Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013

῾Ο 'Επίσκοπος ἅγιος 'Ιωάννης καί ὁ πατήρ Κλεόπας. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε


῾Ο 'Επίσκοπος ἅγιος 'Ιωάννης καί ὁ πατήρ Κλεόπας
'Ο μακάριος 'Επίσκοπος 'Ιωάννης συναντήθηκε γιά πρώτη φορά μέ τούς ἀδελφούς Κωνσταντῖνο καί Βασίλειο τό Φθινόπωρο τοῦ 1930, στά βουνά τῆς Σύχλας, στήν περιοχή πού ὀνομάζεται «Ρίπα τοῦ Κορόϊ», ὅταν  ἐπροφήτευσε γιά τόν Βασίλειο, μέσῳ τοῦ ἀδελφοῦ του Κωνσταντίνου ὅτι πρέπει  νά ἑτοιμάζεται διότι ἔχει νά διανύση ἕνα μεγάλο δρόμο>. Πράγματι, μετά ἀπό ἕξι μῆνες ὁ ἀδελφός Βασίλειος ἀνεχώρησε γιά τόν Κύριο.
῞Οσον ἀφορᾶ γιά τίς ἄλλες συναντήσεις αὐτοῦ τοῦ  θαυμαστοῦ 'Επισκόπου μέ τόν π. Κλεόπα δέν γνωρίζουμε. Πιστεύουμε ὅμως ὅτι ἔγιναν συναντήσεις στήν ἐρημιά μέ μυστικό τρόπο. ῞Ομως οἱ ταραγμένοι χρόνοι τῶν ἐτῶν 1940-1950 δέν ἐπέτρεπαν νά συζητῆται δημόσια αὐτός ὁ ἅγιος 'Επίσκοπος, ὁ ὁποῖος ἀσκήτευε σ'αὐτήν τήν περιοχή μέχρι τό 1951.
Οἱ τρεῖς συναντήσεις, κατά τά ἔτη 1946-1947 τοῦ ἱερομονάχου π. Θεοδούλου Βαρζάρε, Πνευματικοῦ τῆς Μονῆς 'Αγαπία, μ' αὐτόν τόν ἅγιο 'Επίσκοπο, στό Ξέφωτο «Τράπεζα» καί στό μονοπάτι πού κατεβαίνει ἀπό τήν 'Αγαπία πρός τήν Συχαστρία, εἶναι ἱκανές ἀποδείξεις γιά τόν 'Επίσκοπο αὐτόν. 'Η πρώτη συνάντησίς τους ἔγινε τήν ἄνοιξι τοῦ 1946, ὅταν ὁ 'Επίσκοπος ἐζήτησε νά τοῦ δώση χαρτί καί μελάνι «διότι ἤθελε κάτι νά γράψη».
Βλέποντας τόν Πνευματικό ὁ 'Επίσκοπος, τόν εὐλόγησε μέ τά δύο του χέρια καί τοῦ εἶπε μέ μιά γλῶσσα προφητική: «Πάτερ Θεόδουλε, πηγαίνεις στήν Συχαστρία, στόν π. Κλεόπα; Πολλές φορές πηγαίνω κι ἐγώ στήν Συχαστρία καί στέκομαι στήν 'Ακολουθία τῆς ἐκκλησίας, ὅμως μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ, δέν μέ βλέπει κανείς! Γνωρίζω ὅτι ἡ ὁσιότης σου θέλεις νά ἀναχωρήσης ἀπό τήν 'Αγαπία καί νά ὑπάγης στήν Συχαστρία, ἀλλά νά μή ὑπάγης. Μεῖνε ἐκεῖ καί κάνε ὑπακοή, διότι δέν σ' ἔστειλε τζάμπα ὁ Θεός στήν 'Αγαπία. 'Εκεῖ θά εὕρης καί τήν σωτηρία σου!»

'Ιδού σέ ποιά μέτρα ἁγιασμοῦ εἶχε φθάσει αὐτός ὁ 'Επίσκοπος μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ! 'Ερχόταν στίς 'Ιερές 'Ακολουθίες τῆς Σκήτης Συχαστρία, ἀλλά δέν τόν ἔβλεπε κανείς! Μ' αὐτόν τόν τρόπο ἐκτιμοῦσε ἰδιαίτερα τόν π. Κλεόπα.
'Η δεύτερη συνάντησις τοῦ π. Θεοδούλου μέ τόν ἐπίσκοπο 'Ιωάννη συνέβη τό καλοκαίρι τοῦ ἰδίου ἔτους, στόν ἴδιο τόπο, ὅταν ὁ π. Θεόδουλος τοῦ ἔφερε τό χαρτί καί τό μελάνη, ὅπως τά ἐζήτησε ὁ 'Επίσκοπος, ἀλλά κανείς δέν ἤξερε ἐάν ὁ μακάριος 'Ιωάννης ἔγραψε κάτι καί τί συγκεκριμένα.
'Ο 'Επίσκοπος ἀφοῦ τόν εὐλόγησε πάλι μέ τά δύο του χέρια, τόν ἀσπάσθηκε στό μέτωπο καί τοῦ εἶπε: «Πάτερ Θεόδουλε, πήγαινε στήν Συχαστρία, ἀλλά εἶναι καλλίτερα νά ἐπιστρέψης ὀπίσω στήν 'Αγαπία, διότι ὁ π. Κλεόπας ἀπουσιάζει σήμερα ἀπό τήν Σκήτη, διότι εἶναι καλεσμένος ἀπό τήν Γεροντική Σύναξι τῆς Μονῆς Νεάμτς!» Σίγουρα αὐτός ὁ 'Επίσκοπος προσηύχετο γιά τόν Κλεόπα καί τόν βοηθοῦσε νά διευθύνη καλά τήν 'Ιερά του Σκήτη.
Αὐτός ὁ ἅγιος 'Επίσκοπος, ὁ ὁποῖος ἦτο βοηθός τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου κατά τό ἔτος 1918, ἦλθε ὡς πρόσφυγας στήν Ρουμανία καί ἀσκήτευσε στά Βουνά τῆς Σύχλας, εἶχε μεγάλη πνευματική σχέσι μέ τήν Μονή Συχαστρία καί μέ τόν π. Κλεόπα μέ τόν ὁποῖον, πιθανῶς, συνηντῶντο ἐν 'Αγίῳ Πνεύματι τίς νύκτες, μέσῳ τῆς ἁγίας προσευχῆς τους. Μερικοί Πνευματικοί Πατέρες πιστεύουν ὅτι αὐτός ὁ ἅγιος 'Επίσκοπος ἐμφανιζόταν ἐνίοτε στόν π. Κλεόπα, ὅταν αὐτός εἶχε κρυφθῆ κατά τό 1948 στά Βουνά τῆς Συχαστρίας, δεδομένου ὅτι καί οἱ δύο εἶχαν ἐρημικά κελλιά στήν ἴδια περιοχή.
'Εμεῖς εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι αὐτοί λειτουργοῦσαν στόν Χριστό μέ καθαρή καρδιά, ἐγνωρίζοντο καί ἐδῶ ἀλλά καί στήν ἄλλη τώρα ζωή ζοῦν μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί μᾶς βοηθοῦν μέ τίς προσευχές τους. Διότι αὐτή εἶναι ἡ χαρά τῶν 'Οσίων, ἡ δόξα τῶν Δικαίων καί ἡ παρηγοριά τῶν 'Αγίων ὅτι τόσο ἐν σώματι, ὅσο καί ἐκτός σώματος, ἠμποροῦν νά γνωρίζωνται μέ τρόπο χαρισματικό ἐν Χριστῶ 'Ιησοῦ καί νά ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους.
'Η τρίτη καί τελευταία συνάντησις τοῦ π. Θεοδούλου μέ τόν ἅγιο 'Ιωάννη ἔλαβε χώραν τό καλοκαίρι τοῦ 1947, ὅταν κατά τήν ἐπιθυμία του ἐπέστρεφε πάλι στήν πατρίδα του.

 Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω
1999
 
15 Ἰουλίου 2013
__________________________
Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος Μπάλαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου