Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Ὀφειλόμενες ἐξηγήσεις τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ ἐπί τῶν διαμεφθέντων στίς (11-10-2010) περί τοῦ γνωστοῦ ἐκκλησιολογικοῦ θέματος.

Από Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων

Ὀφειλόμενες ἐξηγήσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ
ἐπί τῶν διαμεφθέντων ἐν τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (11-10-2010)
περί τοῦ γνωστοῦ ἐκκλησιολογικοῦ θέματος.


Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ μετά τήν συνάντησιν τῆς 5μελοῦς Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας (11-10-2010, ὥρα 11:30 π.μ.) ὑπό τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κύριον κ.Ἱερώνυμον, ἐντός τοῦ παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Γραφείου, μετά τῶν Σεβ.Μητροπολιτῶν Κυθήρων  καί Μεσσηνίας καί ἔπειτα ἀπό τό ἐκδοθέν λίαν λακωνικόν σχετικόν Ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ κατά τήν ἰδίαν ἡμέραν, δηλοῖ μετά 40νθήμερον ἀναμονήν, ἐν φόβῳ Θεοῦ καί βαθείᾳ συναισθήσει τῆς Ἀρχιερατικῆς αὐτοῦ εὐθύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τῆς ἐπισκοπικῆς του συνειδήσεως καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τοῦ Θεοῦ τά κάτωθι:
 

        1.Ἐγκαίρως εἶχε ὑποβάλη πρό τῆς Ἐκτάκτου Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά μῆνα Ἰούνιον 2010, καθώς ἐπίσης καί πρό τῆς Τακτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας κατά μῆνα Ὀκτώβριον τοῦ ἰδίου ἔτους διά τῶν ὑπ΄ἀριθ.493/01-06-2010 καί 855/16-09-2010 ἐγγράφων αὐτοῦ, δι΄ὧν παρεκάλει θερμῶς, λόγῳ τοῦ μεγίστης σπουδαιότητος  καί θεολογικῆς σημασίας ἀνακύψαντος σοβαροτάτου ἐκκλησιολογικοῦ θέματος, ἐξ ἀφορμῆς ἐπισήμων κειμένων ἐκκλησιολογικοῦ περιεχομένου τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.Χρυσοστόμου, ἀντιβαινόντων, προδήλως, συμφώνως πρός τήν δογματικήν διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, εἰς τό ἐκκλησιολογικῶς ὀρθόν δόγμα τῆς πίστεως ἡμῶν, νά τεθῇ, κατά τά προβλεπόμενα ὑπό τοῦ Κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς Ι.Σ.Ι, ὡς ἐπεῖγον θέμα πρός συζήτησιν καί λῆψιν ἀποφάσεων εἴτε εἰς τήν ἔκτακτον, εἴτε εἰς τήν τακτικήν Σύνοδον Αὐτῆς, ἀλλά δέν εἰσηκούσθη ἡ πρότασις αὐτοῦ.
          2. Καί ἐνῷ, κατά τήν τακτικήν σύγκλησιν τῆς Ι.Σ.Ι. τοῦ μηνός  Ὀκτωβρίου ἐγένετο σχετική ἀναφορά τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ.Προκοπίου, Προέδρου τῆς Μ.Σ.Ε. ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, κατά τήν ἔκθεσιν τῶν πεπραγμένων αὐτῆς, μεθ΄ἥν ἠκολούθησε συζήτησις κατά τήν ὁποίαν ὡμίλησαν καί οἱ δύο ἐμπλεκόμενοι εἰς τήν ὑπόθεσιν Μητροπολῖται Κυθήρων καί Μεσσηνίας, καί θά ἔδει, κατά τήν γνώμην του (τοῦ Μητρ.Κυθήρων) νά ἐλύετο ἐν τῇ Συνεδρίᾳ ἐκείνῃ τό φλέγον τοῦτο θεολογικόν θέμα ἐνώπιον τοῦ Κυριάρχου Σώματος τῆς Ι.Σ.Ι, ὅσον χρόνον καί ἄν ἀπῄτει διά τήν ἀνάπτυξιν καί τήν περαίωσιν τῶν περί αὐτό θεολογικῶν ἀπόψεων καί συζητήσεων, ἐν τούτοις παρεπέμφθη εἰς τήν Δ.Ι.Σ. καί κατέληξε, κατόπιν Ἀποφάσεως αὐτῆς, νά ἀκροασθῇ τούς ἐν θέματι δύο Ἱεράρχας 5μελής Ἀντιπροσωπεία τῆς ΔΙΣ (Μακ.Ἀρχιεπίσκοπος, Σάμου, Καστορίας, Χαλκίδος καί Ν.Σμύρνης), κατά τό διάλειμμα τῆς Συνεδρίας Αὐτῆς, ἄνευ τηρήσεως πρακτικῶν.
   
3. Γενομένης τῆς ἐν θέματι συναντήσεως τῆς ὑπό τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον κ.Ἱερώνυμον Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας μετά τῶν Μητροπολιτῶν Μεσσηνίας καί Κυθήρων, καθ' ἥν ἔλαβον τόν λόγον προοιμιακῶς καί κατά τήν διεξαγωγήν τῆς ἐπικοινωνίας αὐτῆς ἅπαντες,  ὁ Μακαριώτατος, οἱ Σεβ. Συνοδικοί καί οἱ δύο Μητροπολῖται, οἵτινες καί παρέσχον τάς αἰτηθείσας ἐξηγήσεις, τό λίαν συνοπτικόν Ἀνακοινωθέν τῆς ΔΙΣ (11-12-2010) δέν ἐνημέρωσε συγκεκριμένως ἐπί τῆς οὐσίας τῆς ὑποθέσεως, οὔτε ἱκανοποίησε τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐναγωνίως ἀνέμενε τήν ἔκβασιν τοῦ σπουδαίου θεολογικοῦ τούτου ζητήματος, μέ ἀποτέλεσμα νά γραφοῦν καί νά λεχθοῦν περί αὐτοῦ πολλά μέ τήν διατύπωσιν πολλῶν ἐρωτηματικῶν.

4. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.Σεραφείμ, γενόμενος δέκτης σχετικῶν ἀποριῶν ἐκ πολλῶν χριστιανῶν (Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν) παρεκάλεσε τόν Πανοσιολ. Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Συνόδου Ἀρχιμ. π.Μᾶρκον Βασιλάκην, εἰς ἐπίσκεψίν του εἰς τήν Ἱ. Σύνοδον δι' ὑπηρεσιακά θέματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τήν 22αν Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., νά διαβιβάσῃ τήν ἀγωνίαν καί ἀνησυχίαν αὐτήν τῶν χριστιανῶν εἰς τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον κ.Ἱερώνυμον. Μετά 20ήμερον περίπου, τήν 10ην Νοεμβρίου ἐ.ἔ.,  ὑπέβαλε καί γραπτῶς θερμήν παράκλησιν πρός τόν Μακ. Πρόεδρον καί τήν Ἱεράν Σύνοδον, διά τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1049/10-11-2010 νεωτέρου ἐγγράφου αὐτοῦ, διά τήν παροχήν ἐπαρκῶν ἐξηγήσεων ἐπί τοῦ δογματικοῦ αὐτοῦ θέματος, ἀλλά εἰς τά ἐκδοθέντα Ἀνακοινωθέντα καί Δελτία Τύπου τῆς συνεδριασάσης ἀπό 16-19 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ΔΙΣ οὐδέν τό σχετικόν εἶδε καί οὐδεμίαν ὑπεύθυνον πληροφορίαν ἔλαβε, καί

5. Ὅ,τι διαλαμβάνεται ἐν τῷ εἰρημένῳ τελευταίῳ ἐγγράφῳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας πρός τήν ΔΙΣ εἶναι ὅσα διημείφθησαν σχετικῶς πρός τό ἐπίμαχον δογματικόν θέμα ἐν τῷ Ἀρχιεπισκοπικῷ Γραφείῳ καί οὐδέν πλέον.
Κατόπιν τούτων, ἐπειδή, ὡς προελέχθη, πρόκειται περί σοβαροτάτου ἐκκλησιολογικοῦ - θεολογικοῦ θέματος, καί ὄχι περί οἱουδήποτε ἄλλου προσωπικοῦ ἤ ὑπηρεσιακοῦ, θεωρεῖ ἐπάναγκες νά δώσῃ τάς σχετικάς ὡς ἄνω ἐξηγήσεις καί νά δημοσιεύσῃ τό ἐν θέματι πρόσφατον ἔγγραφόν του πρός τόν Μακ.Πρόεδρον καί τά Μέλη τῆς ΔΙΣ πρός ἐνημέρωσιν τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος, ἔχων τήν συνείδησιν ὅτι ἀποδίδει μέ πιστότητα τήν ἀλήθειαν τῶν γεγονότων καί πιστεύων ἀκραδάντως ὅτι εἰς τά θέματα πίστεως δέν συγχωρεῖται οὐδεμία σιωπή, ἀλλ' ἀντί πάσης θυσίας πρέπει νά ὑπερασπιζόμεθα τήν θεοπαράδοτον πίστιν ἡμῶν.

Δημοσιεύουμε εὐθύς ἀμέσως τό σχετικόν πρόσφατον ἔγγραφον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κκ.Ἱερώνυμον.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00  Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX  :2736031202

Ἀριθ. Πρωτ.: 1049

Ἐν Κυθήροις τῇ 10ῃ Νοεμβρίου 2010
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας                                         Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
            Εὐσεβάστως προάγομαι νά ἀναφέρω Ὑμῖν καί παρακαλέσω ‘Υμᾶς διά τά ἀκόλουθα :

            Ἐν συνεχείᾳ τῆς διά τοῦ ἁγίου Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π.Μάρκου Βασιλάκη ὑποβληθείσης Ὑμῖν πρό 20ημέρου προφορικῆς παρακλήσεώς μου ἐπανέρχομαι ἐπί τοῦ ἰδίου θέματος διά τοῦ παρόντος διά νά ὑποβάλω θερμήν παράκλησιν πρός Ὑμᾶς καί τήν περί Ὑμᾶς Ἱεράν Σύνοδον, ὅπως ἀγαθυνομένη παράσχῃ διευκρινιστικῶς, διά νεωτέρου Δελτίου Τύπου ἤ Ἀνακοινωθέντος Αὐτῆς, πληρεστέρας καί σαφεστέρας ἐξηγήσεις ἐπί τοῦ ἀνακύψαντος γνωστοῦ ἐκκλησιολογικοῦ θέματος ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπ' αὐτοῦ ἐπισήμου, δι' ἐπιστολῶν, τοποθετήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.Χρυσοστόμου, διά τήν ὁποίαν καί παρέσχε ἐξηγήσεις ἐνώπιον τῆς ὑπό τήν Προεδρίαν Ὑμῶν Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τήν 11ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.
            Ἐν πρώτοις αἰτοῦμαι τήν συγγνώμην Σας διά τήν ἐπανειλημμένην ὄχλησιν ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ. Ὅμως, μετά τήν λίαν λακωνικήν σχετικήν ἀναφοράν τοῦ ἀπό 11ης Ὀκτωβρίου 2010 Ἀνακοινωθέντος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, δέν ἔπαυσα μέχρι χθές νά λαμβάνω τηλεφωνήματα καί ἐρωτήματα περί τοῦ ποῖαι ἑκατέρωθεν ἐξηγήσεις ἐδόθησαν καί ἐάν αἱ περί διῃρημένης Ἐκκλησίας διευκρινίσεις τοῦ Σεβ. Ἀδελφοῦ ἦσαν ἐπαρκεῖς καί ἱκανοποιητικαί. Εἶναι γεγονός πλέον ὅτι, διά τῆς διαμειφθείσης ἀλληλογραφίας μεταξύ ἡμῶν τῶν δύο Ἐπισκόπων καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας μετά τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ τῆς Δογματικῆς τῆς Θεολογ. Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ.Δημητρίου Τσελεγγίδου περί τοῦ τόσον σοβαροῦ καί ὑψηλοῦ ἐκκλησιολογικοῦ θέματος, προσειλκύσθη ἡ προσοχή καί τό ἐνδιαφέρον -μέ ηὐξημένην εὐαισθησίαν- χιλιάδων ὀρθοδόξων πιστῶν, Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι καί ἐναγωνίως ἀνέμενον καί ἀναμένουν τήν ἐπ' αὐτοῦ ὀρθήν θεολογικήν καί ἐκκλησιολογικήν τοποθέτησιν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας. Καί, ἐνῷ διά τοῦ ἐν θέματι Συνοδικοῦ Ἀνακοινωθέντος δικαιούμεθα ἀμφότεροι οἱ Μητροπολῖται, δέν δύνανται νά ἐννοήσουν τά μεσολαβήσαντα διά τήν τοιαύτην αἰσίαν ἀπόληξιν τοῦ δογματικοῦ αὐτοῦ ζητήματος καί πολλοί ἐξ αὐτῶν διαλογίζονται καί διατυπώνουν διαφόρους κρίσεις καί ἐπιφυλάξεις, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς τήν ἐκδοῦσαν τό Ἀνακοινωθέν Ἐκκλησιαστικήν ἡμῶν Ἀρχήν καί ἡμᾶς τούς Ἐπισκόπους. Ταπεινῶς δέ φρονῶ ὅτι τό πρόβλημα αὐτό συνέλαβε εἰς τάς πραγματικάς του διαστάσεις καί παρουσιάζει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.Ἀμβρόσιος εἰς τήν ἀπό 26/10/2010 ἐπιστολήν του πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, τήν ὁποίαν ἐκοινοποίησεν εἰς ἡμᾶς (τούς δύο Ἀρχιερεῖς), αἰτούμενος καί αὐτός τήν παρέμβασίν της διά νεωτέρου Ἀνακοινωθέντος.
            Νομίζω, ὅμως, Μακαριώτατε, ὅτι ἐκ τῆς ἀνεπισήμου καί ἄνευ τηρήσεως πρακτικῶν γενομένης συναντήσεως τῆς Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας μεθ' ἡμῶν τῶν δύο Ἐπισκόπων (11-10-2010) καί τῆς διαμειφθείσης συζητήσεως προέκυψαν θετικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἐπισημαινόμενα δεόντως διασαφηνίζουν τάς δοθείσας ἐξηγήσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας καί αἰτιολογοῦν τό Συνοδικόν Ἀνακοινωθέν.
            Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας ἀπαντῶν εἰς ἐρωτήσεις Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν προσεπεβεβαίωσε τήν πίστιν του εἰς τήν Μίαν Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, ἀπέρριψε τήν προτεσταντικῆς προελεύσεως «θεωρίαν τῶν κλάδων» ὡς κατασκεύασμα παρῳχημένων ἐποχῶν καί ἐδήλωσε ὅτι τά περί διῃρημένης Ἐκκλησίας γραφέντα ὀφείλονται εἰς ἀτυχῆ φραστικήν διατύπωσιν καί ἀφεώρων εἰς τήν ἱστορικήν, μᾶλλον, θεώρησιν τοῦ σχίσματος τοῦ 1054 καί ὄχι εἰς τήν ἐκκλησιολογικήν, τήν ἀληθῆ ὑπόστασιν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας.
            Μετά ταῦτα Ὑμεῖς, ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος, συνοψίζοντες τά προηγούμενα ἐπεσημάνατε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεσχίσθησαν οἱ ἑτερόδοξοι, χωρίς ὅμως νά διαιρεθῇ ἡ Μία Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, διά τό ὁποῖον δέν διεφώνησεν ὁ Σεβ. Μεσσηνίας. Ἰδιαιτέραν αἴσθησιν προεκάλεσε εἰς τόν ὑπογράφοντα ἡ ἐπίμονος θέσις τοῦ Σεβασμιωτάτου ὅτι δέν θά δυνηθῇ νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Θεόσωστον Ἐπαρχίαν του, ἐάν δέν ἀποκατασταθῇ πλήρως ὑπό τῆς ΔΙΣ ὡς πρός τό Ὀρθόδοξον περί Ἐκκλησίας φρόνημά του. (Αὐτό καί εἰς τήν ἀπό 17/6/2010 ἀπαντητικήν ἐπιστολήν του ἐμφαίνεται καί εἰς τακτικήν Συνεδρίασιν τῆς παρελθούσης ΙΣΙ ἐτονίσθη, εἰς ἥν καί ἀπεποιήθη τήν κατηγορίαν τοῦ αἱρετικοῦ, τήν ὁποίαν, ὅμως, ὁ ὑποφαινόμενος οὐδέποτε ἀπέδωσε ὑπό τήν κανονικήν τοῦ ὅρου ἔννοιαν, ὡς ἐδήλωσεν εἰς τήν Συνεδρίαν ἐκείνην τῆς Ἱεραρχίας).
            Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, ἀφοῦ εἰσήλθομεν εἰς τήν Αἴθουσαν τῶν Συνεδριάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ἀνεκοινώθησαν συνοπτικῶς  τά γενόμενα, ἐξερχόμενος τῆς Αἰθούσης καί συναντήσας εἰς τό ἰδιαίτερον Γραφεῖον τοῦ Μακαριωτάτου τόν Σεβ. Μεσσηνίας κ.Χρυσόστομον ἔδωκα ὡς ἀρχαιότερος κατά τήν Ἀρχιερωσύνην καί τήν ἡλικίαν τόν λειτουργικόν ἀσπασμόν λέγων: «ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν», τόν ὁποῖον καί ἀνταπέδωκε ὁ Σεβασμιώτατος εἰπών : «Καί ἔστι καί ἔσται εἰς αἰῶνα αἰῶνος». Προηγουμένως ἐζήτησα συγγνώμην, συμφώνως πρός τήν λειτουργικήν πρᾶξιν, ἐάν ἐν τῇ διεξαγωγῇ αὐτοῦ τοῦ θεολογικοῦ ἀγῶνος ὡς ἄνθρωπος τόν ἐλύπησα, τοῦθ' ὅπερ καί ἐκεῖνος ἔπραξε.
Μακαριώτατε,
            Θεωρῶ ὅτι ἡ ἐν ἀκριβείᾳ ἁδρομερής ἐξιστόρησις τῶν γεγονότων αὐτῶν δύναται νά ἀποτελέσῃ ὑλικόν πρός παροχήν συγκεκριμένων ἐξηγήσεων καί ἄρσιν προσωπικῶν κρίσεων, εἰκασιῶν ἤ διαφόρων ὑπονοιῶν. Τό ἰδανικόν, πάντως, καί τό δεοντολογικόν θά ἦτο ὁ ἴδιος ὁ Σεβ. Μεσσηνίας νά ἐκθέσῃ γραπτῶς τάς ὡς ἄνω δοθείσας προφορικάς ἐξηγήσεις του, αἱ ὁποῖαι καί θά ἀπετέλουν ἐπανόρθωσιν τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἐπισήμως γραφέντων.  Οὐδόλως συμφέρει νά αἰωρῶνται ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα ἀποβαίνουν εἰς βάρος τῆς Ἀνωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς καί ἡμῶν τῶν ἀναμειχθέντων εἰς τήν ὑπόθεσιν αὐτήν Ἀρχιερέων, ὅταν καί δημοσίως, διά τοῦ τύπου, γίνονται σχόλια περί «κουκουλώματος», περί ἀμεταθέτου ἐμμονῆς εἰς τό ἐκκλησιολογικόν ἀτόπημα, ἤ περί ἐνδεχομένης ὑπαναχωρήσεως καί ἐγκαταλείψεως τοῦ ἀγωνιστικοῦ μετώπου πρός ἀποφυγήν ποινικῆς διώξεως (!!!).
            Προσωπικῶς, πρός ἄρσιν τῶν ὡς ἄνω παρεξηγήσεων, ἔχω δώσει τάς ἀπαραιτήτους ἐξηγήσεις, κατά τά ὡς ἄνω, ὅπου τό ἐθεώρησα ἀπαραίτητον, καί διεπίστωσα ὅτι εἶχον ἀπήχησιν. Εἰς ὅσους τυχόν παρέμενον εἰς τήν δυσπιστίαν των ἔλεγον τό τοῦ Μεγ. Βασιλείου : Ἀποδίδω αὐτό τό ὁποῖον ὑπέπεσε εἰς τήν ἀντίληψίν μου. Δέν εἶμαι ἑταστής τῶν καρδιῶν.
            Πιστεύω πάντως ὅτι ἐν τῇ ἀληθείᾳ καί τῇ ἀκριβεῖ ἐκθέσει τῶν συμβεβηκότων ἡ ἀξιοπιστία καί τό πνευματικόν κῦρος ἡμῶν θά παραμένουν ἀπαράτρωτα.
            Ταῦτα περί τοῦ σοβαροτάτου τούτου θέματος, Μακαριώτατε. Καί ἐπιτρέψατέ μοι πρίν ἤ κατακλείσω τήν παροῦσαν νά παρακαλέσω θερμότατα Ὑμᾶς, τούς ἁγίους Συνοδικούς Ἀδελφούς καί Συνέδρους, τά σεβαστά μέλη τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν α) ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καί β) Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καί τούς ὑμετέρους Νομικούς Συμβούλους καί ἐρευνηθῇ ὑπ' αὐτῶν ἐπισταμένως, εἰς βάθος καί πλάτος, θεωρούμενον ἀπό πάσης ἀπόψεως, θεολογικῆς, πνευματικῆς καί ἐπιστημονικῆς, τό φλέγον διά τά ἑκατομμύρια τῶν χριστιανῶν θέμα τῆς «Κάρτας τοῦ πολίτη» καί ἡ ἐνημέρωσις, ἡ ὁποία θά δοθῇ, νά εἶναι ἐμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη καί ἐρειδομένη εἰς τήν διαχρονικήν ὀρθόδοξον χριστιανικήν παράδοσιν.
            Τό ὀρθόδοξο ποίμνιο ἀναμένει ἐναγωνίως καί ἐμπροθέσμως τήν ὑπεύθυνον καί ἔγκυρον φωνήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Ὅταν πρό τινων ἡμερῶν ἐζητήθη ἡ γνώμη μου διά τήν «Κάρτα τοῦ πολίτη» ἀπό τήν Ἐφημερίδα «Ἔθνος» ἐτόνισα ὅτι: θεωρῶ σοβαρότατο τό θέμα αὐτό, ἔχω σοβαρότατες ἐπιφυλάξεις, ἀλλά δέν θέλω νά προτρέξω ἀπό τήν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική μας Ἀρχή, ἡ ὁποία ἐρευνᾶ σφαιρικά, θεολογικά καί ἐπιστημονικά (μέ τή βοήθεια εἰδικῶν ἐπιστημόνων) τό θέμα καί θά ἐνημερώση ὑπεύθυνα τόν λαό μας».
            Σᾶς εὐχαριστῶ διά τήν ὑπομονήν σας καί ὑποσημειούμενος διατελῶ,

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου