Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Ἡ Ὀρθοδοξία μας. «Κορυφαία τῆς Ἐκκλησίας καί Μητέρα τοῦ κόσμου» Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος.


Ἡ Ὀρθοδοξία μας 
π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος  
Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας


ζ) Κορυφαία τῆς Ἐκκλησίας καί Μητέρα τοῦ κόσμου (σελ.210-212)

Ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς Παρθένου Μαρίας στήν Ἐκκλησία; Ἡ παναγία Θεοτόκος δέν τοποθετεῖται πάνω ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά μέσα σ’ αὐτήν· δέν σώζεται ἀνεξάρτητα ἀπό τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.  Γι’ αὐτό καί τελοῦμε τή θεία λειτουργία καί ὑπέρ αὐτῆς, καί μάλιστα «ἐξαιρέτω ὑπέρ αὐτῆς», γιατί εἶναι ἡ κορυφαία τῆς Ἐκκλησίας.
 
Ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου περιγράφει τή λαμπρότητα τῆς ἁγίας Παρθένου:
«Κατόπιν ἐφάνη σημεῖον μέγα εἰς τόν οὐρανόν, μία γυναίκα μέ ἔνδυμα τόν ἥλιο καί ἡ σελήνη ἦταν κάτω ἀπό τά πόδια της καί εἰς τό κεφάλι της ἦταν στεφάνι μέ δώδεκα ἄστρα. Ἦταν ἔγκυος καί ἐφώναζε ἀπό τούς πόνους καί τήν ἀγωνία νά γεννήσει. 

Ἑμφανίσθηκε τότε ἄλλο σημεῖον εἰς τόν οὐρανόν: ἰδού μέγας κόκκινος δράκος μέ ἑπτά κεφάλια καί δέκα κέρατα... καί ὁ δράκος ἐστάθη ἐμπρός εἰς τήν ἑτοιμόγεννη γυναίκα, διά νά καταφάει τό παιδί της, μόλις θά τό ἐγεννοῦσε.  Καί ἐγέννησε παιδί ἀρσενικό. 
Ἑκεῖνον πού μέλει νά ποιμάνει ὅλα τά ἔθνη μέ ράβδο σιδηρά·  ἀλλά τό παιδί τῆς ἡρπάγη πρός τόν Θεόν καί πρός τόν θρόνον Του.
Καί ἡ γυναίκα ἔφυγεν εἰς τήν ἔρημον, ὅπου ἔχει τόπον ἑτοιμασμένον δι’ αὐτήν ἀπό τόν Θεόν, διά νά τήν τρέφουν ἐκεῖ χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα ἡμέρας» (Ἀποκ. ιβ΄ 1-6).

Τό «σημεῖον» αὐτό ἀναφέρεται βέβαια στήν Ἐκκλησία·  στούς διωγμούς ἀλλά καί στή λαμπρότητα καί τήν τελική νίκη τῆς Ἐκκλησίας κατά τῶν δυνάμεων τοῦ διαβόλου (πρβλ. Μιχ. δ΄ 10, Ἡσ. ξστ΄ 7-8).  
 Ὅμως ταυτόχρονα παρουσιάζει τήν δόξα καί τήν λαμπρότητα τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν «ἀπαρχή», τήν κορυφαία στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί κατά ἕνα τρόπο ἐξεικονίζει ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία, φυσικά πάντοτε σέ σχέση μέ τόν «καρπόν τῆς κοιλίας» της καί ὄχι ἀνεξάρτητα ἀπό αὐτόν (Λουκ. α΄42). 

Ἡ ἁγία Γραφή ἀναφέρεται μερικές φορές ταυτόχρονα στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί στό λαό τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἀναφέρεται γιά τή φυγάδευση τοῦ μικροῦ Ἰησοῦ στήν Αἴγυπτο ἡ προφητεία τοῦ Ὠσηέ, πού μιλάει γιά τήν κλήση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ «ἐξ Αἰγύπτου» (Ματθ. β΄ 15. Ὠσ. α΄ 1).  Μέ τόν ἴδιο τρόπο καί ἡ Ἀποκάλυψη μιλάει ταυτόχρονα γιά τό νέο λαό τοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία, καί γιά τήν Θεοτόκο Μαρία.
Ἀλλά ἡ παρθένος Μαρία εἶναι μητέρα ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου, γιατί ὅλοι καλοῦνται «εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄Τιμ. β΄ 4), νά γίνουν δηλαδή μέλη μέσα στήν Ἐκκλησία.   
Μέσα στήν Ἐκκλησία ὁ Χριστός μᾶς προσφέρει τή σάρκα Του, τήν ὁποία ἔλαβε ἀπό τήν ἁγνή Παρθένο, ἀπό τή φύση καί την οὐσία τῆς μητέρας Του. 
«Καί καθώς ἐλάβαμεν ὅλοι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ (Ἰω. α΄ 16), ἤγουν ἀπό τήν Θεότητα Αὐτοῦ (πρβλ. Κολ. β΄ 9. Ἐφεσ. α΄ 23, δ΄ 13), τοιουτοτρόπως καί ἐμεῖς γινόμεθα υἱοί τῆς Θεοτόκου καί μητρός Του καί ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ (πρβλ. Ρωμ. η΄ 29), ὡσάν ὁποῦ διά τοῦ ὑπεραγνώστου γάμου ὁποῦ ἐγινε μετ’ αὐτῆς καί ἐν αὐτῇ, ἐγεννήθη ἀπό αὐτήν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ (Ματθ. α΄ 18-21. Λουκ. α΄ 35, β΄ 11, Ματθ. ιστ΄ 16) καί ἀπό αὐτήν πάλιν ἐγεννήθησαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι» (Συμεών ὁ νέος Θεολ.).

Ἑπομένως ὅλοι οἱ ἅγιοι εἶναι δοῦλοι τῆς παρθένου Μαρίας μέ τήν ἔννοια ὅτι αὐτή εἶναι ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου των (Λουκ. α΄ 43), ἀλλά εἶναι καί υἱοί της, γιατί μεταλαμβάνουν ἀπό τή σάρκα τοῦ Υἱοῦ της, πού εἶναι καί δική της σάρκα.  Ταυτόχρονα ὅμως ἡ παρθένος Μαρία ἦταν ἡ πρώτη πού προσέλαβε τόν Χριστό καί ἐπραγματοποίησε  στά σπλάχνα της τήν σωτήρια ἕνωση μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό τήν ἀποκαλέσαμε κορυφαία τῆς Ἐκκλησίας καί μητέρα τοῦ κόσμου (πρβλ. Ἰω. ιθ΄ 27. Ρωμ. η΄ 17-21).
 


Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Ἡ Ὀρθοδοξία μας».
Ἔτος 1994
σελίδες 210 -212


Διαβάστε περισσότερα αποσπάσματα από το βιβλίο πατώντας  Η Ορθοδοξία μας

___________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου