Κυριακή 18 Απριλίου 2010

Το φίλημα της προδοσίας εις τον Αρτέμιον από τους «Ιούδες» της Σερβικής Εκκλησίας. Γαβριήλ Λαμψίδης

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 16/4/2010

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΙΟΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΙΟΥΔΕΣ» ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
 
Τοῦ κ. Γαβριὴλ Θ. Λαμψίδη, e-mail: lampsidis@gmail.com
Οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ κλάψουμε καὶ γιὰ τοὺς Σέρβους! Αὐτοὶ εἶναι σὲ χειρότερη θέση ἀπό μᾶς. Τοὺς μεταχειρίστηκαν ὡς μιὰ ἀνθρώπινη μάζα, μὲ ἀπάνθρωπο μῖσος, ρίχνοντας ἀδιάκοπα καυτὸ μολύβι πάνω ἀπὸ ὁλόκληρη τὴ Σερβία. Δυστυχῶς, ἤμασταν κιʼ ἐμεῖς ἀνεβασμένοι πάνω στὰ σιδερένια πουλιά, ὅταν ἰσοπεδωνόταν ἡ φίλη καὶ ὁμόπιστη Σερβία. Ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος (Κ. Σημίτης) εἶχε δώσει τὴ συγκατάθεσή του, χωρὶς νὰ ρωτήσει τὸν κυρίαρχο Ἑλληνικὸ λαό. Ἂν εἶχε σκεφτεῖ ἑλληνικά, δὲν θὰ παίρναμε σήμερα τὴ σειρὰ τῆς Σερβίας, μὲ τοὺς δῆθεν συμμάχους νὰ μᾶς σέρνουν ἀπὸ τὴ μύτη, καθὼς ἀπὸ μόνοι μας δὲν ἔχουμε καμιὰν ἐλπίδα νὰ σωθοῦμε.......
Παρακολουθώντας τὶς ἐξελίξεις, σὲ σχέση μὲ τὴν προσπάθεια τῆς Σερβίας νὰ γίνει μέλος τῆς “ Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης”, ἀντιλαμβάνεται ὁ καθεὶς ὅτι πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία ἔβαλαν στὴν ἄκρη τὶς διαφορές τους καὶ ἀναγνώρισαν ὡς ὕψιστης σημασίας προτεραιότητα τὴν ἔνταξη τῆς Σερβίας στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Ε.Ε καὶ τὸ συγχρονισμὸ τῆς Eκκλησίας τῆς Σερβίας μὲ τοὺς οἰκουμενιστές. Ἡ ἱστορία καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ σερβικοῦ λαοῦ δὲν συγκινεῖ κανένα πιὰ ἀπὸ τοὺς ἡγέτες του κιʼ ἔτσι μοιραῖα ἦρθε ἡ σειρὰ νὰ διωχθοῦν οἱ ἀληθινοὶ ἀγωνιστές, γιὰ νὰ μὴ λειτουργοῦν ὡς καθρέπτες γιὰ ὅλους ἐκείνους, ποὺ πρωταγωνιστοῦν ἀρνητικὰ δίνοντας τὸ φιλὶ τῆς προδοσίας στὸν ὑπερήφανο καὶ ἤδη ἀνήμπορο νὰ ἀντιδράσει σερβικὸ

λαό.
Διώξεις ἀξίων

Τὸ θέμα αὐτὸ μᾶς ἀπασχολεῖ ἐκτάκτως ἐξ ἀφορμῆς τῆς ὀδυνηρῆς περιπέτειας, ποὺ διέρχονται δύο αὐθεντικοὶ ἐκπρόσωποι τῆς σερβικῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Μητροπολίτης Κοσσόβου Ἀρτέμιος καὶ ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς ἴδιας Μητρόπολης π. Συμεών. Τὰ νέα εἶναι πολὺ δυσάρεστα κι’ ἄλλο τόσο ἀνησυχητικὰ γιὰ τὸ ἐγγὺς καὶ ἀπώτερο μέλλον τῆς Σερβίας.
Εἴχαμε τὴν εὐκαιρία, πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, ὅταν δημιουργήθηκε τὸ ζήτημα τοῦ Κοσσόβου καὶ βρισκόταν ἀκόμη στὰ πράγματα ὁ Μιλόσεβιτς, νὰ συναντήσουμε στὴ Θεσσαλονίκη τὸν μηροπολίτη Κοσσόβου Ἀρτέμιο, ὁ ὁποῖος μᾶς παραχώρησε συνέντευξη, μὲ πολύτιμα στοιχεῖα γιὰ τὴν κατάσταση στὴ Σερβία καὶ τὸ Κόσσοβο. Γνωρίζοντας ἀπὸ προσωπικὸ ἐνδιαφέρον τὶς καλὲς καὶ τὶς ἄσχημες πλευρὲς τῶν κατεστημένων Ἐκκλησιῶν, ἐντυπωσιαστήκαμε ἀπὸ τὸ ἐλεύθερο καὶ ζωντανὸ χριστιανικὸ φρόνημα τοῦ μητροπολίτη Ἀρτεμίου καὶ γίναμε πραγματικὰ σοφότεροι ἀκούγοντάς τον νὰ μᾶς ἀναλύει τὴν κρίση καὶ νὰ φωτίζει τὶς πτυχές της. Ὅσο πιὸ ξεχωριστός, ὅσο πιὸ γνήσιος καὶ ἀφοσιωμένος στὸ λειτούργημά του εἶναι ἕνας ἱερωμένος σήμερα, τόσο σκληρότερα διώκεται καὶ συκοφαντεῖται. Ὁ Ἀρτέμιος διακήρυξε δημόσια τὴν ἀπόφαση τό νὰ μείνει στὸ Κόσσοβο, ποὺ εἶναι τὸ λίκνο τῆς Σερβίας, κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. Ἡ ἀπόφασή του αὐτή, παρότι παραδειγματική, θεωρήθηκε ὅτι στέκεται ἐμπόδιο στὰ
σχέδια αὐτῶν, ποὺ βομβάρδισαν ἀνηλεῶς τὴ Σερβία καὶ οἱ ὁποῖοι βιαζονται νὰ ἐφαρμόσουν τὰ σχέδιά τους στὰ Βαλκάνια, μὲ μοχλὸ τὸ τεχνητὸ κρατίδιο τοῦ Κοσσόβου.Φωτεινὸς φάρος

Μετὰ τὴν ἀποδημία τοῦ πατριάρχη Παύλου, Κράτος καὶ Ἐκκλησία συνεργάζονται ἀγαστὰ στὴν ὑλοποίηση τῶν κατευθύνσεων ποὺ δίδονται ἀπ’ ἔξω, μὲ συνέπεια νὰ διασπαστεῖ ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαός, ἐνῶ οἱ θέσεις τοῦ μητροπολίτη Κοσσόβου ἀποτέλεσαν τὸ δείκτη γιὰ τὸ ποῦ πορεύονται τὰ πράγματα. Μικρόσωμος ἀλλὰ μὲ ἐσωτερικὸ ἀνάστημα γίγαντα ὁ μητροπολίτης Ἀρτέμιος ἀποτελεῖ γιὰ τὸ θρησκευόμενο σερβικὸ λαὸ τὴ φωτεινὴ προσωπικότητα, ποὺ ὑπερασπίζεται τὴν
ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὰ δίκαια τοῦ σερβικοῦ λαοῦ στὸ Κόσσοβο. Μεγάλος βράχος / ἐμπόδιο γιὰ τοὺς ἐνδοτικοὺς ὁ Ἀρτέμιος κι ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ μηχανεύτηκαν μεγάλες ἀφορμὲς καὶ προφάσεις γιὰ νὰ τὸν ἐξουδετερώσουν, βγάζοντάς τον ἀπὸ τὴ μέση.
Πρὸ ἡμερῶν (13 Φεβρουαρίου), ἡ Διαρκὴς Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας (πενταμελὴς ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ νέου πατριάρχη Εἰρηναίου), ἔπαυσε τὸν μητροπολίτη Ἀρτέμιο καὶ ὅρισε τοποτηρητὴ τὸν πρώην μητροπολίτη Ἐρζεγοβίνης Ἀθανάσιο Γέφτιτς, ὁ ὁποῖος παραιτήθηκε γιὰ λόγους ὑγείας πρὶν ἀπὸ 11 χρόνια! Ὁ Ἀρτέμιος κατηγορήθηκε ὅτι δὲν ἔκανε ὑπακοὴ στὴ Διαρκῆ Σύνοδο καὶ ὅτι στὴ Μητρόπολή του ἔχουν διαπραχθεῖ οἰκονομικὲς ἀτασθαλίες. Γιὰ τὴν τύχη του θὰ ἀποφασίσει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ποὺ θὰ συνέλθει τὸν Ἀπρίλιο. Οἱ κατηγορίες εἶναι ἀνυπόστατεςκαὶ προσχηματικές. Μὴ ἔχοντας νὰ θεμελιώσουν ὁ,τιδήποτε σὲ βάρος τοῦ Ἀρτεμίου, καλλιέργησαν συστηματικά, μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν «ὑπάκουων» ΜΜΕ, τὴ φήμη ὅτι ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Μητρόπολης Κοσσόβου, π. Συμεών, ἔχει καταχραστεῖ μεγάλα ποσὰ καὶ ὅτι διέφυγε στὴν Ἑλλάδα ἀλλάζοντας αὐτοκίνητα ἀπὸ χώρα σὲ χώρα γιὰ νὰ ξεγελάσει τὶς διωκτικὲς ἀρχές!Διεθνὲς ἔνταλμα! 

Ὁ π. Συμεών, μὲ τὸν ὁποῖο συναντηθήκαμε τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα, γιὰ μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ πηγαινοέρχεται στὴ Σερβία σχεδὸν κάθε μήνα. Ὁ ἴδιος δὲν εἶχε κανένα μήνυμα καὶ δὲν ἔλαβε κανένα κατηγορητήριο ἢ ἄλλης μορφῆς ἔγγραφο. Τὸν ἐνημέρωσαν οἱ φίλοι του τηλεφωνικά. Προκειμένου νὰ μάθει περὶ τίνος πρόκειται, ἐξουσιοδότησε δικηγόρο, τὸν ὁποῖο οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς ἀρνήθηκαν νὰ ἐνημερώσουν καὶ τοῦ εἶπαν ὅτι ὅρισαν δικηγόρο τῆς ἐπιλογῆς τους!
Τὴν Πέμπτη (11 Φεβρουαρίου) ὁ π. Συμεὼν προσήχθη στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα Νέων Ἐπιβατῶν, σὲ ἐκτέλεση διεθνοῦς ἐντάλματος σύλληψης! Ἡ νέα συνάντησή μας μαζί του ἔγινε τὴν Τρίτη (16 Φεβρουαρίου) στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα, παρουσία τοῦ σεβασμιωτάτου Ἀρτεμίου. Ἡ δοκιμασία καὶ τῶν δύο εἶναι αὐτὴ, ποὺ ὁ καθεὶς δύναται νὰ ἀντιληφθεῖ. Γιὰ τὸ μόνο πράγμα ποὺ δὲν ἀνησυχοῦν καὶ δὲν ταράζονται εἶναι οἱ ἀνυπόστατες κατηγορίες. Ὅλα εἶναι προσχηματικά. Οἱ σερβικὲς ἀρχές, τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, οἱ πρόξενοι τῶν δυτικῶν χωρῶν στὸ Κόσσοβο, δὲν θέλουν τὸν Ἀρτέμιο, γιατί ἀποτελεῖ τὸ κύριο ἐμπόδιο στὰ σχέδιά τους. Δυστυχῶς, ἡ Σερβία αὐτοχειριάζεται καὶ θυσιάζει δικά της ἀναστήματα κατ’ ἀπαίτηση τῶν νάνων τῆς χρεοκοπημένης Δύσης. Μὲ συνδρομὴ δικηγόρου καὶ ἐνώπιον τῶν Ἑλληνικῶν δικαστικῶν ἀρχῶν θὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματά του ὁ π. Συμεών, καθὼς οἱ σκευωροὶ ζητοῦν τὴν ἔκδοσή του, γιὰ νὰ τὸν μεταχειριστοῦν ὡς πρόβατο πρὸς σφαγή, ἀφοῦ φρόντισαν νὰ τοῦ φορτώσουν πλαστὲς κατηγορίες. Τὸ αἴτημα τῶν σερβικῶν ἀρχῶν θὰ ἐξεταστεῖ ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἐφετῶν Θεσσαλονίκης καὶ ἡ ἀπόφαση θὰ ἐκδοθεῖ ἐντὸς περίπου 25 ἡμερῶν.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου