Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013

Πῶς ἐδημιούργησεν ὁ Θεός τόν ὁρατό κόσμο; Πῶς ἔκαμε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον; Τί ἐννοοῦμε μέ τήν φράσι: «κατ' εἰκόνα καί ὁμοίωσιν» ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


 20. Πῶς ἐδημιούργησεν ὁ Θεός τόν ὁρατό κόσμο;
Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο


῾Η ῾Αγία Γραφή μᾶς διδάσκει, ὅτι ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν κόσμον ἐκ τοῦ μηδενός, μέ τήν δύνανι τοῦ λόγου καί τῆς παντοδυνάμου θελήσεώς Του. Εἶπε: «Γενηθήτω» καί ἔγιναν ὅλα μέ τήν σειρά, σέ ἕξι ἡμέρες. Τήν πρώτη ἡμέρα τό φῶς, τήν δεύτερη ἡμέρα ὁ Οὐρανός, τήν τρίτην ἡ γῆ μέ τά δένδρα καί τά φυτά, τήν τετάρτ νὁ ἥλιος μέ τήν σελήνη καί τά ἀστέρια, τήν πέμπτη τά ψάρια τῆς θαλάσσης καί τά πετεινά τοῦ Οὐρανοῦ, τήν ἕκτη τ·ά ζῶα τῆς γῆς καί στό τέλος ὁ ἄνθρωπος.
Τήν δημιουργία τοῦ κόσμου τήν περιγράφει ὁ Προφήτης Μωϋσῆς στό βιβλίο «Γένεσις» μέ τό ὁποῖον ἀρχίζει ἡ ῾Αγία Γραφή.
῾Η Δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου.

21. Πῶς ἔκαμε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον;

῾Η ῾Αγία Γραφή μᾶς λέγει, ὅτι ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ' εἰκόνα καί ὁμοίωσίν Του» (Γεν. 1,26). 'Επῆρε πηλό καί ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, κατόπιν ἐφύσησε καί τοῦ ἔδωσε πνοή καί ψυχή ζωντανή. ῾Ο πρῶτος ἄνθρωπος ὠνομάσθηκε 'Αδάμ, πού σημαίνει ὅτι εἶναι φτιαγμένος ἀπό χῶμα, χοϊκός.
Κατόπιν βλέποντας ὁ Θεός ὅτι δέν εἶναι καλόν νά εἶναι μόνος του ὁ ἄνθρωπος στή γῆ, ἔδωσε ὕπνο στόν 'Αδάμ καί, ἐνῶ ἐκεῖνος ἐκοιμᾶτο, ἐπῆρε μία ἀπό τίς πλευρές του καί ἔπλασε τήν γυναῖκα. ῾Η πρώτη γυναῖκα ὠνομάσθηκε Εὔα, πού σημαίνει ζωή.
'Από ἐδῶ μαθαίνουμε ὅτι τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι φτιαγμένο ἀπό χῶμα, ἐνῶ ἡ ψυχή του εἶναι ἀπό τόν Θεό. ῞Οταν ὁ ἄνθρωπος πεθαίνῃ τό σῶμα του ἐπιστρέφει στή γῆ, ἀπό τήν ὁποία προῆλθεν, ἐνῶ ἡ ψυχή του ἐπιστρέφει στό Θεό, ὁ ὁποῖος καί τήν ἔδωσε ('Εκκλησιαστής 12,7).

22. Τί ἐννοοῦμε μέ τήν φράσι: «κατ' εἰκόνα καί ὁμοίωσιν» ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο; 

'Εννοοῦμε τήν ἀθάνατη ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, τήν ὁποία ἐπροίκισεν ὁ Θεός μέ τόν νοῦ, τήν κρίσιν, τήν αἴσθησι καί τό αὐτεξούσιο.
῾Ο ἄνθρωπος μέ τήν ἀδιάκοπη ἐπιτέλεσι τοῦ άγαθοῦ μπορεῖ νά ὁμοιάσῃ στήν ἁγιότητα μέ τούς ἀγγέλους καί μέ τόν Θεό.
῾Ο Θεός ἔβαλε τόν ἄνθρωπο νά δεσπόζῃ στήν γῆ καί στά ἔργα Του. Γι' αὐτό εὐλόγησεν ὁ Θεός τόν 'Αδάμ καί τήν Εὔα καί τούς εἶπεν: «Αὐξάνεσθε καί πληνθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν καί κατακυριεύσατε αὐτῆςὅ.» (Γεν. 1,28).

 Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
 Σεπτεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου