Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Εἴσοδος στό Μοναστήρι καί οἱ πρῶτοι πνευματικοί ἀγῶνες. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.


Εἴσοδος στό Μοναστήρι καί οἱ πρῶτοι πνευματικοί ἀγῶνες
Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε
Κεφάλαιο δεύτερο

π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν

Περπατώντας μέ τά πόδια γιά τήν Συχαστρία οἱ 'Αδελφοί, ἔκαναν τόν πρῶτο σταθμό στό Μοναστήρι τοῦ 'Αγίου 'Ιωάννου τοῦ Νέου τῆς Σουτσεάβας. 'Εδῶ ἐπροσκύνησαν τ' ῞Αγια Λείψανά του, παρηκολούθησαν τήν Θεία Λειτουργία, ἐδιάβασαν τόν 'Ακάθιστο ῞Υμνο πρός τήν Θεομήτορα καί τήν νύκτα ἀναπαύθηκαν.
Συνεχίζοντας τόν δρόμο τους πρός τήν Συχαστρία, ἐστάθμευσαν καί πάλι στό Μοναστήρι Νεάμτς, ὅπου ἐπροσκύνησαν τήν Θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου, Προστάτιδα ὅλων τῶν 'Ιερῶν Μονῶν τῆς Μολδαβίας.
Κατόπιν, διασχίζοντες τήν κοιλάδα τοῦ Σέκου, εἰσῆλθαν στήν ὁμώνυμο Μονή, πού εἶναι κτητορικό ἔργο τοῦ Νέστορος Οὐρέκε καί τό βράδυ ἔφθασαν στήν Σκήτη Συχαστρία. ῏Ησαν εὐτυχισμένοι διότι  τούς ὡδήγησε ἡ Θεοτόκος σ' αὐτά τά εὐλογημένη βουνά, ὅπου ἀσκήτευσαν ἑκατοντάδες ἡσυχαστές διά μέσου τῶν αἰώνων. Γιά ὅλα αὐτά ἐδόξασαν τόν Θεό.
Στό Μοναστήρι συναντήθηκαν μέ τόν Οἰκονόμο, Μοναχό 'Ιλαρίωνα.
-Τούς ἐρώτησε: Τί ἐπιθυμεῖτε, 'Αδελφοί;
-Θέλουμε νά παραμείνουμε στό Μοναστήρι αὐτό, πάτερ, καί νά μᾶς κάνετε Μοναχούς.
-Θέλετε ν' ἀκολουθήσετε τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ;

-Ναί, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὁσιώτατε, πάτερ.
-Περιμένετε ἐδῶ, μέχρι νά εἰδοποιήσω τόν 'Ηγούμενο.
'Ακούοντας ὁ Γέροντας γιά τήν ἄφιξι τῶν 'Αδελφῶν, εἶπε στόν Οἰκονόμο:  «Πήγαινέ τους στό 'Αρχονταρίκι, δῶσε τους φαγητό καί, ἀρχίζοντας ἀπό αὔριο τό πρωῒ, θά σταθοῦν ἐπί τρεῖς ἡμέρες καί νύκτες στήν εἴσοδο τῆς Μονῆς, θά κτυποῦν ὁ καθένας μ' ἕνα ραβδί ἕνα κούτσουρο, ἀπ' αὐτά πού εἶναι ἔξω στήν πόρτα καί νά λέγουν ἀκατάπαυστα  τήν εὐχή τοῦ 'Ιησοῦ. Στό διάστημα αὐτό τῶν τριῶν ἡμερῶν δέν θά τούς δώσης τίποτε νά φάγουν. 'Εάν θά ὑπομείνουν αὐτόν τόν κανόνα, θά τούς δεχθοῦμε στό Μοναστήρι μας».

'Ο Οἰκονόμος ἐπέστρεψε στούς 'Αδελφούς καί τούς ὡδήγησε στό 'Αρχονταρίκι γιά νά ἀναπαυθοῦν ὀλίγο. Τήν νύκτα ἐπῆγαν στόν ῎Ορθρο, ἐνῶ τήν δεύτερη ἡμέρα ἐπέστρεψαν στήν πύλη τῆς Μονῆς. 'Εκεῖ ἐπροσηύχοντο ἀκατάπαυστα καί ἐκτυποῦσαν τά κούτσουρα. Οἱ Μοναχοί καί Δόκιμοι τῆς Μονῆς περνοῦσαν ἀπό δίπλα τους, ἀλλά κανείς δέν τούς ἐρωτοῦσε τί κάνουν. Τό βράδυ ἐπέστρεψε ὁ Οἰκονόμος καί τούς ἐρώτησε:
-῎ Εε, 'Αδελφοί, σᾶς εἶπε κάτι τό κούτσουρο;
-῎Οχι, ἀπήντησαν ἐκεῖνοι.
-Δέν ἐζήτησε φαγητό τό κούτσουρο;
-Δέν μᾶς εἶπε τίποτε, ἀπήντησαν αὐτοί.
-'Ιδού, ἔτσι πρέπει νά ὑπομείνη ὁ Μοναχός στό Μοναστήρι.
Πηγαίνετε στό 'Αρχονταρίκι καί, ἀφοῦ κάνετε τόν Κανόνα σας, θ' ἀναπαυθῆτε λίγο. Κατόπιν ἔρχεσθε καί στόν ῎Ορθρο.

Οἱ ἑπόμενες δύο ἡμέρες ἐπέρασαν κατά τόν ἴδιο τρόπο. Τήν τρίτη ἡμέρα, τό βράδυ, ἦλθε ὁ 'Ηγούμενος π. 'Ιωαννίκιος Μορόϊ στήν εἴσοδο τῆς Μονῆς. Εὐλόγησε τούς τρεῖς 'Αδελφούς, κατόπιν τούς ὡδήγησε στήν ἐκκλησία καί τούς εἶπε νά προσκυνήσουν τήν Θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεοτόκου.
Μετά, ἐξωμολογήθηκαν ἀρχίζοντες ἀπό τήν παιδική τους ἡλικία. ῎Ελαβαν τόν Μέγα 'Αγιασμό καί λίγη τροφή, ἐνῶ μετά ἀπό δύο ἡμέρες ἐκοινώνησαν τά ῎Αχραντα Μυστήρια.
Στήν συνέχεια οἱ 'Αδελφοί Βασίλειος καλί Κωνσταντῖνος ἐστάλησαν ἀπό τόν 'Ηγούμενο στό διακόνημα τῆς διαφυλάξεως  τῶν προβάτων, ἐνῶ ὁ 'Αδελφός Γεώργιος ὡρίσθηκε νά φυλάγη τά μοσχάρια. 'Αλλά, γιά διάστημα τριῶν μηνῶν, δέν εἶχαν εὐλογία νά βλέπωνται καί νά συνομιλοῦν μεταξύ των.
Μ' αὐτό τόν σκληρό τρόπο ἔγιναν δεκτοί στό Μοναστήρι αὐτοί οἱ τρεῖς κατά σάρκα 'Αδελφοί.

Μετάφρασις-ἐπιμέλεια ὑπό Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου 
Ἅγιον Ὅρος Ἄθω 
1999
Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας   Κλεόπας Ηλίε - Ιωαννίκιος Μπάλαν


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου