Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Νέα «ἐπίθεσις» τῆς Κυβερνήσεως εἰς τούς Πολύτεκνους μὲ τὸ Νομοσχέδιο διά τὸν Κώδικα τῶν Δικηγόρων


Νέα «ἐπίθεσις» τῆς Κυβερνήσεως εἰς τούς Πολύτεκνους μὲ τὸ Νομοσχέδιο διά τὸν Κώδικα τῶν Δικηγόρων

Ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος (ΑΣΠΕ) μέ ἀνακοίνωσιν, τήν ὁποίαν ἐξέδωσετήν 16ην Σεπτεμβρίου κατηγορεῖ τόν ὑπουργόν Δικαιοσύνης ὅτι συνεχίζει τήν ἀντιπολυτεκνικήν πολιτικήν τῆς Κυβερνήσεως. Πλέον συγκεκριμένως εἰς τήν ἀνακοίνωσιν ὑπογραμμίζει τά ἀκόλουθα:
 «Ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Χαρ. Ἀθανασίου ἀπολύτως συνεπὴς καὶ αὐτὸς στὴν ἀντιπολυτεκνική, ἀντιοικογενειακὴ καὶ ἀντιδημογραφικὴ πολιτική, ποὺ ἔχει ἐγκαινιάσει ἡ Κυβέρνηση καὶ ἀκολουθοῦν οἱ περισσότεροι Ὑπουργοί, στὸ νομοσχέδιο τοῦ κώδικος περὶ Δικηγόρων, φρόντισε νὰ πλήξει τοὺς πολυτέκνους!

 Μὲ τὸ ἄρθρο 47 τοῦ σχεδίου νόμου τοῦ νέου κώδικος, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀπαγόρευση τῆς λήψεως τῆς συντάξεως ἀπὸ τὸ Δημόσιο κ.λπ. σὲ ὅσους εἶναι δικηγόροι, ἐπαναλαμβάνει τὴ διάταξη τοῦ ἄρθρου 63β τοῦ προηγουμένου κώδικος ὅπως ἦταν, μὲ μία μόνον διαφοροποίηση:
Στὶς κατηγορίες ποὺ ἐξαιροῦνται ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπαγόρευση ἄφησε ὅλες τὶς κατηγορίες καὶ ἀπάλειψε τὴν περίπτωση δ´ ποὺ ἦσαν οἱ πολύτεκνοι! (ὡς καὶ τὴν κατηγορία ε΄, δηλαδὴ τὶς χῆρες μὲ ἕνα τουλάχιστον ἀνήλικο παιδὶ καὶ μέχρι τὴν ἐνηλικίωσή του).
Θεωροῦμε ἐντελῶς ἀπαράδεκτη αὐτὴ τὴν, ἐκ προθέσεως, ἀντιπολυτεκνική πολιτική του, σὲ μία χώρα ὅπου τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ της εἶναι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν (!) καὶ πρώτη φορά, μετὰ ἀπὸ 80 χρόνια, τὸ 2012 οἱ μὲν γεννήσεις κατῆλθαν στὶς 100.371 (ἐκ τῶν ὁποίων μόλις 84.851 ἀπὸ Ἑλληνίδες), οἱ δὲ θάνατοι ἀνῆλθαν στὶς 116.670, δηλ. μία πόλις τῶν 16.299 κατοίκων ἰσοπεδώθηκε καὶ καταστράφηκε ὁλοσχερῶς καὶ οὐδεὶς ἐπέζησε!
Προφανῶς μὲ τὴν τακτική του αὐτὴ ἐπείγεται καὶ αὐτὸς νὰ ὑπογράψει τὴν ληξιαρχικὴ πράξη θανάτου αὐτῆς τῆς πατρίδος ἐξοντώνοντας τοὺς πολυτέκνους! Ἔτσι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑλοποιεῖ τὴ διάταξη τοῦ ἄρθρου 21 παρ. 2 καὶ 5 τοῦ Συντάγματος, ποὺ διαλαμβάνει: “…2. Πολύτεκνες οἰκογένειες... δικαιοῦνται τῆς εἰδικῆς φροντίδας τοῦ κράτους. 5. Ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ ἐφαρμογὴ δημογραφικῆς πολιτικῆς, καθὼς καὶ ἡ λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ κράτους…”. Καταγγέλλουμε αὐτὴ τὴν ἀντιπολυτεκνικὴ πολιτικὴ τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Χαρ. Ἀθανασίου καὶ ἐλπίζουμε ὅτι οἱ βουλευτὲς θὰ ζητήσουν καὶ θὰ ἐπιβάλουν τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ἐξαιρέσεως, ποὺ ὑπῆρχε, καὶ στὸ ἄρθρο 47 τοῦ σχεδίου τοῦ νέου κώδικος δικηγόρων νὰ συμπεριληφθεῖ στὶς ἐξαιρέσεις καὶ ἡ περίπτωση δ΄, πού ἀναφέρεται στοὺς πολυτέκνους».

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1991  27 Σεπτεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου