Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Πῶς ἐπιτελεῖται ἡ ἀναίμακτος θυσία; Διατί τιμοῦμε τόν Τίμο Σταυρό; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


Πῶς ἐπιτελεῖται ἡ ἀναίμακτος θυσία;

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

῾Η ἀναίμακτος θυσία ἐπιτελεῖται στήν Θεία Λειτουργία. Γι' αὐτό καί ἡ Θεία Λειτουργία ὀνομάζεται καί «διακονία καταλλαγῆς»Β. Κορ. 5,18).

Διατί τιμοῦμε τόν Τίμο Σταυρό; 

Τιμοῦμε τόν Τίμιο Σταυρό διότι, ἐπάνω σ' αὐτόν ἐσταυρώθη ὁ Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός, καί τόν ἁγίασε μέ τό πολύτιμο καί ἅγιο Αἷμα Του. ῾Ο 'Απόστολος Παῦλος γραφεί:«ὁ λόγος γάρ ὁ τοῦ Σταυροῦ τοῖς μέν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δέ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστί» (Α. Κορ. 1,18). Γι' αὐτούς πού δέν πιστεύουν στόν Τίμιο Σταυρό τά ἴδια λέγει ὅτι τό τέλος τους εἶναι ἡ ἀπώλεια (Φιλ. 3,18-19).
 Στήν Καινή Διαθήκη (Μαρκ. 10,16, Λουκ. 24,50, Πράξ. 6,6 καί 14,23, Α. Τιμ. 2,8 καί 4,14), καθώς καί στήν παλαιά Διαθήκη ἡ εὐλογία, ὁ ἁγιασμός, ἡ συγχώρησις καί ἡ ἀπαλλαγή, γίνεται μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ.
῾Ο Πατριάρχης 'Ιακώβ εὐλόγησε τόν υἱόν του 'Ιωσήφ βάζοντας ἐπάνω του τά χέρια του μέ τήν μορφή τοῦ Σταυροῦ. (Γεν. 48,13-14). ῾Ο Προφήτης Μωϋσῆς μέ τά χέρια του τεντωμένα στήν μορφή τοῦ Σταυροῦ ἐνίκησε τούς ἐχθρούς του (῎Εξοδ. 17,11-12).
῾Ο χάλκινος ὄφις ὑψώθη ἐπί ξύλου στήν ἔρημο γιά νά φέρῃ τήν ζωή, τήν συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν καί τήν θεραπεία τοῦ λαοῦ ἀπό τά δαγκώματα τῶν φιδιῶν, πρᾶγμα τό ὁποῖο προεικόνιζε καί προανήγγειλε τόν Τίμιον Σταυρό, καθώς καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς λέγει:«Καθώς ὁ Μωϋσῆς ὕψωσε τόν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου» ἐπί τοῦ Σταυροῦ.('Ιωάν.3,14-15).
῾Ο Σταυρός εἶναι τὀ θυσιαστήριο, τό ῾Ιερό Βῆμα μέ τό ὁποῖο ἐκερδίσαμε διά τοῦ 'Ιησοῦ Χριστοῦ τήν σωτηρία μας, (Λουκ. 24,26, 'Ιωάν. 12,32-33 καί 17,1, 'Εφεσ. 2,16, Κολασ. 1,19-20, Α. Πέτρ.2,24), εἶναι τό σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου (Ματθ. 24,30), καί ἡ σφραγίς τοῦ Θεοῦ στό μέτωπο τῶν ἐκλεκτῶν Του, ('Ιεζεκ. 9,4-6, 'Αποκ. 7,2-3 καί 9,4). ῾Ο Σταυρός εἶναι τὀ ὑποπόδιο τῶν ποδιῶν τοῦ Χριστοῦ, καθώς λέγει ὁ Ψαλμός «῾Υψοῦτε Κύριον τόν Θεόν ἡμῶν καί προσκυνεῖτε τό ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιος ἐστι» (Ψαλμ.98,5).
῾Ο Σταυρός εἶναι τό πολεμικό ἅρμα καί ἡ σημαία τῆς νίκης τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν. Γι' αὐτό ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί τιμοῦμε τόν Σταυρόν. ῾Η τιμή δέν γίνεται μόνον ἐσωτερικά μέ τήν καρδιά, ἀλλά καί ἐξωτερικά, ὅπου τό ἀπαιτεῖ ὁ νόμος τῆς ἀγάπης. ῾Η μητέρα πού ἀγαπᾶ τά παιδιά της δέν κρύβει τήν ἀγάπη της μέσα στήν καρδιά της, ἀλλά τήν διαχέει καί πρός τά ἔξω μέ στοργή καί τόν ἀσπασμό τῶν παιδιῶν της.

  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
30 Ὀκτωβρίου  2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου