Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὁμιλεῖ διὰ «ἀπαλλοτρίωσιν» τῶν ἀδιάθετων ἀκινήτων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ οἱ «ἀριστερούληδες» ἱεράρχαι σιωποῦν


Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὁμιλεῖ διὰ «ἀπαλλοτρίωσιν» τῶν ἀδιάθετων ἀκινήτων τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ οἱ «ἀριστερούληδες» ἱεράρχαι σιωποῦν

Δὲν εἴδομεν ἀπάντησιν ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καὶ τῶν «Ἀριστερούληδων» Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας εἰς ὅσα ἐξήγγειλεν ὁ Ἐκκλησιομάχος καὶ ἄθεος Ἀρχηγὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας διὰ τὰ ἀκίνητα τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀδιάθετα.
Συμφώνως πρὸς τὰς διακηρύξεις τοῦ κ. Τσίπρα αὐτὰ θὰ διατεθοῦν εἰς πολίτας, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν τὰς ἀνάγκας των. Οὐσιαστικῶς ὁ κ. Τσίπρας ἐξαγγέλλει τὴν «ἀναγκαστικὴν ἀπαλλοτρίωσιν» τῆς ἀκινήτου περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐὰν ἔλθη καὶ τὸ πράξη, τότε λόγῳ τῶν ἐκτάκτων συνθηκῶν, τὰς ὁποίας διέρχεται ἡ Πατρίς μας, θὰ τὸν χειροκροτήσουν ὅλοι οἱ πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅσοι σιτίζονται ὑπ᾽ Αὐτῆς ἢ εὐεργετοῦνται ὑπ᾽ Αὐτῆς σήμερον.
Αἱ εὐθῦναι τῶν «Ἀριστερούληδων» Ἀρχιερέων ὡς καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι μεγάλαι. Διότι οὗτοι εἰς συνεργασίαν μὲ θεολόγους διωργάνωσαν μέχρι καὶ συνέδριον μὲ θέμα: «Ἐκκλησία καὶ Ἀριστερά» σύροντες εἰς αὐτὸ καὶ Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντίθετοι μὲ τὴν Ἀριστεράν.
Διωργάνωσαν τὸ συνέδριον:
α) Διὰ νὰ καταδείξουν ὅτι εἶναι «προοδευτικοί».
β) Διὰ νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἑτοίμη νὰ συνεργασθῆ μὲ τοὺς διώκτας καὶ τοὺς πολεμίους της.
γ) Διὰ νὰ νομιμοποιήσουν τοὺς πολεμίους της καὶ τοὺς ἀθέους ὑποψηφίους κυβερνήτας τῆς Ἑλλάδος. Οἱ «Ἀριστερούληδες» Ἱεράρχαι παραδίδουν προώρως τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τοὺς πολεμίους της καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀποδεχθοῦν:
1ον) Τὴν ἀπαλλοτρίωσιν τῆς περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας.
2ον) Τὸν πλήρη χωρι σμὸν Κράτους – Ἐκκλησίας.
3ον) Τὸν ἀπογαλακτισμὸν τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τῆς Παιδείας ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν.
4ον) Τὴν κατάργησιν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
5ον) Τὴν κατάργησιν τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου κ.λπ.

Διερωτώμεθα πῶς ὁ Ἀθηνῶν καὶ οἱ «Ἀριστερούληδες» Ἱεράρχαι θὰ ὑπερασπισθοῦν τὸ συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ κινητοποιήσουν τὸν λαόν, ὅταν πρὸς χάριν τῆς «προοδευτικότητός» των σιωποῦν διὰ πολλὰ θέματα, διὰ τὰ ὁποῖα ὤφειλον νὰ ἐξεγείρωνται, ὅπως διά τάς παρελάσεις τῶν ὁμοφιλοφίλων;

Αἱ δηλώσεις Παραθέτομεν κατωτέρω τὰς δηλώσεις τοῦ κ. Τσίπρα διὰ τὴν ἀδιάθετον περιουσίαν τῆς Ἐκκλησίας ὡς αὐτὰς παρουσίασεν ὁ διαδικτυακὸς ἱστότοπος dogma.gr τοῦ κ. Ἀνδρέου Λουδάρου (ὁ πρῶτος, ὁ ὁποῖος ἵδρυσεν εἰς τὸ διαδίκτυον ἐκκλησιαστικὸν πρακτορεῖον) μετὰ τῶν σχολίων τοῦ Διευθυντοῦ του.
Αὗται ἔχουν ὡς ἀκολούθως: «Κατὰ τὸν κ. Τσίπρα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος “μπορεῖ νὰ διαδραματίσει σημαντικὸ ρόλο” στὴν κατεύθυνση τῆς δημόσιας διαβούλευσης μὲ στόχο τὴ διαμόρφωση μίας “πλατιᾶς κοινωνικῆς συμμαχίας γιὰ τὴν προάσπιση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας”. Ὅπως σημείωσε στὴν ὁμιλία του, τὸ κόμμα του σκοπεύει νὰ δημιουργήσει ἕνα πρόγραμμα μὲ τίτλο “Τροφὴ γιὰ Ὅλους”, τὸ ὁποῖο, ὅπως σημείωσε, θὰ ἔχει στόχο τὴν κάλυψη βασικῶν ἀναγκῶν σὲ εἶδος. “Στόχος ἡ κάλυψη τῶν βασικῶν ἀναγκῶν σὲ κάθε οἰκογένεια. Ὑλοποίηση προγράμματος ἀπὸ δημόσιο φορέα συντονισμοῦ σὲ συνεργασία μὲ ΟΤΑ καὶ ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Γιὰ τὴν ἐπαρκῆ τροφοδοσία ἐπιδιώκεται ἐπίσης συνεργασία μὲ τὸ Κίνημα χωρὶς Μεσάζοντες, τὶς λαϊκὲς ἀγορὲς καὶ παραγωγούς”, εἶπε.

Τά ἀκίνητα τῆς Ἐκκλησίας
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸν κοινωνικὸ διάλογο καὶ τὰ συσσίτια, ὁ κ. Τσίπρας σκοπεύει νὰ ἐντάξει καὶ τὰ ἀκίνητα τῆς Ἐκκλησίας σὲ ἕνα πρόγραμμα στὰ πρότυπα τῆς κυβέρνησης Λούλα στὴ Βραζιλία. Αὐτό, ποὺ θέλει νὰ κάνει οὐσιαστικά, εἶναι νὰ καταγράψει τὰ ἀδιάθετα ἀκίνητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ τὰ παραχωρήσει σὲ πολίτες, ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες τους. “Στόχος εἶναι ἡ καταγραφὴ τῶν ἀδιάθετων κατοικιῶν στὴν ἀγορὰ ἀκινήτων καὶ παροχὴ κινήτρων στοὺς ἰδιοκτῆτες, ὥστε νὰ τὰ ἐντά- ξουν στὸ πρόγραμμα”, εἶπε ὁ κ. Τσίπρας συμπληρώνοντας ὅτι σκέψη τοῦ κόμματός του εἶναι καὶ ἡ “Ἐπιδίωξη συνεργασίας μὲ τὴν Ἐκκλησία γιὰ διάθεση ἀκινήτων τῆς Ἐκκλησίας στὸ πρόγραμμα”.

Ἡ διαφορὰ ὡστόσο τῶν ἀκινήτων τῆς Ἐκκλησίας μὲ αὐτὰ τοῦ ὁποιουδήποτε ἄλλου ἰδιοκτήτη, ἀκόμη καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ δημοσίου, εἶναι πὼς μὲ τὰ ἔσοδα, ποὺ ἔχει, παρέχει φιλανθρωπικὸ ἔργο.
Μέχρι στιγμῆς ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει σχολιάσει τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Τσίπρα ἂν καὶ ἄνθρωποι, ποὺ παρακολουθοῦν στενὰ τὶς ἐξελίξεις, εἶδαν περισσότερο ὡς χτύπημα παρὰ ὡς ἄνοιγμα πρὸς τὴν Ἐκκλησία τὶς προτάσεις τοῦ κ. Τσίπρα.
Αὐτὸ πάντως, ποὺ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, εἶναι πὼς ἤδη ἡ Ἐκκλησία ὑλοποιεῖ αὐτὲς τὶς “ἰδέες”. Μόνο ἀπὸ τὴν Μ.Κ.Ο. τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τὸν προηγούμενο χρόνο μοιράστηκαν 3.600.000 μερίδες φαγητοῦ σὲ συμπολίτες μας καὶ ἐμβολιάστηκαν 3.500 παιδιά. Ἂν συνυπολογιστεῖ ὅτι καὶ οἱ 80 Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ αὐτὲς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης παρέχουν σὲ καθημερινὴ βάση ὑπηρεσίες κάθε εἴδους σὲ ἀναξιοπαθοῦντες, τότε τὸ νούμερο γίνεται ἰλιγγιῶδες».

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1981  28 Ἰουνίου 2013

Διαβάστε και
Φωτογραφία να πατάνε και να καταστρέφουν τον Εσταυρωμένο Χριστό από τον Γιάννη Μηλιό μεγαλοστέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ

 ΣΥΡΙΖΑ-Τάσος Κουράκης: Μάθημα θρησκειολογίας, κατάργηση εκκλησιασμού και πρωινής προσευχής μαθητών, αποκαθήλωση θρησκευτικών συμβόλων από δημόσιους χώρους!

 Η τριάδα ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ και ΗΠΑ προωθούν την ομοφυλοφιλία και στηρίζουν το 9ο (!!) Gay Pride Αθηνών

 Τσίπρας: «Ακόμη και με τον διάβολο»

Η θαυμαστή σύμπνοια Αριστεράς -Εκκλησίας. Τάσος Κουράκης: Κατάργηση της μισθοδοσίας των ιερέων από το κράτος - Φόρος υπέρ της Εκκλησίας σε όσους δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι!!

 Τὰ κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς ἐκήρυξαν ἐπισήμως τὸν πόλεμον ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας

Ο Τσίπρας (χωρίς τσίπα) υπέρ της υιοθεσίας παιδιών από gay ζευγάρια…

 ΣΥΡΙΖΑ- Τσίπρας- προς μετανάστες: "Φέρτε και τις οικογένειές σας"

 ΣΥΡΙΖΑ: Ομοφυλόφιλοι, λεσβίες, αμφιφυλόφιλοι, τρανς, έχουν δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή

 Η Θεσσαλονίκη και οι ανιστόριτοι "προοδευτικοί". Κωνσταντίνος Χολέβας

 Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ περί τῆς θρασύτατης καί ψευδοῦς καταγγελίας τῆς Αὐγῆς -ΣΥΡΙΖΑ

Ρατσιστικό ντελίριο Ανταρσία, συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ και λαθραίων εισβολέων εναντίον Νικαιωτών. Ντροπή σε όποιον έδωσε άδεια

Απίστευτο μίσος εναντίον του ελληνισμού από ΣΥΡΙΖΑ όταν ανήμερα της εορτής της γενοκτονίας, δικαιολογούν απολύτως την σφαγή των Ποντίων από τους Τούρκους!

Με κατάπτυστη ανακοίνωση που στοχευμένα εξυπηρετεί τους τουρκικούς σχεδιασμούς, ο ΣΥΡΙΖΑ μάχεται να μετονομάσει σε τούρκους τους Μουσουλμάνους της Θράκης

1 σχόλιο:

  1. ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ" ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.ΒΑΖΕΙ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΣΕ ΙΕΡΑΡΧΕΣ.ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ,ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ,ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΑΣ.ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ "ΠΙΣΤΗ" ΔΕΞΙΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ,ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΚΛΠ.)ΔΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ,Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ,ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΥΛΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου