Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

Τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου. Τί εἶναι τό ῞Αγιο Εὐχέλαιο; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


Τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου
Τί εἶναι τό ῞Αγιο Εὐχέλαιο;
 
 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


Τό ῞Αγιο Εὐχέλαιο εἶναι τό Μυστήριο μέ τό ὁποῖο παρέχεται ἡ σωματική καί ψυχική ὑγεία σέ ἀσθενεῖς, πού ἐπαλείφονται μέ ἁγιασμένο λάδι, ἀφοῦ διαβάζονται καί ὡρισμένες εὐχές. Τό ῞Αγιο Εὐχέλαιο μεταδίδει τήν Θεία Χάρι στούς πιστούς καί τούς καθαρίζει ἀπό ψυχικές ἁμαρτίες καί τίς σωματικές τους ἀρρώστειες.

Πότε καί πῶς καθιερώθηκε τό Μυστήριο αὐτό;
῾Ο Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός, ἔδωκε στούς 'Αποστόλους, ὄχι μόνο τήν ἐξουσία νά συγχωροῦν ἁμαρτίες, ἀλλά καί τήν Χάρι νά διώκουν ἀκάθαρτα πνεύματα καί νά θεραπεύουν άρρώστειες καί ἀδυναμίες τῶν ἀνθρώπων (Λουκ,9,1-2), «ἤλειφον ἐλαίῳ πολλούς ἀρρώστους καί ἐθεράπευον» (Μαρκ.6,7-13).

Μαρτυρία διά τό Μυστήριο αὐτό εὑρίσκομε στήν ἐπιστολή τοῦ 'Αποστόλου 'Ιακώβου, (5,14-15),«ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς 'Εκκλησίας, καί προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτόν ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσῃ τόν κάμνοντα, καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος· κἄν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ».
Αὐτό πού ἐδίδασκαν καί ἐπετέλουν οἱ ῞Αγιοι 'Απόστολοι, δέν προήρχοντο ἀπ' αὐτούς, ἀλλά ἀπό ἐντολές καί ἀποκάλυψιν τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ. Οἱ ῾Ιερεῖς τῆς 'Εκκλησίας δέν κάνουν τίποτε ἄλλο παρά αὐτά πού ὁ Κύριος καί οἱ ῞Αγιοι 'Απόστολοι τούς ἐδίδαξαν.

Ποῦ καί πῶς τελεῖται τό ῾Ιερό Εὐχέλαιο;
Τό ῞Αγιο Εὐχέλαιο τελεῖται στήν 'Εκκλησία καί στά σπίτια τῶν Χριστιανῶν ἀπό ἑπτά ῾Ιερεῖς, (σέ περίπτωσι ἐλλείψεως γίνεται ἀπό πέντε ἤ ἀπό τρεῖς, ἀπό δύο ἤ ἀκόμη καί ἀπό ἕνα).'Ανάβουν ἑπτά κανδυλάκια, διαβάζουν ἑπτά ἀποστολικές καί ἑπτά εὐαγγελικές περικοπές καί ἀρκετές προσευχές γιά τήν συγχώρησι τῶν ἁμαρτιῶν καί τήν θεραπεία τῶν ἀσθενῶν, οἱ ὁποῖοι καί ἀλείφονται ἑπτά φορές ἀπό τό ἁγιασμένο λάδι (ὅταν εἶναι ἑπτά ῾Ιερεῖς).
Πρίν ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου, οἱ ἀσθενεῖς ἐξομολογοῦνται γιά νά εἶναι προετοιμασμένοι ψυχικά γιά τήν λῆψι τῆς εὐλογίας τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ.
Μέ ῞Αγιο Εὐχέλαιο κλείνουμε ἐδῶ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία γιά τά ἑπτά Μυστήρια τῆς 'Εκκλησίας μας, οἱ ὁποῖες εἶναι οἱ ἑπτά θαυμαστές πηγές ἀπό τίς ὁποῖες ἐκχύνεται ἐπάνω στούς Χριστιανούς οἱ Χάριτες τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος.
Θά συνεχίσωμε τήν διδασκαλία αὐτή πιό εὐρύτερα στό δεύτερο μέρος τῆς κατηχήσεως αὐτῆς, ὅπου θά ὁμιλήσωμε γιά τήν χριστιανική λατρεία
῞Οποιος δέχεται καί ἐφαρμόζει μέ εὐλάβεια τήν διδασκαλίαν αὐτή γιά τά ἑπτά Μυστήρια, σώζεται ἀπό τήν ἐνοχή τῆς ἁμαρτίας καί κληρονομεῖ τήν αἰώνια ζωή. ῞Οποιος δέν τά δέχεται τιμωρεῖται. ῾Η σωτηρία εἶναι καθαρότης, φωτισμός καί ἁγιασμός τῆς ψυχῆς μέ τήν Χάρι τῶν Μυστηρίων, τήν ἀληθινή πίστι καί τά ἀγαθά ἔργα.
῾Ο Κύριός μας 'Ιησοῦς Χριστός ἔστειλε τούς 'Αποστόλους στόν κόσμο νά διδάξουν τούς ἀνθρώπους τί νά πιστεύουν καί νά φυλάξουν τίς ἐντολές πού τούς ἔδωσε (Ματ.28,20), «ὁ δέ ἀπιστήσας κατακριθήσεται» (Μαρκ.16,16).

5 Δεκέμβριος 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου