Σάββατο 11 Μαΐου 2013

Ὁ Ἅγιος Μάρκος ἀπό τό ὅρος Φρατσέσκο. Μέρος Α'. Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά. Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ


Ὁ Ἅγιος Μάρκος ἀπό τό ὅρος Φρατσέσκο. Μέρος Α'
Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά. Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Στόν καιρό τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου ζοῦσε ἕνας ἅγιος γέροντας, μέ τό ὄνομα Σεραπίων, ὁ ὁποῖος ἐπέρασε ὅλη τήν ζωή του στά βουνά καί στούς ἐρημικούς τόπους. Ἔζησε ἐκεῖ γιά νά γνωρίση τήν ζωή τῶν μεγάλων ἐρημιτῶν καί ἀσκητῶν πού ζοῦσαν μακριά ἀπό τόν κόσμο καί ν᾿ ἀκολουθήση τήν ἁγία καί θαυμαστή ζωή τους.
Αὐτός ἐπῆγε κάποια ἡμέρα στήν βαθύτερη ἔρημο τῆς Αἰγύπτου, στόν ἡγούμενο π. Ἰωάννη. Παίρνοντας πρῶτα τήν εὐλογία του, ἐπειδή ἦταν πολύ κουρασμένος ἀπό τήν ὁδοιπορία, ἐπῆγε ἐκεῖ δίπλα νά ξεκουρασθῆ. Ἐνῶ ἐκοιμᾶτο, εἶδε ὅραμα ὅτι ἐμφανίσθηκαν δίπλα του δύο ἡσυχαστές οἱ ὁποῖοι ἔλεγαν μεταξύ τους: «Αὐτός εἶναι ὁ ἀββᾶς Σεραπίων».
Μετά ὁ ἕνας ἀπ᾿ αὐτούς εἶπε στόν ἄλλον: «Πάτερ Σεραπίων, πολύ ἐκοπίασες στήν ζωήν σου γιά νά σοῦ ἀποκαλύψη ὁ Θεός ἁγίους ἀνθρώπους τῆς ἐρήμου καί νά ἀντιγράψης τήν ζωή τους, ἀλλά στόν ἀββᾶ Μᾶρκο, πού κατοικεῖ στό ὄρος Φραντσέσκο τῆς Αἰθιοπίας, ἀκόμη δέν ἔφθασες νά τόν γνωρίσης.
Διότι ἀνάμεσα σ᾿ ὅλους τού ἐρημίτες πού κατοικοῦν μακριά ἀπό τόν κόσμο, δέν ἔφθασε κανείς τήν ἀρετή τοῦ ἀββᾶ Μάρκου. Αὐτός ζῆ μέ πολλούς κόπους στήν  ἔρημο 95 χρόνια  καί ἔχει ἡλικία 130 χρόνων. Ἀκόμη μερικοί πού εἶναι μέσα στό φῶς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἐπῆγαν σ᾿ αὐτόν καί τοῦ ὑποσχέθηκαν ὅτι θά ἔλθουν σύντομα νά τόν παραλάβουν στόν οὐρανό.
Αὐτά συζητοῦσαν οἱ δύο ἐμφανισθεντες ἡσυχαστές, δίπλα στόν ἀββᾶ Σεραπίωνα.
Ἐκεῖνος ἐξύπνησε, ἀλλά δέν εἶδε κανέναν. Εἶπε τό ὄραμα στόν ἡγούμενο Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος καί τοῦ ἀπήντησε: «Παιδί μου, τό ὄραμά σου αὐτό εἶναι θεῖο καί ἀληθινό, ἀλλά πού εἶναι τό βουνό Φρατσέσκο;» Καί εἶπε πάλι στόν ἀββᾶ Σεραπίωνα: «Προσευχήσου γιά μένα, πάτερ».
Καί διηγεῖται στήν συνέχεια ὁ ἀββᾶς Σεραπίων, μετά τήν προσευχή του, «ἀσπάσθηκα τόν γέροντα Ἰωάννη καί ἔφυγα γιά τήν Ἀλεξάνδρεια. Ἔπρεπε νά διανύσω τόν δρόμο μέ τά πόδια σέ 12 ἡμέρες καί τόν διήνυσα σέ 5 μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ κοπιάζοντας νά περπατῶ ἡμέρα καί νύκτα μέσα στήν ἐρημιά, ὅπου λόγῳ τοῦ καύσωνος ἔκαιγε ἡ ἄμμος τῆς ἐρήμου. Ὅταν ἔφθασα στήν πόλι, ἐρώτησα ἕναν ἔμπορο, πόσο μακριά εἶναι τό βουνό Φρατσέσκο τῆς Αἰθιοπίας.
Αὐτός μοῦ ἀπήντησε: «Πάτερ, σοῦ λέγω τήν ἀλήθεια ὅτι εἶναι πολύ μεγάλη αὐτή ἡ ἀπόστασις μέχρι τά σύνορα τῆς Αἰθιοπίας καί μέ τήν γλῶσσα τῶν ὁδοιπόρων εἶναι πορεία μέ τά πόδια 20 ἡμερῶν. Γιά τό βουνό πού μ᾿ἐρωτᾶς εἶναι ἀκόμη μακρύτερα.
Ἀκούοντας αὐτά ἀπό τόν ἔμπορο, μοῦ ἔδωσε νερό σ᾿ ἕνα σκεῦος καί μερικά φοινίκια καί ἔχοντας ἐλπίδα στόν Θεό ξεκίνησα γι᾿ αὐτό τόν σκοπό νά πάω στήν Αἰθιοπία. Ἐπερπάτησα μέσα στήν ἔρημο ἐπί 20 ἡμέρες χωρίς νά συναντήσω μέσα στήν ἔρημο κάποιο θηρίο, οὔτε πτηνό, διότι αὐτή ἡ ἔρημος δέν ἔχει καμμία παρηγορία καί ἀνάπαυσι οὔτε γιά ἀνθρώπους, οὔτε γιά ζῶα καί πτηνά.
Βροχή καί δροσιά δέν πέφτει ποτέ σ᾿ αὐτόν τόν τόπο καί δέν εὑρίσκεται τίποτε τό φαγώσιμο. Μετά ἀπό 20 ἡμέρες μοῦ ἐτελείωσε τό νερό καί ἀπό τά φοινίκια μοῦ ἀπέμειναν μερικά καί ἀδυνάτισα πάρα πολύ. Γι᾿αὐτό καί δέν ἠμποροῦσα πλέον νά βαδίσω πιό πέρα, οὔτε καί νά ἐπιστρέψω ὀπίσω.
Ἔξαφνα μοῦ ἐμφανίσθηκαν οἱ δύο ἡσυχαστές τούς ὁποίους εἶχα ἰδῆ στό ὄραμά μου πρό ἡμερῶν, ὅταν ἤμουν στόν ἡγούμενο Ἰωάννη. Αὐτοί ἐστάθησαν ἐνώπιόν μου καί μοῦ εἶπαν: «Σήκω καί ἔλα μαζί μας». Ὅταν σηκώθηκα στά πόδια μου, εἶδα τόν ἕνα ἀπ᾿ αὐτούς ὁ ὁποῖος ἐστράφη πρός ἐμένα καί μοῦ εἶπε: «Θέλεις ὀλίγον νά δροσισθῆς;» Ἐγώ τοῦ ἀπήντησα: «Ὅπως θέλεις ἐσύ, πάτερ». Κατόπιν μοῦ ἔδειξε μία ρίζα ἑνός φυτοῦ πού φυτρώνει στήν ἔρημο καί μοῦ εἶπε: «Λάβε καί φάγε ἀπ᾿ αὐτήν τήν ρίζα καί συνέχισε τό ταξίδι σου μέ τήν δύναμι τοῦ Θεοῦ».
Ἔφαγα, λοιπόν, ὀλίγο ἀπ᾿ αὐτήν τήν ρίζα, ἐδυνάμωσα, δροσίσθηκα κι ἔφυγε κάθε στενοχώρια ἀπό τήν ψυχή μου καί χωρίς νά σκέπτομαι ὅτι εἶχα πολύ ἀδυνατήσει. Μετά μοῦ ἔδειξαν τήν ὁδό τήν ὁποίαν ἔπρεπε νά βαδίσω γιά νά φθάσω στό ὄρος τοῦ Μάρκου τοῦ ἀσκητοῦ. Κατόπιν ἐξαφανίσθηκαν.

Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης 2010

Επιμέλεια κειμένουΑναβάσεις

Ευχαριστούμε τον πατέρα Δαμασκηνό Γρηγοριάτη και τον γέροντα της Μονής Οσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη για την ευλογία και την άδεια δημοσίευσης.

Για να διαβάσετε τα υπόλοιπα πατήστε  Ιστορίες Γέροντος Κλεόπα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου