Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας ανατρέπει σε κύρηγμά του τα ψεύδη των δωδεκαθεϊστών


Τα ψεύδη των δωδεκαθεϊστών

Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου

«1. Καί πάλι, ἀδελφοί χριστιανοί, στό σημερινό μου κήρυγμα θά μιλήσω περί τῶν Δωδεκαθεϊστῶν, σάν συνέχεια τοῦ προηγουμένου μου κηρύγματος.
Εἶναι φυσικό, ἀγαπητοί μου, ἕνας πού δέν γνώρισε τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ἀληθινό Θεό καί Σωτήρα, ἕνας πού δέν γλυκάθηκε ἀπό τήν προσευχή σ᾽ Αὐτόν καί δέν θέλχθηκε ἀπό τήν ἅγια διδασκαλία Του, εἶναι φυσικό, λέγω, αὐτός εὔκολα νά ἀρνεῖται τόν Χριστό καί νά κάνει γιά θεό τά ψεύτικα εἴδωλα.
Αὐτοί εἶναι οἱ Δωδεκαθεϊστές. Πιστεύουν στούς ψεύτικους καί ἀνύπαρκτους θεούς τῶν εἰδωλολατρῶν προγόνων μας καί θέλουν νά ἐπαναφέρουν τήν λατρεία τους καί στήν σημερινή μας ἐποχή, μιά ἐποχή πού ἔλαμψε ἡ ἀλήθεια μέ τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο.
Ἀλλά ἐπειδή μέ τά δημοσιεύματά τους πολύ μᾶς πιπιλίζουν τό μυαλό οἱ ἀρνητές αὐτοί τῆς ἀληθινῆς μας πίστης, εἶναι ἀνάγκη νά λέμε καί νά γράφουμε συνεχῶς ἀναιρώντας τά ψέματά τους.
2. Τό πρῶτο πού θέλουμε νά θίξουμε σχετικά μέ τούς Δωδεκαθεϊστές εἶναι ὁ λόγος τους ὅτι ὁ Χριστιανισμός κατεδίκασε τήν Φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων, πού εἶναι τό καύχημα τῶν Ἑλλήνων.
Ὄχι, κύριοι, τούς ἀπαντοῦμε. Ὁ Χριστιανισμός δέν ἀπορρίπτει τήν Φιλοσοφία και τήν ἐπιστήμη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀλλά ἀπορρίπτει τά εἴδωλά τους καί τίς ἐσφαλμένες ἰδέες τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων Φιλοσόφων.
Γιά παράδειγμα: Ὁ Χριστιανισμός ἀπορρίπτει τήν διδασκαλία τῶν ἀρχαίων Φιλοσόφων γιά τήν προΰπαρξη τῶν ψυχῶν, τήν ἰδέα γιά τήν μετενσάρκωση, τήν ἄλλη ἰδέα γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου ἀπό προϋπάρχουσα ὕλη, ἐνῶ ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ὁ κόσμος ἔγινε «ἐξ οὐκ ὄντων».
Ναί, ἡ ἀληθινή μας πίστη δέν δέχεται ὅτι τό σύμπαν ἔγινε – αὐτό πού ἔλεγε ὁ Πλάτων – ἀπό τό ὅτι ἔπεσαν οἱ ἰδέες ἀπό τόν κόσμο τους. Καί δέν δέχεται πάλι αὐτό πού λέει ἡ Φιλοσοφία ὅτι ἡ ὕλη εἶναι ἁμαρτία, οὔτε δέχεται ὅτι τό σῶμα εἶναι φυλακή τῆς ψυχῆς, ἀλλά δέχεται ὅτι ὅλα γύρω μας εἶναι καλά λίαν, γιατί εἶναι δημιουργία τοῦ πανσόφου καί παντοδυνάμου Θεοῦ.

Ἐπαναλαμβάνουμε, χριστιανοί μου ὅτι ἡ πίστη μας δέν ἀπαγορεύει τήν μελέτη τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων γιά τήν παιδεία τῶν παιδιῶν μας καί σ᾽ αὐτό φέρνω ὡς ἀπόδειξη τόν ἅγιο Βασίλειο, ὁ ὁποῖος ἔγραψε σχετικό βιβλίο, γιά νά ἀποδείξει ὅτι οἱ χριστιανόπαιδες ἔχουν νά ὠφεληθοῦν πολύ ἀπό τήν μελέτη τῶν ἑλληνικῶν συγγραμμάτων. «Ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων», λέγεται τό βιβλίο αὐτό τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἤλεγξε τήν ἀπόφαση τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη, ὁ ὁποῖος ἀπαγόρευε στούς χριστιανόπαιδες τῆς ἐποχῆς του νά φοιτοῦν στίς σχολές καί νά μορφώνονται.
Οὔτε πάλι εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἀρνεῖται τήν Φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων, γιατί, ἀντίθετα, τήν χρησιμοποίησε καί κατά τίς ἰδέες της καί κατά τήν γλώσσα της· τήν χρησιμοποίησε ὅμως ὡς «θεραπενίδα», ὡς βοηθόν δηλαδή, ὄχι ὅμως ὡς κυρία.
Κυρία πηγή πίστης γιά τόν Χριστιανισμό εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, ὅπως αὐτήν τήν ἑρμήνευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες στά ἀθάνατα συγγράμματά τους.
Ὁ Χριστιανισμός ἀρνήθηκε μόνον τήν εἰδωλολατρία τῶν ἀρχαίων, τό Δωδεκάθεο δηλαδή, καί τίς πλανεμένες ἰδέες τῆς Φιλοσοφίας, σάν μερικές ἀπό αὐτές πού σᾶς ἀνέφερα παραπάνω.

3. Σχετικά μέ τό παραπάνω λέγουν καί τό ἄλλο οἱ Δωδεκαθεϊστές. Λέγουν ὅτι γιά νά εἴμαστε Ἕλληνες πρέπει νά εἴμαστε εἰδωλολάτρες, γιατί οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦταν εἰδωλολάτρες. Καί ὁ Χριστιανισμός λοιπόν, λέγουν οἱ νεοειδωλολάτρες, ἀφοῦ ἀπορρίπτει τήν εἰδωλολατρία, εἶναι ἐχθρός μέ τόν ἑλληνισμό.
Ὄχι, κύριοι, τούς ξαναλέμε! Δέν θά σᾶς ἐπιτρέψουμε νά ταυτίζετε καί σήμερα τήν ἔνδοξη πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα μέ τήν εἰδωλολατρία. Εἶναι ἀλήθεια βέβαια ὅτι παλαιά, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἦταν εἰδωλολάτρες, γιατί εἶχαν χάσει τήν θεογνωσία, ἔτσι καί ἡ πατρίδα μας ἦταν εἰδωλολατρική καί ζοῦσε μέ τό παραμύθι τῶν δώδεκα θεῶν τοῦ Ὀλύμπου.
Ἀλλά εἴπαμε καί στό προηγούμενο κήρυγμά μας ὅτι μερικοί φιλόσοφοι ἄνδρες τῆς πατρίδας μας, νοῦν ἔχοντες, εἶδαν τό ψέμα τῆς εἰδωλολατρίας τῶν Ἑλλήνων καί τήν ἤλεγξαν, οἱ ἴδιοι δέν τήν ἀπαρνήθηκαν.
Ἀναφέραμε ὀνόματα τοιούτων λογίων ἀνδρῶν στό προηγούμενο κήρυγμά μας καί ὑπάρχουν καί ἄλλοι. Ἔτσι λοιπόν στήν ἀρχαία ἐποχή, ὅπως παντοῦ ὑπῆρχε εἰδωλολατρία, ἔτσι καί οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἦταν εἰδωλολάτρες.
Ἀλλά σαρκώθηκε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού γεννήθηκε ἀπό τήν Παναγία μας. Καί ἡ γέννησή Του «ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως»! Ὅλοι τότε, μέ τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, ἔγιναν χριστιανοί.
Τότε, ἀπό τήν καθαρή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τόν Θεό τῆς ἀγάπης πού μᾶς φανέρωσε ὁ σαρκωθείς Υἱός τοῦ Θεοῦ, τότε, λέγω, φάνηκε πιό καθαρά τό ψέμα καί τό αἶσχος τῆς εἰδωλολατρίας.
Τότε φάνηκε ἡ ἀνοησία, ὄχι μόνο, ἀλλά καί ἠλιθιότητα τῆς λατρείας τῶν δώδεκα θεῶν τοῦ Ὀλύμπου.

Καί τί ζητᾶνε οἱ σημερινοί δωδεκαθεϊστές; Νά μᾶς ἐπιστρέψουν σ᾽ αὐτές τίς ἠλιθιότητες; Δέν ἐπιτρέπουμε λοιπόν νά ὀνομάζονται μέ τήν τίμια ὀνομασία τοῦ Ἕλληνα αὐτοί πού ἔχουν ἀνόητη καί ψεύτικη θρησκεία καί νά ἀρνοῦνται τήν ὀνομασία αὐτή τοῦ Ἕλληνα σέ ᾽μᾶς πού ἔχουμε τήν ἀληθινή πίστη, πίστη μέ μεγαλεῖο καί θαύματα καί ὑψηλή θεολογία.

4. Ἄλλη κατηγορία τῶν Δωδεκαθεϊστῶν ἤ Νεοπαγανιστῶν ἐναντίον μας εἶναι ὅτι ὁ Χριστιανισμός κατέστρεψε τά εἴδωλα καί τούς ναούς τῶν εἰδώλων καί ἔκαψε τά βιβλία τῶν Φιλοσόφων.
Ἄν τούς ἀκούσετε, χριστιανοί μου, νά σᾶς ποῦν τέτοια κατηγορία ἐναντίον μας, νά τούς ἀπαντήσετε ὅτι, ὅπως λέγει ἡ ἱστορία, οἱ εἰδωλολάτρες ἔκαναν αὐτήν τήν ζημιά σ᾽ αὐτούς τούς εἰδωλολάτρες!
Ναί, ὁ εἰδωλολάτρης Καλιγούλας λέγει ἡ ἱστορία ὅτι διάλεξε ἑλληνικές προτομές καί διέταξε νά τίς ἀποκεφαλίσουν καί νά βάλουν σ᾽ αὐτές τό δικό του κεφάλι!
Ὁ ἄλλος μεγαλοειδωλολάτρης Νέρωνας πῆγε στούς Δελφούς καί ἔκλεψε πεντακόσια χάλκινα γλυπτά ἀγάλματα θεῶν. Γιά νά μή ἀναφέρουμε δέ πολλά ἄλλα τέτοια παραδείγματα, λέγουμε ὅτι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, σάν πολιτισμένοι ἄνθρωποι, σεβόμαστε τά κατασκευάσματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἔστω καί ἄν αὐτά ἐκφράζουν μιά ψεύτικη θρησκεία.
Τά βλέπουμε σάν ἔργα τέχνης, στά ὁποῖα ἐκφράζεται ἡ ἀγωνία τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τους νά βροῦν, τέλος πάντων, τόν ἀληθινό Θεό.
– Ὡς πρός δέ τό ἄλλο, ὅτι οἱ χριστιανοί τάχα ἔκαψαν τά βιβλία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων Φιλοσόφων, τούς ἀπαν- τοῦμε ὅτι εἶναι ἀνιστόρητοι. Τούς ἀπαντοῦμε νά πᾶνε στό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά καί σέ ἄλλες παλαιές Ἱερές Μονές τῆς πατρίδας μας, γιά νά δοῦν καλλιγραφημένα χειρόγραφα φιλοσοφικῶν ἔργων ἀπό Μοναχούς.
Οἱ Μοναχοί αὐτοί εἶχαν ὡς κύριο διακόνημα τήν ἀντιγραφή τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων, ὅπως βέβαια, κατά πρῶτον λόγον, ἀντέγραφαν τά συγγράμματα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.
Μή ἔχοντες χρόνο νά ποῦμε περισσότερα τελειώνουμε τό κήρυγμά μας ἐδῶ, ὁμολογοῦντες τήν πίστη μας στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ἀληθινό Θεό καί Σωτῆρα, καί στήν ἁγίαν Αὐτοῦ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀποτασσόμενοι συγχρόνως καί ἐμπτύοντες τό Δωδεκάθεον τοῦ Ὀλύμπου, ὡς μία ψεύτικη θρησκεία τῶν προγόνων μας, καί πᾶσαν εἰδωλολατρίαν.
Ὤ Χριστέ, «συντριβήτωσαν ὑπό τήν σημείωσιν τοῦ τύπου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Σου πάντα τά εἴδωλα, παλαιά τε και σύγχρονα», ΑΜΗΝ.

Μέ πολλές εὐχές
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας».

Ορθόδοξος Τύπος 21/10/11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου