Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Δέν ἦτο τυχαία ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Πάπα κ. Φραγκίσκου


Δέν ἦτο τυχαία ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Πάπα κ. Φραγκίσκου

Ἡ ἐκλογή τοῦ νέου Πάπα κ. Φραγκίσκου δέν εἶναι τυχαῖον γεγονός. Τά Παγκόσμια Κέντρα ἀποφάσεων τοῦ πλανήτου, διαπιστώνοντα τήν ἄνοδον τῶν οἰκονομιῶν πολλῶν κρατῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς ἀπεφάσισαν νά τόν προωθήσουν εἰς τήν ἡγεσίαν τοῦ Βατικανοῦ, διά νά χρησιμοποιήσουν ἐν συνεχείᾳ τάς παρεμβάσεις του ὑπέρ τῶν συμφερόντων των.
Τοῦτο προκύπτει ἀπό τάς ἀναλύσεις εἰδικῶν ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐπιστήμην τῆς γεωπολιτικῆς καί τῆς γεωστρατηγικῆς (περισσότερον τῆς πρώτης).

Οἱ ἀναλυταί ὑποστηρίζουν ὅτι τά «Παγκόσμια κέντρα λήψεως ἀποφάσεων» καθώρισαν τόν νέον ρόλον τοῦ Πάπα: ἤτοι νά «ἀπαρνηθῆ» τόν βασικόν τίτλον τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Κρατιδίου τοῦ Βατικανοῦ, ὁ ὁποῖος ἐνοχλεῖ τούς πιστούς ἄλλων «χριστιανικῶν ὁμολογιῶν» καί νά ἀποδεχθῆ τόν τίτλον τοῦ Ἐπισκόπου ἤ τοῦ Πατριάρχου τῆς Δύσεως, ἐνῶ εὑρίσκεται ἐκτός τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας (Ὀρθοδοξίας) καί νά συμπεριφερθῆ περισσότερον ὡς πνευματικός πατέρας καί ὀλιγώτερον ὡς Ἀρχηγός τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ.
Δέν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖαι αἱ δηλώσεις τοῦ φιλοτούρκου Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΟΗΕ κ. Μπάν Κί Μούν, ὁ ὁποῖος ἐχαιρέτησε τόν Πάπαν Φραγκῖσκον ὡς «ἕνα πνευματικόν ἡγέτην τοῦ κόσμου (23ην Ἀπριλίου)».
Αἱ δηλώσεις ἔγιναν κατά τήν συνάντησιν τῶν δύο ἀνδρῶν, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ὁ Πάπας ἐζήτησεν ἀπό τήν «Ἐκκλησίαν» του νά κάμνη φιλανθρωπίαν καί νά «προσεγγίση ἀνθρώπους διαφορετικῶν θρησκειῶν καί μή πιστούς».
Τοῦτο σημαίνει ὅτι τό Βατικανόν θά ἐκπονήση σύγχρονον ἐπικοινωνιακόν προπαγανδιστικόν σχεδιασμόν, διά νά κάμνη προσηλυτισμόν εἰς τάς χώρας, τάς ὁποίας θά στοχοποιήση.
Ὀφείλομεν νά ἐπισημάνωμεν ὅτι εἰς τό πλαίσιον τοῦ σχεδιασμοῦ νά ἐμφανισθῆ ὡς πνευματικός καί… φιλορθόδοξος, τήν 23ην Ἀπριλίου, ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τήν ὁποίαν ἑορτάζομεν μετά τό Πάσχα, ὁ Πάπας τήν ἑώρτασεν ὑποστηρίζων ὅτι τό πραγματικόν του ὄνομα εἶναι Γεώργιος. Τό μήνυμα, ὅμως, δέν προεβλήθη ὅσον θά ἔπρεπε ὑπό τῶν ΜΜΕ, πού ἐλέγχονται ὑπό τοῦ Βατικανοῦ.

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1975  17 Μαΐου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου