Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010

Το μυστήριο της Ανομίας και η Ταυτότητα του αντιχρίστου

Γράφει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος στούς Θεσσαλονικεῖς μιλώντας τους γιά τόν Ἀντίχριστο (Β΄Θεσσ. 2.7) : «τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται».

Ποιό εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀνομίας τό ὁποῖο ἤδη ἐνεργεῖται; Εἶναι στά χρόνια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἡ βασιλεία τοῦ Νέρωνα, ὁ ὁποῖος εἶναι τύπος τοῦ ἀντιχρίστου. Διότι ἤθελε καί αὐτός νά θεωρεῖται ὅτι εἶναι θεός. Μάλιστα πολύ σωστά λέγει: «τό μυστήριον»· διότι δέν ἐνεργεῖ φανερά ὁ Νέρωνας ὅπως θά ἐνεργήσει ὁ ἀντίχριστος, ἀλλά συνεσκιασμένα. Δέν ἐκδηλώνεται ξεκάθαρα, ὅπως θά ἐκδηλωθεῖ ὁ ἀντίχριστος, ὁ ὁποῖος ἀδιάντροπα θά ἀπαιτήσει νά προσκυνεῖται σάν θεός ἀπό ὅλους. Ὡστόσο ὁ Νέρωνας δέν ὑστερεῖ πολύ σέ κακία ἀπό τόν ἀντίχριστο καί ἤδη ἐνεργεῖ τά ἔργα του.

Δίδαγμα:«Καί νῦν ἀντίχριστοι πολλοί γεγόνασι» λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος γράφοντας τόν 1ο αἰώνα μ.Χ. Ποῖοι εἶναι οἱ ἀντίχριστοι, οἱ ὁποῖοι ὁμοιάζουν μέ τόν Νέρωνα, τόν πρόδρομο τοῦ ἀντιχρίστου;
Ὅσοι μιμοῦνται τόν ἀντίχριστο καί κάνουν τά ἔργα του. Ὅσοι ὑποκύπτουν στά πάθη τους καί μάλιστα στό πάθος τῆς αὐτοθέωσης, τῆς ἐπιθυμίας νά ἄρχουν, τῆς ἀγάπης γιά ἐξουσία καί δύναμη κοσμική. Ὅσοι τρέφουν τήν ἀρχομανία, τήν κενοδοξία, τήν ἀνθρωπαρέσκεια, τήν φιληδονία καί τήν φιλαργυρία τους. Ὅλα τά πάθη εἶναι ἔργα τοῦ ἀντιχρίστου διότι ἀποτελοῦν ἀνταρσία κατά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς διδασκαλίας Του. Ὅσο δέν τά κόβουμε, δέν τά πολεμοῦμε βοηθοῦμε στό ἔργο τοῦ ἀντιχρίστου. Ὅταν ἐκστρατεύσουμε ἐναντίον τους τότε ἀντιτασσόμαστε σ’ αὐτόν καί στόν ἐρχομό του. Ὁ ἀντίχριστος θά ἔλθει ὁπωσδήποτε ἀφοῦ ἔχει προφητευθεῖ ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μποροῦμε ὅμως νά καθυστερήσουμε τόν ἐρχομό του μέ τήν προσωπική μας ἀντίσταση στά ἔργα πού τόν προετοιμάζουν:Αὐτά εἶναι α)οἱ
προσωπικές μας ἁμαρτίες ἀλλά καί β)οἱ ἁμαρτίες τῶν συνανθρώπων μας καί μάλιστα τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν δημόσια ἀξιώματα. Θά πρέπει ἀφ’ ἑνός μέν νά καταπολεμήσουμε τά πάθη μας ἐνεργώντας τήν προσωπική μας κάθαρση διά τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως· ἀφ’ ἑτέρου δέ νά προσπαθοῦμε ἱεραποστολικά γιά τήν σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων προσευχόμενοι καί μιλώντας. Πρέπει νά προσευχόμαστε γιά τήν σωτηρία καί τήν κάθαρση ὅλων. Πρέπει ἐπίσης καί νά ἀρθρώνουμε λόγο γιά τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας· ἐπίσης πρέπει καί νά ἔχουμε λόγο διαμαρτυρίας ὅταν τό ἐπίσημο κράτος παραθεωρεῖ τό νόμο τοῦ Θεοῦ σχεδιάζοντας καί προωθώντας ἀντίθεους νόμους πού διαφθείρουν τούς ἀνθρώπους. «Ἡ προσευχή προσευχή ἀλλά καί ὁ λόγος λόγος» ἔλεγε ὁ μακαριστός π. Παΐσιος. Μάλιστα τόνιζε ὅτι ὅποιος μιλάει ἐνάντια στούς ἀντίθεους νόμους αὐτό θά τοῦ λογιστεῖ ἀπό τόν Θεό σάν ὁμολογία. Γιά παράδειγμα σήμερα στήν Ἑλλάδα, μέ νόμο τοῦ κράτους φονεύονται 1000 περίπου παιδιά καθε μέρα. Εἶναι ὁ νόμος πού καθιστᾶ νόμιμες τίς ἐκτρώσεις καί ὅλοι συμβάλλουμε μέ τά χρήματά μας γιά νά πραγματοποιοῦνται ἀφοῦ θεωροῦνται σάν νόμιμη ἰατρική πράξη. Πόσοι ἄραγε διαμαρτύρονται; Μέ ἄλλο νόμο τοῦ κράτους ἀπαγορεύεται στούς ἱερεῖς-πνευματικούς νά ἐξομολογοῦν τά παιδιά πού θέλουν στά σχολεῖα. Ἀντίθετα ἐπιτρέπεται ἡ παρουσία ψυχολόγων οἱ ὁποῖοι κατά κανόνα ἀποπροσανατολίζουν τά παιδιά ἀπό τό νόμο τοῦ Θεοῦ, συμβουλεύοντάς τα νά κάνουν ἐλεύθερες σχέσεις. Πόσοι διαμαρτυρήθηκαν; Τό «μυστήριον τῆς ἀνομίας» ἐνεργεῖται ἔντονα στίς μέρες μας μέ τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καί ὄχι μόνο. Μέ δικά μας χρήματα (πληρώνουμε φόρο γιά τήν ΕΡΤ) προπαγανδίζουν τά ἀντίθεα συνθήματά τους, προωθοῦν κάθε εἴδους διαφθορά ἠθική καί πνευματική, κατακρίνουν τήν Ἐκκλησία καί τούς ἐκπροσώπους Της καί κανείς σχεδόν δέν διαμαρτύρεται. Πόσοι ἄραγε ἔκλεισαν τήν τηλεόραση στά σπίτια τους- ἔστω σάν μία ἐλάχιστη διαμαρτυρία- σ’ ὅλο αὐτό τό ἐπιχειρούμενο ἀντίθεο διαμόρφωμα τῶν ψυχῶν μας μέσα ἀπό αὐτό τό ἀποβλακωτικό «κουτί του διαβόλου» -ὅπως τό ὀνόμασε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός;
«Τό μυστήριον... τῆς ἀνομίας». Μιλάει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος συνεσκιασμένα, ὄχι γιατί δειλιάζει νά τόν ἀποκαλύψει ὡς πρόδρομο τοῦ ἀντιχρίστου, ἀλλά παιδαγωγόντας καί διδάσκοντας ἐμᾶς. Τί μᾶς διδάσκει; Νά μήν ξεσηκώνουμε περιττές ἔχθρες ὅταν δέν ὑπάρχει καμμιά ἀνάγκη.
Δίδαγμα: Δέν πρέπει νά προκαλοῦμε τήν ἔχθρα τῶν ἄλλων ὅταν δέν ὑπάρχει λόγος.
«Μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται». Δηλ. ὅταν τό ἐμπόδιο, πού εἶναι ἡ Ρωμαϊκή ἐξουσία, φύγει ἀπό τή μέση, τότε θά ἔλθει ὁ ἀντίχριστος. Καί αὐτό βέβαια, εἶναι πάρα πολύ φυσικό. Διότι ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ἀκόμη ὁ φόβος τῆς ρωμαϊκῆς ἐξουσίας, κανείς δέν θά ὑποταχθεῖ σύντομα, πρόθυμα καί εὔκολα στόν ἀντίχριστο. Ὅταν ὅμως αὐτή καταλυθεῖ τότε θά ἔρθει ἐκεῖνος νά κυβερνήσει, ἐκμεταλλευόμενος τήν ἀναρχία· τότε εἶναι, πού θά προσπαθήσει νά ἁρπάξει τήν Θεϊκή καί τήν ἀνθρώπινη ἐξουσία. Ὅπως ἀκριβῶς οἱ βασιλεῖες πού προηγήθηκαν τῆς Ρωμαϊκῆς καταλύθηκαν -ἡ βασιλεία τῶν Μήδων ἀπό τούς Βαβυλώνιους, ἡ τῶν Βαβυλωνίων ἀπό τούς Πέρσες, ἡ τῶν Περσῶν ἀπό τήν τῶν Μακεδόνων, ἡ τῶν Μακεδόνων ἀπό τήν τῶν Ρωμαίων- ἔτσι καί αὐτή θά καταλυθεῖ ἀπό τόν ἀντίχριστο. Κατόπιν βέβαια καί ὁ ἀντίχριστος μέ τήν βασιλεία του θά καταλυθεῖ ἀπό τόν Χριστό. Αὐτά μέ πολλή διαύγεια μᾶς φανερώνει ὁ προφήτης Δανιήλ. 
Δίδαγμα: Ὅλες οἱ ἀνθρώπινες αὐτοκρατορίες καί ἐξουσίες ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως. Ὁ τελικός νικητής θά εἶναι ὁ Χριστός μας. Δέν πρέπει νά ἀπελπιζόμαστε καί νά ἐγκλωβιζόμαστε στά παρόντα, πού εἶναι ζοφερά ἀλλά νά σκεπτόμαστε τά ἔσχατα καί τήν βέβαιη νίκη τοῦ ἐσφαγμένου Άρνίου
2.8«καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος͵ ὃν ὁ κύριος [Ἰησοῦς] ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ». 
Καὶ τότε͵λέγει͵ θά ἀποκαλυφθεῖ ὁ ἄνομος. Καί τί θά συμβεῖ μετά; Πολύ σύντομα θά ἔρθει τό ἔλεος, ἡ θεία παρηγορία. Δηλ. ὁ ἄνομος θά καταστραφεῖ μ΄ ἕνα φύσημα ἀπό τό στόμα τοῦ Κυρίου. Θά καταργηθεῖ ἡ ἐξουσία καί ἡ παρουσία του μόλις θά φανερωθεῖ ὁ Κύριος. Ἡ παρουσία του καί ἡ βασιλεία του στηρίζεται στήν ἐνέργεια τοῦ σατανᾶ. Ὅπως ἀκριβῶς ἡ φωτιά καί ἀπό μακρυά ναρκώνει τά μικρά ζωΰφια καί τά κατατρώγει ὅταν τά πλησιάσει· ἔτσι καί Χριστός μας, μόνο μέ τήν ἐντολή Του καί τήν παρουσία Του θά διαλύσει τόν ἀντίχριστο. Μόνο πού θά φανερωθεῖ ὁ Χριστός μας, θά χαθοῦν ὅλα τά τοῦ ἀντιχρίστου. Θά σταματήσει ἡ ἀντίθεη ἀπάτη του ἀμέσως.
Δίδαγμα: Μέ καταπληκτική εὐκολία θά διαλυθεῖ ὅλο τό ἀντίχριστο σύστημα, τό ὁποῖο θά φαντάζει πανίσχυρο. Ἡ δαιμονική ἀπάτη δέν θά ἀντέξει οὔτε ἕνα φύσημα τοῦ Χριστοῦ. Γιαυτό ἄς μήν δειλιάζουμε. Ὅσο καί ἄν λυσσᾶνε οἱ πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου, ὅσο καί ἄν τρομοκρατοῦν, ὅσο καί ἄν κομπάζει ὁ ἴδιος ὅτι εἶναι παγκόσμιος κυρίαρχος (πλανητάρχης!) ἡ νίκη εἶναι μέ τό Ἀρνίο τό ἄκακο, τόν Χριστό μας. Ἄς μείνουμε σταθερά καί ἄφοβα μέ τό μέρος τοῦ Νικητοῦ πού «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ». Ἀκόμη καί ἄν ὅλοι γύρω μας ἐνδίδουν καί ὑποχωροῦν στίς ἀντίθεες δυνάμεις καί κοσμικές πιέσεις, ἐμεῖς ὄχι· θά μένουμε σταθεροί στήν ὑπακοή τοῦ Χριστοῦ μας. Ἄς μήν μᾶς πειράζει ἄν εἴμαστε μόνοι μας, στό σχολεῖο, στήν ἐργασία ἤ καί μέσα στό ἴδιο τό σπίτι μας. Δέν εἴμαστε μόνοι μας στήν πραγματικότητα. Ὁ Χριστός μας, ὅλοι οἱ ἅγιοι, οἱ ἄγγελοι καί πάρα πολλοί ἄνθρωποι σ’ ὅλο τόν κόσμο πού δέν προσκύνησαν τούς προδρόμους τοῦ ἀντιχρίστου (δηλ. τά πάθη, τούς δαίμονας, τό κοσμικό φρόνημα καί τούς ἀνθρώπους πού εἶναι ὑποδουλωμένοι σ’ αὐτά) εἶναι μαζί μας.

2.9 «οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ΄ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους».   
  Ἐδῶ φανερώνεται ἡ ταυτότητα τοῦ ἀντιχρίστου. -Τί λέγει; Θά εἶναι ἄνθρωπος ἀλλά θά κυριαρχεῖται ἀπό τόν διάβολο.Ἡ παρουσία του θά εἶναι σατανική ἐνέργεια· τά ἔργα του ἐπίσης θά γίνονται μέ τήν δύναμη τοῦ διαβόλου. Θά ἐπιδεικνύει δύναμη καί θαυματουργική ἱκανότητα, ἀλλά τίποτα δέν θά εἶναι ἀληθινό.
«Καὶ τέρασι, ψεύδους».Δηλ. θά προσπαθήσει μέ ἐντυπωσιακά φαινόμενα πού ὅμως θά εἶναι ψεύτικα ἤ καί θά ὁδηγοῦν σέ ἐξαπάτηση τῶν ἀνθρώπων νά πάρει τόύς ἀνθρώπους μέ τό μέρος του. Τά προλέγει ὅλα αὐτά ὁ ἅγιος Ἀπόστολος γιά νά μήν ἀπατηθοῦν οἱ ἄνθρωποι πού θά ζοῦν τότε.
Δίδαγμα:Ὁ σατανᾶς μπορεῖ νά δημιουργεῖ ψεύτικα φαινόμενα μέ σκοπό νά ἐντυπωσιάσει, νά πείσει καί νά ἐξαπατήσει. Μπορεῖ νά μετασχηματιστεῖ καί «σέ ἄγγελο φωτός». Σήμερα ἐπίσης μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖ καί τίς διάφορες ἐπιστημονικές ἀνακαλύψεις γιά νά δημιουργεῖ ἐντυπωσιακά ἀπατηλά φαινόμενα καί ψευτοσημεῖα καί μάλιστα στόν ἀέρα. Τά λεγόμενα UFO εἶναι δαιμονικές ἀπάτες. Εἶναι «τεχνοείδωλα τῆς ἀβύσσου». Σήμερα πολλοί ἄνθρωποι παρασύρονται ἀπό αὐτά. Ἐπίσης πολλοί ἄλλοι ἄνθρωποι παρασύρονται ἀπό τήν ἀστρολογία, τά ζώδια, τούς ὀνειροκρίτες, τούς μάγους, τά μέντιουμ, τίς «φωτισμένες», τίς καφεντζοῦδες, τίς χαρτορρίχτρες, τήν παραψυχολογία, τά πνευματιστικά φαινόμενα, τόν πνευματισμό, τίς ποικίλες αἱρέσεις καί θρησκεῖες, τά διάφορα συστήματα αὐτογνωσίας, αὐτοθεραπείας καί αὐτοθέωσης, τούς διάφορους γκουροῦ, τή Νέα Ἐποχή, τίς διάφορες σέκτες καί παραθρησκεῖες, τίς πολεμικές τέχνες, τά ὄνειρα, τή γιόγκα, τήν ὁμοιοπαθητική, τόν μασωνισμό, τά συστήματα χαλάρωσης καί αὐτοθεραπείας, τίς διάφορες ἐναλλακτικές θεραπεῖες, τή «θετική σκέψη», τό 12θεϊσμό, τό ρέϊκι, τήν ἀρωματοθεραπεία, τό βελονισμό, τήν ἀπροϋπόθετη δωρεά ὀργάνων καί τό λεγόμενο «ἐγκεφαλικό» θάνατο, τήν θεωρία γιά τήν καύση τῶν νεκρῶν, τήν ἐλεύθερη συμβίωση κ.λ.π. Ὅλα αὐτά εἶναι ποικίλες ἐκδόσεις τῶν προδρόμων τοῦ ἀντιχρίστου. Ὅποιος ἐνδίδει στήν ἀπάτη τους, οὐσιαστικά προσκυνᾶ τόν σατανᾶ ὁ ὁποῖος μέ τά διάφορα ὄργανά του ἑτοιμάζει τόν ἐρχομό τοῦ ἀντιχρίστου. Ἡ ὁποιαδήποτε συμμετοχή τῶν χριστιανῶν σέ κάποιο ἀπό τά ἀνωτέρω εἶναι ἀπαράδεκτη καί θά πρέπει ὁ χριστιανός νά ἐξαλείψει τό ἐξ ἀγνείας (προφανῶς) ἁμαρτημά του μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση. Δέν θά πρέπει «οὔτε γιά ἀστεῖο» νά λέμε τό φλυτζάνι ἤ νά κυττᾶμε τά ζώδια, τά ὡροσκόπια, τά χαρτιά ἤ νά παίζουμε χαρτιά «γιά νά περάσει ἡ ὥρα». Ὁ διάβολος καιροφυλακτεῖ καί πολύ χαίρεται ὅταν ἀσχολούμαστε μέ τίς «τέχνες» του. Ὁ διάβολος δέν γνωρίζει τό μέλλον ἀλλά μόνο εἰκάζει ἀπό τά γεγονότα καί τήν τεράστια πείρα πού ἔχει. Κάποτε «πετυχαίνει», ἀλλά ὁ σκοπός του  τελικά εἶναι νά μᾶς βλάψει. Τά παιδιά ἐπίσης τεχνηέντως παρασύρονται(μέ πρόφαση τήν γυμναστική καί τήν αὐτοάμυνα, ἡ ὁποία ὅμως δέν χρειάζεται γιά τόν χριστιανό) στίς πολεμικές τέχνες (καράτε, τζοῦ-ντο, αϊκί-ντο, ταεκβο-ντό κ.λ.π.). Αὐτές δέν εἶναι παρά τελετουργίες πού εἶναι συνδεδεμένες μέ τίς ἀνατολικές θρησκεῖες( ἡ λέξη ντό σημαίνει στούς ἀνατολικούς δρόμος· εἶναι δηλ. ὅλα αὐτά δρόμος πρός τόν ὑποτιθέμενο θεό τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν, βλ. διάβολο). Ἀνοίγεται ἔτσι ὁ δρόμος γιά τήν ὁλοκληρωτική προσκύνηση τοῦ διαβόλου μέσω τῶν διαφόρων εἰδικῶν στάσεων, κινήσεων, κραυγῶν κ.λ.π. τῆς ἑκάστοτε πολεμικῆς τέχνης,πού εἶναι οὐσιαστικά τελετουργικά τυπικά καί λατρευτικές κινήσεις τῶν διαφόρων ἀνατολικῶν θρησκειῶν (βουδισμοῦ, ταοϊσμοῦ κ.λ.π.).

2.10 «καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις͵ ἀνθ΄ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς».
 Θά προσπαθήσει ὁ ἀντίχριστος μέ κάθε τρόπο νά ἐξαπατήσει καί νά ἀδικήσει τούς ἀνθρώπους . Ἐκεῖνοι ὅμως, πού τελικά θά βλαφτοῦν θά εἶναι οἱ «ἀπολλύμενοι» δηλ. αὐτοί, πού οὕτως ἤ ἄλλως δέν θά θέλουν τήν σωτηρία τους. Διότι θά μποροῦσε κάποιος νά ρωτήσει:
-Γιατί θά ἐπιτρέψει ὁ Χριστός μας νά ἔλθει ὁ ἀντίχριστος; Τί εἴδους οἰκονομία εἶναι αὐτή; Ποιό τό κέρδος ἀπό τήν παρουσία του ἀφοῦ θά ἔρθει γιά νά μᾶς ζημιώσει;
-Ἄς μή φοβόμαστε ἄλλα ἄς προσέξουμε τί λέγει: Στούς «ἀπολλυμένους» θά ἔχει δύναμη καί θά ἀποκτήσει ἐξουσία. Σ’ αὐτούς δηλ. πού ἀκόμη καί ἄν δέν ἐρχόταν ὁ ἀντίχριστος ἐκεῖνοι θά χάνονταν στήν αίώνια κόλαση. Αὐτοί καί τώρα καί σέ κάθε ἐποχή θά κολάζονταν.
-Ἑπομένως ποιό εἶναι τό κέρδος ἀπό τόν ἐρχομό τοῦ ἀντιχρίστου;
-Τό κέρδος εἶναι ὅτι θά φιμωθοῦν αὐτοί οἱ «ἀπολλύμενοι», δέν θά ἔχουν τί νά ποῦν.
-Πῶς; 
-Διότι καί ἄν δέν ἐρχόταν ἐκεῖνος(δηλ. ὁ ἀντίχριστος) πάλι δέν θά πίστευαν στόν Χριστό. Ἔρχεται ὁ ἀντίχριστος γιά νά τούς ἐλέγξει. Γιά νά μήν ἰσχυριστοῦν ὅτι: «δέν πιστέψαμε, διότι ἔλεγε ὁ Χριστός γιά τόν ἑαυτό Του, ὅτι εἶναι Θεός (ἄν καί ὁ Χριστός μας πουθενά δέν εἶπε δημόσια ὅτι εἶναι Θεός). Ἐπίσης καί διότι οἱ μετά ἀπό Αὐτόν ἐκήρυξαν ὅτι εἶναι Θεός, γιαυτό δέν πιστέψαμε. Διότι άκούσαμε ὅτι Ἕνας εἶναι ὁ Θεός, ἀπό τόν Ὁποῖον ὑπάρχουν τά πάντα, γιαυτό καί δέν πιστέψαμε στόν Χριστό». Αὐτήν ἀκριβῶς τήν πρόφασή τους ὁ ἀντίχριστος θά ἀναιρεσει. Διότι ὅταν θά ἔλθει καί ἐνῶ τίποτε τό ὑγιές δέν θά προστάζει, ἀλλά  ὅλα τά παράνομα καί θά προσπαθεῖ νά γίνει ἀποδεκτός μέσῳ ψεύτικων θαυμάτων ἐν τούτοις θά τόν πιστέψουν. Ἔτσι θά ραφτεῖ τελείως τό στόμα τους, ἀπό ἐκεῖνον ἀκριβῶς, πού ἀκολούθησαν δηλ. τόν ἀντίχριστο.
Διότι ἐάν δέν πίστευσαν στόν Χριστό, πολύ περισσότερο θά ἔπρεπε νά μήν πιστεύσουν στόν ἀντίχριστο. Ὁ Χριστός μας ἔλεγε ὅτι εἶναι ἀπεσταλμένος ἀπό τόν Πατέρα, ὁ ἀντίχριστος ὅμως τό ἀντίθετο. Γιαυτό ἔλεγε ὁ Χριστός μας: «Ἐγὼ ἦλθον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρὸς͵ καὶ οὐκ ἐδέξασθέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ͵ ἐκεῖνον λήψεσθε». Δηλ. «Ἐγώ ἦλθα ταπεινά στό ὄνομα (ἐξ ὀνόματος) τοῦ Πατέρα μου καί δέν μέ δεχθήκατε. Ἐάν ἔλθει ἄλλος ὑπερήφανα, στό ὄνομά του (ἐξ ὀνόματός του), ἐκεῖνον θά τόν δεχθεῖτε».
Δίδαγμα: Ὁ ὑπερήφανος συγγενεύει μέ τόν διάβολο γιαυτό καί δέχεται τόν ἀντίχριστο καί τούς προδρόμους του. Προσοχή στήν ταπεινοφροσύνη. Θά πλανηθοῦν ἀπό τόν ἀντίχριστο αὐτοί πού πλανῶνται καί σήμερα ἀπό τόν διάβολο, λόγῳ τῆς ὑπεροψίας τους. Ὁ ὑπερόπτης ἀντιπαθεῖ τόν ταπεινό καί τούς τρόπους του. Τόν θεωρεῖ καθυστερημένο, ἀνίκανο νά ἐπιβληθεῖ, ὅτι «δέν ξέρει νά μιλήσει», χαζούλη, ἀφελῆ κ.λ.π. Ὁ ταπεινός ὅμως εἶναι ὁ πιό δυνατός καί συνάμα ὁ πιό ἔξυπνος ἄνθρωπος διότι μέ τήν στάση του ἑλκύει τήν χάρη τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ.

-Ἀλλά (θά μποροῦσαν νά ἰσχυριστοῦν αὐτοί πού θά ἀκολουθήσουν τόν ἀντίχριστο) εἴδαμε θαύματα.
 –Ναί, ἀπαντοῦμε, ἀλλά καί στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ ἔγιναν πολλά θαύματα καί μεγάλα. Δέν θά ἔπρεπε λοιπόν πολύ περισσότερο νά πιστεύσετε σ’ Αὐτόν;  Ἀκόμη γιά τόν ἀντίχριστο πολλά ἔχουν προφητευθεῖ: ὅτι θά εἶναι ὁ ἄνομος, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας, ὅτι ἡ παρουσία του θά εἶναι κατ΄ ἐνέργεια τοῦ σατανᾶ. Περί δέ τοῦ Χριστοῦ μας, τά ἀντίθετα: ὅτι θά εἶναι ὁ Σωτήρ, ὅτι ἄπειρα ἀγαθά μᾶς φέρει, ὅτι τελικά θά νικήσει καί συντρίψει τόν διάβολο καί τά ὄργανά του κ.λ.π. Παρ’ ὅλα αὐτά δέν θελήσατε νά Τόν ἀκολουθήσετε κάνοντας ὑπακοή στίς τόσο ἐλαφρές καί καλές ἐντολές Του.

Δίδαγμα: Οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ἀδικαιολόγητοι ὅταν δέν ἀκολουθοῦμε τόν Χριστό. Ὅλα μᾶς ὁδηγοῦν μέ μαθηματική ἀκρίβεια σ΄Αὐτόν: α)ἡ κτίσις ὅλη μέ τήν τόση τελειότητα καί ὀμορφιά της προϋποθέτει ἕναν πάνσοφο καί παντοδύναμο Καλλιτέχνη β) οἱ προφητεῖες πού σταδιακά ἡ μία μετά τήν ἄλλη ἐπαληθεύονται μέ κάθε ἀκρίβεια. γ) τά σημεῖα, τά θαύματα , οἱ νεκραναστάσεις , ἡ δική Του ζωηφόρος Ἀνάσταση, ὅλα αὐτά πού κανείς ἄλλος δέν ἐπετέλεσε ἀπό τούς ἀνθρώπους παρά μόνο ὁ Χριστός μας, δ) ἡ τελειοτάτη διδασκαλία Του πού ποτέ πρίν δέν ἀκούστηκε ἀπό ἀνθρώπινο στόμα δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι ἀπό τόν Ἅγιο Θεό Μας.

Τῼ ΔΕ ΘΕῼ ΔΟΞΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΥΝ ΚΑΙ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ!
 π. Σάββας

Πηγή εἰκόνας: http://www.kivotoshelp.gr/images/%CE%91pokalypsi-FREAR.jpg
hristospanagia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου