Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Ὁ μοναχός Γαλακτίων ὁ πρῶτος σύμβουλος τοῦ Δοκίμου Κωνσταντίνου. Μέρος Β'. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.


 Ὁ μοναχός Γαλακτίων ὁ πρῶτος σύμβουλος τοῦ Δοκίμου Κωνσταντίνου. Μέρος Β'

 π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν
 
'Ο πατήρ Γαλακτίων ἦτο ὁ πτωχότερος μοναχός τοῦ Μοναστηριοῦ. Εἶχε μία μόνο στολή ἀπό ροῦχα, μία κάπα καί μερικά ἐσώρουχα γιά νά ἀλλάζη. Κάποτε τόν ἐρώτησε ὁ μαθητής του:
-Γιατί δέν κάνεις καί ἡ ὁσιότης σου μερικά καινούργια ροῦχα, ὅπως καί οἱ ἄλλοι Πατέρες; Καί ὁ Γέρων τοῦ ἀπήντησε:
-'Αδελφέ Κωνσταντῖνε, ἐξωμολογήθηκα σ' ἕνα ἐρημίτη, τόν ὁποῖον συνάντησα, ὅταν ἔβοσκα τά πρόβατα στό δάσος. Αὐτός μοῦ εἶπε: <Πάτερ Γαλακτίων, νά ἔχης τόση περιουσία, ὅση εἶναι δυνατόν νά μεταφερθῆ μιά φορά ἀπό τόν ἕνα τόπο στόν ἄλλο!> Κατόπιν ἐπρόσθεσε: <Νά μή παραλείπης ποτέ τόν κανόνα τῶν προσευχῶν σου, τῶν μετανοιῶν σου. Νά λέγης συνεχῶς τήν εὐχή τοῦ 'Ιησοῦ καί νά εἶσαι εἰρηνικός μέ ὅλους, πρίν ἀπό τήν δύσι τοῦ ἡλίου! 'Εάν τά φυλάξης ὅλα αὐτά, ὁ Θεός θά σοῦ χαρίση τόπο στόν παράδεισο.
῎Αλλη φορά συνήντησε ὁ Γέροντας στό δάσος ἕναν ἅγιο 'Ερημίτη καί τόν ἐρώτησε:
-Λέγε μου, πάτερ, πότε θά ἔλθη τό τέλος τοῦ κόσμου;
Καί ὁ ὅσιος 'Ησυχαστής στενάζοντας τοῦ εἶπε:
-Γνωρίζεις πότε θά ἔλθη τό τέλος τοῦ κόσμου; ῞Οταν δέν θά ὑπάρχη δρόμος ἀπό τήν μιά γειτονιά στήν ἄλλη! Δηλαδή, ὅταν θά ἐκλείψη ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.
Τό βράδυ, ἐσυνήθιζε ὁ πατήρ Γαλακτίων νά βάζη τούς 'Αδελφούς νά διαβάζουν ἀπό  τό Ψαλτήριο  καί τήν 'Αγία Γραφή, διότι ἐπιθυμοῦσε πάρα πολύ νά ἀκούη τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Κάποτε  εἶπε στόν μαθητή του:
-'Αδελφέ Κωνσταντῖνε, σέ παρακαλῶ διάβασε ἀκόμη ἀπό τήν 'Αγία Γραφή γιά τήν ὑπομονή τοῦ 'Ιώβ.
῞Οσο καιρό ἐδιάβαζε ὁ Δόκιμος Κωνσταντῖνος, ὁ πατήρ Γαλακτίων ἔκλαιγε. Κατόπιν ἐπρόσθεσε:
-'Ιδού, αὐτός ἦτο ἕνας μεγάλος ἄνθρωπος στόν κόσμο, διότι δέν παραπονέθηκε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅταν τοῦ ἐπῆρε τά πρόβατά του, τά βόδια καί τά παιδιά του. 'Ενῶ ἐγώ ὁ ἁμαρτωλός, πόσο ἀδύνατος εἶμαι στήν πίστι! 'Εάν ἀσθενήση ἤ κτυπήση κάποιο πρόβατο ἐκείνη τήν ἡμέρα δέν ἠμπορῶ οὔτε νά φάγω!
-Γιατί τότε δέν ἠμπορεῖς νά φάγης, πάτερ Γαλακτίων; Τόν ἐρώτησε ὁ ὑποτακτικός του.
-Δέν ἔχω πλέον κουράγιο νά φάγω, ὅταν βλέπω ὅτι ὁ Θεός παιδεύει τό κοπάδι μου, λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μου!
Μετά ἀπό 12 χρόνια διακονίας στήν στάνη τῶν προβάτων καί σέ ἄλλες ὑπηρεσίες τῆς Μονῆς, τό καλοκαίρι τοῦ ἔτους 1942 ὁ μοναχός Κλεόπας 'Ηλίε διωρίσθηκε ἀναπληρωτής τοῦ 'Ηγουμένου στήν Σκήτη Συχαστρία καί ὁ πατήρ Γαλακτίων εἶχε ἄλλους βοηθούς του στά πρόβατα.
Τό φθινόπωρο τοῦ 1946, μετά ἀπό 30 χρόνια ὑπακοῆς, ὁ πατήρ Γαλακτίων ἔσπασε τό πόδι του. 'Ενῶ καθόταν στό κρεββάτι καί περίμενε τό τέλος, ἄκουσε ὅτι ἀπέθανε ἕνας μοναχός, ὀνόματι Ναζάριος. Τότε εἶπε στόν πρώην μαθητή του, τόν π. Κλεόπα, ὁ ὁποῖος ἐν τῶ μεταξύ εἶχε γίνει στάρετς τῆς Σκήτης:
-Σᾶς παρακαλῶ, πάτερ 'Ηγούμενε, νά μή θάψετε τόν π. Ναζάριο χωρίς νά πάρετε καί μένα! Μή κάνετε ἔξοδα δύο φορές! Αὔριο τό βράδυ στίς 6 ἡ ὥρα θά φύγω κι ἐγώ ἀπ' αὐτή τήν ζωή!
Τήν ἑπομένη ἡμέρα, στήν καθωρισμένη ὥρα, ὁ πατήρ Γαλακτίων, ὁ καλός καί ἀκούραστος στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ, παρέδωσε τό πνεῦμα του στά χέρια τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἡμέρα ἐκείνη εἶχε συμπληρώσει 64 χρόνια ζωή ἐπί τῆς γῆς! ῎Ετσι ἐτελείωσε τήν ζωή του αὐτός ὁ υἱός τῆς ὑπακοῆς, ὁ πνευματικός σύμβουλος τοῦ π. Κλεόπα καί συνδιακονητής του στά πρόβατα.


Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω 
1999
Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος Μπάλαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου