Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Ἡ προσβολή


Ἡ προσβολή
 Περιστατικά ἀπό τήν ζωή φυλακισμένων Ρουμάνων Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνος

Ἰωάννης Ἰανωλίδε

Μιά ἡμέρα μεταφέρθηκε στό θεραπευτήριο ἕνας ταλμουδιστής Ἑβραῖος, πάρα πολύ ἄρρωστος. Ὅταν ἦλθε σέ ἐπαφή μέ τό περιβάλλον τοῦ δωματίου 4 τό μῖσος του ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ἐξαπολύθηκε ἀπότομα:
 -Ἐσεῖς οἱ χριστιανοί φταῖτε γιά τό πρόγραμμα ἐναντίον τῶν Ἑβραίων. Θά ἐκδικηθοῦμε σύμφωνα μέ τόν νόμο μας!
Τοῦ ἀπάντησαν:
-Ἀντίθετα, οἱ χριστιανοί εἶναι τά ἄμεσα καί ἔμμεσα θύματα τῶν Ἑβραίων. Οἱ Ἑβραῖοι ἐσκότωσαν τόν Χριστό καί δολοφονοῦν τούς χριστιανούς κάθε τόσο, ὅπως μᾶς λέγει ἡ ἱστορία, γιά νά γίνουν αὐτοί οἱ  ἄρχοντες τοῦ κόσμου. Ἀλλά ὁ σύγχρονος κόσμος δέν μπορεῖ νά δεχτεῖ τήν διακυβέρνησή του ἀπό ἕνα ξένο λαό, πού εἶναι τό Ἰσραήλ.
- Ἐμεῖς εἴμαστε ὁ ἐκλεχθείς ἀπό τόν Θεό λαός τοῦ Ἰσραήλ!
- Ὁ  ἀληθινός Ἰσραήλ εἶναι ὁ τῆς Θείας χάριτος καί ὄχι αὐτός πού γεννήθηκε ἀπό κάποια συγκεκριμένη φυλή.

-Ἐσεῖς εἶστε ἀντισημίτες!
-Ἀντισημίτης δέν ἦταν ὁ Χριστός, ἀλλά ὁ Ιούδας, ὁ Ἄννας, ὁ Καϊάφας καί ὁ  λαός πού ζήτησε τήν σταύρωσή του. Ἀντισημίτες δέν εἶναι οἱ χριστιανοί, ἀλλά οἱ Ἑβραῖοι πού πολεμοῦν ἐναντίον τῆς πραγματικότητας, διότι οἱ ἴδιοι ξέρουν καλά  ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός, ἀλλά ἔχουν παρεξηγήσει τήν ἀποκαλυπτική διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Αὐτοί προσκυνοῦν εἴτε στό χρυσό μοσχάρι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ τῶν πατριαρχῶν, εἴτε στόν σατανᾶ ἐναντίον τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἑβραϊκός λαός ἐγέννησε τόν Χριστό, ἀλλά εἶναι ἀνήμπορος νά τόν ἀκολουθήσει, διότι ὁ ἴδιος ὁ λαός θεωρεῖται σάν Χριστός. Ἰδού τό  ἀπόγειο τοῦ δαιμονισμοῦ πού ἔφτασε!
Τότε ὁ W. ἐπενέβη σταθερά στήν συζήτηση καί εἶπε:
-Ὁ κομμουνισμός εἶναι τό ἰουδαϊκό ἐργαλεῖο τῆς καταστροφῆς τοῦ κόσμου!
-Γι΄ αὐτήν τήν δήλωση θά ὑποφέρεις πολύ! Τοῦ φώναξε ἐξοργισμένος ὁ ταλμουδιστής Ἑβραῖος.
Ὅμως ὁ W. συνέχισε γαλήνιος:
- Στήν μάχη μεταξύ τῶν Στάλιν καί Τρότσκι νίκησε ὁ Στάλιν, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιήθηκε ἀπό τούς Ἑβραίους. Αὐτός τούς ἀρνήθηκε τήν ἐξουσία, ἀλλά ὄχι καί τίς ἐκδουλεύσεις. Ὁπότε οἱ Ἑβραῖοι ἐπῆραν τήν δεύτερη θέση στόν κομμουνισμό καί ἀπό τότε δέν τήν ἐγκατέλειψαν ποτέ. Αὐτοί εἶναι ὁ τρωϊκός ἵππος τῆς κομμουνιστικῆς ἐπανάστασης.
- Ἡ οὐσία τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ εἶναι ἁγία καί θά ἐξαφανιστεῖ ὁποιοσδήποτε θά τήν θίξει. Ἀξίζει νά δολοφονηθεῖς, φώναξε λυσσαλέως ὁ ταλμουδιστής.
- Καί ἡ μητέρα καί τά αδέλφια μου τό ἴδιο μοῦ εἶπαν, ἀπάντησε ἤρεμος ὁ W.
-Ἔχουμε μιά κοινή διαδοχή, προσπάθησε ὁ Ἑβραῖος ν᾿ ἀλλάξει τήν συζήτηση.
-Ὁ Χριστός μᾶς διαχωρίζει, τόν διέκοψε ὁ W. Ἀκόμη καί ὁ  Μωϋσῆς καί οἱ Προφῆτες εἶναι δικοί μας. Ἐάν ἀκολουθούσατε τόν Μωϋσῆ, θά ἤσασταν χριστιανοί!
-Ὄχι οἱ Ἑβραῖοι, ἀλλά οἱ Ρωμαῖοι Τόν σκότωσαν τόν Χριστό, ἐπέμεινε ὁ ταλμουδιστής.
-Οἱ Ἑβραῖοι Τόν σκότωσαν διά τῆς τότε νομικῆς μορφῆς, δηλαδή διά τῶν Ρωμαίων. Οἱ Ρωμαῖοι δέν μίσησαν τόν Χριστό, ἀλλά οἱ  Ἑβραῖοι. Ὁ Χριστός δέν κατηγορεῖ τούς Ρωμαίους, ἀλλά τούς Ἑβραίους.
- Τόν Χριστό δέν τόν σκότωσε ὁ λαός τῶν Ἑβραίων, ἀλλά οἱ ἀρχηγοί του.
-Ὁ ἰουδαϊκός λαός, μέ λίγους πιστούς ἀκολούθησε τούς ἀρχηγούς του καί εὐθύνεται γι᾿ αὐτό.
-Ἐπέρασαν δεκάδες γενεές ἀπό τόν Άννα καί τόν Καϊάφα, ἦλθε ὁ καιρός νά ξεχαστεῖ ἐκεῖνο τό ἔγκλημα.
- Παρακολούθησε τί κάνουν οἱ Ἑβραῖοι ἀπό τότε μέχρι σήμερα ἐναντίον τῶν χριστιανῶν καί πάντων τῶν ἀνθρώπων καί θά καταλάβεις γιατί ἐλέχθη γι᾿ αὐτούς ὅτι ἡ ἁμαρτία ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ θά συγχωρηθεῖ, ἀλλά ἡ ἁμαρτία ἐναντίον τοῦ ἁγίου Πνεύματος δέν θά συγχωρηθεῖ. Οἱ Ἑβραῖοι τοῦ παρόντος εἶναι πιό ἔνοχοι ἀπό τούς Ἑβραίους πού σκότωσαν τότε τόν Χριστό!
Οἱ ἀσθενεῖς τοῦ δωματίου 4 ἄκουγαν ἔκπληκτοι. Ὁ W. μιλοῦσε βγάζοντας ἔξω τό ψυχικό του δηλητήριο καί ἔννοιωθε ὅτι ἐλευθερώθηκε ἀπ᾿ αὐτό. Ὁ ταλμουδιστής ὡρκίστηκε νά καταδώσει τόν W. μετά τήν ἀποφυλάκισή του  στούς ἡγέτες τῆς ἑβραϊκῆς Κοινότητας, ἡ ὁποία θά τόν ἐξολοθρεύσει. Ὅμως ὁ  W πέθανε σύντομα.
 Ὕστερα ἀπ᾿ αὐτήν τήν ἀντιπαράθεσι ὁ Βαλέριος τοῦ εἶπε:
-Ὁ κύριος πάστορας γνωρίζει καλά τήν ἀλήθεια, ἀπομένει μόνο νά ἀγκυροβολίσει σ᾿ αὐτήν.
Ὁ W. εἶχε ἐξημμένες συζητήσεις γιά τίς σχέσεις μεταξύ τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῶν Ἑβραίων καί μέ τόν ἀδελφό του, ὁ ὁποῖος ἦταν μεγάλος μαέστρος στήν ἀπόκρυφη ἑβραϊκή στοά, ἡ ὁποία ἐλέγχει τήν διεθνῆ Μασσονία.
- Πώς θέλετε ἐσεῖς, περίπου 15 ἑκατομμύρια Ἑβραῖοι νά κυβερνᾶτε 4 δισἑκατομμύρια πού δέν εἶναι Ἑβραῖοι; Τόν ρώτησε ὁ W.
Καί ὁ  ἀδελφός του τοῦ ἀπάντησε:
-Ἔχουμε ἀρκετούς προσήλυτους. Μερικοί ξέρουν ὅτι εἶναι προσήλυτοί μας, οἱ ἄλλοι δέν ξέρουν, ἀλλά ὅλοι εἶναι στήν διάθεση μας καί θά εἴμαστε ὁ θεός τους. Ὁ κόσμος γίνεται ἰουδαϊκός ὅλο καί περισσότερο. Οἱ Ἑβραῖοι εἶναι τό φύραμα τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα.
-Ἀλλά ὁ Χριστός ἦλθε! Ἔλεγε ὁ W.
- Δέν ἦλθε. Ἐκεῖνος ἦταν ἕνας ληστής καί προδότης τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ.
- Τότε γιατί δέν ἔρχεται ὁ Χριστός;
-Ὁ ἴδιος ὁ ἑβραϊκός λαός εἶναι ὁ Χριστός!
Τότε ὁ W. ἄναψε καί ἄρχισε νά ἀνατρέπει στόν ἀδελφό του  ὅτι ὁ ἑβραϊκός λαός εἶναι γεμᾶτος ἀσέβεια καί ἁμαρτία, ὥστε δέν μπορεῖ νά εἶναι ὁ ὡραῖος, ὁ ἅγιος καί ὁ  τέλειος Χριστός. Ἐκεῖνος ἦταν καί παραμένει ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
-Σᾶς μισοῦμε, τοῦ φώναξε ὁ ἀδελφός του, κι ἐσύ εἶσαι ἕνας προδότης τοῦ λαοῦ μας. Ὅταν ξαναχτίσουμέ τόν ναό τοῦ Σολομῶντος, θά κάνουμε στήν πόλη τῶν Ἰεροσολύμων τό πιό μεγάλο ἄγαλμα στόν κόσμο, στό ὁποῖο θά γράψουμε: Νά μήν ξεχνᾶτε ποτέ ὅ,τι σᾶς ἔκαναν οἱ χριστιανοί!
-Τήν ἐξαφάνιση σου, Ἰσραήλ, θά τήν προκαλέσεις μόνος σου! Ἀπάντησε ὁ W. Ἐσεῖς δέν ἔχετε πιά οὐρανό, διότι πέρα ἀπό τήν γῆ δέν ἔχετε  κανένα ἰδανικό!

        Ἀναβάσεις
       3 Σεπτεμβρίου 2013
 ________________________________________________

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  Ρουμάνοι Μάρτρυρες του 20ου αιώνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα

Αρχειοθήκη ιστολογίου