Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Πνευματισμός στην Αγία Γραφή;

 
 Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΡ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Στην Παλαιά Διαθήκη απαγορεύεται η προσφυγή σε πνευματιστές: «Ουκ ακολουθήσετε εγγαστριμύθοις και τοις επαοιδοίς ου προσκολληθήσεσθε, εκμιανθήναι εν αυτοίς· εγώ ειμί Κύριος ο Θεός υμών» (Λευϊτ. ιθ' 31). Ε­δώ το πνεύμα της μαντείας και η σχέση με μάντεις και επαοιδούς θεωρείται μίασμα και άρνηση της Κυριότητος του μόνο αληθινού Θεού.
Με τον ίδιο τρόπο αναφέρεται και το Δευτερονόμιο ιη' 10-14. Κατά το εβραϊκό κείμενο, μεταξύ του λαού του Θεού δεν επιτρέπεται να βρεθεί κα­νείς «μαντευόμενος μαντείαν ή προγνώστης των καιρών, ή ο ιωνοσκόπος ή μάγος, ή γόης ή ανταποκριτής δαιμο­νίων, ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης.
Διότι πας ο πράττων ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον». Αυτά, συνεχίζει η αγία Γραφή, συνηθίζονται στα έθνη, «σε όμως Κύριος ο Θεός σου δεν σε αφήκε να πράττης ταύτα».

Στην περίπτωση του Σαούλ αναφέρεται η τιμωρία του θανάτου, «διά την ανομίαν αυτού... διότι εζήτησεν άνθρωπον έχοντα πνεύμα μαντείας, διά να ερωτήση και δεν ηρώτησε τον Κύριον· διά τούτο εθανάτωσεν αυτόν». (Α Χρον. / Α' Παραλ. ι' 13-14, βλ. και Λευϊτ. κ' 6. 27).

Ο λαός του Θεού πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και σ' αυτόν να απευθύνεται για βοήθεια. Κάθε άλλη κίνηση για βοήθεια προς «άλλους θεούς» αποτελεί βλα­σφημία εναντίον του Θεού, που προσκρούει στην εντολή: «Εγώ ειμι Κύριος ο Θεός σου... ουκ έσονταί σοι θεοί έτε­ροι πλήν εμού» (Έξοδ. κ' 2-3).

Οι μεντιουμιστικές ομάδες ταυτίζουν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης με τα μέντιουμ του αποκρυφισμού και υποστηρίζουν πως και οι προφήτες ήσαν ένα είδος μέντιουμ.

Στον πνευματισμό τα μέντιουμ λογίζονται «μεσάζοντα» ανάμεσα στον δικό μας κόσμο και στον πνευματικό κό­σμο και πιστεύεται πως χωρίς τα μέντιουμ δεν είναι δυνα­τή η επικοινωνία. Όμως η θέση αυτή είναι για κάθε πι­στό απαράδεκτη, γιατί η κοινωνία ανάμεσα στην στρα­τευομένη και στην θριαμβεύουσα Εκκλησία πραγματο­ποιείται πάντοτε «εν Χριστώ», αφού, όπως πιστεύουμε, όλοι είμαστε ενωμένοι στο Σώμα του Χριστού, «εις εν Χριστώ» και «αλλήλων μέλη». Γι' αυτό και δεν υπάρχει «μεσίτης» ή «μεσάζων» έξω από τον σύνδεσμο με τον Χριστό (Α' Τιμ. β' 5).

Ακόμη υπάρχει διαφορά στον τρόπο κλήσης ενός προ­φήτη. Ο προφήτης δεν είναι αυτόκλητος. Αντίθετα η ανταπόκρισή του είναι καρπός της θείας εντολής. Ο Μωϋσής εκφράζει σοβαρές αντιρρήσεις στην κλήση του· «τις ειμί εγώ»· «εάν μη πιστεύσωσί μοι, μηδέ εισακούσωσι της φωνής μου, ερούσι γαρ, ότι ουκ έσται σοι ο Θεός, τι ερώ προς αυτούς, δέομαι, Κύριε, ουχ ικανός ειμι... προχείρισαι δυνάμενον άλλον, ον αποστελείς» (Έξοδ. γ' 11 δ' 1.10.13).

Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τα μέντιουμ. Έτσι για το μέντιουμ Kevin Ryerson από τις ΗΠΑ αναφέρεται πως από μικρό παιδί ενδιαφέρετο για υπερφυσικά φαινόμενα και μελετούσε βιβλία παραψυχολογίας και μεταφυσικής, με στόχο το Channelling.
Το ότι έγινε μέντιουμ δεν ήταν δηλαδή κάτι ξαφνικό, αντίθετο με τη θέλησή του, αλλά ήταν ένα είδος ελεύθερης επιλογής του «επαγγέλματος» του μέντιουμ.
Στις διαφημίσεις των τηλεφωνικών μας καταλόγων αναφέρεται πολλές φορές η προσφορά: «Οι έχοντες έμφυτον δύναμιν, δύνανται να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους» (διπλώματα)!

Ο αληθινός προφήτης έχει τη συναίσθηση της μηδαμινότητός του που φθάνει μέχρι τα όρια της απόγνωσης. «Ηπάτησάς με, Κύριε, και ηπατήθην, εκράτησας και ηδυνάσθης, εγενόμην εις γέλωτα, πάσαν ημέραν διετέλεσα μυκτηριζόμενος» (Ιερεμ. κ' 7). Διαφορετική είναι η έκ­φραση του μέντιουμ, γεμάτη έπαρση και θράσος. Η γλώσσα που συνηθίζεται είναι σαν την ακόλουθη, όπως χρησιμοποιείται για την αυτοδιαφήμιση μέντιουμ στον τηλεφωνικό κατάλογο:

«Προβλέπω και αποκαλύπτω τα πάντα. Επικοινωνώ με ζώντα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν. Σας μεταβιβάζω τη σκέψη τους και σας ενημερώνω περί των αισθημάτων και της υγείας των. Δύναμαι να σας περιγράψω τα χαρακτηρι­στικά των.
Διά υποβολής (μεγάλης ισχύος πομπού δέκτη) βοηθώ στην επίλυση προβλημάτων και επαναφορά προσώπων»! «Ψυχοθεραπευτής-Αστρολόγος Κ.Σ. Πρόεδρος κ.τ.λ., Επίτιμος Διδάκτωρ... προσφέρω μαθήματα επαγ­γελματικά, οικονομικά, οικογενειακά... δέχομαι με ραν­τεβού 10.30-2.00 μ.μ. και 6.30 μ.μ. οδός... τηλ...».

Τα μέντιουμ, ιδιαίτερα στο ονομαζόμενο Channelling, συζητούν προηγουμένως με τον «πελάτη» και μπορούν έ­τσι να προσδιορίσουν τις απαντήσεις που του χρειάζον­ται, με τον ισχυρισμό πως προέρχονται από τον «πνευμα­τικό κόσμο».
Όμως ο αληθινός προφήτης δεν καταπιάνε­ται με προσωπικές υποθέσεις αλλά απευθύνεται σε ολό­κληρο το λαό ή στους εκπροσώπους του και τους καλεί να επανέλθουν στη Διαθήκη του Κυρίου, να ενθυμηθούν τις συμφωνίες του Θεού.

Ο αληθινός προφήτης δεν ανοίγει «επιχείρηση παρο­χής υπηρεσιών», ούτε προσκαλείται από τους ανθρώ­πους· πορεύεται εκείνος προς αυτούς. Ένας αληθινός προφήτης δεν θα μπορούσε ποτέ να αυτοδιαφημισθεί:

«Μέντιουμ ψυχοθεραπεύτρια Κούλα Κ., Χειρομάντης διπλωματούχος Βασίλης, δέχεται για οποιαδήποτε υπόθε­ση σας απασχολεί... Αμοίβεται μετά την επιτυχία» (δια­φήμιση στον τηλεφ. κατάλογο). Ένας αληθινός προφή­της δεν ζητάει αμοιβή!

Ο αληθινός προφητικός λόγος είναι ανεπιθύμητος από εκείνους στους οποίους απευθύνεται και τους προκα­λεί, δεν τους κολακεύει, ούτε τους υπόσχεται αυτά που εκείνοι επιθυμούν, αυτοδιαφημιζόμενος σαν τον αστρο­λόγο του τηλεφωνικού μας καταλόγου:

«Διεθνούς φήμης Αστρολόγος Ισμαήλ Σαμπρή Ιμάρ Ογλού ο Χότζας της Κομοτηνής, αριστούχος Ελληνι­κής Πνευματιστικής Εταιρείας Ψυχικών Ερευνών. Prof. Διδάκτωρ Εφηρμοσμένης Ψυχολογίας και Παρα­ψυχολογίας. Γνωρίζει: Το παρελθόν, το παρόν και το ΜΕΛΛΟΝ σας. Άπαντα σε όλα σας τα προβλήματα, αι­σθηματικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, χαμένα πρό­σωπα και ό,τι άλλο σας απασχολεί. Δέχεται: Από 1ης έως 18 του μηνός, κάθε Τρίτη-Παρασκευή-Σάββατο και Κυριακή στην Κομοτηνή...

Από 19 έως 23 του μηνός στη Θεσσαλονίκη... από 24 έως τέλη του μηνός στην Αθήνα...»!

Το περιεχόμενο του μηνύματος του αληθινού προφήτη δεν είναι νέο αλλά παλαιό, που έχει λησμονηθεί είναι ο λόγος της Διαθήκης του Κυρίου, που λησμονήθηκε από τον αποστάτη άνθρωπο. Γι' αυτό και ο προφήτης απαιτεί από τον λαό να πάρει θέση! Αντίθετα στον μεντιουμισμό το περιεχόμενο της πίστης και του θρησκευτικού μηνύ­ματος δεν είναι σταθερό και προσδιορίζεται από τις «νέες αποκαλύψεις», οι οποίες απολυτοποιούνται και πιστεύε­ται πως η προέλευση τους είναι θεία.

Οι θέσεις αυτές ισχύουν και για την Καινή Διαθήκη. Η αντίληψη πως η Καινή Διαθήκη αποτελεί μεντιουμιστικό βιβλίο, που μπορεί να ερμηνευθεί πνευματιστικά (J. Greber) οδηγεί σε μεγάλη πλάνη. Στο ευαγγέλιο δεν αναφέρονται σαμανιστικά ταξίδια σε ανώτερους κό­σμους, αλλά υπογραμμίζεται η προσωπική σχέση με τον Θεό, που προσφέρει τα δώρα Του όπου Εκείνος θέλει, όπως θέλει και όποτε θέλει, χωρίς κανένα εξαναγκασμό από μέρους του ανθρώπου με οποιεσδήποτε τεχνικές ή πνευματιστικές συνεδριάσεις. Αυτή η προσωπική σχέση συνοδεύεται με απεριόριστη εμπιστοσύνη και αγάπη του Θεού.

Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αποκαλύφθηκε ο Θεός. Τα «σημεία» που ετέλεσε ο Χριστός δεν ήταν απο­κομμένα από το μήνυμά του, αλλά ήσαν ακριβώς «ση­μεία» της παρουσίας του Θεού και της Θείας αποστολής Του στον κόσμο. Αν δούμε τα «σημεία» αυτά σ' αυτή την προοπτική δεν μιλάμε πλέον για παραφυσιολογικά φαι­νόμενα, αλλά για την υπέρβαση των νόμων της φύσεως από μέρους του Θεού, για το στοιχείο του θαύματος, που δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε παραψυχολογική έρευνα. Αποκαλύπτονται μόνο στους ανθρώπους της πίστεως.

Τα «σημεία» των αποστόλων βρίσκονται πάντοτε στην υπηρεσία του Θεού της αγίας Γραφής· δεν βρίσκονται σε σχέση με άλλες δυνάμεις, ούτε υπηρετούν άλλους σκο­πούς, ιδιοτελείς, όπως είναι η απόκτηση δύναμης, ο πλούτος ή η βλάβη των συνανθρώπων (Πράξ. η' 4-8 ιστ' 16-18). Τα σημεία του αποστόλου Πέτρου ετίθεντο στην υπηρεσία του ευαγγελίου και των πιστών και προϋπέθεταν «ευθεία καρδίαν ενώπιον του Θεού».
Αντίθετα ο Σί­μων Μάγος δεν διέθετε αυτή την ευθύτητα, και επεδίωκε να αποκτήσει τη χάρη των αποστόλων με χρήματα και για ιδιοτελείς σκοπούς. Αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό πράγμα και γι' αυτό ο απόστολος του είπε: «το αργύριόν σου συν σοι είη εις απώλειαν,... ουκ έστι σοι μερίς ουδέ κλήρος εν τω λόγω τούτω», δεν έχεις μερίδα ούτε κλήρο σ' αυτό το πράγμα (Πράξ. η' 20-21). Ο Σίμων είχε ακριβώς την αντίληψη των σημερινών μάγων και πνευματιστών!

Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΡ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΩΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΜΑΓΕΙΑ
ΤΕΥΧΗ 16ΟΝ – 20ΟΝimpantokratoros.gr  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου