέβονται τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέ τήν σημερινήν του μορφήν ὀφείλουν νά ἀπευθυνθοῦν εἰς τόν λαόν καταγγέλλοντες τά σχέδια τῆς Κυβερνήσεως καί τῆς κομματοκρατίας. Παραλλήλως ὀφείλουν νά διακόψουν πᾶσαν σχέσιν μέ τούς θεολόγους- ὀπαδούς τῆς θρησκειολογίας. Τολμοῦν; Ὁ χρόνος θά δείξη.
Γ.Ζ.
«Ορθόδοξος Τύπος» 25/2/2011
Αναμετάδοση Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου