Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Ἡ ἀποκατάσταση


Ἡ ἀποκατάσταση
Ἡ ἐπιστροφή στόν Χριστό. Πρώτο μέρος
Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων  Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Μιά δύσκολἡ στιγμή ἦταν ὅταν οἱ Ἀρχές μᾶς πρότειναν νά πᾶμε σάν στρατιῶτες στό Μέτωπο τῆς Ἀνατολῆς, γιά νά ἀποκατασταθοῦμε στά μάτια τοῦ Ρουμανικοῦ λαοῦ. Μᾶς ἐζήτησαν γι᾿ αὐτό τόν σκοπό  καί μιά δήλωση «ἀποχωρισμοῦ μας ἀπό τό πολιτικό παρελθόν μας».
Ὁ Βαλέριος καί μερικοί ἄλλοι εἶπαν ὅτι δέν ἔχουν κάνει τίποτε γιά ν᾿ ἀποκατασταθοῦν πέρα ἀπό τίς κρίσεις τῆς προσωπικῆς τους συνείδησης. Ἐπιθυμούσαμε νά πολεμήσουμε  τόν κομμουνισμό, ποθούσαμε νά  ἐνώσουμε τήν Χώρα ὄχι σάν κρατούμενοι, οὔτε σάν ἔνοχοι.
Δέν εἴχαμε στίς ψυχές μας τίποτε γιά νά ἀποκατασταθοῦμε καί ἑπομένως ἀρνηθήκαμε νά πᾶμε στό Μέτωπο. Συνεπῶς δέν δεχθήκαμε μέ καμμία δικαιοσύνη νά μπῆ τέτοια σκέψις στήν συνείδησί μας.
Ἐκεῖνο τόν καιρό στό Αϊούντ ἦταν καί μερικοί κομμουνιστές κρατούμενοι, ἀπομονωμένοι ἀπό ἐμᾶς. Ἐχαίροντο διότι εἶχαν μεγαλύτερη ἀπό ἐμᾶς ἐλευθερία γεγονός πού σημαίνει ὅτι μέ ρωσικές καί ἑβραϊκές χρηματοδοτήσεις μποροῦσαν νά ἐξαγοράζουν ὡρισμένους ἀνθρώπους – σημειώνουμε ἐδῶ μόνο τό ὄνομα τοῦ δικαστικοῦ συνταγματάρχη Πετρέσκου, πού ἦταν ὁ πρῶτος διευθυντής τῶν δεσμωτηρίων τῆς Ρουμανίας, καί ὑπάκουε στούς κομμουνιστές.
Αὐτοί εἶχαν προνομιακό κανονισμό, ἐργάζονταν καί πληρώνονταν γιά τήν δουλειά τους, δέχονταν τήν κόκκινη (ρωσική) βοήθεια, μελετοῦσαν τόν Στάλιν, τόν Λένιν καί τόν Μάρξ, εἶχαν πολιτικές ἐπαφές στήν Ρουμανία καί στό Ἐξωτερικό, παρόλο πού, σάν κόμμα, ἦταν ἀνύπαρκτο, ἔχοντας λιγῶτερα ἀπό 1.000 μέλη σέ ὅλη τήν Χώρα τῆς Ρουμανίας.
Αὐτοί οἱ κομμουνιστές χάρηκαν ὅταν ὁ Βαλέριος ἀρνήθηκε νά πολεμήσει ἐναντίον τῶν σοβιετικῶν. Ἀλλά αὐτός τούς εἶπε:
-Ἀρνήθηκα νά πάω στό μέτωπο, ἀλλά ὄχι ὅπως ἐσεῖς, διότι ἐγώ εἶμαι χριστιανός, ἐνῶ ἐσεῖς εἶστε ἄθεοι. Ἐγώ θέλω τήν Μπεσαραμπία μαζί μέ τήν Ρουμανία, ἐνῶ ἐσεῖς θέλετε τήν Ρουμανία μαζί μέ τήν Ρωσία.
Ἐγώ ἐπιθυμῶ νά ἰδῶ τόν κόσμο ἐνωμένο στήν χριστιανική πίστη,  ἐνῶ ἐσεῖς θέλετε νά ὑποδουλώσετε  ὅλο τόν κόσμο κάτω ἀπό τήν δύναμη τοῦ κόκκινου ἀστέρα. Θεωρῶ καθῆκον μου νά σᾶς πῶ ὅτι χωρίς Θεό ἐσεῖς θά φέρετε μόνο καταστροφή στόν κόσμο. Καί πολύ σᾶς  παρακαλῶ νά σκεφτεῖτε τήν πλάνη πού βρίσκεστε καί νά επιζητεῖτε τήν ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια  θά σᾶς ὁδηγήσει στόν Χριστό. Μόνο ἔτσι θά μποροῦσε νά ὑπάρχει ἕνας τρόπος ἐπικοινωνίας μεταξύ μας.
Πολλοί θύμωσαν. Μέ μιά ψυχή γεμάτη ἀπό χαιρεκακία τόν προδίκαζαν μέ τόν λογισμό τους ὅτι θά εἶχε ὀργανώσει κάποια ἀνταρσία καί ὅτι ἔχει ὅπλα κρυμμένα. Ὁπότε, ἔγιναν ἐξονυχιστικές ἔρευνες, ἀπειλές, τιμωρίες, ἀλλά τελικά ἀποδείχθηκε ὅτι ὅλα ἦταν μιά σκηνοθεσία.
Ὁ στρατιωτικός δικαστής μᾶς κατηγόρησε ὅτι, ἀρνούμενοι τήν ἀποκατάστασή μας, συμμαχοῦμε μέ  τούς κομμουνιστές. Εἰπώθηκαν ταῦτα:
«Οἱ κομμουνιστές αὐτοῦ τοῦ δεσμωτηρίου προστατεύονται ἀπό σᾶς. Ἐμεῖς περιφρουροῦμε μόνο τίς ψυχές μας ἀπό κάθε δολιότητα, διότι κάθε ἔθνος δέν ὑφίσταται ἄν δέν φυλάσσει μιά ἠθική κληρονομιά.
Τό ὅτι δέν εἴχαμε καμμιά σχέση μέ  τους κομμουνιστές κρατουμένους θά τό ἀποδείξει ἡ κατοπινή  τους στάση ἀπέναντί μας, ἐπειδή μετά πού ἀνέλαβαν τήν ἐξουσία, μᾶς κράτησαν μέσα στίς φυλακές μέ τίς πρώτες μας καταδικαστικές τους ἀποφάσεις. Πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἐκτίσαμε ποινές καί μέχρι 25 χρόνια φυλακίσεως. Αὐτό ἔγινε παρόλο πού ἐμεῖς δέν ξεκινήσαμε νά κατακτήσουμέ τόν κόσμο, ἀλλά τίς δικές μας ψυχές, βοηθώντας τες νά ζοῦν  ἐν Χριστῶ. Κανένας δέν μᾶς στήριξε. Ἡ ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας δέν μᾶς βοήθησε.  Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι δέν ἐξεπλήρωσε τήν ἀποστολική της διακονία, ἀλλά ἀκολούθησε τήν ἀνάξια πολιτική  τοῦ συμβιβασμοῦ καί τῆς λιποταξίας. Ὅλοι μᾶς ἐμίσησαν, ὄχι ἐμᾶς, ἀλλά τόν Χριστό πού τόν ὡμολογούσαμε.
Ὁ Βαλέριος εἶχε καταλήξει στό συμπέρασμα ὅτι ἡ εκδίκηση ἀνήκει μόνο στόν Θεό. Σέ κανέναν δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκδικάζει μόνος του. Ὁ χριστιανός συγχωρεῖ, δείχνει τήν ἀγάπη του, διότι αὐτή ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ μοναδική ἀρετή πού φέρνει τήν εἰρήνη, ἡ μόνη στάση πού νικᾶ, ἀλλά δέν νικιέται. Κατ᾿ αὐτῆς τῆς γνώμης εἶχαν ξεσηκωθεῖ ἰσχυρές φωνές καί ὁ  Βαλέριος, προσπαθοῦσε νά δικαιολογηθεῖ καί ἀγωνιζόταν πλέον ὁλομόναχος. Ἐν τούτοις, ἔμεινε ἀκλόνητος στήν πίστη του καί ἐν καιρῶ πολλοί προσκολλήθηκαν κοντά του.


Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου