Σάββατο 17 Απριλίου 2010

Πολυτονικό Πληκτρολόγιο

Εγκατάσταση, Λειτουργία

Η εγκατάσταση της δυνατότητας του πολυτονικού πληκτρολογίου σε περιβάλλον Windows XP γίνεται με τα παρακάτω βήματα:
Αγγλικό Windows XP Ελληνικό Windows XP
Control Panel > Regional and Language Options > Languages > Details > Settings > Add... > Input Language: Greek, Keyboard layout/IME: Greek Polytonic > OK > OK > OK. Πίνακας Ελέγχου > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσες > Λεπτομέρειες > Ρυθμίσεις > Προσθήκη... > Εισαγωγή γλώσσας: Ελληνικά, Διάταξη πληκτρολογίου/IME: Ελληνική Πολυτονική > OK > OK > OK.
Στη συνέχεια, με τα πλήκτρα εναλλαγής γλώσσας πληκτρολογίου (συνήθως Alt+Tab), μεταφερόμαστε κυκλικώς μεταξύ των διαθεσίμων διατάξεων, δηλαδή Αγγλική, Ελληνική μονοτονική, Ελληνική πολυτονική.
Μπορούμε, βεβαίως, να διαγράψουμε εντελώς την μονοτονική διάταξη ελληνικών, τα δε βοηθητικά σύμβολα αγκυλών, αγκίστρων κλπ. να παράγονται με το αντίστοιχο πλήκτρο, ακολουθούμενο από το πλήκτρο του διαστήματος (space).

Διαθέσιμοι τονισμοί και πνεύματα

Σύμβολο Τονισμός και πνεύμα Πλήκτρα Περιγραφή πλήκτρου Αγγλική περιγραφή
άέήίόύώ ΆΈΉΊΌΎΏ Τόνος (προτείνεται ὡς ὀξεῖα) ; Ελληνικό ερωτηματικό Accent
άέήίόύώ ΆΈΉΊΌΎΏ Ὀξεῖα q
Acute
ᾶῖῦῶ Περισπωμένη [ Αριστερή αγκύλη Circumflex
ὰὲὴὶὸὺὼ ᾺῈῊῚῸῪῺ Βαρεῖα ] Δεξιά αγκύλη Grave
ϊϋ ΪΫ Διαλυτικά : Ἄνω-κάτω τελεία Diaeresis
ἀἐἠἰὀὐὠ ῤ ἈἘἨἸὈὨ Ψιλή ' Ἀπόστροφος Smooth breathing
ἁἑἡἱὁὑὡ ῥ ἉἙἩἹὉὙὩ Ῥ Δασεῖα " Εἰσαγωγικά Rough breathing
ἄἔἤἴὄὔὤ ἌἜἬἼὌὬ Ψιλή-Ὀξεῖα / Δεξιά κάθετη Smooth-Acute
ἅἕἥἵὅὕὥ ἍἝἭἽὍὝὭ Δασεῖα-Ὀξεῖα ? Ἀγγλικό ἐρωτηματικό Rough-Acute
ἂἒἢἲὂὒὢ ἊἚἪἺὊὪ Ψιλή-Βαρεῖα \ Ἀριστερή κάθετη Smooth-Grave
ἃἓἣἳὃὓὣ ἋἛἫἻὋὛὫ Δασεῖα-Βαρεῖα | Κάθετη ράβδος Rough-Grave
ἆἦἶὖὦ ἎἮἾὮ Ψιλή-Περισπωμένη = Ἴσον Smooth-circumflex
ἇἧἷὗὧ ἏἯἿὟὯ Δασεῖα-Περισπωμένη + Σὺν Rough-circumflex
ΐΰ Διαλυτικά-Τόνος AltGr + ;
Diaeresis-Accent
ΐΰ Διαλυτικά-Ὀξεῖα ~ «Περισπωμένη» Diaeresis-Acute
ῒῢ Διαλυτικά-Βαρεῖα ` «Βαρεῖα» Diaeresis-Grave
ῗῧ Διαλυτικά-περισπωμένη AltGr + `
Diaeresis-Circumflex
ᾱῑῡ ᾹῙῩ Μακρό - Πλὴν Macron
ᾰῐῠ ᾸῘῨ Βραχύ _ Ὑπογράμμιση Breve
ᾳῃῳ ᾼῌῼ Ὑπογεγραμμένη { Ἀριστερό Άγκιστρο Subscript
ᾴῄῴ Ὑπογεγραμμένη-Ὀξεῖα AltGr + q
Subscript-Acute
ᾷῇῷ Ὑπογεγραμμένη-Περισπωμένη AltGr + [
Subscript-Circumflex
ᾲῂῲ Ὑπογεγραμμένη-Βαρεῖα AltGr + ]
Subscript-Grave
ᾀᾐᾠ ᾈᾘᾨ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή AltGr + '
Subscript-Smooth
ᾁᾑᾡ ᾉᾙᾩ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα AltGr + "
Subscript-Rough
ᾄᾔᾤ ᾌᾜᾬ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή-Ὀξεῖα AltGr + /
Subscript-Smooth-Acute
ᾆᾖᾦ ᾎᾞᾮ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή-Περισπωμένη AltGr + =
Subscript-Smooth-Circumflex
ᾂᾒᾢ ᾊᾚᾪ Ὑπογεγραμμένη-Ψιλή-Βαρεῖα AltGr + \
Subscript-Smooth-Grave
ᾅᾕᾥ ᾍᾝᾭ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα-Ὀξεῖα AltGr + ?
Subscript- Rough-Acute
ᾇᾗᾧ ᾏᾟᾯ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα-Περισπωμένη AltGr + +
Subscript- Rough-Circumflex
ᾃᾒᾣ ᾋᾛᾫ Ὑπογεγραμμένη-Δασεῖα-Βαρεῖα AltGr + |
Subscript- Rough-Grave
· Ἄνω τελεία Shift + AltGr + } High stop
Ἀποσιωπητικά AltGr + .
Dots
« Εἰσαγωγικά-ἄνοιγμα AltGr + [ + Space
Quotes open
» Εισαγωγικά-κλείσιμο AltGr + ] + Space
Quotes close
Τόνος ἀριθμητικοῦ (α´, β´ κλπ.) AltGr + q + Space
Numerical
᾿ Ἀπόστροφος ἀριστερή AltGr + ' + Space
Apostrophe left
Ἀπόστροφος δεξιά AltGr + " + Space
Apostrophe right

Εξαιρέσεις

Εάν επιθυμούμε να παράγουμε: τους χαρακτήρες που αναγράφονται πάνω στα πλήκτρα,
π.χ. [ ]{ } / ? \ | = + - _ κλπ., μετά το αντίστοιχο πλήκτρο πατούμε το διάστημα (space).
Εάν επιθυμούμε να παράγουμε: τα πνεύματα και τους τόνους μόνους τους, χωρίς φωνήεν,
π.χ. ᾿ ῎ ῍ ῏ κλπ., μετά το αντίστοιχο πλήκτρο πατούμε την τελεία (.).
Σημείωση: Στὴν γραμματοσειρά Palatino Linotype, στα κεφαλαία φωνήεντα Α-Η-Ω,
η Ὑπογεγγραμμένη εμφανίζεται ως προσγεγραμμένη, δηλαδή κάτω δεξιά του χαρακτήρα ᾼ ῌ ῼ.

Διαθέσιμοι χαρακτήρες

Σύμβολο Πλῆκτρο α Α ε Ε η Η ι Ι ο Ο υ Υ ω Ω ρ Ρ
΄ ; ά Ά έ Έ ή Ή ί Ί ό Ό ύ Ύ ώ Ώ

¨ :

ϊ Ϊ

ϋ Ϋ΅ AltGr + ;

ΐ


ΰ
᾿ '

"
[


{

]

· }/


?

\


|

=


+

Ἷ¯ -

˘ _

`

~

AltGr + `

AltGr + q

Ὑπογεγραμμένη και τονιζόμενος χαρακτήρας αποδίδονται με πατημένο το AltGr.

Πρόσθετοι χαρακτήρες

Ονομασία Συνδυασμός
Ϛ Στίγμα AltGr + 1
Ϟ Κόππα AltGr + 2
Ϡ Σαμπί AltGr + 3
£ Λίρα AltGr + 4
§ Τμήμα AltGr + 5
Παράγραφος AltGr + 6
¤ Πίνακας AltGr + 8
¦ Φίλτρο AltGr + 9
° Μοίρες AltGr + 0
± Συν-Πλην AltGr + -
½ Ένα Δεύτερο AltGr + =
Ευρώ AltGr + e

Διαθέσιμοι χαρακτήρες πολυτονικής γραμματοσειράς

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
ΆΈΉΊΌΎΏ ΆΈΉΊΌΎΏ ᾺῈῊῚῸῪῺ ἈἘἨἸὈὨ ἉἙἩἹὉὙὩ Ῥ
ἌἜἬἼὌὬ ἍἝἭἽὍὝὭ ἊἚἪἺὊὪ ἋἛἫἻὋὛὫ
ΪΫ ᾹῙῩ ᾸῘῨ ἎἮἾὮ ἏἯἿὟὯ
ᾼῌῼ ᾌᾜᾬ ᾍᾝᾭ ᾊᾚᾪ ᾋᾛᾫ ᾎᾞᾮ ᾏᾟᾯ
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω ς
άέήίόύώ άέήίόύώ ὰὲὴὶὸὺὼ ἀἐἠἰὀὐὠ ἁἑἡἱὁὑὡ ῤῥ ἄἔἤἴὄὔὤ ἅἕἥἵὅὕὥ ἂἒἢἲὂὒὢ ἃἓἣἳὃὓὣ
ϊϋ ΐΰ ΐΰ ῒῢ ῗῧ ᾱῑῡ ᾰῐῠ ᾶῆῖῦῶ ἆἦἶὖὦ ἇἧἷὗὧ ᾳῃῳ ᾴῄῴ ᾷῇῷ ᾄᾔᾤ ᾅᾕᾥ ᾂᾒᾢ ᾃᾓᾣ ᾆᾖᾦ ᾇᾗᾧ
1234567890 !@#$%^&*(),.· ;:’ “”/?\|[]{}-_=+<>`~ ϚϞϠ£§¶¤¦°±½ ϐϑϕϖϜϰ €

Διάταξη Πληκτρολογίου

Αγγλικό πληκτρολόγιο

~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = Back
Tab q w e r t y u i o p [ ] \ .
Caps a s d f g h j k l ; ' Enter
Shift z x c v b n m , . / Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Αγγλικό πληκτρολόγιο με Shift

` ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + Back
Tab Q W E R T Y U I O P { } | .
Caps A S D F G H J K L : " Enter
Shift Z X C V B N M < > ? Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¯ Back
Tab ; ς ε ρ τ υ θ ι ο π .
Caps α σ δ φ γ η ξ κ λ ΄ ᾿ Enter
Shift ζ χ ψ ω β ν μ , . Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο με Shift

! @ # $ % ^ & * ( ) ˘ Back
Tab : ς Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π · \ .
Caps Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ ¨ Enter
Shift Ζ Χ Ψ Ω Β Ν Μ < > Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Πρόσθετες ὁδηγίες γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ διεθνῶν χαρακτήρων


γιὰ εἰσαγωγὴ πρῶτα πατῆστε μετὰ πληκτρολογῆστε
á é í ó ú ý Ctrl-‘ a e i o u y
Á É Í Ó Ú Ý Ctrl-‘ A E I O U Y
à è ì ò ù Ctrl-` a e i o u
À È Ì Ò Ù Ctrl-` A E I O U
ä ë ï ö ü ÿ Ctrl-Shift-: a e i o u y
Ä Ë Ï Ö Ü Ÿ Ctrl-Shift-: A E I O U Y
â ê î ô û Ctrl-Shift-^ a e i o u
Â Ê Î Ô Û Ctrl-Shift-^ A E I O U
å Å Ctrl-Shift-@ a A
æ Æ œ Œ ß Ctrl-Shift-& a A o O s
ð Ð Ctrl-‘ d D
ø Ø Ctrl-/ o O
ç Ç Ctrl-, c C
ã A ñ Ñ õ Õ Ctrl-Shift a A n N o O
¿ Alt-Ctrl-Shift .
¡ Alt-Ctrl-Shift .

uoa.gr/~nektar
δείτε και εδώ  polytoniko.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου