Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Πρὸς τὴν Μασονίαν


Πρὸς τὴν Μασονίαν

Ἡ Μασονία ἔχει μίαν τάσιν νὰ ἐκμεταλλεύεται μετὰ θάνατον, τὴν ἀξιόλογον ἐπιστημονικήν, κοινωνικήν, συνδικαλιστικήν, διπλωματικήν κ.λπ. δραστηριότητα ἐπιφανῶν προσωπικοτήτων, ὑποστηρίζουσα ὅτι ὁ Ἄλφα ἢ ὁ Δεῖνα ἦτο μέλος της. Τὸ αὐτὸ πράττει καὶ μὲ Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι διεκρίθησαν διὰ τὴν ἐθνικὴν καὶ κοινωνικὴν δρᾶσιν των.
Στελέχη τῆς Μασονίας κυκλοφοροῦν βιβλία διὰ τὴν γεωπολιτικὴν τοῦ τεκτονισμοῦ ἢ τὴν βοήθειαν, τὴν ὁποίαν προσέφερεν εἰς τὸ ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν ἢ εἰς τὰς Ἑλληνικὰς Κυβερνήσεις διὰ τὴν προώθησιν κρισίμων προβλημάτων τῆς Πατρίδος μας, κινητοποιοῦσα, διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῶν στόχων, τὰς διεθνεῖς διασυνδέσεις της.
Ἐὰν ὑποθέσωμεν ὅτι τὰ πράγματα ἔχουν ὡς ὑποστηρίζει, τότε διατὶ ὁμιλεῖ μετὰ τὰ γεγονότα, ποὺ δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης νὰ ἀποδειχθοῦν ὅσα ὑποστηρίζει;
Μήπως δύναται νὰ παρουσιάση στοιχεῖα, μὲ τὰ ὁποῖα νὰ ἀποδείξη εἰς τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν τί ἔπραξεν ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τὴν ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν εἰσῆλθεν ἡ Χώρα εἰς τὸ «μνημόνιον» ἢ εἰς τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸν Ταμεῖον;
Μήπως δύναται νὰ μᾶς παρουσιάση τὰς ἐνεργείας των πρὸς τὰ Μασονικὰ Τάγματα τῆς Γαλλίας, τῆς Γερμανίας, τοῦ Βελγίου, τῆς Ἰταλίας, τῆς Πολωνίας καὶ τῆς Ρωσίας, διὰ νὰ ἀλλάξη ἡ στάσις τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κυβερνήσεων ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος;


 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1975  17 Μαΐου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου