Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Ἡ Ὀρθοδοξία μας. Ὅλοι οἱ χαρακτηρισμοί πρέπει νά προσαρμόζονται στόν ὅρο «Υἱός». Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος.

Ἡ Ὀρθοδοξία μας 
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος  
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας

ζ) Ὅλοι οἱ χαρακτηρισμοί πρέπει νά προσαρμόζονται στόν ὅρο «Υἱός». (σελ.185-186)

Πολλοί αἱρετικοί προσπαθοῦν νά βροῦν στήν ἁγια Γραφή ἐκφράσεις, πού νά στηρίζουν τήν κενοδοξία τους, πού στρέφεται ἐναντίον τοῦ μεγάλου μυστηρίου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου (Α΄ Τιμ. γ΄ 16)·  θέλουν νά «ἀποδείξουν» τάχα πώς ὁ Υἱός εἶναι κτίσμα.  
 Τοῦτο βέβαια εἶναι ἀνόητη προσπάθεια, γιατί ἀπό τή στιγμή πού τόν παραδέχονται ὡς Υἱό, δέν μπορεῖ ποτέ νά εἶναι κτίσμα τοῦ «γεννήτορος».

Κάθε υἱός προέρχεται ἀπό αὐτόν πού τόν γεννᾶ καί ὄχι ἔξω ἀπό αὐτόν. Ἄν δεχθοῦμε πώς ὁ Θεός ἔχει Υἱόν, τότε τό πρᾶγμα ἔληξε, ἔστω καί ἐάν θά μπορούσαμε νά βροῦμε στήν ἁγία Γραφή ἐκφράσεις, ὅπως τό «ἐποίησε», «ἔκτισε» ἤ καί «ἐδημιούργησε»· ὅλες αὐτές οἱ ἐκφράσεις, ἀφοῦ πρόκειται πραγματικά γιά υἱό, χρησιμοποιοῦνται μέ μία καί μόνη ἔννοια: μέ τήν ἔννοια τοῦ «ἐγέννησε»! 

Γιατί ἁπλούστατα οἱ λέξεις δέν προηγοῦνται ἀπό τίς οὐσίες ἀλλά ἀκολουθοῦν τίς οὐσίες. «Οἱ λέξεις δέν παρασύρουν τήν φύσιν, ἀλλά μᾶλλον ἡ φύσις ἕλκει τάς λέξεις πρός ἑαυτήν καί τάς μεταβάλλει» (Μ. Ἀθαν.).

Ὅταν ἡ οὐσία εἶναι δημιούργημα, τότε τό «ἐποίησε», τό «ἐγένετο» καί τό «ἔκτισε» σημαίνουν τή δημιουργική πράξη. Ὅταν ὅμως ἡ οὐσία εἶναι «γέννημα» καί «υἱός», τότε βέβαια τό «ἐποίησε», τό «ἐγένετο» καί τό «ἔκτισε» δέν κυριολεκτοῦνται, χρησιμοποιοῦνται μέ διαφορετική ἔννοια καί δέν σημαίνουν κτίσμα.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ἡ προσευχή τοῦ Ἐζεκίου, βασιλιά τῆς Ἰουδαίας, ὅταν σηκώθηκε ἀπό τό κρεββάτι τῆς ἀρρώστειας του:

«...ἀπό γάρ τῆς σήμερον παιδία ποιήσω,
ἅ ἀναγγγελοῦσι τήν δικαιοσύνην σου» (Ἡσ. λη΄ 19).,
διότι ἀπό τήν ἠμέραν αὐτήν θά «ποιήσω»τέκνα, πού θά
διακηρύξουν τήν δικαιοσύνη Σου.

Ποιός θά μποροῦσε ἐδῶ νά ἀμφιβάλει πώς ἐπρόκειτο γιά γνήσια παιδιά τοῦ Ἐζεκία, τά ὁποῖα θά ἐγεννῶντο ἀπό τήν ἴδια του τήν φύση καί ὄχι ἔξω ἀπό αὐτήν, ὅπως π.χ. οἱ γλύπτες «ποιοῦν» τά ἀγάλματα; Γίνεται φανερό πώς ἐφ’ ὅσον ἐπρόκειτο γιά τέκνα τοῦ Ἐζεκία, ἡ λέξη «ποιήσω» ἔχει ἐδῶ τήν ἴδια σημασία μέ τό «γεννῶ» (πρβλ. καί Γέν. δ΄1: «ἐκτησάμην ἄνθρωπον»· μη΄ 5: «οἱ δύο υἱοί σου οἱ γενόμενοί σοι»·  Ἰώβ α΄ 2). 

Ἐφ’ ὅσον λοιπόν ὁ Χριστός εἶναι ὄντως Υἱός τοῦ Θεοῦ, τότε περιττεύουν  ἐντελῶς οἱ συζητήσεις, ἔστω καί ἐάν ἡ ἁγία Γραφή χρησιμοποιοῦσε ὁποιεσδήποτε ἐκφράσεις γιά τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ.  Γιατί ὅλες οἱ ἐκφράσεις καί οἱ χαρακτηρισμοί, πρέπει νά προσαρμόζονται στόν ὅρο «Υἱό τοῦ Θεοῦ»!


Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
Ἔτος 1994
σελίδες 185-186


Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

___________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου