Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

Αναμένομεν συντόμως επέμβασιν του Θεού. Νικολάου Σωτηροπούλου


Νικολάου Σωτηροπούλου Θεολόγου

Η Ἑλληνική Πατρίς, ἡ ὡραιότερη καὶ ἱστορικώτερη Πατρὶς στὸν κόσμο ἐξ αἰτίας κακῶν ἡγετῶν, πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν, ἀλλὰ καὶ ἐξαιτίας τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸ Θεὸ τοῦ ῾Ελληνικοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὸ ζενὶθ τῆς δόξης, ὅπου ἔφθασεν ἄλλοτε, σήμερα κατέπεσε στὸ ναδὶρ τῆς πνευματικῆς καὶ οἰκονομικῆς χρεωκοπίας καὶ ἐξαθλιώσεως καὶ ἀτιμώσεως.

Χάσαμε τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία μας. Βρισκόμαστε ὑπὸ κατοχὴν ξένων δανειστῶν καὶ τοκογλύφων. Καὶ γίναμε ἐμπαιγμὸς καὶ χλευασμὸς τῶν ξένων διεθνῶς. ᾿Εντρέπονται οἱ ὁμογενεῖς μας στὸ ᾿Εξωτερικὸ νὰ εἰποῦν ὅτι εἶνε ῞Ελληνες.
Ν᾿ ἀπελπισθοῦμε γιὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα τῆς Πατρίδος μας; ῎Οχι! ῾Η ἀπελπισία εἶνε τὸ χειρότερο κακό.
῾Ο Χριστός, ὁ Κύριος τῆς ῾Ιστορίας καὶ ὁ Θεὸς τῆς ῾Ελλάδος (ὅπως ἄλλοτε ἦταν ὁ Θεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ), εἶνε ἡ ἐλπὶς τοῦ κόσμου. Καὶ ὅσοι πιστεύουμε στὸ Χριστό, δὲν ἐπιτρέπεται ν᾿ ἀπελπιζώμεθα. Στὰ Σόδομα, ἂν ὑπῆρχαν δέκα εὐσεβεῖς, δὲν θὰ γινόταν ἡ καταστροφή.
 Στὴν ῾Ελλάδα τῶν δέκα ἑκατομμυρίων δὲν ὑπάρχουν βεβαίως ἑκατομμύρια εὐσεβεῖς, ὑπάρχουν ὅμως χιλιάδες εὐσεβεῖς. Κατὰ δὲ τὸ παρελθὸν ὁ ῾Ελληνισμὸς ἔδωσε στὸ Χριστὸ πολλὰ ἑκατομμύρια ἁγίων, μαρτύρων καὶ μεγαλομαρτύρων. Καὶ ἐκτενῶς νὰ παρακαλοῦμε στὶς προσευχές μας τὸ Χριστό, νὰ λάβῃ ὑπ᾿ ὄψιν τὶς χιλιάδες πιστοὺς ῞Ελληνες τοῦ παρόντος, καὶ τὰ ἑκατομμύρια τοῦ παρελθόντος, καὶ νὰ κάνῃ ἐπέμβασι καὶ νὰ σώσῃ τὴν Πατρίδα μας ἀπὸ κακοὺς ἄρχοντες καὶ ἀπὸ ἐχθρούς.
Πολλὲς φορὲς πληρώσαμε ἐμεῖς οἱ ῞Ελληνες γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. Καιρὸς νὰ πληρώσουν καὶ οἱ ἐχθροί μας.
Τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα δημιούργησε κατὰ τὸ παρελθόν, δημιουργεῖ καὶ σήμερα ἁγίους. ῞Ενας ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας, μεγάλος χαρισματοῦχος τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, εἶνε ὁ πατὴρ Παΐσιος ὁ ῾Αγιορείτης.

Προτοῦ δὲ μεταστῇ στὴν αἰωνιότητα, ἄκουσα μὲ τὰ αὐτιά μου νὰ λέγῃ ὅτι κοντὰ εἶνε ἡ δόξα τῆς ῾Ελλάδος καὶ τῆς Κύπρου. Προέβλεψε σύρραξι δυνάμεων μὲ καλὸ ἀποτέλεσμα γιὰ τὸν ῾Ελληνισμό, μὲ δικαίωσι ἐθνικοῦ πόθου αἰώνων. ῾Ο λόγος του ὑπενθυμίζει στοὺς πιστοὺς ὅμοιο λόγο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ὅτι «τὸ πρόβλημα τῆς Πόλης θὰ λυθῇ»
Μετάνοια, λοιπόν, ἐλπὶς καὶ προσευχὴ στὸν Κύριο, ὁ ὁποῖος τὰ ἀδύνατα στοὺς ἀνθρώπους κάνει δυνατά, περιτρέπει θρόνους δυναστῶν, καὶ πατάσσει ἔθνη βάρβαρα.

Ορθόδοξος Τύπος 28/10/11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου