Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ἡ ἐργασία. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


Ἡ ἐργασία

Διαβάζουμε πάλι στίς Διαταγές τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, διά Κλήμεντος Ρώμης στά κεφάλαιο ξ΄-ξα΄ (60-61) πού φέρει τόν τίτλο: «Ὅτι δέν εἶναι Ὅσιο νά προτιμᾶ κανείς τά βιωτικά ἀντί τά θεῖα», τά ἑξῆς: «Ἐάν κάποιος ὀλιγωρεῖ, προφασιζόμενος τά δικά του ἔργα, «προφασιζόμενος προφάσεις μέσα σέ ἁμαρτίες», ἄς γνωρίζει ὁ τοιοῦτος ὅτι οἱ τέχνες τῶν πιστῶν εἶναι ἐπέργια, δηλ. πάρεργα, ἐνῶ (τό κύριο) ἔργο εἶναι ἡ θεοσέβεια. Τίς τέχνες σας λοιπόν νά τίς κάνετε ὡς πάρεργο μέ σκοπό τήν διατροφή σας. Ὡς κύριο ἔργο δέ νά ἀσκεῖτε τήν θεοσέβεια. Ὅπως ἔλεγε καί ὁ Κύριος: ‘’Μήν ἐργάζεσθε τήν τροφή πού χάνεται, ἀλλά αὐτήν πού μένει καί συντελεῖ στήν αἰώνια ζωή’’. Καί πάλι: ‘’Αὐτό εἶναι τό ἔργο τοῦ Θεοῦ, νά πιστεύσετε σ’ Αὐτόν πού ἀπέστειλε Ἐκεῖνος’’. Ἄς προσπαθεῖτε λοιπόν μέ προθυμία νά μήν ἐγκαταλείπετε ποτέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ»15.
Ἀκριβῶς ἡ ἴδια ἀντίληψη γιά τό ἐργόχειρο ἐπικρατεῖ σήμερα –ὅπως καί πάντοτε– στόν μοναχισμό.
Ἡ ἐργασία ἀποτελεῖ πάρεργο, ἐνῶ τό κύριο ἔργο τοῦ μοναχοῦ εἶναι ἡ προσευχή. Παρατηροῦμε δὲ ὅτι χρησιμοποιεῖται ἡ ἴδια ὁρολογία (πάρεργο-ἐπέργιο) μέ αὐτήν πού χρησιμοποιοῦν καί οἱ Ἀποστολικές Διαταγές.
Ἡ ἐργασία εἶναι πάρεργο, ἀλλά δέν παύει νά εἶναι καί ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῆς ζωῆς τῶν χριστιανῶν. Ἡ ἐργασία λοιπόν θά πρέπει νά γίνεται, ἀλλά μέ τήν συνεχῆ ταυτόχρονη προσπάθεια τοῦ πιστοῦ νά ἔχει τόν νοῦ του στόν Θεό καί στά νοήματα τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Ἡ ἀργία καταδικάζεται.
Γράφεται στίς Ἀποστολικές Διαταγές:
«Δέν θά εἶσαι ὡς πετούμενος (νά πετᾶς ἐδῶ κι ἐκεῖ) οὔτε θά περπατᾶς χωρίς λόγο στούς δρόμους παρατηρώντας (περιεργαζόμενος) –ἐνῶ δέν πρέπει– αὐτούς πού ζοῦν κακῶς· ἀντίθετα, προσέχοντας στήν τέχνη καί τό ἔργο σου, νά ἀναζητᾶς αὐτά πού θέλει ὁ Θεός. Ἀφοῦ ὑπενθυμίζεις στόν ἑαυτό σου τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, αὐτά συνεχῶς νά μελετᾶς. Διότι λέγει ἡ Γραφή: Τόν νόμο Του θά μελετήσεις ἡμέρα καί νύκτα· κι ὅταν περπατᾶς στόν ἀγρό κι ὅταν κάθεσαι στό σπίτι κι ὅταν κοιμᾶσαι κι ὅταν σηκώνεσαι, γιά νά εἶσαι συνετός σέ ὅλα»16
 

15 P.G. 1, 747-8. καί ΕΠΕ, Ἀποστολικοί Πατέρες τ. 1, σελ.170΄-171, Διαταγές τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διά μέσου τοῦ Κλήμεντος τοῦ Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαίων καί πολίτου ἡ Καθολική διδασκαλία, Βιβλίο δεύτερο, κεφάλαιο ξ΄-ξα΄:« Ὅτι οὐχ ὅσιον προκρίνειν τά βιωτικά τῶν θείων. Εἰ δέ τις τήν τοῦ ἔργου τοῦ ἰδίου πρόφασιν ἐπιφέρων, ὀλιγωρεῖ, «προφασιζόμενος προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις,» γινωσκέτω ὁ τοιοῦτος, ὡς αἱ τέχναι τῶν πιστῶν ἐπέργιά εἰσιν· ἔργον δέ ἡ θεοσέβεια. Τάς οὖν τέχνας ὑμῶν ὡς ἐν παρέργῳ ποιεῖτε, εἰς διατροφήν ὑμῶν· ἔργῳ δέ τήν θεοσέβειαν ἀσκεῖτε. ὡς καί ὁ Κύριος ἔλεγεν· «Ἐργάζεσθε μή τήν βρῶσιν τήν ἀπολλυμένην, ἀλλά τήν μένουσαν εἰς ζωήν αἰώνιον». Καί πάλιν· «Τοῦτο δέ ἐστι τό ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἰς ὅν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος». Σπουδάζετε (95) οὖν μηδέποτε τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καταλιπεῖν».

16 P.G. 1, 569. Καί ΕΠΕ, Ἀποστολικοί Πατέρες, τ. 1, Διαταγές τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διά μέσου τοῦ Κλήμεντος τοῦ Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαίων καί πολίτου ἡ Καθολική διδασκαλία, Βιβλ. Α΄, Κεφ. δ΄, σελ. 42 : «Οὐκ ἔσῃ ὡς πετόμενος,, καί ἐμπεριπατῶν ἀλόγως ἐν ταῖς ρύμαις, ἀκαιροεπόπτης τῶν κακῶς ζώντων· ἀλλά τῇ τέχνῃ σου, καί τῷ ἔργῳ σου προσέχων, τά τῷ Θεῷ φίλα ἀναζήτει, καί τά τοῦ Χριστοῦ λόγια ἀναμιμνησκόμενος, διηνεκῶς μελέτα· λέγει γάρ ἡ Γραφή, ὅτι ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσεις ἡμέρας καί νυκτός· περιπατῶν ἐν ἀγρῷ, καί ἐν οἴκῳ καθήμενος, καί κοιταζόμενος, καί διανιστάμενος, ἵνα συνιῇς ἐν πᾶσιν».

  
 
Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίοΤά ἀσκητικά τῆς Ἐνορίας» (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) πού σύν Θεῶ θά ἐκδοθεῖ σύντομα

hristospanagia3.blogspot.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου