Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Μητρόπολη Πειραιώς: Μπροστά σέ ἕναν ἀπίστευτο φονταμενταλισμό!


Μπροστά σέ ἕναν ἀπίστευτο φονταμενταλισμό!

 Ἕνα ἀπὸ τὰ σοβαρὰ πνευματικὰ προβλήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι καὶ τὸ φαινόμενο τοῦ Νεοπαγανισμοῦ. Πρόκειται ἀναμφίβολα γιὰ παγκόσμιο φαινόμενο τῶν νεωτέρων χρόνων, τοῦ ὁποίου ἐμφανὴς στόχος εἶναι ἡ ἀναβίωση τῶν ἀρχαίων ξεχασμένων ἐδῶ καὶ αἰῶνες παγανιστικῶν θρησκευμάτων. Πραγματικὸς ὅμως στόχος του εἶναι ἡ δημιουργία ἑνὸς ἰδιότυπου θρησκευτικοῦ ἐθνικισμοῦ στοὺς διάφορους λαούς, προκειμένου νὰ χτυπηθῆ ὁ Χριστιανισμός, τὸν ὁποῖο κατηγοροῦν οἱ ἡγήτορες τοῦ Νεοπαγανισμοῦ ὡς διεθνιστικὸ ἐβραιοκινούμενο σύστημα.
     Περιδιαβαίνοντας κάποιος τὴν βιβλιογραφία καὶ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις τοῦ διεθνοῦς Νεοπαγανισμοῦ, μπορεῖ νὰ διαπιστώση τὸ ἀπύθμενο μίσος κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ νὰ δῆ ξεκάθαρα τούς σκοπούς τους. Θὰ διαπιστώσει μὲ εὐκολία τὴ σχέση του μὲ τὸ ἀποκρυφιστικὸ πνεῦμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», καθ’ ὅτι οἱ δοξασίες τοῦ Νεοπαγανισμοῦ συμπίπτουν ἀπόλυτα μὲ αὐτὲς τῆς «Νέας Ἐποχῆς». 
Δὲν θὰ ἦταν καθόλου ὑπερβολικὸ νὰ ποῦμε, πὼς ὁ Νεοπαγανισμὸς εἶναι κατασκεύασμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», γιὰ νὰ γίνει ὁ κύριος δίαυλος τοῦ νεοεποχίτικου Νεοπαγανισμοῦ στὴν σύγχρονη κοινωνία (βλέπε πρωτ. Κυριακοῦ Τσουροῦ: Ὁ Νεοπαγανισμὸς τῆς Νέας Ἐποχῆς, ἔκδ. Π.Ε.Γ., Ἀθήνα 2008). Οἱ περὶ θεοῦ, κόσμου καὶ ἀνθρώπου δοξασίες ἀμφοτέρων εἶναι ταυτόσημες!  
 Ὅπως ὀρθὰ ἐπισημαίνει ὁ ὁμ. καθηγητὴς π. Γεώργιος Μεταλληνὸς «ἡ προβαλλομένη σήμερα ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολάτρες θρησκεία, εἶναι μία θρησκεία σημερινὴ στὰ ὅρια τῆς Πανθρησκείας τῆς Νέας Ἐποχῆς. Οἱ Ἕλληνες Νεοπαγανιστὲς μέσα ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες θεότητες προσπαθοῦν, νὰ ἱκανοποιήσουν σύγχρονες ἀναζητήσεις, ποὺ ὅμως διαφοροποιοῦνται ριζικὰ ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν ἀρχαίων προγόνων μας. Γίνεται δηλαδὴ προσαρμογὴ καὶ ὄχι προσέγγιση. Τελικὰ καταλήγουν σ’ ἕνα εἰσαγόμενο Νεοπαγανισμό».[1]
    
 Ὅπως σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἀναβίωσε καὶ στὴ χώρα μας ἕνα ἰσχυρὸ νεοπαγανιστικὸ ρεῦμα, μὲ πολυάριθμες ὁμάδες, τίς ὁποῖες εὐτυχῶς χωρίζουν ἀγεφύρωτες διαφορές, ὅσον ἀφορᾶ τὴν φύση τῆς «πατρώας θρησκείας», ποὺ θέλουν νὰ ἀναβιώσουν. Γιὰ παράδειγμα δὲν μποροῦν, νὰ συμφωνήσουν γιὰ τὴν «φύση» τῶν «θεῶν», διότι ἄλλοι τοὺς πιστεύουν ὡς πρόσωπα, ἄλλοι ὡς ἀπρόσωπες φυσικὲς δυνάμεις, ἄλλοι ὡς ἐξελιγμένες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, κλπ! 
Δὲν συμφωνοῦν ἐπίσης ὡς πρὸς τὸ τελετουργικὸ καὶ τὴν ἄσκηση λατρείας, διότι διασώθηκαν ἐλάχιστα στοιχεῖα ἀπὸ τὰ τελετουργικά τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παγανιστικῆς θρησκείας καὶ ἄρα οἱ σύγχρονοι Νεοπαγανιστὲς εἶναι ἀναγκασμένοι, νὰ αὐτοσχεδιάζουν καὶ αὐτοὶ οἱ αὐτοσχεδιασμοὶ δὲν γίνονται ἀποδεκτοὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ὁμάδες. 
Ὅπως παρατηρεῖ ὁ πρωτ. π. Κυριακὸς Τσουρός, «ἡ δραστηριότητα τῶν ρευμάτων αὐτῶν, διεθνῶς καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐξελίσσεται συχνά, κάτω ἀπὸ τίτλους καὶ μέσα ἀπὸ ἔντυπα, ποὺ δὲν ἀποκαλύπτουν πάντοτε τὴν ἀληθινὴ ταυτότητά τους. Πρέπει ἀκόμη, νὰ σημειώσουμε, ὅτι τὰ ρεύματα αὐτά, καὶ ἀνάμεσα σ’ αὐτὰ καὶ τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἑλληνικά, ποὺ διαμορφώνονται μέσα στὸν ἰδεολογικὸ χῶρο τοῦ πολυθεϊσμοῦ καὶ τοῦ Νεοπαγανισμοῦ, δὲν ἀναπτύσσουν ὅλα λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις. 
Τὰ περισσότερα ἐκφράζονται μέσα σὲ ἰδεολογικὸ πλαίσιο, διαφοροποιούμενο ἀπὸ ρεῦμα σὲ ρεῦμα, ἀναπτύσσοντας τὶς ἰδικὲς του τὸ καθένα ἀντιλήψεις περὶ θείου καὶ μόνον μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ προτείνουν δικές τους μορφὲς θρησκευτικῆς λατρείας».[2] Ὑπάρχει βεβαίως καὶ ἕνας ἄλλος λόγος, ἴσως ὁ κυριότερος, ποὺ δὲν συμφωνοῦν μεταξύ τους καὶ δὲν συνενώνονται,  ἡ ἀρχομανία τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν διαφόρων ὁμάδων, οἱ ὁποῖοι διεκδικοῦν τὸ ἀλάθητο καὶ τὸ πρωτεῖο γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ δὲν ἔχουν διάθεση, νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ αὐτά.
      
 Ἴσως διερωτηθοῦν κάποιοι, γιατί νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὸ φαινόμενο τοῦ Νεοπαγανισμοῦ, ἀφοῦ παραμένει ἐδῶ καὶ τρεῖς δεκαετίες περιορισμένο σὲ ὀλιγομελεῖς ὁμάδες σφόδρα ἀντιτιθέμενες μεταξύ τους; Τήν στιγμὴ πού στὴν Ἑλλάδα δραστηριοποιοῦνται πληθώρα αἱρετικῶν ὁμάδων, οἱ Νεοπαγανιστὲς εἶναι τὸ πρόβλημα; 
Οἱ νόμοι περὶ ἀνεξιθρησκείας δὲν τοὺς δίνουν τὸ δικαίωμα, νὰ συνυπάρξουν  μαζί μας; Ἀπαντοῦμε: δὲν εἶναι τόσο ἁπλά τα πράγματα. Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς, ποὺ δὲν θέλουμε νὰ συνυπάρξουμε μὲ αὐτούς, ἀλλὰ εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι δὲν θέλουν νὰ συνυπάρξουν μέ μᾶς! Οἱ χιλιάδες ἀνακοινώσεις τους, τὰ ἄρθρα τους, τὰ βιβλία τους, οἱ ἰστοσελίδες τους στὸ διαδίκτυο καὶ οἱ δημόσιες συζητήσεις τους δηλώνουν, ὅτι τοὺς εἶναι ἀδύνατον νὰ συνυπάρξουν μὲ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς! 
Κι’ αὐτό, διότι δὲν μᾶς θεωροῦν Ἕλληνες, ἀλλὰ κατακτητὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ τυράννους τῶν Ἑλλήνων, ἐδῶ καὶ χίλια ἑξακόσια χρόνια! Ἀρνοῦνται, ὅσο καὶ ἂν αὐτὸ ἀκούγεται παράδοξο, τὴν ἰδιότητά μας ὡς Ἕλληνες! Γνήσιοι Ἕλληνες κατ’ αὐτοὺς εἶναι οἱ λάτρεις τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παγανιστικῆς θρησκείας, ὅπως τὴν ἔχουν ἀναβιώσει οἱ σύγχρονοι παγανιστές! 
Γι’ αὐτοὺς ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι «ξένο σῶμα» στὸ σῶμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ κανένα στοιχεῖο δὲν ὑπάρχει προκειμένου νὰ γεφυρωθῆ τὸ χάσμα αὐτό. Ἔτσι τὰ νεοπαγανιστικὰ κινήματα στὸν ἑλληνικὸ χῶρο μὲ τὴν ἰδιότυπη ἐθνική τους ἰδεολογία ἀποτελοῦν κίνδυνο ὄχι μόνον γιὰ τὴν θρησκευτική, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ συνοχὴ καὶ ἑνότητα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διότι δημιουργοῦν τὶς προϋποθέσεις διχασμῶν καὶ διαιρέσεων σὲ «Ἕλληνες» καὶ «Χριστιανούς».
     
 Μελετώντας τὰ κείμενά τους, διαπιστώνουμε φρικτὲς ὕβρεις καὶ ἀσύστολες συκοφαντίες κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἠμῶν τῶν Χριστιανῶν. Παραχαράσσοντας τὴν ἱστορία, (προσφιλὴς τακτική της «Νέας Ἐποχῆς»), πλάθουν τερατώδη ψευδῆ γεγονότα, προκειμένου νὰ στηρίξουν ἀνυπόστατες κατηγορίες κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅτι δῆθεν εὐθύνεται γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὰ πρωτοβυζαντινὰ χρόνια. 
Ὅτι δῆθεν, μὲ αὐτοκρατορικὰ διατάγματα, ἀπαγορεύτηκε ἡ ἀρχαία θρησκεία, ὅτι κατεδαφίστηκαν τὰ παγανιστικὰ «ἱερά», ὅτι κάηκαν οἱ βιβλιοθῆκες, σφάχτηκαν οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱ ἐπιστήμονες, ὅτι ἔκλεισαν οἱ φιλοσοφικὲς σχολές, ὅτι καταστράφηκαν τὰ ἔργα τέχνης τῆς ἀρχαιότητας, ὅτι σφάχτηκαν ἑκατομμύρια ἐθνικοί, οἱ ὁποῖοι δὲν θέλησαν νὰ ἀσπασθοῦν τὴν νέα θρησκεία! 
Βεβαίως ὅλα αὐτὰ εἶναι ψευδεῖς γελοιότητες, αὐθαίρετα κατασκευάσματα, γιὰ ἐντυπωσιασμὸ τῶν ἀφελῶν καὶ τὴ δημιουργία φανατισμένων ὀπαδῶν τους καὶ δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα. Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος, νὰ ἀνασκευάσουμε ἐδῶ αὐτὰ τὰ ψεύδη καὶ τὶς συκοφαντίες τους.
     Ὑπάρχουν ὅμως καὶ χειρότερα. Συγκεκριμένες νεοπαγανιστικὲς ὁμάδες, μὲ ἀνακοινώσεις τους ἔχουν ξεπεράσει κάθε ὅριο, ὄχι μόνο εὐπρέπειας, ἀλλὰ καὶ νομιμότητας. Συγκεκριμένη ὁμάδα, ἡ ὁποία αὐτοαποκαλεῖται «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ», μέσω τῆς ἰστοσελίδας τῆς (www. hellenicreligion.gr) ἔχει δημοσιεύσει ὡς τώρα ἕναν ἀπίστευτο ὀχετὸ ὕβρεων κατὰ τῶν ἱερῶν προσώπων τῆς Ἐκκλησίας μας. 
Τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ ἀποκαλεῖ «Ἐσταυρωμένο Κτῆνος». Τοὺς ναοὺς μας «πορνεία τοῦ Κτήνους», «ἐκμαυλιστήρια» καὶ «οἴκους ἀνοχῆς». Τὴν θεία λατρεία μας ὡς «βρωμερὲς τελετές». Τὸ ἅγιο Βάπτισμα ὡς «μίασμα». Συκοφαντεῖ τὴν Ἐκκλησία μας ὅτι κάνει …ἀνθρωποθυσίες καὶ τελετὲς μαύρης μαγείας! Βρίζει τοὺς ἁγίους της Ἐκκλησίας μας μὲ πρωτοφανῆ χυδαιότητα, ὡς ἀνήθικους καὶ δολοφόνους!
     
 Δὲν ἀρκεῖται ὅμως στὶς ὕβρεις, ἀλλὰ προχωρεῖ σὲ φοβερὲς ἀπειλὲς ἐναντίον μας. Ὁμιλεῖ γιὰ τὴ δημιουργία ἐνόπλων σωμάτων, τοὺς ὁποίους ἀποκαλεῖ «μαχητὲς τῶν θεῶν» καὶ οἱ ὁποῖοι, καθοδηγούμενοι ἀπὸ τοὺς «ἱερεῖς καὶ τοὺς ἱεροφάντες», θὰ προβοῦν σὲ ἐξέγερση, προκειμένου νὰ «ἀπελευθερώσουν» τοὺς «ἕλληνες» ἀπὸ τὴν «χριστιανικὴ σκλαβιά»! Ὁμιλοῦν γιὰ ποτάμια αἱμάτων καὶ βουνὰ πτωμάτων! Ὁμολογοῦν, ὅτι ἤδη βρίσκονται σὲ συνεννόηση μὲ γειτονικοὺς λαούς, ποὺ ἔχουν ἐδαφικὲς ἀξιώσεις πρὸς τὴ χώρα μας, γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀλλαγὴ συνόρων στὰ Βαλκάνια! Ὁμιλοῦν γιὰ διαμελισμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ γιὰ ἄλλα φοβερὰ καὶ τρομερά!
    
 Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ διαπιστώση κάποιος, πὼς τὰ ἀνωτέρω ἀποτελοῦν καταφανεῖς παραβάσεις τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ἀφοῦ ὑβρίζονται μὲ τέτοιους χυδαίους χαρακτηρισμοὺς ἱερὰ πρόσωπα τῆς κρατοῦσας θρησκείας στὴ χώρα μας. Καταφανεῖς παραβάσεις τοῦ ποινικοῦ κώδικα ἀποτελοῦν καὶ οἱ ἐπίσημες ἐξαγγελίες τῆς συγκεκριμένης ὁμάδας γιὰ ἔνοπλη ὀργάνωση μὲ σκοπὸ τὴν κατάληψη τοῦ πολιτεύματος καὶ τῆς ἔννομης τάξης. Δὲν εἶναι ἀπίθανο, ὅσο καὶ ἂν θεωρηθοῦν ἀπὸ κάποιους «ἁπλὰ λεκτικὰ πυροτεχνήματα» οἱ ἐξαγγελίες αὐτές, κάποιοι φανατικοὶ ὀπαδοί τους, παρακινούμενοι ἀπὸ αὐτές, νὰ προβοῦν σὲ πράξεις βίας κατὰ ἀθώων καὶ ἀνύποπτων πολιτῶν!
       
Θεωρήσαμε καθῆκον μας νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς πιστούς της Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιὰ τὸ πρόβλημα τοῦ Νεοπαγανισμοῦ γενικότερα, καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴν παράνομη, κατὰ τὴ γνώμη μας, δράση τῆς συγκεκριμένης ὁμάδας. Τοὺς συμβουλεύουμε, νὰ προσέχουν ἀπὸ τὶς ἐκπεφρασμένες καὶ διακηρυγμένες ἀπειλὲς τῶν φανατισμένων Νεοπαγανιστῶν. Παράλληλα καλοῦμε τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς τοῦ Κράτους νὰ μᾶς προστατέψουν ἀπὸ τέτοιου εἴδους ἀπειλὲς καὶ νὰ πάψη ἐπιτέλους ἡ χώρα μας νὰ εἶναι «ἀμπέλι ξέφραγο», νομιζόμενο «τσιφλίκι» τοῦ κάθε ἐπίδοξου αἱρεσιάρχη!             

(Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως)

Ὁ ὑπεύθυνος Γραφείου Αἱρέσεων & Παραθρησκειῶν
Ἀρχ. Παῦλος Δημητρακόπουλος

Ὁ Γραμματέας
Λάμπρος Σκόντζος
Θεολόγος
[1] Π. Γεωργίου  Μεταλληνού, Ομ. Καθηγητού Θεολογ. Σχολής Παν. Αθηνών, Παγανιστικός Ελληνισμός ή Ελληνορθοδοξία;, σελ.45.
[2] Πρωτ. Κυριακού Τσουρού, Δρος Θεολογίας, Ο Νεοπαγανισμός της Νέας Εποχής, ἔκδ. Π.Ε.Γ., Ἀθήνα 2008, σελ.634.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου