Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Μέ τά πρόβατα στήν Σκήτη Κοζάντσεα. 'Η ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.


Μέ τά πρόβατα στήν Σκήτη Κοζάντσεα
'Η ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε
Κεφάλαιο δεύτερο

 π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

Κάθε καλοκαίρι ὁ 'Αλέξανδρος 'Ηλίε διατηροῦσε μία στάνη μέ πρόβατα στούς λόφους καί τά ξέφωτα γύρω ἀπό τήν Σκήτη Κοζάντσεα, σέ ἀπόστασι πέντε χιλιόμετρων ἀπό τό χωριό του. 'Εμπιστευόταν τά πρόβατά του στά τρία μεγαλύτερα ἀγόρια του: Τόν Βασίλειο, Γεώργιο καί Κωνσταντῖνο, οἱ ὁποῖοι ἐγνώριζαν αὐτούς τούς εὐλογημένους τόπους ἀπό τήν παιδική τους ἡλικία. 'Επίσης σ' αὐτό τό μέρος εὑρισκόταν καί τό κελλί τοῦ ἐρημίτου π. Παϊσίου 'Ολάρου, πνευματικοῦ τους πατέρα.
Αὐτός ὁ μεγαλόσχημος ἱερομόναχος γεννήθηκε στήν Κοινότητα Μποτοσάνι  τό ἔτος 1897 καί ἐκοινοβίασε στήν 'Αδελφότητα τῆς Σκήτης Κοζάντσεα τό ἔτος 1922. 'Εδῶ ἀσκήτευσε 26 χρόνια μέσα σ' ἕνα μικρό ἐρημικό κελλί. 'Εδόξαζε τόν Θεό ἡμέρα καί νύκτα καί εἶχε πολλές πνευματικές παρηγοριές. 'Εξ αἰτίας τῆς σκληρᾶς του ἀσκήσεως ἔγινε περιζήτητος ἀπό πολλούς Χριστιανούς, τούς ὁποίους καί πνευματικά ἐνουθετοῦσε.
'Από τήν παιδική τους ἡλικία ὁ Κωνσταντῖνος καί τ' ἀδέλφια του ἐπήγαιναν συχνά στήν Σκήτη Κοζάντσεα, διότι ἀγαπιοῦντο πολύ ἀπό τόν π. Παῒσιο. Αὐτοί τόν βοηθοῦσαν στίς ψαλμωδίες, ἐργάζοντο στόν κῆπο κι ἐφρόντιζαν γιά ὅλες τίς ἀνάγκες τῶν γερόντων Πατέρων τῆς Σκήτης.
῎Ετσι ἐκπληρωνόταν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὥστε τά νέα αὐτά βλαστάρια νά καταρτίζωνται πνευματικά ἀπό μικρά, γιά τίς μεγάλες ἀργότερα μοναχικές τους ἀσκήσεις.

'Ενίοτε εἶχαν καί μερικούς πειρασμούς κι ἔτρεχαν στόν ἐρημίτη π. Παϊσιο καί τοῦ ζητοῦσαν πνευματικές συμβουλές. Καί ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος τούς συμβούλευε νά σιωποῦν πάντοτε, νά λέγουν ἀδιάκοπα τήν εὐχή τοῦ 'Ιησοῦ, νά κάνουν καθημερινά μετάνοιες, ἐνῶ τό βράδυ, μετά τό ἄρμεγμα τῶν προβάτων, νά διαβάζουν τούς Χαιρετισμούς τῆς Θεοτόκου καί τό Ψαλτήριο.
Οἱ ἀδελφοί ἦσαν ὑπάκουοι κι οὐδέποτε καταπατοῦσαν τά λόγια τοῦ Γέροντός Παϊσίου. 'Αλλά ὁ διάβολος τούς πείραζε ὅλο καί περισσότερο, διότι δέν ἠμποροῦσε νά ὑπομείνη καί νά νικᾶται ἀπό μερικά παιδιά, τά ὁποῖα τόν πολεμοῦσαν μέ τήν δύναμι τῶν εὐχῶν τοῦ Ψαλτηρίου. Γι' αὐτό ὁ νοητός ἐχθρός τούς προκαλοῦσε πολλούς πειρασμούς.
Κάποτε, ὅταν τά τρία αὐτά ἀδέλφια ἔπαιζαν μεταξύ τους, μέ ὑποκίνησι τοῦ πονηροῦ, ὁ ἕνας τόσο πολύ ἐτραυματίσθηκε ἀπό τούς ἄλλους, ὥστε νόμισαν ὅτι θά ἀποθάνη.
῎Αλλοτε πάλι ὁ διάβολος τούς ἐτρομοκράτησε στήν ὥρα τῆς προσευχῆς τους. ῞Οταν δηλ. ἐπροσηύχοντο τήν νύκτα, μερικοί σατανάδες ἄρχισαν νά κάνουν θόρυβο μέ τίς παλάμες τους καί νά φωνάζουν σάν τά γουρούνια. Στήν ἀρχή ὁ μικρότερος, ὁ Κωνσταντῖνος ἐρώτησε τούς ἄλλους: <'Ακοῦτε ἐσεῖς;> Τότε ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός, ὁ Βασίλειος, τοῦ εἶπε: <Μή τούς δίνης σημασία! ῎Αφησέ τους, διότι αὐτά μόνο ἠμποροῦν νά κάνουν!>
Βλέποντας ὁ ἐχθρός  ὅτι τά τρία αὐτά ἀδέλφια τόν καίουν μέ τήν προσευχή τους καί μέ τήν νηστεία τους, τούς ἐπροκάλεσε μεγαλύτερο πειρασμό. Μιά βραδυά ἀργά, ὅταν καί οἱ τρεῖς ἐπροσηύχοντο γονατιστοί καί ἐδιάβαζαν καί τό Ψαλτήριο γύρω ἀπό τήν φωτιά πού εἶχαν στήν στάνη τῶν ζώων τους, ξαφνικά εἶδαν ἕνα παράξενο πουλί, σάν ἀετό πού ἐπήγαινε πρός τό μέρος τους. 'Ο μικρότερος ἀδελφός, ὁ Κωνσταντῖνος, ὄντας παιγνιδιάρης, ἄφησε τήν ἀνάγνωσι τοῦ Ψαλτηρίου καί εἶπε:
Κυττᾶξτε τί ὡραῖο πουλί εἶναι αὐτό!
Σώπασε, προσευχήσου καί μή μιλᾶς! Τοῦ εἶπε ὁ Βασίλειος.
'Ενῶ ὁ Κωνσταντῖνος παρατηροῦσε αὐτό τό παράξενο πουλί, τό ὁποῖο σίγουρα ἦτο ὁ διάβολος, ξαφνικά ἔπεσε μέσα στήν ἑστία τῆς φωτιᾶς, προκαλώντας μεγάλο θόρυβο καί σκορπίζοντας τά ἀναμμένα κάρβουνα. Τό ἀποτέλεσμα ἦτο ὅτι ἄναψε φωτιά ἡ στάνη τῶν ζώων. 'Εξ αἰτίας αὐτῆς τῆς φωτιᾶς ἐκάησαν τά περισσότερα πρόβατα. Μέ δυσκολία κατόπιν ἔσβησαν τήν φωτιά καί συγκέντρωσαν τά ὑπόλοιπα  φοβισμένα  πρόβατα. Μετά ἀπ' αὐτό τό γεγονός ἔτρεξαν στόν ἐρημίτη π. Παῒσιο καί τοῦ εἶπαν ὅλα αὐτά πού ἔπαθαν ἀπό τόν διάβολο.
'Ο Γέροντας ἐράντισε τά πρόβατα καί τήν στάνη μέ 'Αγιασμό καί ἐνίσχυσε μέ τίς συμβουλές του τά τρία 'Αδέλφια νά μή φοβοῦνται, διότι ὁ διάβολος ἔχει δεθῆ ἀπό τόν Χριστό καί δέν ἔχει τήν δύναμι νά σκοτώση ἀνθρώπους.

Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω 
1999
Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος Μπάλαν


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου