Τρίτη 20 Ιουλίου 2010

Ἀρνοῦμαι νὰ παραλάβω τὴν "Κάρτα τοῦ Πολίτη"! - Ξεκίνησε και στο διαδίκτυο η συλλογή υπογραφών της "Πρωτοβουλίας Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης"

Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης.

Υπογράφουμε και εκφράζουμε προς την Ιεραρχία και την Πολιτεία τις Ορθόδοξες αντιρρήσεις μας όπως διατυπώθηκαν στην επιστολή του Π. Σαράντη Σαράντου (βλέπε ΕΔΩ) καθώς και στο κείμενο της Πρωτοβουλίας Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης (βλέπε παρακάτω)

Αρνούμαι και υπογράφω πατήστε ( Όρθρος συλλογή υπογραφών )


Σημείωση: Θα  αναρτούμε περιοδικά τον τρέχοντα πίνακα των υπογραφόντων προς ενημέρωσή σας.*Αἴτηση πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος
* Διακήρυξη πρὸς τὶς ἀρχὲς τῆς Πολιτείας
* Ἔκκληση πρὸς κάθε Ἕλληνα Ὀρθόδοξο καὶ κάθε ἐλεύθερα σκεπτόμενο ἄνθρωπο.


Ὁποιοσδήποτε νηφάλιος παρατηρητής, μακριὰ ἀπὸ φανατισμοὺς καὶ θεωρίες συνωμοσίας διαπιστώνει δυὸ πράγματα:
Ἀφενὸς μία παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση καὶ πολλὰ παγκόσμια προβλήματα καὶ ἀφετέρου συνεχεῖς διακηρύξεις ἀπὸ ὅλους τους ἡγέτες τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἀνάγκη μίας παγκόσμιας κυβέρνησης, ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι θὰ λύσει τὰ παγκόσμια προβλήματα τῆς φτώχειας, τῶν ἐπιδημιῶν καὶ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.  Πρὸς ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ σχεδίου προωθεῖται σὲ τοπικό, περιφερειακὸ καὶ παγκόσμιο
ἐπίπεδο ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση.  Μὲ πρόφαση τὸ «νοικοκύρεμα» καὶ τὴν καταπολέμηση τῆς ἐγκληματικότητας καὶ τῆς τρομοκρατίας συγκεντρώνονται προσωπικὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν (data) σὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων καὶ ὑπόκεινται σὲ αὐθαίρετη ἐπεξεργασία ἀπὸ ἄδηλα κέντρα στὰ ὁποῖα μὲ διάφορες προφάσεις διαβιβάζονται.  Ὅλοι μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ὕποπτοι.  Ἔτσι ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση μετατρέπεται σὲ τυραννία.
Στὴν πατρίδα μας μὲ τὴ συνθήκη Schengen καὶ τὸ νόμο 2472/97 περὶ προστασίας δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα, ἄρχισε μία ἄνευ προηγουμένου συλλογὴ στοιχειῶν ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ μία ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.  Μὲ τὸ νόμο 3655/2008 καθιερώθηκε ὁ ΑΜΚΑ ὡς διὰ βίου ἀριθμὸς χωρὶς τὸν ὁποῖο ὁ πολίτης εἶναι ἀποκλεισμένος ἀπὸ τὴ ζωή. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες τέτοιες προσπάθειες, ὅπως ἡ κάρτα πελάτη καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ ἀπογραφὴ τῶν Δημοσῖων ὑπαλλήλων.
Ἐπικινδυνότερη κρίνουμε  τὴν ἀναγγελθεῖσα  ἔκδοση τῆς ἠλεκτρονικῆς Κάρτας Πολίτη, μὲ τὴν ὁποία θὰ διασυνδέονται ὅλες οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες καὶ θὰ ἐνσωματωθοῦν ὁ ΑΦΜ ὁ ΑΜΚΑ, ὁ ἀριθμὸς διαβατηρίου, τὸ δίπλωμα ὁδήγησης κλπ.   Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ σχηματίζεται ἕνα πλῆρες προφὶλ τοῦ πολίτη, πλήρως ἐλεγχόμενου.  Αὐτὸ γίνεται δυνατὸν μέσω τοῦ ἐνσωματωμένου στὴν Κάρτα Πολίτη microchip καὶ τῶν δυνατοτήτων τῆς τεχνολογίας γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν παρακολούθηση τῶν πολιτών.  Μέσω αὐτοῦ  ὅλα τὰ δεδομένα διαβιβάζονται στὸ ὑπέρ-κομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν στὸ ὁποῖο συγκεντρώνονται πυρετωδῶς τὰ δεδομένα δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων.  Ἔτσι διαρκῶς μεγαλώνει ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ τυραννία τῆς ἀνθρωπότητας.

Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ διασύνδεση γίνεται μὲ κλειδὶ τὸ δυσώνυμο ἀριθμὸ 666, ἀριθμὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, ποὺ ὑποδηλώνει μὲ ἐνάργεια ποιὸς θὰ εἶναι ὁ τελικὸς τύραννος, σὲ ποιὸν παραδίνουμε λίγο- λίγο τὴν ἐλευθερία μας, τὸ δῶρο τοῦ αὐτεξουσίου πού μας χάρισε ὁ Θεός.  Μὲ ἁπλὰ λόγια ἡ Κάρτα Πολίτη εἶναι ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ποὺ ἀπέφυγε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐξ αἰτίας τῶν ἀντιδράσεων κυρίως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.  Θὰ ἔχει τὸ μικροτσὶπ μὲ τὸ 666, ὅπως τὸ εἶχαν παραδεχθεῖ πολλοὶ πολιτικοὶ τὸ 1997,  καὶ ἑπομένως ἡ χρησιμοποίησή του φανερώνει τὴν πλήρη ὑποτέλεια ὅσων θὰ λάβουν τὴν Κάρτα αὐτὴ στὸ κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου.  Ἂς γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι ὁ τελικὸς στόχος τῆς Νέας Τάξης εἶναι ἡ ἐμφύτευση τοῦ μικροτσὶπ στὸ χέρι ἢ τὸ χάραγμα μὲ εἰδικὸ τατουὰζ στὸ μέτωπο σύμφωνα μὲ τὴν προφητεία τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ὅπως ἤδη μεθοδεύεται στὶς ΗΠΑ γιὰ τὴ χορήγηση ὑγειονομικῆς περίθαλψης.

Εὐρισκόμενοι λοιπὸν ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἀντίχριστης τυραννίας καὶ ἐπειδὴ καταπατεῖται ἡ θρησκευτική μας συνείδηση καὶ τὰ συνταγματικὰ κατοχυρωμένα δικαιώματα τῆς προσωπικῆς μας ζωῆς καὶ ἐλευθερίας νοιώθουμε τὴν ὑποχρέωση :

1) Νὰ παρακαλέσουμε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας
α) νὰ ἐνωτισθεῖ μὲ στοργὴ τὴν ἀνησυχία τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ τοποθετηθεῖ στὸ θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη σύμφωνα καὶ μὲ τὶς προηγούμενες καθοδηγητικὲς Ἐγκυκλίους της.  
β) νὰ μεσολαβήσει πρὸς τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας , ὥστε νὰ δοθεῖ, σὲ ὅσους δὲν θέλουν νὰ λάβουν τὴν Κάρτα Πολίτη- ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, ἐναλλακτικὴ δυνατότητα νόμιμης ταυτοποίησης στὰ πλαίσια τῆς ἑλληνικῆς ἔννομης τάξης,

2) νὰ διακηρύξουμε πρὸς τὴν Πολιτεία ὅτι  ἔναντι οἱουδήποτε τιμήματος δὲν εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ παραλάβουμε τὴ λεγόμενη Κάρτα Πολίτη- ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα μὲ τὴν ὁποία :
α) παραχωροῦμε τὸ θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας μας στὴν ἑτοιμαζόμενη παγκόσμια τυραννικὴ ἐξουσία
β) δεχόμαστε τὸ προοίμιο τοῦ βδελυροῦ χαράγματος φέροντας μαζί μας μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας τὸν ἀριθμὸ 666 καὶ ἀρνούμαστε τὸ βάπτισμά μας.

3) νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὴν Πολιτεία  νὰ πάρει πίσω τὴ μεθόδευση γιὰ καθιέρωση τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας Πολίτη. Ἂν δὲν θέλει τότε, ὅπως ἔκαμε μὲ τὴν ἐναλλακτικὴ  θητεία τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά, νὰ ἐξεύρει μία ἐναλλακτικὴ λύση  γιὰ ὅσους διαφωνοῦμε μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες θεωρώντας μας ὡς ἀντιρρησίες συνείδησης.

4) Νὰ κάνουμε ἔκκληση πρὸς κάθε Ἕλληνα ὀρθόδοξα βαπτισμένο καὶ κάθε ἄνθρωπο ποὺ σέβεται τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀρνηθεῖ τὴν παραλαβὴ τῆς Κάρτας Πολίτη καὶ νὰ ὑπογράψει τὴ διακήρυξη αὐτὴ ποὺ ἀπευθύνεται πρὸς κάθε ἁρμόδια ἐκκλησιαστικὴ ἡ πολιτικὴ ἀρχή.

Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης.

orthodox-watch.blogspot.com

8 σχόλια:

 1. Αὐτὰ δὲν εἶναι ἐπιχειρήματα ἀλλὰ ὑποχειρήματα.

  Ἕναν ἐλεύθερα σκεπτόμενο ἄνθρωπο πότε δὲν θὰ τὸν πείθατε μὲ τὰ γραφόμενά σας. Τὰ περὶ ἐπιθέσεως στὸ ἦθος τοῦ πομποῦ εἶναι παλιὰ τὲ καὶ δοκιμασμένη συνταγή• δὲν ἐπιδροῦν πλέον. Δὲν βρίσκω τίποτα τὸ σπουδαῖο νὰ παραλάβω ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ἐφόσον τὰ πάντα πλέον στρέφονται πρὸς τὰ ὑπολογιστικὰ μέσα.
  Ἡ δεισιδαιμονία σας δὲν ἔχει ὅρια καὶ τὴν ἐκμεταλεύεστε εἷς βάρος τοῦ λαοῦ.
  Ἐδῶ οἱ ἴδιοι μπερδεύετε τὰ ράσα σας μὲ ἀριθμοὺς (666 – ποῦ ἀποδεδειγμένα εἶναι 616), τί τὴν πειράζετε τὴν ριμάδα; Κυττάξτε τὰ μοῦτρα σας ποὺ καταληστεύετε τὸν κόσμο. Ἀφίστε τὰ ὄσα δὲν ξέρετε στοὺς ἐμπειρογνώμονες καλλίτερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προφανώς εσείς είσθε «ένας ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος»
  Πως λοιπόν μέσα στην τόση ελευθερία σκέψης σας στέκεται αδύνατον να διανοειθήτε ότι και οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν δικαίωμα ελεύθερης επιλογής;

  Εν μέσω ελευθερίας σκέψης και επιλογής μπορείτε να σφραγιστείτε μεθαύριο σαν βόδι, αλλά γιατί αρνήστε στους υπόλοιπους ανθρώπους να έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν άνθρωποι-πρόσωπα εικόνες Θεού, και να έχουν συνειδησιακά δικαίωμα επιλογής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αγαπητε μου οπως ειπε και ενας γεροντας ''οποιος επιασε, επιασε'' απο κει και περα ο εχων νουν ψηφισατω, γι'αυτο μας εδωσε ο Θεος το αυτεξουσιο, το μυαλο και τους λογους του.

  γάτος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για εκτυπώσιμη μορφή εδώ
  http://anavaseis.blogspot.com/2010/08/blog-post_7418.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Απλά ρωτώ: γιατί η Ιερά Σύνοδος δεν λαμβάνει ξεκάθαρη θέση;Την Κυριακή μετά την λειτουργία,(άσχετο! σε όσες εκκλησίες πάω είναι πήχτρα στον κόσμο, σε πατώ με πατάς γίνετε, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε...) γιατί δεν μας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει με μία εγκύκλιο,ή κάτι άλλο; Απο που θα μάθουμε τι γίνετε;
  Άν είναι τα πράγματα έτσι, όπως πήραμε τον ΑΜΚΑ, έτσι σα βόδια θα πάρουμε και την κάρτα του πολίτη κτλ και στο τέλος θα μας πουν πάρτε και το τσίπ ( τουλάχιστον αυτό το ξέρουμε τι είναι).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τα πολλά λόγια είναι φτώχια
  η κάρτα του πολίτη και το 666 βγάζουν μάτι! ακόμη και ένας που δεν πάει στην Εκκλησία μόλις τα συνδιάσει με αυτά που γράφει η αποκάλυψη του Ιωάννη καταλαβαίνει ότι κάτι πονηρό και βρώμικο ετοιμάζεται
  και μάλιστα έχω φίλους που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησία και δικαίωμά τους στην τελική, οι οποίοι όχι μόνο κατάλαβαν και τοποθετήθηκαν ενάντια στην κάρτα και το σγράγισμα αλλά και θαυμάσανε πως ο Ιωάννης τα έγραψε χαρτί και καλαμάρι που λέμε όλα αυτά με τέτοια ακρίβεια πριν από 2000 χρόνια!
  συνεπώς το θέμα δεν είναι η ελευθερία ή η σκέψη ή το τί θέλει να ακολουθήσει ο καθένας, πάει αυτή η εποχή, πέρασε!
  Το θέμα πια είναι "ο σώζων εαυτό, σωθείτο"
  τώρα αν κάποιοι μέσα σε αυτή την ζάλη της ελευθερίας έχουν εθιστεί στην καλοπέραση ας έχουν υπόψη ότι η κάρτα ή το σφράγισμα δεν είναι η λύση διότι όπως γράφει η γραφή και όπως και οι ίδιοι οι κατασκευαστέ του τσιπ λένε, το εν λόγο τσιπ έχει παρενέργειες
  έτσι νομίζω ότι όποιος διέσωσε μέσα του κοινό νου θα ακολουθήσει την "παρανομία" στην οποία βρίσκεται η πραγματική ελευθερία
  ιδού ανάρχες "παιδίον δόξης λαμπρόν"
  αντέ λοιπόν, θα σηκώσετε ανάστημα στην εξουσία ή θα καταπιείτε την αντιεξουσιαστική σας αξιοπρέπεια και θα βάλετε το χάραγμα στο χέρι ή και στο κούτελο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΔΥΣΤΥΧΩΣ η Εκκλησία της Κρήτης έλαβε μια απόφαση που απλά μας λέει να μην ανησυχούμε... Ιδού λοιπόν:
  «Να µην τροµοκρατούνται από όσα ακούγονται για την κάρτα του πολίτη», καλεί τους πιστούς η Εκκλησία της Κρήτης.

  "Η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη που σχεδιάζει η κυβέρνηση αναµένεται να αντικαταστήσει τις αστυνοµικές ταυτότητες, προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά της ελλαδικής Εκκλησίας.

  Η µεστή – µόλις τέσσερις γραµµές – οµόφωνη απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης είναι ενδεικτική της διαφορετικής στάσης που κρατούν οι κρητικοί ιεράρχες. Η Σύνοδος, γράφει το ανακοινωθέν, «αναφορικά µε το θέµα της ηλεκτρονικής κάρτας συναλλαγών του πολίτη προτρέπει και παρακαλεί τον Ιερό Κλήροκαι τον ευσεβή Λαό της Κρήτης, να µην τροµοκρατείται από ανεύθυνους, να προσδοκά το Πρόσωπον του Ερχόµενου Κυρίου Ιησού Χριστού.

  Υπενθυµίζει δε τα λόγια του διορατικού Γέροντος Πορφυρίου: “... αν εµείς έχοµε µέσα µας τον Χριστό, δεν µπορεί µετίποτα να µας πειράξει ο αντίχριστος...”».

  Φράση που εκτιµάται ότι δεν µπήκε τυχαία στο ανακοινωθέν, αφού οµάδες κληρικών και πιστών συνδέουν την κάρτα µε τον... Αντίχριστο.

  Ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου
  Μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, ο οποίος ρωτήθηκε γιατί η ανακοίνωση προτρέπει τον κόσµο να µην τροµοκρατείται από ανεύθυνους, απαντά µε νόηµα πως αυτό έγινε διότι «ακούγαµε πολλά και διαβάζαµε πολλά για το θέµα». Προσθέτει δε πως ηαπόφαση ελήφθη οµοφώνως από τους 9 ιεράρχες της Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. "
  Πηγή: http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4603416

  Και τώρα τι κάνουμε; Αναμένουμε την ΗΔΗ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ αποφαση της Ελλαδικής ΔΙΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Το Άγιο Όρος πήρε επίσημα θέση (5/5/2011) ενάντια σ'αυτή, χωρίς φανατισμό (δεν είναι το ίδιο το Χάραγμα) αλλά με σαφήνεια. (google it)

  Οσο για τη Κρήτη, μέχρι πριν 1 μήνα έλεγαν "καθήστε να σιγουρευτούμε βρε παιδιά, και τα το ψαξουμε" ακριβώς για να μη πλανιέται ο λαός. ΔΕΝ είχανε πάρει θέση ΥΠΕΡ. αλλά ούτε Κατα.
  Τώρα μετά την ανακοίνωση του Αγίου Όρους φαντάζομαι όλοι θα ακολουθήσουν, πρώτα ο Θεός, αν δε προκείψουν διζώνιες και ψωρο-υπερυφάνιες μεταξύ Εκκλησιών..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου