Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Ψευδομεσσίαι και ψευδόχριστοι του εικοστού αιώνος. Πρωτ. Βασιλείου Γεωργοπούλου


Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Στίς τελευταῖες ἐπισημάνσεις τοῦ Θεανθρώπου πρός τούς μαθητές Του, λίγο πρίν τό ἑκούσιο Πάθος Του ἀνήκουν καί τά λόγια του "πολλοί γάρ ἐλεύσονται ἐπί τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, Ἐγώ εἰμί ὁ Χριστός, καί πολλούς πλανήσουσιν" (Ματθ. 24, 5. 24,23. Μάρκ. 13, 5– 6. Λουκ. 21,8 ).Ἐπισημάνσεις πού ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία τίς ἐπιβεβαιώνει μέ τόν πλέον ἀναντίρρητο καί κατηγορηματικό τρόπο.

Ψευδόχριστοι ὅμως καί ψευδομεσσίες παρουσιάστηκαν καί κατά τόν εἰκοστό αἰώνα.
Δέν δίστασαν μάλιστα ἄλλοι νά ἰσχυριστοῦν ὅτι εἶναι ὁ Χριστός καί ἄλλος νά διδάσκει, ὅτι ἀντικατέστησε τό Χριστό, γιατί ἀπέτυχε νά ὁλοκληρώσει τό ἔργο του.

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, χαρακτηριστικά κάποιους ἀπ' αὐτούς πού παρουσιάστηκαν μέ μεσσιανικές ἀξιώσεις κατά τή διάρκεια τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα.Ι. Ὁ Father Divine 

Tό ὄνομα μέ τό ὁποῖο παρουσιάζονταν στούς ὀπαδούς του ὁ ψευδομεσσίας George Baker καί ἱδρυτής τῆς σέκτας Peace Mission.
Θεωρεῖται καί λατρεύεται ἀπό τούς ὀπαδούς του ὡς δεύτερη ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ, καί σκοπό εἶχε, κατά τούς ἰσχυρισμούς του, τήν ἀνόρθωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στή γῆ.
Πέθανε στίς 10– 9– 1965 στό Woodmont τῆς Πενσυλβάνια τῶν Η.Π.Α1.

ΙΙ. Ὁ Γάλλος Georges Roux 

Γεννήθηκε στή Γαλλία τό 1903 καί δημιούργησε τήν σέκτα Église Chrétienne Universelle.
Δήλωνε ὅτι ἦταν ὁ Χριστός, πού εἶχε ἐπιστρέψει στή γῆ καί ὅτι τά γραπτά του πλέον ἀντικαθιστοῦσαν τήν Ἁγ. Γραφή.
Παρουσιαζόταν καί ὡς θεραπευτής. Ὁ ἴδιος καί ἡ κίνησή του ἔπεσαν σέ δυσμένεια καί ἀνακόπηκε ἡ δράση τους ὕστερα ἀπό μιά καταδικαστική ἀπόφαση δικαστηρίου γιά μιά θανατηφόρα "θεραπεία", πού εἶχε πραγματοποιήσει σ' ἕναν ἄνθρωπο2.


III. Ὁ Ὁλλανδός Louwrens Voorthuisen (1898 – 1968) 

Ὑπῆρξε ὁ ἱδρυτής τῆς σέκτας Lou Gruppe. Γύρω στό 1950 διακήρυξε ὅτι ἦταν ἡ πραγματοποίηση καί ἡ ἐκπλήρωση τοῦ Χριστοῦ στή γῆ. Ἰσχυριζόταν ὅτι ὡς ἔργο εἶχε τήν ἐξόντωση τοῦ Σατανᾶ σέ ὑλικό ἐπίπεδο, γιατί ὁ Χριστός εἶχε νικήσει τό Σατανᾶ μόνο στό πνευματικό ἐπίπεδο.
Μόνο τότε ἔλεγε, ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά μποροῦσαν νά γίνουν πραγματικά παντογνῶστες, ἀθάνατοι καί "θεάνθρωποι"3.

ΙV . Ὁ Abd–ru–shin. (=Υἱός τοῦ Φωτός) 

Πρόκειται γιά τό ψευδώνυμο τοῦ Γερμανοῦ ἐμπόρου Oskar Ernst Bernhardt (1875– 1941) καί ἱδρυτῆ τῆς ἀποκρυφιστικῆς – νεο– γνωστικῆς σέκτας Gralsbewegung.
Κατά τούς ἰσχυρισμούς του τό 1923 συνειδητοποίησε ὅτι ἦταν "πρεσβευτής τοῦ Θεοῦ".
Στή συνέχεια ἀφοῦ δημιούργησε τήν Gralsbewegung, ὁ O. E. Bernhardt θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ἐν - σάρκωση τοῦ Ἐμμανουήλ καί αὐτοαπεκαλεῖτο "Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου"4.

V. Ὁ Γερμανός Joseph Weiβenberg (1855–1941) 

Ὑπῆρξε ὁ ἱδρυτής τῆς ἀντιτριαδικῆς καί μέ στοιχεῖα πνευματισμοῦ αἵρεσης Johannische Kirche = Ἰωάννειος Ἐκκλησία.
Θεωροῦσε τόν ἑαυτό του ὡς προσωπική ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. Ὑποστήριζε ὅτι ὁ Θεός ἀποκαλύφθηκε τρεῖς φορές. Στό Μωυσῆ ἀποκαλύφθηκε ὡς Πατέρας, στόν Χριστό ὡς Υἱός καί μέ τόν J. Weiβenberg ὡς Ἅγιο Πνεῦμα.
Ἀπό τούς ὀπαδούς τῆς Johannische Kirche ὁ J. Weiβenberg θεωρεῖται ὡς ὁ Παράκλητος, πού ἀναφέρεται στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιον.
Χαρακτηριστικά στήν ὁμολογία πίστεως τῆς αἱρέσεως ἀναφέρεται ὅτι: "Ἐγώ πιστεύω στό Θεό τόν Πατέρα, ἐγώ πιστεύω στόν Θεό τόν Υἱό, ἐγώ πιστεύω στόν Θεό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί στίς ἀποκαλύψεις τοῦ Θεοῦ μέσω Μωυσῆ, Ἰησοῦ Χριστοῦ καί J. Weiβen– berg".
Ὁ J. Weiβenberg πέθανε τόν Μάρτιο τοῦ 19415.

VΙ.Ὁ Κορεάτης San Myung Mun (1920– ) 

Πρόκειται γιά τόν Νοτιοκορεάτη ψευδομεσσία, πού ἵδρυσε τό 1954 τήν Ἑνωτική Ἐκκλησία (Unification Church). Κατά τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Μούν, ὁ Χριστός δέν κατάφερε νά ὁλοκληρώσει καί νά ἐπιτελέσει στό ἀκέραιο τήν ἀποστολή του, πού ἦταν ἡ ἐγκατάσταση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στή γῆ.
Αὐτή συνίσταται κατά τόν Μούν στό ὅτι ἔπρεπε νά ἑνώσει τούς Ἑβραίους γύρω ἀπό τό πρόσωπό του, νά βρεῖ τήν τέλεια νύφη καί νά δημιουργοῦσε τήν ἰδανική καί τέλεια οἰκογένεια.
Ἐπειδή κατά τόν Μούν ὁ Χριστός ἀπέτυχε, γι᾽ αὐτό ἀποκαλύφθηκε, δῆθεν, σ᾽ αὐτόν ὁ Χριστός σέ ἡλικία 16 ἐτῶν καί τόν παρακάλεσε νά πραγματοποιήσει αὐτός τό ἔργο καί τήν ἀποστολή, τήν ὁποία αὐτός δέν κατάφερε νά ὁλοκληρώσει.
Αὐτοαποκαλεῖται "Μεσσίας" καί ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἕνας θεῖος ἀγγελιοφόρος, πού θά ὁλοκληρώσει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ.
Θεωρεῖ τόν ἑαυτό του δημιουργό τῆς τέλειας οἰκογένειας τοῦ καινούργιου κόσμου, πού αὐτός ἐγκαινιάζει, καί ταυτοχρόνως αὐτοπροβάλλεται ὡς ὁ "Κύριος τῆς Δευ τέρας Παρουσίας"6.

Μία τελική ἐπισήμανση

Ἐάν θά θέλαμε νά κάνουμε μιά σύντομη ἀξιολόγηση τῶν ἰσχυρισμῶν τῶν ψευδοχρίστων καί τῶν ψευδομεσσιῶν, πού ἀναφέραμε, πρέπει νά ἐπαναλάβουμε τούς λόγους τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Φιλοσόφου καί Μάρτυρος.
Ἤδη ἀπό τήν ἐποχή του καί γιά τό ἴδιο θέμα ὁ ἅγ. Ἰουστῖνος ἀνέφερε: "πολλοί γάρ καί ἄθεα καί βλάσφημα και ἄδικα ἐν ὀνόματι αὐτοῦ παραχαράσσοντες ἐδίδαξαν, καί τά ἀπό τοῦ ἀκαθάρτου πνεύματος διαβόλου ἐμβαλλόμενα ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐδίδαξαν καί διδάσκουσι μέχρι νῦν".7

Ὑποσημειώσεις:

1. Βλ. Kirchen– Sekten– Religionen, (Hrsg: G.Scmid– G.O. Schmid), 20037, σ. 218 .

2. Βλ.H. Gasper– J. Müller– Fr.Valentin, Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauuhgen, 20017, στ. 677.

3. Βλ. Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauuhgen, ὅπ.π, στ. 677 .

4. Βλ. Handbuch Religiöse Gemeinschaften und Weltanschauungen, 20005, σσ. 575, 578– 579.

5. Βλ. Panorama der neuen Religiosität, 2001, σσ. 554– 556. Πρβλ. Κ. Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 199715, σσ. 514 – 531.

6. Βλ. Πρωτ. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου, Ψυχοναρκωτικά, 1980, σσ. 20– 32. F– W. Haack, Jesus Christus und / oder San Myung Mun?,1989 . Detlef Bendrath u.a, Ein Messias aus Korea?, 19922.

7. Βλ. Διάλογος 82,3 . ΒΕΠΕΣ, τ. 3, σ.286.


Ορθόδοξος Τύπος  29 Ιουλίου 2011 αρ. φύλλου 1889

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου