Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Ποιό εἶναι τό τέταρτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί τί μᾶς διδάσκει; Γιατί σταυρώθηκε ὁ Σωτῆρας μας Χριστός, καί τί πρέπει νά πιστεύωμε γιά τά πάθη Του; Πῶς ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί συμμετέχουμε στήν σωτηριώδη θυσία τοῦ Γολγοθᾶ;


 ῾Η Σταύρωσις τοῦ Κυρίου μας
Ποιό εἶναι τό τέταρτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί τί μᾶς διδάσκει;

Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Τό τέταρτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεώς μας εἶναι: «Σταυρωθέντα τε (τόν 'Ιησοῦν Χριστόν) ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου, καί παθόντα καί ταφέντα».
Σ' αὐτό τό ἄρθρο περιέχεται ἡ διδασκαλία γιά τά πάθη τοῦ Χριστοῦ.

Γιατί σταυρώθηκε ὁ Σωτῆρας μας Χριστός, καί τί πρέπει νά πιστεύωμε γιά τά πάθη Του;

῾Ο Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός, σταυρώθηκε διά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν αἰχμαλωσία τῆς ἁμαρτίας. ῾Ο Προφήτης ῾Ησαῒας μᾶς λέγει ὅτι: «Οὗτος τάς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καί περί ἡμῶν ὀδυνᾶται ὅ αὐτός δέ ἐτραυματίσθη διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν καί μεμαλάκισται (ἔπαθε) διά τάς ἀνομίας ἡμῶν, παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ' αὐτόν, τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν» (῾Ησ.53,4-5).
῾Ο ῞Αγιος 'Ιωάννης ὁ Πρόδρομος λέγει διά τόν Κύριό μας ὅτι εἶναι «ὁ 'Αμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» ('Ιωάν. 1,29), ἐνῶ ὁ 'Απόστολος Πέτρος γράφει ὅτι, «καί γάρ τό Πάσχα ἡμῶν ὑπέρ ἡμῶν ἐτύθη Χριστός» (Α. Κορ.5,7). Αὐτός ἔγινε γιά ἐμᾶς «σοφία ἀπό Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καί ἁγιασμός καί ἀπολύτρωσις» (Α. Κορ. 1,30).
῾Ο 'Ιησοῦς Χριστός μᾶς συμφιλίωσε μέ τόν Θεό Πατέρα Του διά τοῦ ἐκχυθέντος αἵματός Του ἐπί τοῦ Σταυροῦ. (Κολ.1,20). Τό αἷμα Του μᾶς καθαρίζει ἀπό κάθε ἁμαρτία, ('Ιωάν. Α. 'Επιστ. 1,7).
῾Ο 'Απόστολος Πέτρος μᾶς λέγει ὅτι «οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἤ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς Πατροπαραδότου, ἀλλά τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καί ἀσπίλου Χριστοῦ» (Α. Πέτ. 18,19).

῾Ο Σωτῆρας μας Χριστός μαρτυρεῖ διά τόν ῾Εαυτόν Του, ὅτι ἦλθε διά νά διακονήσῃ καί νά δώσῃ τήν ψυχή Του ὡς λύτρο ἀπολυτρώσεως γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους (Ματθ. 20,28).
῎Ετσι λοιπόν ἐμεῖς πιστεύομεν ὅτι μόνον μέ τό πάθος τοῦ Κυρίου μας μποροῦμε νά σωθοῦμε ἀπό τήν καταραμένη προπατορική ἁμαρτία. Μέ τήν Σταύρωσίν Του (ἀπολυτρωτική Του θυσία), ὁ Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός ἐξεπλήρωσε τό σωτηριῶδες ἔργο Του ὡς Μέγας 'Αρχιερεύς.

 Πῶς ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί συμμετέχουμε στήν σωτηριώδη θυσία τοῦ Γολγοθᾶ;

'Εμεῖς οἱ Χριστιανοί συμμετέχομε στήν θυσία τοῦ Γολγοθᾶ διά τῆς ῾Αγίας Κοινωνίας, ἡ ὁποία εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί μᾶς προσφέρεται διά τήν συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν μας μέ τήν μορφή τοῦ ψωμιοῦ καί τοῦ κρασιοῦ. Γι' αὐτό τό μυστήριο ὁ Κύριος μᾶς εἶπε: «Λάβετε φάγετε τοῦτο ἐστι τό Σῶμα μου ὅ Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο ἐστι τό Αἷμα μου τό τῆς Καινῆς Διαθήκης τό ὑπέρ ἡμῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Ματθ. 26,26-28).

  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
 29 Ὀκτωβρίου  2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου