Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Τὸ Κεντρικὸν Ἰσραηλιτικὸν Συμβούλιον καὶ ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος


 Τὸ Κεντρικὸν Ἰσραηλιτικὸν Συμβούλιον καὶ ὁ ἀντιρατσιστικὸς νόμος

Τὸ Κεντρικὸν Ἰουδαϊκὸν Συμβούλιον τῆς Νέας Ὑόρκης ἐπὶ διακυβερνήσεως τοῦ κ. Κων. Σημίτη εἶχεν ἀπαιτήσει τὴν κατάργησιν τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος εἰς τὰς ταυτότητας καὶ τὸ ἐπέτυχε παρὰ τὴν καθολικὴν ἀντίδρασιν τοῦ πιστοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ. Σήμερον τὸ κεντρικὸν Ἰσραηλιτικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωσεν ἀνακοίνωσιν, μὲ τὴν ὁποίαν ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν καὶ τὰς δημοκρατικὰς δυνάμεις νὰ ὑπερβοῦν τὰς μεταξύ των διαφορὰς καὶ νὰ θωρακίσουν νομοθετικῶς τὴν δημοκρατίαν εἰς τὴν Χώραν μας, ὑπερψηφίζοντες τὸ ἀντιρατσιστικὸν νομοσχέδιον, διὰ νὰ καταστῆ ἀναποτελεσματικὴ πᾶσα ἀπόπειρα ἀναβιώσεως τοῦ Ναζισμοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα.

 Δὲν γνωρίζομεν, ἐὰν τελικῶς ψηφισθῆ τὸ νομοσχέδιον, διότι ὡς πληροφορούμεθα ἀντιδρᾶ δυναμικῶς ἡ Ν.Δ., ἐπειδὴ αὐτὸ περιλαμβάνει διατάξεις, μὲ τὰς ὁποίας φιμώνεται ἡ Ἐκκλησία καὶ αἱ Ἔνοπλοι Δυνάμεις εἰς κρίσιμα κοινωνικά, ἠθικὰ καὶ ἐθνικὰ ζητήματα. Μὲ πρόφασιν ὅμως τὴν ἀναβίωσιν τοῦ Ναζισμοῦ καὶ τὸ Κεντρικὸν Ἰσραηλιτικὸν Συμβούλιον τάσσεται ὑπὲρ τοῦ νομοσχεδίου, παραδίδοντας μάλιστα καὶ μαθήματα πραγματικῆς δημοκρατίας – ἰσονομίας τῶν πολιτῶν καὶ θρησκευτικῆς ἐλευθερίας.

Διερωτώμεθα· πότε οἱ ἔχοντες τὴν ἑβραϊκὴν ρίζαν Ἕλληνες πολίτες ἠμποδίσθησαν εἰς τὰς θρησκευτικάς, κοινωνικάς, πολιτιστικάς, φιλανθρωπικὰς καὶ ἐπιχειρηματικάς των δραστηριότητας εἰς τὴν Ἑλλάδα. Μήπως τὸ πράττουν ἀπὸ τὴν βεβήλωσιν τῶν Ἑβραϊκῶν νεκροταφείων τῆς Ἑλλάδος; Ἂν συμβαίνει αὐτὸ τότε τί νὰ εἴπωμεν οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα, εὑρισκόμεθα ἀντιμέτωποι μὲ βανδαλισμοὺς καὶ λεηλασίας νεκροταφείων ἢ μὲ ἀπρεπείας ἐπάνω εἰς τοὺς τάφους τῶν κοιμηθέντων ὑπὸ ὠργανωμένων ὁμάδων ἀποκρυφιστῶν – σατανιστῶν κ.λπ.;

Ὁ Ἀντισημιτισμὸς εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶναι πολὺ μικρὸς ἐν σχέσει μὲ τὸν Ἀντισημιτισμὸν εἰς ἄλλας χώρας. Εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν τὸν συντηροῦν μόνον οἱ Ἀκροδεξιοὶ καὶ οἱ φίλοι τοῦ Ναζισμοῦ. Τὸν συντηρεῖ καὶ ὁ Ἑβραϊσμὸς μὲ τὰς ἐξωπραγματικὰς ὡρισμένας φορὰς ἀνακοινώσεις του, τὸ ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, τὸ ὁποῖον ἀναδεικνύει θέματα, διὰ νὰ δημιουργῆ προβλήματα εἰς τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ διασύρη τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν ὡς ρατσιστικὴν καὶ ἀντισημιτικήν, ὡς καὶ αἱ ποικίλαι ἐκθέσεις διαφόρων ὀργανισμῶν.
Ὅλοι οἱ πολῖται, οἱ ὁποῖοι ἐγνώρισαν τὴν φρίκην τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, τὰ τέκνα των, τὰ ἐγγόνια καὶ τὰ δισέγγονά των, ἀναγνωρίζουν τὴν οἰκονομικὴν ὑπεροχὴν τῶν Ἑβραίων, ὁμιλοῦν μὲ πόνον καὶ συμπάθειαν διὰ τὰ μαρτύρια τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὴν Χιτλερικὴν Γερμανίαν καὶ συνυπάρχουν μὲ τὸν Ἑβραϊσμὸν τῆς Ἐλλάδος ἄνευ διακρίσεων.

Φαίνεται ὅμως πὼς τὸ Κεντρικὸν Ἰσραηλιτικὸν Συμβούλιον δὲν βλέπει ὅσα βλέπομεν ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ αἱ Ἑλληνίδες. Ἴσως «μπερδεύει» τὸν διακομματικὸν ἀντισιωνισμὸν τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἑλληνίδων μὲ ἕνα ἀνύπαρκτον –οὐσιαστικῶς– ἀντιεβραϊσμόν. Θύματα τοῦ σιωνισμοῦ —πολιτικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ— εἶναι πολλοὶ λαοί. Καὶ εἰς αὐτοὺς συγκαταλέγονται οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑβραῖοι.
 Γ.Ζ.
 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1977  31 Μαΐου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου