Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010

Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης για Κάρτα Πολίτη


Η ΘΕΣΙΣ ΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης )

Εἰσαγωγικά


Ἐπειδή ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχει ἀκόμη ἀποφανθῆ τελεσίδικα γιά τό θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, τολμῶ νά καταθέσω τήν προσωπική μου ἄποψι ὡς πρός τό θέμα αὐτό, θέτωντάς την εἰς τήν κρίσιν τῆς Ἐκκλησίας.
Πρίν, ὅμως, μιλήσω γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, νομίζω, ὅτι πρέπει νά ξεκαθαρίσωμε ἕνα σημαντικό ζήτημα: Εὑρισκόμεθα ἤ ὄχι εἰς τήν περίοδον τῶν Ἐσχάτων;
Θέτω αὐτό τό ἐρώτημα, διότι ἠκούσθη ἀπό ἀξιότιμα χείλη ὅτι δέν εὑρισκόμεθα τώρα εἰς τά Ἔσχατα.
Εἰς τό παλαιόν πόνημα τοῦ Μεγάλου Μετεώρου μέ τίτλο ‘Παραχάραξη τοῦ Χαράγματος’, τό ὁποῖο συνετάχθη διά τήν ἀναίρεσιν τῶν θέσεων τοῦ Σεβ. Μητροπ. Νικοπόλεως κ. Μελετίου, ἀναφέρεται ὅτι, κατά τήν περίοδον πρό τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, κατά τήν περίοδον δηλ. τοῦ Ψευδοπροφήτου, ὁπότε δέν θά ἔχη γίνει γνωστό τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου, ‘ αἱ πράσεις καί αἱ ὠναί ’ (δηλ. οἱ συναλλαγές καί οἱ ἀγοραπωλησίες) θά γίνωνται μέσῳ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ 666.

Αὐτόν δέ τόν ἀριθμό θά φέρουν ἐπάνω τους καί οἱ ἐμπλεκόμενοι εἰς ‘τάς πράσεις καί ὠνάς’, διότι τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου, τό ὁποῖο θά φέρουν αὐτοί ἐπάνω τους, ἐπειδή δέν θά εἶναι ἀκόμη γνωστό, θά εἶναι ἀριθμός ἀνθρώπου.
Αὐτός δέ ὁ ἀριθμός θά εἶναι τό 666. Αὐτά, πολύ ξεκάθαρα, τά ἀναφέρει καί ἐπεξηγεῖ ὁ Ἀρέθας1.
Ὁ Ἀρέθας, ἐπεξηγεῖ ξεκάθαρα τί θά εἶναι τό ‘χάραγμα’ καί στίς δύο περιπτώσεις, ἤτοι πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, δηλ. κατά τήν περίοδο τῆς δράσεως τοῦ Ψευδοπροφήτου, καί μετά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου.

Σήμερα, εἰς τίς προηγμένες κοινωνίες, ἔχουν ἤδη σφραγισθῆ σχεδόν ὅλα τά καταναλωτικά προϊόντα, τά διακινούμενα εἰς τίς σύγχρονες ἀγορές, μέ ἕναν γραμμωτό κώδικα τυποποιήσεως, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶχε ἀποδείξει, τό 1997, ἡ Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου ῎Ορους σέ σχετική μελέτη της, σαφῶς ἐμπεριέχει τόν ἀριθμό 666.
Σ᾽ αὐτές τίς κοινωνίες, σήμερα, ἀρχίζει νά εἶναι ἀδύνατη ἡ διακίνησις προϊόντων, ἄν εἰς τήν συσκευασία τους δέν ὑπάρχει ὁ γνωστός γραμμωτός κώδικας.
Δέν μπορεῖ δηλ. κάποιος νά πωλῆ ἤ νά ἀγοράζη καταναλωτικά προϊόντα, ἄν εἰς τήν συσκευασία τους δέν ἔχει τοποθετηθῆ ὁ γνωστός γραμμωτός κώδικας, ὁ ὁποῖος, σημειωτέον, ἐμπεριέχει τό 666.
Εἰς τά Ἔσχατα, κατά τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, οἱ ἄνθρωποι δέν θά μποροῦν νά πωλοῦν ἤ νά ἀγοράζουν, ἄν δέν ἔχουν καί αὐτοί σφραγισθῆ μέ τό 666.
Σήμερα, συμβαίνει ἤδη νά ὑπάρχη καί νά εἶναι ἐφαρμόσιμη ἡ τεχνολογία γιά νά σφραγισθοῦν οἱ ἄνθρωποι εἰς τό χέρι ἤ εἰς τό μέτωπο, ἄν καί δέν ὑπάρχουν ἐνδείξεις γιά τήν ἐμφάνισι τοῦ Ἀντιχρίστου, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου, κατά τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεσις γιά τό
σφράγισμα τῶν ἀνθρώπων.
Ὑπάρχει, ὅμως, εἰς τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, περίπτωσις, τύραννος, νά εἶχε διαθέσιμη τεχνολογία πλήρους ὑποταγῆς ὅλων τῶν ὑπηκόων του καί νά μή τήν ἐφήρμοσε γιά τήν παγίωσι τῆς ἰσχύος του;
Σήμερα, ἐπίσης, μέσῳ, τῆς Συνθήκης Σένγκεν, ἤδη, διά νόμου, ἀρχίζει ἡ προετοιμασία γιά τό πλῆρες
ἠλεκτρονικό φακέλλωμα τῶν ἀνθρώπων, σέ πρώτη φάσι διά τῆς ὑποχρεωτικῆς χορηγήσεως μίας κάρτας, διά τῆς ὁποίας θά γίνωνται ὅλες οἱ ἀγοραπωλησίες, καί ἡ ὁποία κάρτα σαφῶς, τελικά, θά ἐμπεριέχη τό 666, ὅπως καταφαίνεται εἰς τό προσφάτως ἐκδοθέν βιβλίο μέ τίτλο «Ἡ Εὐθύνη τῆς Ἐπιλογῆς μας» (ἔκδοσις Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη).

Αὐτά καί μόνον ἄν ἀποδεχθῆ κάποιος ὅτι ἰσχύουν, εἶναι σημεῖα ἱκανά, ἐνδείξεις ἱκανές καί ἰσχυρές, ὅτι πράγματι εὑρισκόμεθα εἰς τἠν περίοδον τῶν Ἐσχάτων καί ὅτι δέν ἀπέχομε μακράν ἀπό τήν ἔλευσι τοῦ Ἀντιχρίστου, καί ἄς μή ὑπάρχουν ἀκόμη σημεῖα ὅτι διαφαίνεται ἡ ἐμφάνισις τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ἄν τό ἤδη ὑπάρχον ἀντίχριστο σύστημα, τό ὁποῖο ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα εἰς μία παγκόσμια δικτατορία, ἐπιβάλη εἰς ὅλην τήν ἀνθρωπότητα τό ἠλεκτρονικό φακέλλωμα, αὐτό δέν θά εἶναι σημεῖο τῶν Ἐσχάτων;
Διότι, γιά ποιόν λόγο θά ἐπιβληθῆ τό παγκόσμιο ἠλεκτρονικό φακέλλωμα; Δέν θά ἐπιβληθῆ γιά νά ἐξυπηρετήση τήν ἔλευσι τοῦ Ἀντιχρίστου; Ἀσφαλῶς ναί.
Ἀπέχομε, λοιπόν, πολύ ἀπό τό σημεῖο αὐτό; Τό θέμα, ὅμως, τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη εἶναι φλέγον ἄσχετα ἀπό τό ἐάν εὑρισκώμεθα εἰς τά Ἔσχατα, ἤ ὄχι.
Βεβαίως, ἀποκτᾶ ἰδιάζουσα σημασία γιά ἐμᾶς τό ἐάν πράγματι εὑρισκώμεθα εἰς τά Ἔσχατα καί ἡ ἐπιβολή τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἐπιχειρεῖται κατά τήν περίοδο αὐτή τῶν Ἐσχάτων.
Ἀλλά, εἶναι φλέγον, γενικώτερα, ἀπό τήν ἄποψι τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, διότι ἔχει ἄμεση σχέσι μέ τήν ἐπιβολή ἑνός συστήματος συνεχοῦς παρακολουθήσεως καί ἐλέγχου τῆς ζωῆς μας, ἀπό τό ὁποῖο δέν θά μποροῦμε νά ἀποδράσωμε χωρίς κίνδυνο τῆς ζωῆς μας, καθώς καί μέ τήν ἐπιβολή ἑνός συστήματος, τό ὁποῖο ὑποχρεωτικῶς θά πρέπη νά χρησιμοποιοῦμε, ἄν θέλωμε νά ἐπιβιώσωμε.
Δέν θά μᾶς δοθῆ ἐναλλακτική λύσις. Πρόκειται δηλ. γιά τήν ἐπιβολή μιᾶς ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας, πρός τήν ὁποία ὀφείλομε νά ἀντισταθοῦμε.
Ἡ ἠλεκτρονική αὐτή δικτατορία θά εἶναι ἕνα γεγονός πολύ σύντομα, ἄσχετα ἀπό τό ἐάν εὑρισκώμεθα εἰς τά Ἔσχατα ἤ ὄχι.
Ἐξετάζοντας, λοιπόν, τό θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, μποροῦμε νά τό προσεγγίσωμε ἀπό δύο σκοπιές.
Πρῶτον, ἀπό τήν κοσμική σκοπιά καί θεώρησι, κατά τήν ὁποία ἡ Κάρτα αὐτή εἶναι ἀπόρροια τῆς ἐπιβαλλομένης ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας, ἡ ὁποία θά καταργήση τίς ἀτομικές ἐλευθερίες, καί, δεύτερον, ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἤ πνευματική σκοπιά, κατά τήν ὁποία, ἡ ἀποδοχή τῆς Κάρτας αὐτῆς, ὡς περιεχούσης τόν ἀριθμό 666, ἐπί πλέον τῶν προηγουμένων, θά πρέπη νά διερευνηθῆ ἄν συνιστᾶ ἤ ὄχι σφράγισμα ἤ ἄρνησι τῆς πίστεως.

1. Μεθοδολογία
σημερινῆς καταστάσεως, οὔτε νά διακρίνωμε πῶς αὐτή ἐξελίσσεται στό συγκεκριμένοΓιά νά ἐξετάσωμε τό θέμα αὐτό ρεαλιστικά, θά πρέπη, νομίζω, πρῶτα νά σκιαγραφήσωμε ποιά εἶναι ἡ παγκόσμια πραγματικότητα, διότι οἱ δυνάμεις ἐκεῖνες πού κινοῦν καί ρυθμίζουν, κατ᾽ ἄνθρωπον, τήν παγκόσμια πορεία εἶναι οἱ ἴδιες μέ ἐκεῖνες πού ἐπιβάλλουν καί τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη εἰς τήν Ἑλλάδα. Χωρίς αὐτήν τήν ἄνωθεν θεώρησι, δέν θά μπορέσωμε, νομίζω, νά ἔχωμε μία ρεαλιστική εἰκόνα τῆς θέμα.
Θά ξεκινήσω ἀπό διαπιστώσεις, ἀπό γεγονότα, καί βάσει αὐτῶν, καθώς καί βάσει τοῦ ρυθμοῦ τῆς ἐξελίξεως αὐτῶν, θά προχωρήσω στήν σκιαγραφία τῆς σημερινῆς παγκοσμίου καταστάσεως καί, μετά, τῆς Ἑλληνικῆς τοιαύτης, στήν περιγραφή τῆς στρατηγικῆς καί τῶν στόχων πού οἱ ἀντίχριστες δυνάμεις ἔχουν μεθοδεύσει νά ἐπιτύχουν.
Θά ξεκινήσω, πρῶτον, μέ τήν ἀποκάλυψι μέ ποιούς ἔχομε νά κάνομε – διότι ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν δέν εἶναι τυχαῖα, κάποιοι τά σχεδιάζουν καί τά προκαλοῦν -, ποιοί εἶναι δηλ. αὐτοί οἱ ὁποῖοι βρίσκονται κρυμμένοι πίσω ἀπό τά γεγονότα, καί ἀπό τό τί πνεῦμα διακατέχονται αὐτοί.
Δεύτερον, μέ τήν ἀποκάλυψι τοῦ τί ἐπιδιώκουν αὐτοί πού εἶναι ὑπεύθυνοι γιά ὅ,τι κακό συμβαίνει σήμερα, αὐτοί οἱ ὁποῖοι προκαλοῦν τά διάφορα κακά σήμερα, ἀλλά καί γιά ὅσα θά συμβοῦν μελλοντικά, τί θά ἐπιδιώξουν καί γιά ποιόν λόγο θά τό ἐπιδιώξουν.
Τρίτον, μέ τήν ἀποκάλυψι τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο κατάφεραν νά ἐπιτύχουν ὅ,τι ἤδη ἐπέτυχαν, μέ τό πῶς δηλ. αὐτό μεθοδικά ἔχει ἐπιτευχθῆ, καί πῶς σχεδιάζουν νά ἐπιτύχουν τούς μελλοντικούς στόχους τους, πῶς μεθοδεύεται δηλ. νά προχωρήσουν τά πράγματα.
Τέταρτον, μέ τήν παρουσίαση τῶν ἤδη ἐπιτευχθέντων στόχων, τί δηλ. αὐτοί ἔχουν καταφέρει νά ἐπιτύχουν μέχρι σήμερα, τί ἔχει συμβῆ μέχρι σήμερα, σέ παγκόσμιο, ἀλλά καί στό Ἑλλαδικό ἐπίπεδο, τό ὁποῖο περισσότερο μᾶς ἐνδιαφέρει, καθώς καί μέ τήν παρουσίαση τῶν μελλοντικῶν τους στόχων, τί δηλ. αὐτοί μᾶς ἑτοιμάζουν.

2. Ποιοί κυβερνοῦν τόν κόσμο; Μέ ποιούς ἔχομε νά κάνωμε;

Ποιοί ἐλέγχουν σήμερα τά πράγματα σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο; Ὁ καθηγητής τῆς Φιλοσοφίας στό Πάντειο Πανεπιστήμιο κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς, σέ μία τηλεοπτική ἐκπομπή, εἶχε πῆ, μεταξύ ἄλλων, τά ἑξῆς:
“….. Ἡ παγκοσμιοποίησις τῆς οἰκονομίας ἔχει ἀνοίξει διαστάσεις μιᾶς ‘ἀπανθρωποποίησης’, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐφιαλτικές.
Ὑπάρχουν 4-5 ἄνθρωποι στόν κόσμο- πάνω σʼ αὐτό, εἶχε ἕνα τεῦχος ἡ Monde Diplomatique πρό καιροῦ, πού ἦταν ἀποκαλύπτικό-, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νά τινάξουν, ὁποιαδήποτε στιγμή θέλουν, τό χρηματιστήριο τοῦ Τόκυο καί τῆς Νέας Ὑόρκης, στόν ἀέρα. Δηλ., κρατοῦν τά ‘κλειδιά’ τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας, καί, αὐτούς τούς ἀνθρώπους, δέν τούς ἔχει ἐκλέξει κανείς.
Δέν μπορεῖ νά τούς ἐπιβληθῆ καμμία πολιτική δύναμη.
Καί, σέ μία στατιστική πού ἔγινε γιά τούς 50 ἰσχυρότερους ἀνθρώπους τοῦ πλανήτη, δέν ὑπῆρχε, ἀνάμεσα στούς 50, οὔτε ἕνας πολιτικός, οὔτε κἄν ὁ Κλίντον. Ἦταν οἰκονομικά ἰσχυροί παράγοντες, οἱ ὁποῖοι διευθύνουν τίς τύχες τῆς ἀνθρωπότητος, λίγο ἤ πολύ.
Μπορεῖ νά εἶναι (αὐτό) ‘ ἄσπρο-μαῦρο’, σχεδιασμένο, ἀλλά, δίνει μία εἰκόνα….”.
Ἡ Monde Diplomatique, λοιπόν, πού εἶναι ἕνα ἀπό τά ὄργανα τῆς Νέας Τάξεως, εἶχε γράψει ὅτι 5 ἄνθρωποι ἐλέγχουν σήμερα τήν παγκόσμια κατάσταση.
Αὐτοί, προφανῶς, ἐλέγχουν τίς μεγάλες πολυεθνικές ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες κατέχουν καί διαχειρίζονται τίς φυσικές πρῶτες ὕλες παγκοσμίως, τά ἐργοστάσια παραγωγῆς ὅπλων, τά μαζικά μέσα ἐνημερώσεως, τήν ἔρευνα καί τήν τεχνολογία, τήν παιδεία καί τήν πολιτική, κλπ.
Καί, οἱ μεγάλες πολυεθνικές, μέ τήν μέθοδο τῆς πυραμίδας, ἐλέγχουν τίς ὑπόλοιπες ἑταιρεῖες, τά χρηματιστήρια, τό ἑνοποιημένο σήμερα παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, τίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν, κλπ.
Στήν κυριολεξία, δέν ὑπάρχει, αὐτήν τήν στιγμή, οὔτε μία σοβαρή ἀμερικανική ἑταιρεία, πού νά μήν
ἀνήκει στούς Ἑβραίους, εἴτε ἔμμεσα στίς τράπεζές τους, εἴτε ἄμεσα σέ ἰδιῶτες.
Σ᾽ αὐτό τό σημεῖο, στούς 5 ἀνθρώπους, συμφωνοῦσε (παραδόξως;) καί ὁ μακαριστός
Γέροντας Παΐσιος, ὁ ὁποῖος ἔχει πῆ τό ἑξῆς: « Ὁ λογισμός μοῦ λέει, ὅτι 5 ἄνθρωποι
σήμερα κάνουν κουμάντο τήν ἀνθρωπότητα. Δέν ξέρω ποιοί εἶναι ἤ ποῦ εἶναι, ξέρω
ὅμως ὅτι εἶναι 5 ἄνθρωποι». Ἀλήθεια, πῶς τό ἤξερε;…..
Ποιά, ὅμως, εἶναι τά χαρακτηριστικά αὐτῆς τῆς ὀλιγαρχίας; Πρῶτον, ὅτι εἶναι ὅλοι τους Ἑβραῖοι.
Ὅσοι δεν εἶναι οἱ ἴδιοι Ἑβραῖοι, εἶναι χρηματοδοτούμενοι καί ἄρα ἐξαρτώμενοι ἀπό τούς Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν τά πάντα.
Κολλέγια, τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ἐφημερίδες, πολιτικά κόμματα κλπ..
Ἐλέγχουν ὅ,τι τούς ἐπιτρέπει νά μπαίνουν καθημερινά στά σπίτια τῶν ἀνθρώπων.
Οἱ σύγχρονοι πολίτες νομίζουν ὅτι, κλειδώνοντας τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν τους, ἀφήνουν τά πορνεία ἔξω ἀπό αὐτά καί δέν βλέπουν ὅτι αὐτά μπαίνουν κάθε μέρα στό σαλόνι τους μέσῳ τῆς τηλεοράσεως.

Δεύτερον, ὅτι διακατέχονται ἀπό ἀντίχριστο πνεῦμα, τό ὁποῖο τούς καθοδηγεῖ καί ἀπό τό ὁποῖο παίρνουν ἐντολές.
Τρίτον, ὅτι ἀντιστρατεύονται τόν Χριστιανισμό καί κυρίως τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἐκκλησία, τίς ὁποῖες μισοῦν, ὅπως ἐπίσης καί τούς Ὀρθοδόξους λαούς.
Τέταρτον, ὅτι δέν ὑπολογίζουν κανέναν προκειμένου νά ἐξυπηρετήσουν τά συμφέροντά τους καί νά πραγματοποιήσουν τούς στόχους τους.
Δέν τούς ἐνδιαφέρει ποιός εἶναι ὁ καθένας, τί ὁ καθένας πιστεύει ἤ ποῦ ἀνήκει. Ἕνα τούς ἐνδιαφέρει: Νά τόν ὑποτάξουν στό οἰκονομικό τους σύστημα, νά τόν κάνουν νά δουλεύη γι᾽ αὐτούς καί νά τοῦ παίρνουν πίσω τά χρήματά του, τά ὁποῖα ἐκεῖνοι θά τοῦ δίνουν.
Πέμπτον, ὅτι εἶναι Σιωνισταί (αὐτοί δημιούργησαν τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ) ἐλέγχουν τήν Μασωνία καί δημιούργησαν ὅλες τίς αἱρετικές ἀντίχριστες ὀργανώσεις (Μάρτυρες τοῦ Ἱεχωβᾶ, ἐκκλησία τῶν Μορμόνων, ἐκκλησία τῶν Σαϊεντολόγων, διάφορες ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις, κλπ.) μέ σκοπό νά χτυπήσουν, ἀποδυναμώσουν καί ἐξαλείψουν ἀπό προσώπου γῆς τόν Χριστιανισμό καί τήν
Ἐκκλησία.
Ἕκτον, ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ δημιουργοί καί φορεῖς τοῦ ἀντιχρίστου πνεύματος τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅπως καί οἱ δημιουργοί, ὀργανωταί, συντονισταί καί ἐκτελεσταί τῶν στόχων τῆς παγκοσμιοποιήσεως, σέ πολιτικό, οἰκονομικό, θρησκευτικό καί πολιτισμικό ἐπίπεδο.
Ἕβδομον, ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ δημιουργοί καί διαχειρισταί τῶν παγκοσμίων καί τοπικῶν (τεχνητῶν ὅλων) οἰκονομικῶν κρίσεων καί οἱ ὀργανωταί καί δημιουργοί τῶν τοπικῶν ἀπελευθερωτικῶν κινημάτων ἤ τοπικῶν πολέμων (π.χ. πόλεμος τοῦ Ἰράκ).
Καί, ὄγδοον, ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ κατευθύνοντες τήν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος, κατά παραχώρησιν Θεοῦ, στό ἐσχατολογικό της τέλος, τό ὁποῖο μᾶς ἔχει ἀποκαλυφθῆ καί εἶναι κατατεθειμένο στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως.

3. Τί ἐπιδιώκουν οἱ «δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν»;

Ἀναφερόμενος εἰς τούς ἀνθρώπους αὐτούς, εἰς τό ἑξῆς, θά ἀναφέρωμαι εἰς τό ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα, τό ὁποῖο αὐτοί ἔχουν δημιουργήσει, διαμορφώσει, ἐπιβάλει παγκοσμίως, λειτουργοῦν καί συντονίζουν.
Πίσω ἀπό αὐτό, πάντα ὑπονοοῦνται αὐτοί. Τό ἀντίχριστο αὐτό σύστημα, λοιπόν, πού σήμερα βασιλεύει καί ἄρχισε νά καταδυναστεύη τήν ἀνθρωπότητα, ἐπιδιώκει:
Α) Νά ἐπιβάλη στίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν τήν θέλησή του καί νά τίς ὑποτάξη πρός πραγματοποίησι τῶν γενικῶν στόχων του, οἱ ὁποῖοι εἶναι: Ἡ πολιτογράφησις ὅλων τῶν πολιτῶν τοῦ πλανήτη στό ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα, ὁ συγκεντρωτικός ἔλεγχος διακινήσεως τῶν καταναλωτικῶν προϊόντων καί ὁ συγκεντρωτικός ἔλεγχος τῶν δραστηριοτήτων τῶν ἀνθρωπίνων μαζῶν, δηλ. ὁ παγκόσμιος ἔλεγχος τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καί ἡ πολιτογράφησίς τους στό παγκόσμιο
ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα νά γίνη μία πραγματικότητα.

Β) Νά ἑνοποιήση, μέσῳ τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τά κράτη, ἀρχικά σέ ἐπί μέρους ὁμοσπονδίες, καί τελικά νά τά ἑνοποιήση πλήρως, ὥστε ὁ συγκεντρωτικός ἔλεγχος ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη νά γίνη μία πραγματικότητα.
Ἐπίσης, νά ἑνοποιήση τά οἰκονομικά καί πολιτικά συστήματα γιά τόν ἴδιο σκοπό. Ἐπίσης, νά ἑνοποιήση τίς θρησκεῖες καί τούς πολιτισμούς χωρίς νά τούς ἀφαιρῆ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, κατά τό πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἀρκεῖ ὅλες νά ἀναγνωρίζουν ἕναν ἀρχηγό, μία κεφαλή, ἡ ὁποία ὑποτίθεται θά διασφαλίζη αὐτήν τήν ψευτοενότητα.

Γ) Νά προετοιμάση τήν ἀνθρωπότητα γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅλα τά παραπάνω ἀποσκοποῦν σέ ἕνα λελογισμένο τέλος, τό ὁποῖο, στήν περίπτωση τοῦ ἀντιχρίστου συστήματος, εἶναι αὐτό πού περιγράφεται στήν Ἀποκάλυψη, δηλ. ἡ προετοιμασία τῶν λαῶν γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, ὥστε αὐτός νά γίνη ἀποδεκτός, ὡς καί ἡ προεργασία, ὥστε, ὅταν αὐτός γεννηθῆ, ὅλα νά εἶναι ἕτοιμα ὥστε νά ἐπιβληθῆ σάν παγκόσμιος δικτάτορας, ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ τελική ἐπιδίωξις.
Δι᾽ αὐτοῦ, τοῦ Ἀντιχρίστου, θά βασιλεύσουν οἱ Ἑβραῖοι παγκοσμίως. Αὐτό, ὅμως, θά διαρκέση μόνο 7 χρόνια. Μετά, ὁ Χριστός θά καταργήση καί τήν βασιλεία καί τήν
δύναμή τους.

4. Πῶς ἐπέτυχαν ὅ,τι ἐπέτυχαν

Τό ἀντίχριστο σύστημα, δέν ἐπέτυχε ὅ,τι ἐπέτυχε μέχρι σήμερα μέσα σέ μία στιγμή, ἀλλά μετά ἀπό σχεδιασμό σέ βάθος χρόνου. Ἤδη, ἀπό αἰῶνες, ἔχει δημιουργήσει τίς ὑποδομές καί τίς προϋποθέσεις, μέ ὁποιοδήποτε κόστος καί μέ ὁποιονδήποτε τρόπο, νόμιμο ἤ παράνομο, γιά νά ἐπιτύχη ὅσα ἔχει ἐπιτύχει μέχρι σήμερα καί ὅσα θά ἐπιτύχη εἰς τό μέλλον.
Γιά τόν σκοπόν αὐτόν, ἔχει προκαλέσει πολέμους, ἔχει ἱδρύσει τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ἔχει δημιουργήσει ὀργανισμούς (ΟΗΕ), ἑταιρεῖες, σωματεῖα, πού ἐργάζονται γι᾽ αὐτούς (π.χ. τήν Μασωνία), τά ὁποῖα κατευθύνει καί ἐλέγχει, ἔχει καταφέρει, μέσα ἀπό τήν οἰκονομική ἰσχύ, νά ὑποτάξη κυβερνήσεις, νά ἐλέγχη τήν παγκόσμια οἰκονομία, νά ἐλέγχη τούς ἐξοπλισμούς, νά
ἐλέγχη καί κατευθύνη τήν ἐπιστημονική ἔρευνα, νά ἐλέγχη καί χρησιμοποιῆ τήν τεχνολογία καί νά τήν ἀναπτύσση, νά ἐλέγχη καί κατευθύνη τήν παγκόσμια πληροφόρησι, μέσῳ τοῦ ἐλέγχου τῶν μαζικῶν μέσων ἐνημερώσεως, νά προκαλῆ πολέμους καί τεχνητές οἰκονομικές κρίσεις πρός ὑποταγήν τῶν ἀνυποτάκτων καί ἐπίσπευση τῶν σχεδίων του, νά ἐλέγχη τήν διακίνησι τῶν κεφαλαίων καί τῶν
χρημάτων μέσα ἀπό ἕνα συγκεντρωτικό τραπεζικό καί χρηματιστηριακό σύστημα, νά ἐλέγχη τήν διακίνησι τῶν καταναλωτικῶν προϊόντων, καί νά ἔχη προχωρήσει σέ ἀνάπτυξι καί ἐφαρμογή συστημάτων παγκοσμίου ἐλέγχου τῶν δραστηριοτήτων τῶν ἀνθρώπων.

5. Γενικοί στόχοι ἤδη ἐπιτευχθέντες

Μέχρι σήμερα, τό ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα ἔχει καταφέρει τά ἑξῆς:
Α) Ἐπέτυχε τήν πολιτική ἑνοποίηση τῆς Εὐρώπης, καί ἀκολουθεῖ ἡ πολιτική ἑνοποίησις τῆς Βορείου Ἀμερικῆς (Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Καναδᾶ καί Μεξικοῦ), μετά τήν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ πολιτική ἑνοποίησις τῶν κρατῶν τῆς Ἀσίας καί τοῦ ὑπολοίπου κόσμου.
Τελικός σκοπός εἶναι ἡ πολιτική ἑνοποίησις ὅλων τῶν κρατῶν τῆς γῆς, τά ὁποῖα θά διοικοῦνται ἀπό τόν ΟΗΕ, ὁ ὁποῖος θά ἔχη ἕναν παγκόσμιο πλανητάρχη ὡς κεφαλή. Στήν θέση αὐτήν θά καθίση, ἀργότερα, ὁ Ἀντίχριστος.
Β) Ἐπέτυχε τήν ἑνοποίηση τῶν τραπεζῶν καί τῶν χρηματιστηρίων, δηλ. τήν ἑνοποίηση τοῦ τραπεζικοῦ καί χρηματιστηριακοῦ συστήματος, μέ σκοπό τόν ἔλεγχο στήν διακίνησι τῶν κεφαλαίων, τῶν μετοχῶν, τῶν ὁμολόγων καί, γενικά, τοῦ χρήματος, τό ὁποῖο, σέ λίγο καιρό, θά διακινῆται μόνο σέ ἠλεκτρονική μορφή.
Τό ρευστό νόμισμα θά καταργηθῆ. Καί τοῦτο γιά νά συναλλάσσωνται ὅλοι μέσῳ τραπεζῶν, ὥστε ὑποχρεωτικά νά πολιτογραφηθοῦν στό ἀντίχριστο πολιτικο-οικονομικό σύστημα καί νά ὑποχρεωθοῦν νά χρησιμοποιοῦν τά μέσα του (κάρτες, τσιπάκια, κλπ.), ὥστε νά ἐλέγχωνται οἱ δραστηριότητές τους, ἀλλά καί προκειμένου νά ἐπιβιώσουν. Τελικός σκοπός του εἶναι ἡ ἐπιβολή τοῦ χαράγματος στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου.

Γ) Ἐπέτυχε τόν ἔλεγχο καί τήν ὑποταγή τῆς τεχνολογίας στούς ἐπιδιωκόμενους σκοπούς του. Ἔτσι, χρησιμοποίησε καί χρησιμοποιεῖ τήν τεχνολογία γιά τό σφράγισμα καί τόν ἔλεγχο ὅλων τῶν παραγομένων προϊόντων.
Τήν ἴδια τεχνολογία ἐπιδιώκει νά ἐφαρμόση τώρα καί στούς ἀνθρώπους, ἀφ᾽ ἑνός μέν γιά νά τούς
πολιτογραφήση στό ἀντίχριστο σύστημα, καί, ἀφ᾽ ἑτέρου γιά νά ἐλέγχωνται ὅλες οἱ δραστηριότητές τους.
Τελικός σκοπός εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ πλανήτη νά πολιτογραφηθοῦν, νά ὑποταχθοῦν, νά γίνουν χρῆστες καί δοῦλοι τοῦ πολιτικο- οικονομικοῦ συστήματος, νά δεχθοῦν τό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου στό σῶμα τους καί νά τόν προσκυνήσουν.
Ἡ τεχνολογία ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται πρός ταυτοποίησι ἤ ἀνίχνευσι τῆς θέσεως ἤ μετακινήσεως τῶν πολιτῶν εἶναι ἐκείνη πού χρησιμοποιεῖ κάρτες μέ μικροτσίπς, συστήματα πού ἀνιχνεύουν τήν ἴριδα τοῦ ματιοῦ, τῶν δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων τοῦ ἀτόμου, ἤ τήν φυσιογνωμία (χαρακτηριστικῶν τοῦ προσώπου) τοῦ ἀτόμου.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὁδηγῆ αὐτοκίνητο εἶναι δυνατόν νά ἐντοπισθῆ ἡ θέσις του, τό ποῦ εὑρίσκεται δηλ., εἴτε μέσῳ ἑνός μικροτσίπ πού θά εἶναι τοποθετημένο στό αὐτοκίνητό του, εἴτε μέσῳ φωτογραφικῆς μηχανῆς ἡ ὁποία ἀνιχνεύει τόν ἀριθμό τοῦ ἀυτοκινήτου καί μέσῳ αὐτοῦ ἐντοπίζεται ὁ κάτοχός του.

Δ) Ἐπέτυχε τόν παγκόσμιο ἔλεγχο στήν διακίνησι τῶν πληροφοριῶν, τίς ὁποῖες λογοκρίνει καί κατευθύνει, μέσα ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν μαζικῶν μέσων ἐνημερώσεως καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν συστημάτων. Τό Ἰντερνέτ δέν ἔχουν ἐπιδιώξει μέχρι σήμερα νά τό λογοκρίνουν, εἶναι, ὅμως, θέμα χρόνου νά γίνη καί αὐτό.

Ε) Ἐπέτυχε νά ἐλέγχη καί καταγράφη ὅλες τίς τηλεφωνικές ἐπικοινωνίες τῶν πολιτῶν καί νά προσδιορίζη τήν ἀκριβῆ τους θέση, ποῦ εὑρίσκονται δηλ. ἀνά πᾶσα στιγμή, μέσῳ τῶν κινητῶν τηλεφώνων.
Ἡ ἀκριβής θέσις ἑνός ἀτόμου μπορεῖ ἐπίσης νά προσδιορισθῆ μέσῳ μικροτσίπς (μικροσκοπικῶν ἠλεκτρονικῶν κυκλωμάτων) τά ὁποῖα μποροῦν νά τοποθετηθοῦν εἰς τό δέρμα τοῦ ἀνθρώπου καί τά ὁποῖα μποροῦν νά ἀποθηκεύσουν, ἐπί πλέον, ὅλα τά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἀτόμου αὐτοῦ.

Στ) Ἐπέτυχε νά δημιουργήση τήν ἀπρόσωπη πλατφόρμα, ἤ τό δίκτυο διακινήσεως πληροφοριῶν, πού λέγεται Ἰντερνέτ, καί τό ὁποῖο ἔχει προγραμματισθῆ νά παίξη τόν ρόλο τοῦ μέσου ἐκείνου μέσα ἀπό τό ὁποῖο τό ἀντίχριστο σύστημα θά ἐλέγχη τίς τάσεις, ἐπιθυμίες καί προθέσεις τῶν πολιτῶν.
Εἶναι ὁ μοντέρνος παγκόσμιος κατάσκοπος.

Ζ) Ἐπέτυχε τόν παγκόσμιο ἔλεγχο στήν διακίνησι καί ἐμπορία τῶν καταναλωτικῶν προϊόντων.

Η) Οἱ κινήσεις καί δραστηριότητες τῶν ἀνθρώπων ἔχουν καί αὐτές ἀρχίσει νά ἐλέγχωνται καί σήμερα βρισκόμαστε σέ αὐτό τό στάδιο, τοῦ σταδιακοῦ ἐλέγχου τῶν κινήσεων καί δραστηριοτήτων ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
Ἤδη οἱ κυβερνήσεις τῶν κρατῶν ἔχουν ἀρχίσει, ἡ μία μετά τήν ἄλλη, νά ὑποτάσσωνται καί νά ἐφαρμόζουν προγράμματα μαζικοῦ ἐλέγχου καί καταγραφῆς τῶν προσωπικῶν δεδομένων καί
δραστηριοτήτων τῶν πολιτῶν τους.
Αὐτό γίνεται μηχανογραφικά (δηλ. μέ τήν χρῆσι ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν) καί ἔχει δημιουργηθῆ πρός τόν σκοπό αὐτόν, στίς Βρυξέλλες, μία τεράστια βάσις δεδομένων, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἀποθηκεύση τά προσωπικά δεδομένα καί τίς δραστηριότητες ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη.
Στήν βάσι αὐτήν τῶν δεδομένων σταδιακά μεταφέρονται ἤδη ὅλες οἱ πληροφορίες πού καταχωροῦνται στούς ὑπολογιστές τῶν διαφόρων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν καί τῶν ἰδιωτικῶν συστημάτων προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν.
Οἱ πολίτες, τμηματικά μέχρι στιγμῆς, ἔχουν καταχωρηθῆ σέ ἠλεκτρονικούς καταλόγους καί τούς ἔχει ἀποδοθῆ ἕνας συγκεκριμένος κωδικός ἀριθμός διά τοῦ ὁποίου συναλλάσσονται καί ἐπικοινωνοῦν μέ τίς κρατικές ἀρχές.
Οἱ διάφορες κρατικές ὑπηρεσίες ἔχουν ἀποδώσει τόν δικό τους ἀριθμό στούς πολίτες καί ἐπικοινωνοῦν μέ τούς πολίτες δι᾽ αὐτῶν τῶν κωδικῶν ἀριθμῶν.
Ἀργότερα, αὐτοί οἱ ἐπί μέρους κωδικοί, θά ἑνοποιηθοῦν σέ ἕναν καί μοναδικό κωδικό, ὁ ὁποῖος θά
ἀντιπροσωπεύη τόν κάθε πολίτη σέ κάθε του κοινωνική δραστηριότητα.
Στόν ἰδιωτικό τομέα, ἐπίσης ἔχει ἐπιτευχθῆ ἡ μηχανογράφησις τῶν διαδικασιῶν, ὅπως στό τραπεζικό σύστημα, ὅπου καί ἐκεῖ χορηγεῖται στόν πολίτη ἕνας κωδικός ἀριθμός διά τοῦ ὁποίου ἐπικοινωνεῖ μέ τόν φορέα παροχῆς ὑπηρεσιῶν καί διά τοῦ ὁποίου κωδικοῦ γίνεται ἡ διεκπεραίωσις καί ἡ ἐπίτευξις τῶν διαδικασιῶν παροχῆς ὑπηρεσιῶν.
Ἀργότερα, ὁ ἑνοποιημένος κωδικός πού θά χρησιμοποιῆ ὁ πολίτης γιά τήν ἐπικοινωνία του μέ τίς κρατικές ὑπηρεσίες θά ταυτισθῆ μέ τόν κωδικό πού θά χρησιμοποιῆ γιά τήν ἐπικοινωνία του μέ τούς ἰδιωτικούς φορεῖς (π.χ. τράπεζες).
Στόχος εἶναι ἡ ἀπόδοσις ἑνός καί μόνο κωδικοῦ ἀριθμοῦ σέ κάθε ἄνθρωπο ἐπάνω στήν γῆ, διά τοῦ ὁποίου αὐτοῦ ἑνιαίου κωδικοῦ ὁ ἄνθρωπος αὐτός θά ταυτοποιῆται, θά διεκπεραιώνη τά πάντα, θά διακινῆται καί θά φέρη εἰς πέρας ὅλες του τίς κοινωνικές δραστηριότητες.

Θ) Ἐπέτυχε νά ἐπιβάλη νόμους, οἱ ὁποῖοι καταργοῦν τό ἄβατο τοῦ οἰκογενειακοῦ ἀσύλου, παραβιάζουν τά προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν, καί διά τῶν ὁποίων νόμων ὁ πολίτης καθίσταται διά βίου ὕποπτος καί ὑπόλογος στίς κρατικές ἀρχές γιά ὁποιαδήποτε ἀτομική ἤ κοινωνική του δραστηριότητα.
Ἐπί πλέον νά ἐπιβάλη νόμους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντισυνταγματικοί, ὡς ἐναντιωνόμενοι εἰς τά δημοκρατικά δικαιώματα τῶν πολιτῶν, καί διά τῶν ὁποίων, στήν οὐσία ἐπιβάλλει στούς πολίτες μία στυγνἠ δικτατορία πλήρους ἐλέγχου καί καταδυναστεύσεως.
Ἔχομε εἰσέλθει ἤδη στήν ἐποχή τῆς ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας, δηλ. τῆς παρακολουθήσεως τῶν πάντων ἠλεκτρονικά καί τοῦ ἐλέγχου τῶν πάντων ἠλεκτρονικά.
Ἐπίσης, σέ μία ἐποχή, ὅπου ὅποιος δέν θά ὑποτάσσεται στό ἀντίχριστο σύστημα θά τοῦ εἶναι ἀδύνατο νά ἐπιβιώση βιολογικά.

6. Εἰδικοί στόχοι ἤδη ἐπιτευχθέντες

Ι. Προϊόντα
α) Ἡ μηχανογραφική ταξινόμησις, ὀργάνωσις καί ἀπόδοσις σέ κάθε ἀνθρώπινο
προϊόν, βιομηχανικό ἤ μή, ἑνός κωδικοῦ ἀριθμοῦ.
β) Ἡ ὑποχρεωτική συσκευασία τῶν παραγομένων προιόντων (Αὐτό δέν ἔχει σήμερα, ἀκόμη, πλήρως ἐπιτευχθῆ).
γ) Ἡ ἐπικόλλησις τοῦ κωδικοῦ ἀριθμοῦ τοῦ κάθε προϊόντος ἐπάνω στήν συσκευασία του μέ τήν μορφή γραμμωτοῦ κώδικα, ὥστε νά μπορῆ νά ἀνιχνεύεται καί νά ἀναγινώσκεται ἀπό ἀνιχνευτές ἀναγνώσεως γραμμικοῦ κώδικα (scanners) .
δ) Ἡ ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω, σέ μαζική κλίμακα, στά καταστήματα πωλήσεως καταναλωτικῶν προϊόντων.
ε) Ἡ εἰσαγωγή τοῦ ἀριθμοῦ 666 εἰς τόν ὡς ἄνω γραμμικό κώδικα ὅλων τῶν προϊόντων ὑπό κωδικοποιημένην μορφήν.

ΙΙ. Ἄνθρωποι
α) Ἡ μηχανογράφησις τῶν προσωπικῶν δεδομένων τοῦ κάθε πολίτη.
β) Ἡ ἀπόδοσις σέ κάθε πολίτη ἑνός κωδικοῦ ἀριθμοῦ, ὑπό μορφήν γραμμωτοῦ κώδικα, πού σημαίνει τήν ἀπανθρωποποίησι τοῦ προσώπου (ἐξάλειψη τοῦ ὀνόματός του) καί τήν ἀντιμετώπισί του ὡς ἀντικειμένου (ἀντικατάσταση τοῦ ὀνόματος ἀπό ἕναν ἀριθμό), ὅπως συνέβη εἰς τά καταναλωτικά προϊόντα.
γ) Ἡ δημιουργία καί παραγωγή ἐπισήμων κρατικῶν ἐγγράφων (ὅπως ἡ ταυτότητα καί τό διαβατήριο), πού ταυτοποιοῦν τούς πολίτες, τά ὁποῖα ἔγγραφα περιέχουν, ἐκτός ἀπό τό ὄνομα, καί τόν κωδικό ἀριθμό τοῦ πολίτη ὑπό τήν μορφή τοῦ γραμμικοῦ κώδικα αὐτοῦ.
Γιά τήν Πολιτεία, ὁ ἄνθρωπος δέν ἀντιμετωπίζεται πλέον ὡς πρόσωπο, ἀλλά ὡς ἀριθμός, ἀφοῦ τό μηχανογραφικό σύστημα τῆς Πολιτείας ἐπεξεργάζεται τούς πολίτες ὄχι πλέον σάν πρόσωπα, ἀλλά σάν ἀριθμούς.
δ) Ἡ δημιουργία καί χρῆσις περισσοτέρων τοῦ ἑνός συστημάτων ταυτοποιήσεως τοῦ προσώπου καί ἐλέγχου τῶν ἀνθρωπίνων δραστηριοτήτων. Αὐτά τά συστήματα διαιροῦνται σέ δύο κατηγορίες.
Πρῶτον, σέ ἐκείνην πού περιλαμβάνει τά συστήματα πού χρησιμοποιοῦν τόν γραμμωτό κώδικα. Γραμμικοί κώδικες ὑπάρχουν διάφοροι. Ὅλοι τους ἔχουν ἕνα κοινό στόχο: Τήν πολιτογράφησι τοῦ ἀνθρώπου στό ἀντίχριστο σύστημα.
Σέ κάποιους κωδικούς εἶναι ἐμφανές ὅτι περιέχεται ὁ ἀριθμός 666. Σέ ἄλλους, ὄχι. Ἡ γνώμη μας εἶναι ὅτι, γενικῶς, ὅλα αὐτά τά συστήματα μέ γραμμωτό κώδικα ἐμπεριέχουν, ἐμφανῶς ἤ ἀφανῶς, τόν ἀριθμό 666.
Ἀλλά, καί, ἄν ὑποθέσωμε ὅτι δέν τόν περιέχουν, μπορεῖ εὔκολα νά εἰσαχθῆ σ᾽ αὐτά ἀργότερα, διότι τά μικροτσίπς πού χρησιμοποιοῦνται εἶναι ἀνά πᾶσαν στιγμήν ἐπαναπρογραμματίσιμα, ὅπως σαφῶς
ἀναφέρεται εἰς τό βιβλίο μέ τίτλο «Ἡ Εὐθύνη τῆς Ἐπιλογῆς μας».

Ἡ γνώμη μας εἶναι: Βλέπεις κάπου ἕναν (ὁποιονδήποτε) γραμμωτό κώδικα; Ἔ, ἐκεῖ ὑπάρχει κάπου
καί ὁ ἀριθμός 666. Δηλ. δέν διαχωρίζεται ὁ γραμμικός κώδικας ἀπό τόν ἀριθμό αὐτόν.
Διότι, νομίζομε ὅτι δέν μπορεῖ νά λειτουργήση τό ἀντίχριστο σύστημα, ἄν δέν διαβάση κάπου τόν ἀριθμό 666. Διότι, ἔτσι εἶναι κατασκευασμένο, ἐπειδή ἀποσκοπεῖ στήν παγκόσμια καταδυνάστευση καί ὑποδούλωσι, σύμβολο τῆς ὁποίας εἶναι τό 666.
Δέν στέκει, λοιπόν, κατά τήν γνώμη μας, τό ἄν κάποιος ἰσχυρισθῆ, ὅτι, π.χ. «στόν γραμμωτό κώδικα πού περιέχεται σήμερα στό Ἑλληνικό διαβατήριο δέν ὑπάρχει τό 666, ἄρα μπορῶ βγάλω ἕνα τέτοιο διαβατήριο». Γιά τρεῖς λόγους:
Πρῶτον, διότι, μέ τήν ἀποδοχή ἑνός τέτοιου διαβατηρίου ὁ ἄνθρωπος ἤδη πολιτογραφεῖται στό ἀντίχριστο σύστημα καί φακελλώνεται ἑκούσια.
Τοῦ ἀνοίγεται ἠλεκτρονικός φάκελλος καί ὁ ἴδιος ἀποδέχεται τήν παρακολούθησι καί τόν ἔλεγχο
τῶν κινήσεών του ἀπό τό ἀντίχριστο σύστημα.
Δεύτερον, διότι, τό διαβατήριο αὐτό, στό πίσω του ἐξώφυλλο, περιέχει ἠλεκτρονικό κύκλωμα, δηλ. τσιπάκι. Στό τσιπάκι αὐτό εἶναι καταχωρημένα ὅλα τά προσωπικά δεδομένα πού ἀναγράφονται στό διαβατήριο καί ὄχι μόνον.
Στό τσιπάκι αὐτό περιέχεται ἐγγενῶς ὁ ἀριθμός 666, διότι κανένα ἐπί μέρους σύστημα τοῦ ἀντιχρίστου συστήματος ἐλέγχου δέν λειτουργεῖ χωρίς τόν ἀριθμό αὐτόν. Ἀλλά, καί ἄν ὑποθέσωμε ὅτι τώρα δέν ὑπάρχει σέ ἕνα διαβατήριο ὁ ἀριθμός 666, αὐτός μπορεῖ νά εἰσαχθῆ ἀργότερα, σέ μία μελλοντική χρῆσι τοῦ διαβατηρίου, διότι τό τσιπάκι του εἶναι ἐπανεγγράψιμο καί ἐπαναπρογραμματίσιμο.
Ἄρα, ὅποιος νομίζει ὅτι στό διαβατήριό του δέν ὑπάρχει ἤ ὅτι δέν πρόκειται νά ὑπάρξη ὁ ἀριθμός 666, εἶναι τουλάχιστον ἀφελής.
Καί, τρίτον, διότι τό πνεῦμα τοῦ Γέροντος Παϊσίου ἦταν ἀκριβῶς αὐτό στό θέμα αὐτό. Καταθέτουμε ἐδῶ μία σχετική μαρτυρία κάποιου προσκυνητοῦ. Λέει σχετικά:
«Εἴμασταν μία παρέα περὶ τά δέκα ἄτομα. Τότε, ὁ Γέροντας πῆγε μέσα στὸ Κελλί του καὶ μᾶς ἔφερε μία ταυτότητα ἑνός Ἑλληνοαμερικανοῦ.
Ἡ ταυτότητα, ἐπάνω εἶχε τὸν γραμμωτὸ κώδικα καὶ κάτω τὴν φωτογραφία. Μᾶς τὴν ἔδειξε καὶ μᾶς λέει: ‘‘Νὰ κρατήσετε τὶς παληὲς ταυτότητες καὶ νὰ ἀντιδράσετε, ἄν θελήσουν νά σᾶς δώσουν
μία τέτοια ταυτότητα. ‘Ταυτότητα’ θὰ πῆ, ὅτι ταυτίζεσαι μέ αὐτό πού ὑπογράφεις’’».

Δηλ., ὁ Γέροντας Παΐσιος, πού εἶχε συλλάβει ‘ἄνωθεν’ τό νόημα σχετικά μέ ὅλα αὐτά, νομίζομε ὅτι δέχθηκε ὡς δεδομένο ἐκεῖνο πού ὑποστηρίζομε παραπάνω, ὅτι δηλ. μέ τήν παραλαβἠ καί μόνο ἑνός τέτοιου κρατικοῦ ἐγγράφου, ἤδη ὑπογράφεις ὅτι πολιτογραφεῖσαι ἑκουσίως στό ἀντίχριστο σύστημα καί «ταυτίζεσαι μέ αὐτό», ἀφοῦ ὑπογράφης.
Δέν κάθισε νά πολυπραγμονήση καί νά ἀσχοληθῆ μέ τό ἄν ὁ γραμμωτός ἐκεῖνος κώδικας στήν ἀμερικανική ταυτότητα περιεῖχε τό 666, ἤ ὄχι. Τό θεώρησε, νομίζομε, δεδομένο.
Καί, μάλιστα, σέ μία ἄλλη περίπτωση εἶχε πῆ, συγκεκριμένα, ὅτι «μία τέτοια πρᾶξις (ἡ παραλαβή τῆς νέας ταυτότητας) δέν εἶναι τό χάραγμα, ἀλλά ἡ εἰσαγωγή στό χάραγμα.
Γι᾽ αὐτό, μή τήν πάρετε». Σέ αὐτά, λοιπόν, τά συστήματα, ἕνας ἀριθμός ἀποδίδεται σέ κάθε ἄτομο καί
αὐτός ὁ ἀριθμός μετατρέπεται σέ γραμμωτό κώδικα, ὁ ὁποῖος, ἐφ᾽ ὅσον ἐπιδεικνύεται ἤ μεταφέρεται ἐπάνω στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ἀνιχνεύεται μέ κατάλληλες συσκευές ἀνιχνεύσεως καί ἀναγνώσεώς του. Μέσῳ αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ ταυτοποιεῖται ὁ ἄνθρωπος.
Στήν ἄλλη κατηγορία ταυτοποιήσεως τοῦ προσώπου περιλαμβάνονται τά συστήματα πού χρησιμοποιοῦν ἄλλες τεχνολογίες (ἀνίχνευσι τῆς ἴριδας τοῦ ματιοῦ, ἀνίχνευσι τῶν δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων, φωτογράφησι τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ προσώπου του, κλπ.).

7. Πῶς σχεδιάζουν νά ἐπιτύχουν τούς μελλοντικούς τους στόχους
Ι. Γενικοί στόχοι

α) Ἡ ἐπίτευξις τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πρᾶγμα τό ὁποῖο σημαίνει τήν συνεχῆ ἠλεκτρονική παρακολούθησί τους, ὥστε νά μή μποροῦν νά κάνουν κάτι χωρίς νά παρακολουθοῦνται καί νά ἐλέγχωνται.
β) Ἡ χορήγησις σέ κάθε ἄνθρωπο τῆς ἑνιαίας ταυτότητας (smart card), ἡ ὁποία θά περιέχη ὅλα τά προσωπικά του δεδομένα καί διά τῆς ὁποίας θά φέρη εἰς πέρας ὅλες του τίς δραστηριότητες. Αὐτή ἡ κάρτα θά περιέχη ἐπαναπρογραμματίσιμο ἠλεκτρονικό τσιπάκι.

γ) Σέ τελική φάσι, ἡ ἐμφύτευσις ἑνός μικροτσίπ στό δέρμα κάθε ἀνθρώπου, στό δεξί χέρι ἤ στό μέτωπο. Τό μικροτσίπ αὐτό, ἤδη ἔχει κατασκευασθῆ, ἔχει τό μέγεθος ἑνός κόκκου ρυζιοῦ καί θά περιέχη καί αὐτό ὅλα τά προσωπικά δεδομένα τοῦ φέροντος ἀτόμου. Ἐπί πλέον, δι᾽ αὐτοῦ, τό ἄτομο θά μπορῆ νά ἐντοπισθῆ, ποῦ εὑρίσκεται ἀνά πᾶσαν στιγμήν.
Τό μικροτσίπ αὐτό θά ἐνεργοποιῆται ἔξωθεν. Αὐτή ἡ ἐμφύτευσις θά συνιστᾶ τό «χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου». Κάποιοι ἄλλοι ἔχουν τήν ἄποψη ὅτι τό χάραγμα αὐτό θά τοποθετῆται μέ ἀκτῖνες λέηζερ, ἀοράτως, στό χέρι ἤ στό μέτωπο καί θά ἀνιχνεύεται μέ εἰδικές συσκευές.
Μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ μικροτσίπ αὐτοῦ, ἤ μέ τό χάραγμα μέ ἀκτῖνες λέηζερ, ὁ ἄνθρωπος, κατά τήν Ἱερά Ἀποκάλυψη καί τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, θά χάνη τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος καί Χρίσματος καί θά γίνεται ἀνεπίδεκτος Χάριτος καί μετανοίας.
Δηλ., θά ἀρνῆται τόν Χριστόν. Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία ἐντέλλεται νά μή πάρουν οἱ Χριστιανοί τό χάραγμα αὐτό. Δι᾽ αὐτοῦ, ἀμέσως κάποιος πλήρως καταχωρεῖται εἰς τίς τάξεις τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων, πρᾶγμα ἑπόμενον, ἀφοῦ ἀρνῆται τόν Χριστόν.

ΙΙ. Εἰδικοί στόχοι
Ἀναφερόμενοι τώρα εἰς τήν Ἑλλαδική πραγματικότητα, ὁ ἄμεσος ἑπόμενος στόχος εἶναι ἡ ὑποχρεωτική χορήγησις τῆς λεγομένης Κάρτας τοῦ Πολίτη σέ κάθε πολίτη.
Ἡ κάρτα αὐτή θά περιέχει τσιπάκι (ἠλεκτρονικό κύκλωμα καί βάσι δεδομένων), τό ὁποῖο θά περιέχη ὅλα τά προσωπικά δεδομένα τοῦ ἀτόμου. Ἡ χρῆσις τῆς κάρτας αὐτῆς θά εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν ταυτοποίησι τοῦ ἀτόμου, γιά ἐξεύρεση ἐργασίας, γιά ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιά τήν ἐξυπηρέτησή του ἀπό τίς δημόσιες ὑπηρεσίες, γιά ἄνοιγμα καί χρῆσι τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ, κλπ.
Ἤδη ἐξαγγέλθηκε ἀπό τόν Πρωθυπουργό (τήν 11/9/2010), ὅτι αὐτή ἡ κάρτα θά παραληφθῆ ἀπό ὅλους τούς Ἕλληνες πολίτες μέχρι τό τέλος τοῦ 2011.

8. Τί ἔχει ἤδη λεχθῆ ἀπό ἄλλους γιά τό θέμα τῆς Κάρτας

α) Ἀπό τήν Ἱερατική Σύναξι τῆς Μητροπόλεως Καλαβρύτων, ἀνεκοινώθησαν
σχετικά τά ἑξῆς:
«Σύμφωνα μέ τίς κυβερνητικές ἐξαγγελίες σέ λίγους μῆνες θά ἀρχίσει ἡ σταδιακή ἀντικατάσταση τῆς ἀστυνομικῆς μας ταυτότητας ἀπό τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά ἔχει σχῆμα πιστωτικῆς καί θά εἶναι ἐφοδιασμένη μέ ἕνα “ἔξυπνο” τσίπ, στό ὁποῖο θά ἐνσωματωθοῦν ὁ ἀριθμός δημοτολογίου κάθε πολίτη, τό ΑΦΜ, ὁ ΑΜΚΑ, καθώς καί ὁ ἀριθμός τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας.

Πρόκειται δηλαδή γιά εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Στή μία ὄψη τῆς κάρτας θά ὑπάρχει φωτογραφία τοῦ κατόχου καί δακτυλικό ἀποτύπωμα. Μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ σειριακοῦ ἀριθμοῦ καί τοῦ κωδικοῦ πρόσβασης, πού θά τήν συνοδεύει, θά ἐπιτρέπεται στόν πολίτη, ἡ πρόσβαση μέσῳ διαδικτύου στόν ἰατρικό του φάκελο, στά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν περιουσία του κτλ.
Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἡ κάρτα θά χρησιμοποιεῖται γιά ὅλες τίς συναλλαγές τοῦ πολίτη μέ τό κράτος καί εἰδικότερα γιά τίς κοινωνικές ὑπηρεσίες.

….Λαμβανομένων ὑπ᾽ ὄψιν τῶν ἀπόψεων πού διατύπωσαν οἱ πατέρες, ἀποφασίσαμε νά συντάξουμε τό ἀκόλουθο ψήφισμα, τό ὁποῖο διαβάστηκε ἐνώπιον τῆς συνάξεως καί ἔγινε ὁμοφώνως ἀποδεκτό ἐκ τοῦ συνόλου τῶν ἱερέων:
1. Ἐκφράζουμε τήν ἔντονη ἀνησυχία μας, γιά τήν ὁλοένα καί περισσότερο αὐξανόμενη βούληση τῶν κυβερνήσεων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, νά ἐλέγχουν τά προσωπικά δεδομένα τῶν πολιτῶν, ὑποχρεώνοντάς τους ἀναγκαστικά, στό ὄνομα τῆς διευκολύνσεως τῆς καθημερινῆς ζωῆς ἤ τοῦ ἐλέγχου τῆς νομιμότητας σέ διάφορους τομεῖς τῆς κοινωνίας μας, νά ἀπογράφουν τά δεδομένα αὐτά στίς ἠλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριῶν τῶν κρατῶν τους, καί νά λαμβάνουν ἠλεκτρονικές κάρτες,
πού τούς ταυτοποιοῦν, καί πού θά πρέπει ἀναγκαστικά νά χρησιμοποιοῦν στίς καθημερινές τους δραστηριότητες.
Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος ἀπό τό κράτος κάθε ἐνέργειας καί δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου. Ἐλέγχεται κάθε λεπτομέρεια τῆς ζωῆς του. Αὐτό σαφῶς ἀντίκειται στήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου, καθώς πλέον ὁ πολίτης γίνεται ψυχρός καί ἀπρόσωπος ἀριθμός, χάνει τήν
προσωπικότητα καί τήν ἀξία του καί συνεχῶς ἡ ζωή του παρακολουθεῖται ἀπό τήν
ἠλεκτρονική διακυβέρνηση τῆς χώρας του.
Ἐπίσης ἀντίκειται στόν Εὐρωπαϊκό χάρτη θεμελειωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, πού στό ἄρθρο 8, μέ τίτλο “Προστασία τῶν δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα”, τονίζει:
α. Κάθε πρόσωπο ἔχει δικαίωμα στήν προστασία τῶν δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα, πού τό ἀφοροῦν.

β. Ἡ ἐπεξεργασία αὐτῶν τῶν δεδομένων πρέπει νά γίνεται νομίμως, γιά καθορισμένους σκοπούς, καί μέ βάση τήν συγκατάθεση τοῦ ἐνδιαφερομένου ἤ γιά ἄλλους θεμιτούς λόγους, πού προβλέπονται ἀπό τόν νόμο.
Κάθε πρόσωπο ἔχει δικαίωμα νά ἔχει πρόσβαση στά συλλεγέντα δεδομένα, πού τό ἀφοροῦν καί νά
ἐπιτυγχάνει τήν διόρθωσή τους.
Εἶναι φανερό ἀπό τό ἄρθρο ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ἐπεξεργασία προσωπικῶν δεδομένων εἶναι ἡ συγκατάθεση τοῦ ἀτόμου πρός τοῦτο.
2. Ἡ ὑποχρεωτική λήψη τῆς κάρτας τοῦ πολίτη καί ἡ ἀπόλυτη σύνδεση καί ἀναγκαιότητά της μέ τήν πραγματοποίηση βασικῶν καθημερινῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου πρός ἐπιβίωση, π.χ. παραλαβή μισθοῦ, νοσηλεία, ἐκπαίδευση, ἀγορά προϊόντων κ.λπ. καθώς καί τό γεγονός ὅτι μελλοντικά ἡ κάρτα αὐτή θά περιέχει καί τήν ὑπογραφή τοῦ κατόχου της, διεγείρει τά ἑξῆς ἐρωτηματικά:

α. Ποιά ἐγγύηση μπορεῖ νά ὑπάρξει, ὅτι δέν ὑπάρχει περίπτωση νά ὑποκλαποῦν τά στοιχεῖα τῆς κάρτας ἤ νά χρησιμοποιηθοῦν γιά παράνομους σκοπούς, ἀπό ἐκείνους πού θά ἔχουν πρόσβαση σέ αὐτά ἤ ἀκόμα καί νά ἀλλοιωθοῦν σκόπιμα;
Πρόσφατα ἐξ ἄλλου γερμανικό κανάλι τηλεόρασης ἀπέδειξε, ὅτι τά στοιχεῖα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη μποροῦν εὔκολα νά ὑποκλαποῦν.
β. Ποιοί θά εἶναι οἱ ὅροι καί τά ὅρια χρήσης τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἀπό ἐκείνους πού νόμιμα θά τά ἐπεξεργάζονται;
γ. Πῶς θά ἐξασφαλισθεῖ καί θά κατοχυρωθεῖ νομικά ἡ προστασία καί ἡ ἀσφάλεια τοῦ πολίτη σχετικά μέ τήν διακίνηση καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων;

δ. Τί θά γίνει μέ ἐκείνους τούς πολίτες, πού θά ἀρνηθοῦν γιά λόγους συνειδησιακούς ἤ ἀκόμα καί θρησκευτικούς νά πάρουν τήν κάρτα τοῦ πολίτη;
Θά ἀποκλειστοῦν ἀπό τήν ζωή, ἀφοῦ χωρίς τήν κάρτα δέν θά μποροῦν νά πραγματοποιήσουν τά ἀναγκαῖα γιά τήν ἐπιβίωσή τους ἤ θά δοθεῖ ἐναλλακτική λύση ἀπό τό κράτος;
Ἄς σημειωθεῖ ὅτι στόν Εὐρωπαικό χάρτη θεμελειωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, στό ἄρθρο 10, παράγραφος 2, ἀναγνωρίζεται τό δικαίωμα ἀντίρρησης συνειδήσεως τοῦ ἀνθρώπου.

3. Προβληματισμός ἐξάλλου ὑπάρχει γιά τήν περαιτέρω σκοπιμότητα τῆς σύγχρονης ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τά μηνύματα πού λαμβάνουμε καθημερινά ἀπό τό Διαδίκτυο καθώς καί τόν Τύπο, ἀπό τίς δηλώσεις πολιτικῶν προσώπων καί ἐπιστημόνων, ὑπογραμμίζουν ὅτι ἐξυπηρετεῖ τούς σκοπούς τῆς ἐγκαθίδρυσης μίας παγκόσμιας Κυβέρνησης, ἡ ὁποία μέσα ἀπό μία κεντρική τράπεζα πληροφοριῶν θά μπορεῖ νά ἐλέγχει ὄχι μόνο τά προσωπικά δεδομένα, ἀλλά ὁλόκληρη τήν ζωή τοῦ
ἀνθρώπου, ἀκόμα καί νά τήν κατευθύνει.
4. Τά παραπάνω ἐνισχύονται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι στό ὄνομα τῆς πολυ-πολιτισμικότητας καί τοῦ σεβασμοῦ, δῆθεν, τῆς ἰδιαιτερότητας τῶν θρησκειῶν καταρρέουν οἱ ἐθνικές, πολιτιστικές καί θρησκευτικές ἀξίες τῶν λαῶν.
Σήμερα βλέπουμε στό πλαίσιο τῶν δικαιωμάτων τοῦ Εὐρωπαίου πολίτη νά ἀμφισβητεῖται νομικά ἡ ὕπαρξη εἰκόνων στά σχολεῖα καί στά δημόσια κτίρια, οἱ μαντῆλες τῶν μουσουλμάνων κτλ.
Ἰδιαίτερα δέ στή χώρα μας ὑπάρχει καί καλλιεργεῖται ἕνα ἔντονο ἀρνητικό κλίμα γιά τήν Ἐκκλησία καί τούς κληρικούς της καί βάλλεται ἡ ὀρθοδοξία διεθνῶς.
Ἄς σημειωθεῖ ὅτι στό λεγόμενο Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα φρόντισαν νά μή ὑπάρχει καμιά ἀναφορά στήν χριστιανική κληρονομιά τῆς Εὐρώπης σεβόμενοι ὅπως εἶπαν τήν ἰδιαιτερότητα τῆς πολυπολιτισμικῆς κοινότητας.
β) Ὁ Καθηγητής τῆς δογματικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης μέ ἐπιστολήν του πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον καί τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔθεσε τό θέμα τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου» καί τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἀκολούθως ἐζήτησε, ὅπως ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ἱεραρχία ἀπαιτήση ὑπό τῆς Κομισιόν νά καταγραφῆ εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Σύνταγμα μή ἀναθεωρήσιμον ἄρθρον, τό ὁποῖον θά ὁρίζη ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἤ Κράτος μέλος ἀπαγορεύεται νά προωθήση κάρτα, μικροτσίπ, ταυτότητα, ἠλεκτρονικόν σύστημα συναλλαγῶν ἤ τόν 666, ὄνομα ἤ σύμβολον ἤ χάραγμα, «πού προσβάλλει τή θρησκευτική συνείδηση τῶν χριστιανῶν ἤ τῶν ὀπαδῶν ἄλλης θρησκείας».
____________________

1 Βλέπε: Ἀρέθα Καισαρείας (P.G. 106, 681Α):
“ Καί τί τό χάραγμα, ἐπιφέρει, τό ὄνομα τοῦ θηρίου. Διττή δέ τούτου ἡ γνῶσις, ἤ διά παραφορᾶς αὐτοῦ τοῦ ὀνόματος, ἤ διά ψήφου. Καί τήν ψῆφον δέ τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου, πανταχοῦ πλατῦναι ἐπετηδεύθη, ἔν τε πράσεσι καί ὠναῖς, ἵνʼ ὁ μή τοῦτο ἐπιφερόμενος, ἐν ταῖς τῶν ἀναγκαίων ἐνδείαις τελευτήσῃ.
Ἀριθμόν δέ ἀνθρώπου τό ὄνομα εἶναι, ἀντί τοῦ ξένον οὐδέ ἀήθη καί ἐπικεκρυμμένον καί διπλόης ἐχόμενον, ἀλλά ψῆφον ἐντριβῆ καί ἐγνωσμένην ἀνθρώποις. Ἀριθμός δέ τοῦ ὀνόματος τοῦ ψήφου, ἑξακόσια ἑξήκονταέξ ”.
Μετάφρασις ἰδική μας:
“ Καί τί ( εἶναι) τό χάραγμα (;) προσθέτει ( ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος), (εἶναι) τό ὄνομα τοῦ θηρίου. Καί ἡ ἀναγνώρισις αὐτοῦ (γίνεται) μέ δύο τρόπους· ἤ μέ ἀναφορά τοῦ ἰδίου τοῦ ὀνόματος, ἤ μέ τόν ἀριθμό ( ἀρίθμηση τῶν ψηφίων τοῦ ὀνόματος).
Καί ἔγινε ἀντικείμενο φροντίδας (ἀπό τόν Ψευδοπροφήτη) νά διαδοθῆ παντοῦ ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος
τοῦ θηρίου, καί στίς πωλήσεις καί στίς ἀγορές, γιά νά πεθάνη ἀπό ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων ἐκεῖνος πού δέν θά φέρη ἐπάνω του αὐτό ( τό ὄνομα ἤ τό χάραγμα).
Καί εἶναι τό ὄνομα ( ἤ, τό χάραγμα) ἀριθμός ἀνθρώπου· καί, ἀντί ( νά εἶναι ὁ ἀριθμός αὐτός) ἄγνωστος καί ἀσυνήθιστος καί κρυμμένος καί διφορούμενος, ( εἶναι ἕνας) ἀριθμός δοκιμασμένος καί ἀναγνωρισμένος ἀπό τούς ἀνθρώπους.
Καί ἡ ἀρίθμησις τῶν ψηφίων τοῦ ὀνόματος ( εἶναι) ὁ ἀριθμός ἑξακόσια ἑξήκοντα ἕξ (666)”.


__________________________

Λόγω μεγέθους και αδυναμίας αναρτήσεως ολόκληρης της 20 σέλιδης  επιστολής μπορείτε να την κατεβάσετε σε pdf  πατώντας Δαμασκηνός μοναχός Ἁγιορείτης για τις ηλεκτρονικές κάρτες - Κάρτα Πολίτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου