Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

Ὅλοι διὰ τὴν προστασίαν τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ


Ὅλοι διὰ τὴν προστασίαν τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ

Χρέος μας νά ἀποτρέψωμεν τό πρόγραμμα τεχνολογικῆς ἐρεύνης εἰς ἀνθρώπινα ἔμβρυα Τήν ἀνάγκην συλλογῆς ὑπογραφῶν, γιά νά μή προχωρήση ἡ ὑλοποίησις τοῦ προγράμματος τεχνολογικῆς ἐρεύνης εἰς ἀνθρώπινα ἔμβρυα ἐπισημαίνει εἰς ἐγκύκλιόν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Τό πλῆρες κείμενον τῆς ἐγκυκλίου ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Ἀδελφοί μου Χριστιανοί. Ἔπειτα ἀπό σχετική Ἀπόφασι τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου (Ἐγκύκλιο Σημείωμα ὑπ' ἀριθμ. πρωτ.: 3135/1517/02-09-2013) καλούμεθα μαζί μέ ὅλες τίς ἄλλες Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά συμμετάσχωμε καί νά ἀνταποκριθοῦμε στό ἀκόλουθο ἐγερτήριο σάλπισμα, σέ μιά σοβαρή πνευματική κινητοποίησι. Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ἐπηρεασμένο ἀπό τό σύστημα τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἔχει ἤδη ἕτοιμη πρότασι χρηματοδοτήσεως ἑνός προγράμματος τεχνολογικῆς ἔρευνας σέ ἀνθρώπινα ἔμβρυα.
Θά γίνεται, δηλαδή, χρησιμοποίησις ἀνθρωπίνων ἐμβρύων σέ πειράματα, προκειμένου νά ἐπιτευχθοῦν ἄλλοι σκοποί, ὠφέλιμοι γιά τόν ἄνθρωπο, σύμφωνα μέ ὅσα ἰσχυρίζονται οἱ ὑποστηρικτές τῆς ἰδέας αὐτῆς. Θά θυσιάζεται ἡ ζωή, ἀφοῦ θά γίνεται πειραματόζωο τό ἔμβρυο γιά ἐπιστημονικούς δῆθεν λόγους.
Τό σοβαρότατο αὐτό θέμα δέν ἄφησε καί δέν ἀφήνει ἀπαθεῖς τούς Χριστιανούς τῆς Εὐρώπης, ἀφοῦ πρόκειται γιά μιά νέα γενοκτονία.
Μιά κίνηση-πρωτοβουλία δημιουργήθηκε μέ τήν ὀνομασία “Ἕνας ἀπό ἐμᾶς” (One of us) μέ σκοπό νά ἀκυρωθῆ ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ἡ νομιμοποίησις χρηματοδοτήσεως μέ εὐρωπαϊκά κονδύλια τῆς ἔρευνας αὐτῆς, ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνουμε θά χρησιμοποιῆ ὡς πειραματόζωα ἀνθρώπινα ἔμβρυα. Ἰδιαίτερα γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἡ ζωή καί ἡ προσωπικότητα κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἱερή, γιατί στό πρόσωπο κάθε συνανθρώπου μας βλέπουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας διδάσκουν ὅτι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς του, ἀπό τήν ἐμβρυακή του κατάστασι.
Ἡ ὀλέθρια αὐτή πρότασις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἄν τυχόν δέν ἀποσυρθῆ καί γίνη ἀπόφασις, θά ὁδηγήση μοιραῖα στό κατάντημα τό ἔμβρυο νά γίνη πειραματόζωο καί ἀντικείμενο ἐμπορικῆς ἐκμεταλλεύσεως, στό ὄνομα δῆθεν τῆς ἐπιστήμης.
Κάθε ἐνέργεια ὑποστηρίξεως τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς θά πρέπει νά ἀποκλεισθῆ ἀπό τήν χρηματοδότησι μέ τεράστια χρηματικά ποσά, πού ἐπίσημα δέν ἀποβλέπουν μόνο στήν ἔρευνα, ἀλλά καί στήν πραγματοποίησι ἐκτρώσεων, βάσει Εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος, σέ Ἀφρικανικές καί ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου.
Ὅμως, σύμφωνα μέ τήν Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας, δίνεται ἡ δυνατότητα στούς Εὐρωπαίους πολίτες νά παρεμβαίνουν στή διαδικασία λήψεως ἀποφάσεων, ἀφοῦ προηγουμένως συγκεντρώσουν ἕνα ἀπαιτούμενο ἀριθμό ὑπογραφῶν, ἀνάλογα μέ τόν πληθυσμό κάθε κράτους - μέλους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Ἡ χώρα μας πρέπει νά συγκεντρώση τοὐλάχιστον 16.500 ὑπογραφές μέχρι τήν 1η Νοεμβρίου ἐ.ἔ. Γι' αὐτό συνιστοῦμε θερμά νά συμμετάσχωμε ὅλοι, μέ αἴσθημα εὐθύνης καί μέ σεβασμό στό δικαίωμα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀλλά καί στήν ἀκεραιότητα κάθε ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως ἀπό τήν σύλληψί της, καί νά μή μείνωμε ἀμέτοχοι στήν κινητοποίησι αὐτή.
Νά γίνη συναγερμός ὅλων γιά νά ἀποτραποῦν τά σχέδια τῆς ἀπάνθρωπης αὐτῆς τεχνολογικῆς ἔρευνας, πού θανατώνει ἔμβρυα, καί μαζί μέ αὐτό νά ἀποκλεισθῆ ἡ χρηματοδότησις μέ ὑπέρογκα ποσά τῶν ἐγκλημάτων τῶν ἐκτρώσεων, βάσει Εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος, σέ χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καί ἄλλες χῶρες τοῦ κόσμου.
Σχετικά μέ αὐτήν τήν πρωτοβουλία στήν Ἑλλάδα ἔχει ὁρισθεῖ διά δικαστικῆς ἀποφάσεως ὡς ἐθνικός συντονιστής ὁ Σύλλογος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ “Ἡ Ἀγκαλιά”. Πληροφορίες στήν ἱστοσελίδα τοῦ Συλλόγου στό www.agalia.org. gr. ὅπου θά βρεῖτε: 1. ἀναλυτικές ὁδηγίες ἠλεκτρονικῆς ἐγγραφῆς http://www.agalia. org.gr/images/unborn/pdf/odigies_01. pdf καί 2. ἔντυπο Δήλωσης Ὑποστήριξης http://www.agalia.org.gr/images/unborn/ pdf/entipo_dilosis_ipostiriksis.pdf Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά κατανοηθῆ ἡ σοβαρότητα καί ἡ σπουδαιότητα αὐτῆς τῆς προσπαθείας γιά τό δικό μας καλό καί τό καλό τῆς ἀνθρω- πότητος διατελοῦμε,

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης † Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ»


 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1994, 18 Ὀκτωβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου