Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Ἀποσπάσματα ἀπό τήν Ἁγία ζωή κατά τούς Ἅγιους Πατέρες. Παναγιώτη Σωτήρχου


Ἀποσπάσματα ἀπό τήν Ἁγία ζωή κατά τούς Ἅγιους Πατέρες

Παναγιώτη Σωτήρχου 

Πῶς ξερριζώνεις τά πάθη.
Ἐπειδὴ τὰ πάθη στὸν ἄνθρωπο ριζώνουν μέσα στὴν καρδιά του, γιὰ νὰ ξερριζωθοῦν χρειάζεται συντριβὴ τῆς καρδίας, μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής, λέγοντας: «Χωρὶς τὸν συντριμμὸ τῆς καρδιᾶς εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀπαλλαγῆ κάποιος ἀπὸ τὰ πάθη.
Καὶ συντρίβει τὴν καρδιὰ ἡ τριπλῆ ἐγκράτεια, δηλαδὴ ἡ ἐγκράτεια τοῦ ὕπνου, τῆς γαστρὸς καὶ τῆς σωματικῆς ἀνέσεως». Ὅσοι εἴμαστε ἐμπαθεῖς, ἔχουμε τρόπο νὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη μας.

Μετάνοια καί συναναστροφές.
Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸν «Λόγον περὶ Μετανοίας» τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: «Ἂς ἐγκαταλείψουμε τὶς πολλὲς καὶ παράκαιρες συνομιλίες καὶ συναναστροφές, διότι αὐτὰ διώχνουν ἀπὸ μέσα μας τὴν μετάνοια, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος: “Μετάνοια μὲ συναναστροφές, μοιάζει μὲ τρύ- πιο πυθάρι” (Λόγος ΝΗ´).
Ἂς ἀγαποῦμε τὴν ἡσυχία καὶ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, γιατὶ βοηθεῖ πολὺ στὴν ἀπόκτηση τῆς μετανοίας, ὅπως πάλι μᾶς τονίζει ὁ ἴδιος Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος λέγοντας: “Ἂν ἀγαπᾶς τὴν μετάνοια, ἀγάπησε καὶ τὴν ἡσυχία.
Γιατὶ χωρὶς τὴν ἡσυχία δὲν ἀποτελειώνεται ἡ μετάνοια…”(Λόγος ΛΔ´)».

 Ἡ δόξα εἶναι χῶμα..
Αὐτὸ μᾶς διδάσκει ὁ μέγας Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στὸν Λόγον του «Πρὸς Ξένην Μοναχήν», ὅπου ἀναφέρει: «Ἂν κανεὶς ἀναλογισθῆ τὶς ἀσχήμιες, ποὺ προέρχονται ἀπὸ αὐτὸ τὸ πάθος, θὰ ἀποφύγη τὴν κενοδοξία μὲ ὅλη του τὴν δύναμη.
Διότι, ὅποιος ποθεῖ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἀπὸ μόνα τὰ ἔργα, ποὺ κάνει γιὰ νὰ τὴν ἐπιτύχη, πέφτει σὲ ἀδοξία. Γιατὶ φροντίζοντας νὰ φανῆ ὡραῖος καὶ ἐπαιρόμενος γιὰ τὴν δόξαν τῶν προγόνων του καὶ ὑπερηφανευόμενος γιὰ τὰ πολυτελῆ ἐνδύματά του καὶ τὰ παρόμοια, φανερώνεται πὼς ἔχει ἀκόμα νηπιῶδες φρόνημα.
Ὅλα μαζὶ αὐτὰ εἶναι χῶμα. Καὶ τὶ εἶναι πιὸ καταφρονημένον ἀπὸ τὸ χῶμα;». Ἂς ἀναρωτηθοῦμε κι ἐμεῖς καὶ ἂς πράξουμε ἀναλόγως.

 Πῶς θά δεχθῆς τήν θεία χαρῆ.
Ὁ Μέγας Βασίλειος στὴν ἑρμηνεία ἑνὸς Ψαλμοῦ τοῦ Δαβίδ λέγει μεταξὺ ἄλλων: «Ὅταν ἡ ἐλεύθερη βούληση εἶναι πρόθυμη, δίδεται πλούσια ἡ Θεία Χάρη, γιατὶ αὐτός, ποὺ τὴν χορηγεῖ εἶναι φιλάνθρωπος.
Εἶναι ὅμως ἀδύνατον νὰ χωρέσουμε μέσα μας τὴν θεία Χάρη, ἂν δὲν διώξουμε τὰ πάθη τῆς κακίας, τὰ ὁποῖα προκατέλαβαν τὶς ψυχές μας…
Ἕνα ἀγγεῖο γεμᾶτο ἀπὸ κάποιο δυσῶδες ὑγρό, ἐὰν δὲν πλυθῆ, δὲν δέχεται τὴν εὐωδία τοῦ μύρου».

 Κρυφός ὁ δαιμονικός πόλεμος.
Τὴν ἀλήθεια αὐτὴν μᾶς τὴν ἀποκαλύπτει ὁ Ὅσιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνὸς στὸ «Πρῶτον βιβλίον» του λέγοντας ὅτι: «Ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος ἀγωνίζεται μὲ ἐμπειρία καὶ ἐπιτηδειότητα νὰ ἐλαττώση ὅσον μπορεῖ τὶς ἀνάγκες τοῦ σώματος, γιὰ νὰ γίνη ὀλιγομέριμνος ἢ καὶ ἀμέριμνος, ὥστε νὰ τηρῆ τὶς ἐντολές, ὅπως λέγει ὁ Κύριος: “Μὴ μεριμνᾶτε κ.λπ.” (Ματθ. ΣΤ´ 25).
Ὅταν εἶναι κανεὶς πολυμέριμνος, οὔτε τὸν ἑαυτόν του δὲν μπορεῖ νὰ βλέπη. Καὶ πῶς μπορεῖ νὰ βλέπη τὶς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ, ποὺ εἶναι ἑτοιμασμένες ἀπὸ καιρό;
Γιατὶ ὁ ἐχθρὸς ἔχει τὴν συνήθεια νὰ μὴ κάνη πάντοτε πόλεμον φανερόν, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
Ἂν ἔκανε πόλεμον, τότε δὲν θὰ πέφταμε εὔκολα στὶς παγίδες του πολλοί, ὥστε νὰ βρεθοῦν λίγοι οἱ σωζόμενοι, ὅπως λέγει ὁ Κύριος (Λουκ. ΙΓ´ 23)». Προσοχὴ λοιπὸν καὶ πάλι προσοχή.

Π. Μ. Σωτῆρχος
Ορθόδοξος Τύπος τεύχος 1920 23 Μαρτίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου