Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ὑπακοῆς στόν μοναχισμό καί ποιά πνευματική ἔννοια ἔχει αὐτή ἡ μοναχική κλῆσις; Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα. Μέρος Β'

  
Μοναχισμός. Ἡ ὁδός τῆς οὐσιαστικῆς ἐμπειρίας
Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ εἴσοδός μου στόν μοναχισμό

Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα

Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ὑπακοῆς στόν μοναχισμό καί ποιά πνευματική ἔννοια ἔχει αὐτή ἡ μοναχική κλῆσις;

Κάνω ἐδῶ μία παρένθεσι νά εἰπῶ ἕνα λόγο τοῦ ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, ὁ ὁποῖος ἐγνώριζε μέ τόν πνεῦμα του ὄχι μόνο τήν ζωή σου, τί συμβαίνει στήν οἰκογένειά σου, στήν ζωή τῶν φίλων σου, ἀλλά καί τί γίνεται στούς ἄλλους.
Καί ἕνας ἄνθρωπος θαυμαστός, ἐρώτησε τόν ἅγιο Σεραφείμ: «Καλέ μου πάτερ, πῶς ξέρεις ὅλα ὅσα μοῦ συμβαίνουν στήν ζωή μου καί ὅλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους μέ τ᾿ ὄνομά τους;» Καί αὐτός τοῦ ἀπήντησε: «Ἐγώ δέν ξέρω τίποτε. Ἐγώ προσεύχομαι στόν Θεό.Ὁ Θεός εἶναι Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ξέρει, ἐνῶ ἐγώ προσευχόμενος σ᾿ Αὐτόν, τοῦ λέγω τόν πρῶτο λογισμό, τήν πρώτη σκέψι πού ἔρχεται στήν καρδιά μου ἡ ὁποία ξέρω ὅτι προέρχεται ἀπό τόν Θεό.
Συνεπῶς, ἐγώ δέν ξέρω τί νά κάνω· ὁ Πνευματικός δέν ξέρει τί κάνω ἐγώ, ἀλλά ἐγώ ζητῶ ἀπό τόν Θεό καί ὁ Πνευματικός μου τοῦ ζητᾶ ὁμοίως. Καί τότε συμβαίνει τό μυστήριο αὐτό-καί αὐτό εἶναι ἡ ὑπακοή-διότι ἐγώ κατευθύνομαι πρός τόν Θεό, διά τοῦ Πνευματικοῦ μου, ὅπως λέγει ὁ πατήρ Σωφρόνιος καί  γίνεται ὁ Πνευματικός προφήτης.
Μπορεῖ νά εἶναι ἕνας προφήτης, ἴσως καί ὄχι, ἀλλά ἡ ὑπακοή μου κάνει τόν Πνευματικό μου προφήτη. Δηλαδή, ἐάν ἡ κατάστασις τῆς ὑπακοῆς μου εἶναι ἀληθινή, αὐτή γεννᾶ τόν Πνευματικό μου πατέρα. Ἐγώ ὁ ἴδιος ἀναγεννῶμαι ἀπό τόν Πνευματικό μου πατέρα.
Ἔτσι γίνονται τά ἔργα τοῦ Θεοῦ!
Λέγω αὐτά καί νά μή σκανδαλισθῆτε, διότι μπορεῖ νά προκληθῆ καί πειρασμός. Καί ἰδού πῶς: Ἐάν ὁ γέροντάς μου δέν τό ξέρη αὐτό; Ἐάν δέν ξέρη τί εἶναι αὐτό καί πῶς θά γίνη; Μή σκανδαλίζεσθε ἀπ᾿ αὐτά. Βοηθῆστε νά ἀναγεννηθῆ ὁ Πνευματικός σας διά τῆς προσευχῆς σας! Ζητεῖστε ἀπό τόν Θεό. Παρακαλέσετε τόν Κύριο: «Κύριε, φέρε στόν νοῦ τῆς πανοσιότητός του τόν κατάλληλο λόγο!». Καί ἐσεῖς ταπεινωθῆτε ἐνώπιον τοῦ Πατρός σας, στό ὄνομα τοῦ Κυρίου καί ὁ Πατήρ σας διά τῆς προσευχῆς σας, θά σᾶς εἰπῆ τόν κατάλληλο λόγο, τόν ὁποῖον μέχρι ἐκείνη τήν στιγμή δέν τόν ἤξερε, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, ἀλλά στήν προσευχή του πιστεύει καί ἐλπίζει ὅτι ὁ Θεός δέν θά σᾶς ἀφήση στήν ἀπάτη, δέν θά σᾶς ἐγκαταλείψη στόν δρόμο.
Καί τώρα ἀκόμη ἕνα θέμα. Εἴχαμε κατανοήσει ὅτι δέν πρέπει νά συζητῆς μέ τόν πνευματικό σου πατέρα τόν λόγο πού σοῦ ἔδωσε, διότι ὁ πρῶτος λόγος πού σοῦ λέγει, αὐτόν πρέπει νά κάνης. Προσπαθοῦμε καί θέλοντας νά κάνουμε δῆθεν τήν συμβουλή του καλλίτερη, τόν ἐρωτοῦμε: «Πάτερ, πῶς τό καταλαβαίνεις αὐτό, πῶς πρέπει νά γίνη;» Καί καταλα¬βαίνουμε ὅτι συντρίβεται ψυχικά τελείως. Ἐνίοτε ὁ Γέροντάς μου π. Σωφρόνιος ὠργιζόταν ἐξ αἰτίας μου καί ἔλεγε: «Κύριε, τί κακό ἔκαμα;
Ἐγώ ἤθελα νά κάνω τό καλλίτερο. Τί νά κάνω, ἐάν αὐτός δέν καταλαβαίνει καλίτερα τόν λόγο Σου;» Καί δέν καταλάβαινα τότε, ὅτι δέν ἐπήγαινα μόνο σ᾿ ἕνα φιλόσοφο, σ᾿ ἕνα ἐξυπνώτερο ἀπό μένα, πιό ἔμπειρο, πιό ἡλικιωμένο, ἀλλά ὅτι ἐπήγαινα στόν Θεό.
Καί ὅτι ὁ Θεός μοῦ δίνει διά τοῦ στόματος τοῦ Γέροντός μου, τόν λόγο του, ἴσως μυστικά, ἴσως κατανοητό σέ μένα, ἀλλά αὐτό εἶναι ὁ λόγος-ἡ συμβολή-γιά μένα ἀπό τόν Θεό. Δέν εἶναι λόγος τοῦ Πνευματικοῦ μου!
Μή ζητῆς ἐπεξηγήσεις ἀπό τόν Πνευματικό σου· καί αὐτό δέν μπορεῖ νά σταθῆ οὔτε σάν ἐπιχείρημα ὅτι δέν θέλεις νά κάνης τό θέλημά του. Δέν εἶναι μόνο αὐτό. Εἶναι τό νῆμα ἐκεῖνο, λεπτό, λεπτότερο ἀπό τό νῆμα τῆς ἀράχνης, μεταξύ σοῦ καί τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖον δέν πρέπει νά τό κόψης μέ κανένα τρόπο. Βάλε μετάνοια καί λέγε στόν Γέροντά σου: «Εὐλόγησον, πάτερ». Φοβᾶσαι ὅτι δέν θά σέ καταλάβη; Ζήτησε τίς προσευχές του. Ζήτησε ὅτι θέλεις, ἀλλά μή ζητῆς ἀπό τήν ἀρχή πολλές ἐξηγήσεις.
Αὐτός εἶναι ὁ λόγος, τόν ὁποῖον, ἀφοῦ τόν ἐκπληρώσης, θά εὕρης τήν κατανόησι καί τήν εἰρήνη. Διότι ὅλη ἡ χριστιανική μας ζωή εἶναι πρᾶξις, δέν εἶναι φιλοσοφία. Αὐτή εἶναι ἡ φιλοσοφία τῆς χριστιανικῆς μας ζωῆς. Ὁπότε, ὁ Πατήρ δέν θά σοῦ ἐξηγήση τόν λόγο, διότι δέν προέρχεται ἀπ᾿ αὐτόν τόν ἴδιον πού, ἴσως καί ὁ ἴδιος νά μή τόν καταλαβαίνη. Ὁ Θεός τόν καταλαβαίνει καί σύ μέ τίς προσευχές τοῦ Γέροντός σου, θά τόν καταλάβης.
Ἐάν δέν ἠμπορῆς νά τόν καταλάβης, ἀργότερα ἠμπορεῖς νά τόν ἐρωτήσης. Ἀλλά στήν ἀρχή προσπάθησε νά τόν ἐφαρμόσης, ὅπως τόν ἄκουσες.
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι δύναμις, ἡ ὁποία ἐδημιούργησε τούς οὐρανούς καί τήν γῆ. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι θεϊκή ἐνέργεια, ἡ ὁποία δημιουργεῖ. Ἐδημιούργησε καί σένα. Σίγουρα δέν θά καταλάβης τό θέλημα τοῦ Θεοῦ τώρα, ἀλλά θά τό καταλάβης, ὅταν, αὐτό πού ὁ Θεός σοῦ ὥρισε, τό κάνης, μέσω τοῦ Πνευματικοῦ σου.Ἡ ἐφαρμογή τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ὁμοιάζει μέ τόν σπόρο πού τόν κρατεῖ στά σπλάγχνα της ἡ γῆ γιά νά μή τόν φάγουν τά πουλιά τοῦ οὐρανοῦ.
Ἡ ἐφαρμογή τοῦ λόγου-τῆς συμβουλῆς τοῦ Πνευματικοῦ σου-εἶναι ἡ εἴσοδος καί παραμονή μιᾶς θεϊκῆς ἐνέργειας στήν καρδιά σου, στήν ψυχή σου, ἐνέργεια ἡ ὁποία σέ φωτίζει, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής ὅτι «καί ἡ ζωή ἦν τό φῶς τῶν ἀνθρώπων» (Ἰωάν.1,4). Ζῶντας κατά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πού πρῶτος ἔρχεται στήν σκέψι τοῦ Γέροντός σου, δέχεσαι τόν λόγο, ὁ ὁποῖος θά σέ φωτίση καί θά σέ ἀναστήση.
Θά σᾶς δώσω ἐν κατακλείδι κι αὐτή τήν προτροπή: Νά ἔχετε ὑπομονή καί νά προσεύχεσθε στόν Θεό γιά νά ἠμπορέσετε νά καταλάβετε αὐτά ἀπό τήν ἀρχή, γιά νά μή πλανηθῆτε ἐπί πολλά χρόνια, σάν καί μένα καί χάσετε ἄσκοπα τόν καιρόν σας. Νά ἐπισκέπτεσθε τόν Πνευματικό σας κατ᾿ ἀρχήν γιά νά πάρετε τήν εὐχή του, νά σᾶς εὐλογήση καί ὁ πρῶτος λόγος πού ἔρχεται ἀπ᾿ αὐτόν νά τόν λαμβάνετε ὅτι εἶναι ἀπό τόν  Θεοῦ καί νά τόν ἐφαρμόζετε! Εἴθε ὁ Κύριος νά σᾶς φωτίση! Ἀμήν.

Ὁ μεγάλος φιλόσοφος  τοῦ 20οῦ αἰῶνος τῆς Ρουμανίας  Κωνσταντῖνος Νόϊκα, ἔλεγε στόν γυιό του Ραφαήλ, ὅταν ἦτο μικρός: «Νά μεγαλώσης, νά ὁλοκληρωθῆς καί νά κάνης στήν ζωή σου ὅ,τι θέλεις».


 ***
Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα
Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία   
καί ἡ  εἴσοδός μου στόν μοναχισμό
Μετάφρασις - ἐπιμέλεια ὑπό ἀδελφῶν 
Ἱερᾶς Μονῆς Ὅσιου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους 
2005

Πηγή διαδικτύου - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
__________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.


Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  π. Νόϊκα -Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου