Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας


Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως
  Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο

 Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

15. Τί εἶναι τό Σύμβολο τῆς Πίστεως;
Τό Σύμβολο τῆς πίστεως εἶναι μία σύντομος μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως, πού περιέχεται στήν ῾Ιερά Παράδοσι καί στήν ῾Αγία Γραφή. 'Ονομάζεται Σύμβολο, διότι μᾶς λέγει τί πρέπει νά πιστεύῃ κάθε Χριστιοανός γιά νά σωθῇ.
Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως ἔχει 12 ἄρθρα καί εἶναι τά ἑξῆς:
1.Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν Οὐρανοῦ καί γῆς ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων.
2.Καί εἰς ἕνα Κύριον 'Ιησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων, φῶς ἐκ φωτός Θεόν άληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί δι'οὗ τά πάντα ἐγένετο.
3.Τόν δι' ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα ἐκ τῶν Οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα.
4.Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καά παθόντα καί ταφέντα.
5.Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γραφάς.

6.Καί ἀνελθόντα εἰς τούς Ούρανούς καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7.Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8.Καί εἰς τό Πνεῦμα τό ῞Αγιον, τό Κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν προφητῶν.
9.Εἰς Μίαν, ῾Αγίαν, καθολικήν καί 'Αποστολικήν 'Εκκλησίαν.
10.῾Ομολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
11.Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12.Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 'Αμήν.

 Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995

9 Σεπτεμβρίου 2013

Γιά νά διαβάσετε τά ὑπόλοιπα πατῆστε: Ὀρθόδοξος κατήχησις - Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας

1 σχόλιο:

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου