Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Γ΄ 1)«Προσοχή στα οράματα» 2) «Χαρακτηριστικά τον πλανεμένου» 3) «Πλάνη και τρέλλα»

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μέρος Τέταρτο - Κεφάλαιο 3ον

«Προσοχή στα οράματα»

- Γέροντα, όταν οί άνθρωποι μας διηγούνται οράματα ή λένε ότι είδαν έναν Άγιο κ.λπ., τί νά λέμε;
- Καλύτερα νά τούς λέτε νά είναι επιφυλακτικοί. Αυτό είναι πιο σίγουρο, γιατί δέν μπορούν όλοι νά διακρίνουν άν ένα όραμα είναι άπό τόν Θεό ή άπό τόν διάβολο.
Aλλά καί από τόν Θεό νά είναι ένα όραμα, πρέπει νά μην τό δέχεται εξαρχής ό άνθρωπος. Ό Θεός ίσα-ίσα συγκινείται, κατά κάποιον τρόπο, όταν βλέπη τό πλάσμα Του νά μήν τό δέχεται, γιατί αυτό δείχνει ότι έχει ταπείνωση.
Άν πράγματι ήταν Άγιος αυτός πού παρουσιάσθηκε, ό Θεός ξέρει μετά μέ άλλον τρόπο νά πληροφόρηση τήν ψυχή καί νά τήν οδηγήση σ' αυτό πού θέλει. Χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί νά έρθη τό ταγκαλάκι, νά πατήση τό κουμπί καί νά άρχίση ή τηλεόραση...
Ήταν μιά ψυχή πού δέν είχε βοηθηθή άπό ανθρώπους, καί γι' αυτό δικαιούτο τήν θεία βοήθεια. Ό Θεός της παρουσίασε κάτι, γιά νά βοηθηθή. Ύστερα όμως ό διάβολος της έβαλε λογισμούς: «Φαίνεται, γιά νά σέ αξίωση ό Θεός νά δής αυτό τό όραμα - ποιος ξέρει; - σέ προορίζει γιά κάτι ανώτερο».
Από τήν στιγμή πού πίστεψε κάτι τέτοιο, ο διάβολος άρχισε νά κάνη τήν δουλειά του καί τήν έκανε κουμάντο! Αλλά τελικά ό Θεός πάλι τήν λυπήθηκε.

Είδε ένα δράμα καί άκουσε μιά φωνή νά της λέη: «Νά γράψης όλα τά οράματα πού είδες στον πατέρα Παΐσιο». Έτσι μού έγραψε ένα γράμμα μέ όλα τά οράματα πού είδε. Ό πειρασμός τήν είχε αλωνίσει. Πραγματικά οράματα, αλλά όλα ήταν τού πειρασμού.
Από όλα τά οράματα πού μού ανέφερε, μόνον τό πρώτο καί τό τελευταίο ήταν από τόν Θεό. Τό τελευταίο τό επέτρεψε ό Θεός, γιά νά τήν φέρη σέ λογαριασμό, νά τήν βοηθήση νά απαλλαγή από τήν πλάνη. Τελικά ή καημένη άκουσε τί τής είπα καί ξέμπλεξε.

 «Χαρακτηριστικά τον πλανεμένου»

- Γέροντα, πώς μπορείς νά καταλάβης ότι κάποιος είναι πλανεμένος;
- Ακόμη καί από τήν όψη του μπορείς νά τό καταλάβης. Ό πλανεμένος παρουσιάζει μία εξωτερική ψεύτικη απάθεια. Φαίνεται ταπεινός καί πράος, αλλά μέσα του κρύβει τήν μεγάλη ιδέα πού έχει γιά τόν εαυτό του. Άν κοιτάξετε τά μάτια του, θά δήτε ότι βλέπει τούς άλλους ταλαίπωρους, σάν μυρμήγκια. Μπορείς όμως νά τόν καταλάβης καί από αυτά πού λέει.
Ήταν ένας πλανεμένος, πού πολύς κόσμος τόν είχε γιά άγιο. Έλεγε ότι τού είχε παρουσιασθή ό Χριστός καβάλα σέ ένα άλογο, κρατώντας ένα φλασκί μέ κρασί, τόν κέρασε από αυτό καί από τότε απέκτησε τό διορατικό χάρισμα!
Μιά φορά πού μιλούσε στον κόσμο, κάποιος τόν ρώτησε: «Γιατί δέν μπορώ νά κάνω κι εγώ θαύματα;». «Γιατί εσύ έκανες εκείνη κι εκείνη τήν αμαρτία..», τού απάντησε. Πανικοβλήθηκε ό καημένος καί ήρθε νά μού τό πή. «Καλά, τού λέω, οί Άγιοι θεατρίζουν ποτέ τούς ανθρώπους; Μόνον ό διάβολος θεατρίζει. Δέν καταλαβαίνεις ότι ό διάβολος μιλάει; Και άν είναι αληθινά αυτά πού λέει ό πλανεμένος, πάλι ό διάβολος τά λέει».
Μιά γυναίκα μου είπε ότι είχαν πάει μιά δαιμονισμένη σέ κάποιον, γιά τόν όποιο είχαν ακούσει ότι έβγαζε δαιμόνια κ.λπ. Αυτός τούς πήρε καί τούς πήγε σέ ένα χαλασμένο εξωκκλήσι. Μόλις μπήκαν στο εκκλησάκι, πήρε ένα επιτραχήλι καί τό φόρεσε. Παραξενεύτηκε ή γυναίκα! Λαϊκός καί νά φορέση επιτραχήλι! «Είσαι παπάς;», τού λέει. «Τί θά πή παπάδες!», λέει αυτός καί άρχισε νά κατηγορή τούς ιερείς. Έτσι κατάλαβαν οί καημένοι τήν πλάνη του καί σηκώθηκαν καί έφυγαν.

«Πλάνη και τρέλλα»

- Γέροντα, ό πλανεμένος είναι καί τρελλός;
- Όχι πάντα. Άλλο πλάνη, άλλο τρέλλα. Μερικοί μόνον πλανώνται, καί άλλοι πλανώνται, αλλά παθαίνει καί τό μυαλό τους. Είχα γνωρίσει έναν μοναχό στο Άγιον Όρος πού δέν άκουγε κανέναν. Είχε φύγει από τό μοναστήρι του καί γύριζε μέσα στο Όρος. Τέσσερις- πέντε φορές είχε πάει δήθεν νά ασκητέψη καί τόν συμβούλεψα νά γυρίση στήν μετάνοια[1] του.
Τελικά αγόρασε ένα Καλύβι[2] καί έμενε μόνος του. Μετά από επτά μήνες ήρθε καί μέ βρήκε. «Νά γυρίσης, του λέω, στό μοναστήρι σου». «Τώρα, μου λέει, πήρα απολυτήριο από τό μοναστήρι· δέν μέ δέχονται εκεί» .
«Πρόσεξε, πρόσεξε πολύ, του λέω. Τουλάχιστον κοίτα νά συνδεθής μέ κανέναν Γέροντα, γιά νά κάνης υπακοή καί νά μή ζής στο θέλημα σου». «Υπακοή στο θέλημα του Θεού θά κάνω», μου λέει. «Σήκω, του λέω, νά πάς σέ μοναστήρι». «Έγώ, ερημίτης τώρα, νά γυρίσω πίσω; Νά πάς εσύ», μού λέει.
«Έγώ νά πάω μόνος μου; Αν θέλης νά πάω μαζί σου, νά τό κάνω μέ όλη μου τήν καρδιά», τού λέω. «Άκου εδώ, μού λέει, άν βαρέθηκες εσύ τήν ησυχία καί θές νά πάς σέ μοναστήρι, νά πάς». Όταν είδα νά φέρεται έτσι, μέ αναίδεια, τόν άφησα κι εγώ.
Μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι δαιμονίσθηκε, αλλά καί τρελλάθηκε. Τού είχε παρουσιασθή ό διάβολος σάν τήν Παναγία καί τού είπε: «Τέκνον μου, άμα πέσης νά μέ προσκύνησης, θά σου δώσω τά επτά χαρίσματα τού Αγίου Πνεύματος...».
Όποτε σκέφθηκε: «θά πάρω τώρα τά επτά χαρίσματα καί θά τούς βάλω όλους κάτω» καί πέφτει, τόν προσκυνάει. Μόλις προσκύνησε, τόν τράνταξε ό διάβολος καί δαιμονίσθηκε. Μέ τό τράνταγμα όμως πού τού έκανε, σάλεψαν καί τά λογικά του. Πήγε μετά στήν Ιερά Κοινότητα[3], νά γίνη Πρωτεπιστάτης! Κλείδωσε μέσα τούς πατέρες πού ήταν εκεί, πήρε τήν ράβδο τού Πρωτεπιστάτη καί κατέβαινε καμαρωτός τά σκαλιά. Βλέπουν οί άλλοι άπ' έξω άλλον Πρωτεπιστάτη νά κατεβαίνη!... Μέ τρόπο τόν ακολούθησαν μέ ένα τζιπ καί πιο κάτω τόν πήραν μαζί τους καί τόν κατέβασαν στο ψυχιατρείο. Τώρα έχει υποχωρήσει τό δαιμόνιο, αλλά ή τρέλλα μένει.
- Καί ό πλανεμένος, Γέροντα, δέν είναι κατά κάποιον τρόπο δαιμονισμένος;
- Έμ, τί είναι; Μπορεί μάλιστα ό πλανεμένος νά έχη καί περισσότερα δαιμόνια από έναν δαιμονισμένο. Άλλο όμως πλανεμένος, άλλο δαιμονισμένος.1. Στό μοναστήρι στό όποιο εκάρη μοναχός.
2. Οίκημα τό όποιο περιλαμβάνει δύο-τρία κελλιά καί μικρό ναό καί ανήκει σέ μία από τις είκοσι Μονές του Αγίου Όρους.
3. Τό κτίριο στις Καρυές, τήν πρωτεύουσα του Αθω, όπου εδρεύει ή «Ιερά Κοινότητα», τό διοικητικό όργανο του Αγίου Όρους, τήν όποια συγκροτούν είκοσι μέλη, αντιπρόσωποι των είκοσι Μονών, εκλεγόμενα κάθε χρόνο.

Ἀπόσπασμα ἀπό τίς σελίδες 218-221 τοῦ βιβλίου:

            ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
                                 ΛΟΓΟΙ Γ΄    
                ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
                   ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
    «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
                ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου