Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010

π. Σάββας Αγιορείτης. Τί είναι η πνευματική ζωή; «Με πιο τρόπο θα αγωνισθούμε» (Τελευταίο)

π. Σάββας Αγιορείτης
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΜΕ;


Α) Προθύμως

πνευματικός γώνας, κκλησιαστική σκησις, τά πνευματικά γυμνάσματα, προσπάθειά μας παιτε νά γίνεται προθύμως. Μέ προθυμία, μέ σφοδρή καί δυνατή πιθυμία, μέ λην τήν δύναμι τς θελήσεως, μέ χαρά.
Α
τά σημαίνουν:
τι ατό πού γίνεται μέ βία καί καταναγκασμό πό λλους, πό φόβο καί πειλή δέν φελε, λλά μάλλον βλάπτει.
τι προσευχόμεθα, γιατί το πιθυμομε.
τι νηστεύουμε, πειδή τό θέλουμε.
τι σκούμεθα στίς ρετές, γιατί ναγνωρίζουμε τήν ξία τους.
τι τηρομε τίς ντολές, πειδή συμφωνομε μέ ατές.
τι μελετμε τό λόγο το Θεο, πειδή ζητμε τήν λήθεια.
• Καί πολλά λλα.
Κι λα τα πράττουμε εχαρίστως, χωρίς γογγυσμούς, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς νά πιεζόμαστε, γωνιζόμεθα μέ λη τήν δύναμη τς θελήσεως καί πάρξεως μας.
Β) Μέ Πρόγραμμα.
πνευματική ζωή παιτε πρόγραμμα καί συγκεκριμένες πνευματικές σκήσεις. πόστολος Παλος πισημαίνει στούς γωνιστές το χριστιανικο στίβου: «άν κάποιος γωνίζεται δέν στεφανώνεται, άν δέν γωνισθ σύμφωνα μέ τούς νόμους τς θλήσεως» (Β' Τιμ. 6' 5).
Ο κανόνες τς πνευματικς σκήσεως εναι γνωστοί σ' σους γωνίζονται τόν ραο καί καλόν γνα.
Γ) Μέ τήν καθοδήγησι μπείρου πνευματικο Πατέρα.
Χωρίς τόν μπειρο πνευματικό Πατέρα γώνας γιά τήν πνευματική λευθερία καί τήν νάστασι εναι μφίβολος καί δυσχερέστατος λόγ τν παγίδων το χθρο καί πολλν λλων ατιν.

Δ) Πώς ρχίζουμε


Μέ ατοέλεγχο. Μέ ατοκριτική.
Στρεφόμεθα πρός τά σω τς πάρξεώς μας, τς ψυχς μας, καί ρίχνουμε μία διερευνητική ματιά στήν σωτερική κατάστασι μας.
Γιά νά τό πιτύχουμε χρειαζόμαστε συχία καί περισυλλογή, συγχρόνως καί τό φς τν ντολν το Θεο καί το γίου θελήματός Του. Στήν συχία, χωρίς περισπασμούς καί θορύβους ξετάζουμε τή ζωή μας μέ κριτήριο τόν νόμο του Θεο.
ρωτμε τόν αυτό μας. Τί ζητε πό μέ Θεός Πατέρας μου; Ζ πως θέλει Θεός Πατέρας μου; πό τίς παντήσεις, θά καταλάβουμε σέ ποιά πνευματική κατάστασι ερισκόμεθα.


Ε) Μελέτη του λόγου του Θεο καί προσευχή

Στήν συνέχεια χρειαζόμαστε μελέτη το λόγου του Θεο γιά νά καθοδηγηθομε σωστά καί προσευχή γιά νά νισχυθομε πό τή θεία Χάρι.
Μελέτησε τήν γία Γραφή. Περιέχει: α) τήν στορία τς σωτηρίας, β) τίς θαυμαστές νέργειες το Θεο Πατέρα μας γιά τήν σωτηρία μας, γ) τό γιο καί λυτρωτικό θέλημά Του, δ) παραδείγματα ζως, λλα πρός ποφυγήν καί λλα πρός μίμησιν, ε) τό μυστήριον τς θείας ποκαλύψεως.
Μελέτησε βιβλία πού θά σέ βοηθήσουν νά νέβης ψηλότερα πό τήν χαμοζωή το κόσμου τούτου.

ΣΤ) Τά πνευματικά γωνίσματα

γωνιζόμαστε:
α) νά φαρμόσουμε τίς ντολές το Θεο·
β) νά κατορθώσουμε τίς ρετές·
γ) νά ποφύγουμε κάθε κακία, πονηρία καί γενικς τήν πολυειδ μαρτία·
δ) νά νεκρώσουμέ τά πάθη τς μαρτίας·
ε) νά πράξουμε τό θέλημα το πουρανίου Πατέρα·
ς) νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας πό τίς βρωμιές τς μαρτίας·
ζ) νά θεραπεύσουμε τίς πληγές τς ψυχς μας πό τόν πόλεμο τς μαρτίας.
Ζ) Θεός Πατέρας
Θεός Πατέρας χαίρεται, ταν μς βλέπει νά γωνιζόμεθα καί δέν μς φήνει μόνους.
Μς νισχύει μέ τό γιο Πνεμα πού κατοικε μέσα μας.
Γιά νά χουμε μως γιο Πνεμα πρέπει νά Τό λάβουμε. Λαμβάνουμε τό γιο Πνεμα μέ τήν συμμετοχή στά Μυστήρια τς κκλησίας, στή λατρεία το Θεο καί στόν λοιπό πνευματικό γώνα. Μέ τόν πνευματικό γώνα δείχνουμε στόν πουράνιο Θεό καί Πατέρα τήν σχυρή θέλησί μας νά λευθερωθομε πό τήν μαρτία καί τό θάνατο καί κενος μς στεφανώνει καί μς χαριτώνει μέ τήν πλούσια Χάρι του.

Η) κκλησία.

κκλησία δημιουργε τό κατάλληλο πνευματικό κλίμα πού θά διευκολύνη τόν πνευματικό γώνα τν πιστν μέ τήν νηστεία, τίς ερές κολουθίες, τά ποικοδομητικά γιογραφικά ναγνώσματα καί τήν κατάλληλη διδασκαλία.

Θ) Κύριος

πιστός πού καλεται νά γωνισθε χει νώπιόν του, πρό φθαλμν του, τήν σχατολογική προοπτική τς κκλησίας, τήν ρχόμενη νδοξη βασιλεία το Πατρός καί το Υο καί το γίου Πνεύματος.
νισχύεται πό τόν λόγο το π. Παύλου:
α) τι Κύριος μας δείχνει συμπάθεια στούς γωνιζόμενους πιστούς
«ο γάρ χομεν ρχιερέα μή δυνάμενον συμπαθσαι τας σθενείαις μν, πεπειρασμένον δέ κατά πάντα καθ' μοιότητα χωρίς μαρτίας. Προσερχώμεθα ον μετά παρρησίας τ θρόν τς χάριτος, να λάβωμεν λεον καί χάριν ερωμεν ες εκαιρον βοήθειαν" (βρ. δ' 15-16).
β) τι Κύριος μπορε νά βοηθήσει τόν πιστό νά ντιμετωπίσει τούς πειρασμούς τ μαρτίας· «θεν φειλε κατά πάντα τος δελφος μοιωθναι, να λεήμων γένηται καί πιστός ρχιερεύς τα πρός τόν Θεόν, ες τό λάσκεσθαι τάς μαρτίας το λαο. ν γάρ πέπονθεν ατός πειρασθείς, δύναται τος πειραζομένοις βοηθσαι» (βρ. β' 17-18).
γ) τι χομε γύρω μας πλθος μαρτύρων, σιων καί γίων πού διεξήγαγον νικηφόρως ατόν τόν γνα καί στεφανώθησαν· «Τοιγαρον καί μες, τοσοτον χοντες περικείμενον μν νέφος μαρτύρων, γκον ποθέμενοι πάντα καί τήν επερίστατον μαρτίαν δι' πομονς τρέχωμεν τόν προκείμενον μν γώνα, φορντες ες τόν τς πίστεως ρχηγόν καί τελειωτήν ησον» (βρ. β' 1-2).
δ) πιστός νισχύεται πό τόν Κύριο πού τόν καλε καί τόν διαβεβαιώνει:
1) τι θά τόν στεφανώσει καί θά τόν δοξάσει «γίνου πιστός χρι θανάτου καί δώσω σοί τόν στέφανον τς ζως» (ποκ. β' 10)
2) τι θά το πιτρέψει νά καθίσει στό θεϊκό θρόνο γιά νά συμβασιλεύσει μετά Πατρός καί Υο καί γίου Πνεύματος, ες τούς αώνας·
« νικν, δώσω ατ καθίσαι μετ' μο ν τ θρόν μου, ς κγώ νίκησα καί κάθισα μετά το Πατρός μου ν τ Θρόν ατού» (ποκ. γ' 21).


Π. Παϊσίου: Τι βοηθάει στην πνευματική πρόοδο

Οι άνθρωποι που τους χτύπησαν μερικοί βαρδάρηδες – δοκιμασίες - , είτε γιατί το επέτρεψε ο Θεός, για να τους φρενάρη, είτε από φθόνο του πονηρού, χρειάζονται μετά πολλές λιακάδες και δροσιά πνευματική ,για να ανθήσουν και να καρποφορήσουν. Όπως και τα δέντρα, όταν ξεθαρρεύουν από τις χειμωνιάτικες λιακάδες, αλλά τα φρενάρη ο βαρδάρης, χρειάζονται μετά συνέχεια λιακάδες ανοιξιάτικες και βροχούλα, για να κυκλοφορήσουν οι χυμοί και να βγάλουν άνθη και καρπούς.
- Γέροντα, για να πάρη κανείς την πνευματική στροφή, τι χρειάζεται;
- Φιλότιμος αγώνας με ελπίδα και εμπιστοσύνη στον Θεό. Η εμπιστοσύνη στον Θεό και η απλότητα με τον φιλότιμο αγώνα φέρνουν την εσωτερική γαλήνη και σιγουριά , και τότε γεμίζει η ψυχή από ελπίδα και χαρά. Χρειάζεται υπομονή , φιλότιμο και πνευματική παλληκαριά , για να στεφανωθή ο αθλητής. Η παλληκαριά ξεπηδάει από την φιλότιμη καρδιά . Και όταν κανείς κάνει κάτι με την καρδιά του για τον Χριστό, ούτε κουράζεται ούτε πονάη, γιατί ο πόνος για τον Χριστό είναι γλέντι πνευματικό. Η πνευματική ανάπτυξη μπορεί να γίνη πολύ σύντομα με λίγη φιλότιμη θέληση και παρακολούθηση του εαυτού μας. Στην συνέχεια θα βοηθιέται η ψυχή από τον Χριστό , την Παναγία, τους Αγγέλους και τους Αγίους. Πολύ βοηθάει επίσης η μελέτη, η προσευχή, η εσωστρέφεια, και να ησυχάζει κανείς λίγο.
Ο Χριστός μας δυναμώνει αυτούς που αγωνίζονται « τον καλό αγώνα » , τον οποίο έκαναν όλοι οι Άγιοι ,για να υποτάξουν την σάρκα στο πνεύμα. Ακόμη και όταν τραυματισθούμε, δεν πρέπει να χάσουμε την ψυχραιμία μας, αλλά να ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού και να συνεχίσουμε τον αγώνα με γενναιότητα. Θα ακούση ο Καλός Ποιμήν και θα σπεύση αμέσως , όπως ο βοσκός, μόλις ακούσει ένα αρνάκι να βελάζη θλιβερά, όταν πληγώνεται ,ή κάποιος λύκος ή σκύλος το δαγκώνη, τρέχει ,για να το βοηθήση. Περισσότερο έχω αγαπήσει, έχω πονέσει και τους έχω στο νου μου συνέχεια αυτούς που είχαν ελεεινή ζωή και αγωνίζονται, παρά αυτούς που δεν βασανίζονται από πάθη. Και ο τσομπάνος το πληγωμένο ή αρρωστιάρικο αρνί πονάει περισσότερο και το περιποιείται ιδιαίτερα, μέχρι να πάρη επάνω του και αυτό.
Εάν πάλι αγωνιζώμαστε σωστά, αλλά δεν βλέπουμε καμμιά πρόοδο, συμβαίνει μερικές φορές το εξής: Ο δαίμονας , επειδή του κηρύξαμε τον πόλεμο, ζήτησε ενίσχυση από τον σατανά. Έτσι, εάν πέρυσι πολεμούσαμε με έναν δαίμονα, εφέτος πολεμάμε με πενήντα, του χρόνου θα πολεμάμε με περισσότερους κ.ο.κ. Αυτό δεν επιτρέπει ο Θεός να το δούμε, για να μην υπερηφανευθούμε. Χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε, ο Θεός εργάζεται στην ψυχή μας, όταν βλέπη καλή διάθεση.
- Γέροντα, όταν κανείς αγωνίζεται και πράγματι δεν προοδεύη, τι φταίει;
- Μπορεί να αγωνίζεται υπερήφανα. Αλλά να σας πω και τί παθαίνουν μερικοί και δεν προοδεύουν; Ενώ έχουν προϋποθέσεις , τις σπαταλούν σε μικροπράγματα και μετά δεν έχουν δυνάμεις, για να ανταποκριθούν στον πνευματικό αγώνα. Ας πούμε ότι ξεκινάμε να κάνουμε μια επίθεση στον εχθρό και ετοιμαζόμαστε με όλα τα απαραίτητα , για να τον αντιμετωπίσουμε. Εκείνος όμως, επειδή φοβάται ότι δεν θα τα βγάλη πέρα, προσπαθεί να μας διασπάση και να τραβήξη αλλού την προσοχή μας με σαμποτάζ και προσβολές σε άλλα σημεία. Εμείς στρέφουμε την προσοχή μας εκεί. Στέλνουμε δυνάμεις δεξιά και αριστερά. Ο καιρός περνά. Τα πολεμοφόδια και τα τρόφιμα λιγοστεύουν. Δίνουμε παλιό ρουχισμό στο στράτευμα. Οι στρατιώτες αρχίζουν να γογγύζουν. Και το αποτέλεσμα είναι να εξαντληθούν όλες οι δυνάμεις μας και να μην αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Έτσι κάνουν και μερικοί πάνω στον πνευματικό αγώνα.
- Γέροντα, στην πνευματική πρόοδο δεν βοηθάει και το περιβάλλον;
- Ναι, βοηθάει, αλλά μερικές φορές μπορεί ένας να ζη ανάμεσα σε Αγίους και να μην κάνη προκοπή. Υπήρχε μεγαλύτερη προϋπόθεση για τον Ιούδα , που ήταν συνέχεια μαζί με τον Χριστό; Ο Ιούδας δεν είχε ταπείνωση ούτε καλή διάθεση. Και μετά την προδοσία του πάλι δεν ταπεινώθηκε. Βρόντησε τα αργύρια με θυμό και εγωισμό και πήγε με πονηριά στην αγχόνη. Και οι Φαρισαίοι κινήθηκαν σαν τον διάβολο. Αφού έγινε η δουλειά τους , είπαν στον Ιούδα: « Συ όψει » . Ο Θεός ενεργεί ανάλογα με την κατάσταση του ανθρώπου. Το Πνεύμα το Άγιο, δεν εμποδίζεται από τίποτε. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι, όπου κι αν βρεθή κανείς, αν αγωνισθή φιλότιμα, μπορεί να πετύχει το ποθούμενο, την σωτηρία της ψυχής του. Εδώ ο Λωτ ζούσε μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορρα και σε τι πνευματική κατάσταση ήταν! Τώρα, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, πρέπει να αγωνισθούμε να γίνουμε καλύτεροι, ώστε να ενεργή η Θεία Χάρις μέσα μας. Τα γεγονότα μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάζουν να πλησιάσουμε περισσότερο στον Θεό, για να έχουμε θεϊκή δύναμη , ώστε να αντιμετωπίζουμε σωστά κάθε κατάσταση - και φυσικά ο Καλός Θεός δεν θα μας αφήση. Θα μας προστατεύση.
Πάντως να ξέρουμε, όταν καλυτερεύουμε την πνευματική μας κατάσταση, τότε και εμείς νιώθουμε καλύτερα, αλλά και τον Χριστό χαροποιούμε. Ποιος μπορεί να φαντασθή την μεγάλη χαρά που αισθάνεται ο Χριστός, όταν τα παιδιά Του προχωρούν; Εύχομαι να κάνουν όλοι οι άνθρωποι πνευματική προκοπή και να ενωθούν με τον Χριστό, που είναι το Α και το Ω. Όταν από το Α και το Ω εξαρτάται όλη η ζωή μας, τότε όλα είναι αγιασμένα. ]

Από το βιβλίο «Πνευματική αφύπνιση»
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Β’
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Με την «χάρη του Θεού και τις ευχές του γέροντα»  όπως λέει ο π.Σάββας ολοκληρώσαμε την εργασία του π.Σάββα με τίτλο «Τι είναι πνευματική ζωή»
Το αρχείο ολόκληρο μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή .doc   Τί είναι η πνευματική ζωή;

Ομιλίες του Ιερομονάχου Σάββα Αγιορείτου μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από Πατερικός Λόγος

Βιβλία του Ιερομονάχου Σάββα Αγιορείτου

1)ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗ ΖΗΣΟΥΜΕ

Β΄ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΕΛΛΙΟΥ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ , ΚΕΡΑΣΙΑ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2009.

2) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΥΨΕΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009.
τηλέφωνο παραγγελιών : 6947612075
περισσότερες πληροφορίες  hristospanagia.blogspot.com
Τέλος και δόξα τω Θεώ
Τις ευχές του π. Σάββα  και του γέροντά του.

Καλή Ανάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου