Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Σύγχρονοι Προτεστάνται ψευδοπροφῆται. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος.


Σύγχρονοι Προτεστάνται ψευδοπροφῆται

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ 

Ἡ ψευδοπροφητεία ἀποτελεῖ ἀδιάψευστη ἀπόδειξη τοῦ αἱρετικοῦ χαρακτήρα, πού ἔχει ἡ διδασκαλία ἑνός χώρου ἤ μιᾶς κίνησης, ἤ ἑνός προσώπου, ὅσο κι ἄν προβάλλουν πρός τά ἔξω κατά τρόπο αὐτάρεσκο καί ἀπόλυτο ὅτι εἶναι ἀπολύτως συνεπεῖς πρός τήν Ἁγία Γραφή.
Δέν εἶναι ἐξάλλου τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος (Ματθ. 7, 15. 24, 24) καί οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι (Α΄ Ἰωάν. 4, 1. Β΄ Πέτρ. 2, 1) μίλησαν γιʼ αὐτό τό φαινόμενο, ἐφιστώντας διαχρονικά τήν προσοχή τῶν πιστῶν γιά τόν κίνδυνο, πού ὑπάρχει, ἄν πιστεύσει κάποιος τούς διάφορους ψευδοπροφῆτες.
Στό παρελθόν ψευδοπροφητεῖες εἶχαν ὑπάρξει στό χῶρο τοῦ Ἀντβεντισμοῦ (19ο αἰώνα), ἐνῶ κατά τή διάρκεια τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα διατυπώθηκαν καί ἀπό τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ.
Δυστυχῶς ὅμως κατά τή διάρκεια τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα ἔχει ὑπάρξει καί ἕνας μεγάλος ἀριθμός ψευδοπροφητειῶν καί ἀπό διάφορους ἐκπροσώπους καί κινήσεις τοῦ προτεσταντικοῦ χώρου ἐντός τῶν πλαισίων τῆς χαοτικῆς ὑποδιαίρεσής του.

Στή συνοπτική παρουσίαση αὐτοῦ τοῦ φαινομένου στοχεύει τό παρόν ἄρθρο μας. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι στά πλαίσια ἑνός ἐνημερωτικοῦ ἄρθρου δέν μπορεῖ νά γίνει ἐκτενής καί συστηματική ἀναφορά γιά κάθε ἕνα προτεστάντη ψευδοπροφήτη.
Γι᾽ αὐτό τό λόγο θεωρήσαμε σκόπιμο, μέ μοναδικό σκοπό τήν ἐνημέρωση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, νά ὑπάρξει μόνο μία καταγραφή αὐτῶν τῶν προτεσταντῶν ψευδοπροφητῶν καί τῶν ψευδοπροφητειῶν τους.
Πολλοί ἐξ αὐτῶν παρουσιάστηκαν ὡς «ὄργανα τοῦ Θεοῦ», γιά νά ἀφυπνίσουν τόν κόσμο. Χρησιμοποίησαν, κυρίως στίς Η.Π.Α., κάθε πρόσφορο τεχνολογικό μέσο, γιά νά διαδώσουν τίς «προφητεῖες» τους ὡς ξεχωριστές δῆθεν ἀποκαλύψεις, πού ἔκανε σ᾽ αὐτούς ὁ Θεός.
Κάποιοι μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἔγραψαν καί βιβλία μέ ἐντυπωσιακούς τίτλους, πού ἔγιναν best seller, πωλήθηκαν χιλιάδες ἀντίτυπα καί εἶχαν μεγάλα οἰκονομικά ὀφέλη.
Οἱ ψευδοπροφητεῖες κινήθηκαν σέ τρεῖς ἄξονες:
α) ἄλλοι ὅριζαν ἡμερομηνίες ἁρπαγῆς τῆς Ἐκκλησίας,
β) ἄλλοι ὅριζαν ἡμερομηνίες, πού θά λάμβανε χώρα ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί
γ) ἄλλοι προσδιόριζαν ἡμερομηνίες, πού θά γίνονταν φυσικές καταστροφές, πόλεμοι κ.λπ.
 Φυσικά, οἱ ψευδοπροφητεῖες διαψεύστηκαν παταγωδῶς. Πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς, πού τίς διατύπωσαν, σιώπησαν, ἐνῶ ἄλλοι ἐπικαλέστηκαν κυριολεκτικά κωμικές δικαιολογίες.
Ἄς δοῦμε ὅμως αὐτούς τούς σύγχρονους προτεστάντες ψευδοπροφῆτες:
1. John Hinkle: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά λάμβανε χώρα στίς 9-6-1994.
2. Harold Camping: Στίς 6-9-1994 θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία.
3. Edgar Whisenant: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό 1988. Ὅταν διαψεύστηκε ξαναπροσδιόρισε ὡς ἔτος τῆς ἁρπαγῆς τό 1989.
4. Marvin Byers: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό 2000.
5. Jack Van Imre: Ἡ Δευτέρα Παρουσία θά γίνει τό 2000.
6. Hal Lindsey: Ἡ δεκαετία τοῦ 1980 θά ἦταν ἡ τελευταία δεκαετία τῆς Ἱστορίας.
7. J.R.Church: Ἡ Δευτέρα Παρουσία θά γίνει τό 2000.
8. Ἡ D.A. Miller: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό Σεπτέμβριο τοῦ 1992.
9. Martin Hunter: Ἡ Δευτέρα Παρουσία θά γίνει στίς 25-12-1999.
10. Salty Dok: Ἡ Δευτέρα Παρουσία θά γίνει τό Νοέμβριο τοῦ 1996.
11. Rick Henry Hal: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό 1991.
12. C. R. Taylor: Tό 2001 εἶναι τό ἔτος ἐνάρξεως τῆς Χιλιετοῦς Βασιλείας.
13. Joe Civelli: Tό 1996 θά λάμβανε χώρα ἡ ἐπιστροφή τοῦ Χριστοῦ.
14. Ron Reese: Ἡ μεγάλη θλίψη θά γίνει τό 1992.
15. Joseph Good: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό 2000.
16. Larry Wilson: Tό 1994 θά ἰσοπεδωθεῖ ἡ Καλιφόρνια καί τό 1998 θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία.
17. M. J. Agee: Τό Σεπτέμβριο τοῦ 2007 ἕνας ἀστεροειδής θά συγκρουστεῖ μέ τή γῆ μέ ἀσύλληπτες συνέπειες καί στίς 6-8-2008 θά γίνει ἡ Δευτέρα Παρουσία.
18. Charles Taylor: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό 1991.
19. David Webber: Μέ βάση τά Κεφ. 38-39 τοῦ προφήτη Ἰεζεκιήλ, τό 1983 θά γινόταν εἰσβολή τῆς Ρωσίας στό Ἰσραήλ.
20. Ἡ Mary Stewart Relfe: Ἡ μάχη τοῦ Ἀρμαγεδδώνα θά γίνει τό 1997.
21. Clyde Edminster: Ἀπό τό 1993 ἕως τό 1996 θά βασιλεύσει ὁ Ἀντίχριστος στή γῆ.
22. William Branham: Ὁ γνωστός Ἀντιτριαδικός Πεντηκοστιανός «θεραπευτής» εἶχε, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἀνακοινώσει ὅτι τό 1977 θά ἀρχίσει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
23. O. G. Stair: Οἱ Η.Π.Α θά καταστραφοῦν τό 1988 ἀπό πυρηνικό πόλεμο.
24. Byung Oh Ahn: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει στίς 10-10- 1992.
25. Colin Deal: Ὁ Χριστός θά ἐπιστρέψει τό 1988. Ὅλοι αὐτοί οἱ ψευδοπροφῆτες παρέσυραν ἀνθρώπους, πού ἀγνόησαν τήν προτροπή τοῦ Θεανθρώπου. Κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἐντυπωσίασαν. Ἀποδείχθηκαν «πονηροί καί γόητες (...) πλανῶντες καί πλα- νώμενοι» (Β΄ Τιμ. 3, 13). Πόσο σοφά ὁ Εὐάγριος Ποντικός ἀναφέρει: «Λόγοι αἱρετικῶν ἄγγελοι θανάτου καί ὁ δεχόμενος αὐτούς ἀπωλεῖ τήν ἑαυτοῦ ψυχήν» (ΒΕΠΕΣ 78, 231).

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1988  6 Σεπτεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου