Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Συγγραφικές και εκδοτικές μέριμνες. Δανιήλ Κατουνακιώτης. Μέρος Β'


 Συγγραφικές και εκδοτικές μέριμνες
 Σύγχρονες Ἁγιορείτικες μορφές
 Δανιήλ Κατουνακιώτης

Και πιο καθαρά από μία άλλη επιστολή, που αργότερα έστειλε στο ίδιο πάλι πρόσωπο:

Εν Κατουνακίοις του Αγίου Όρους τη 30 7βρίου 1927
τω ευπειθεστάτω μοι κ. Νικ. Ρέγκω πατρικότατα εύχομαι.

    Η παρούσα μου αποβλέπει όπως Σας την εγχειρίση ο υμέτερος Στέφανος, όστις και προφορικώς θα σας είπη τα καθ’ ημάς αίσια, αλλ’ εάν εκ Δάφνης δεήση να ταξιδεύση διά του Ατμοπλοίου «Σπάρτη», τότε θα διέλθη διά Καβάλλας και θα λάβητε ταύτην ταχυδρομικώς.
    Μάθετε δε ευχαρίστως, ότι ελάβομεν ασφαλώς τα άγια Λείψανα και τα γλυκά κουλουράκια και Σας εύχομαι εκ ψυχής. Διά δε τα άγια Λείψανα θα έχητε παρά των Αγίων μεγάλην αντιμισθίαν, διότι θα εκτελήται η ακολουθία των κατά την προσήκουσαν αυτών εορτήν.
    Διελθών δε την διαληφθείσαν επιστολήν υμών, και αντιληφθείς ότι και αύθις σοι προξενήθησάν τινες πειρασμοί ελυπήθην ως εικός, αλλά μη παρακαλώ θροού επί τούτοις˙ άπαξ διατελών εν τη απλανή υπακοή του Χριστού, σοι προσγίνονται ούτοι, τότε εις κέντρα λακτίζουσιν οι υπεναντίοι, μόνον το γε εφ’ ημίν να προσέχωμεν να μη πίπτωμεν εκουσίως εις πειρασμόν, ειδ’ άλλως λέγε θαρραλέως μετά του Προφητάνακτος, το «Εγώ ωσεί κωφός ουκ ήκουον κ.τ.λ.» και το «Μακάριοί εστε, όταν ονειδίσωσιν υμάς».

  Σας έγραφον να κάμητε μίαν συνοπτικήν αγγελίαν περί του βιβλίου σχετικήν προς το έγγραφον όπου σας έστειλα, ην εναγωνίως περιμένω, και να ερωτήσητε πόσα θα κοστίσουν 150 ή και πλέον αγγελίαι.

    Ως προς την εκτύπωσιν έγραψα πρωϊαίτερον και εις τον κ. Αλέξανδρον Μωραϊτίδην, ο οποίος μεγάλως με εκτιμά και υπακούει, αλλ’ ούτος διατρίβων εν τη πατρίδι του Σκιάθω, δεν έλαβεν ως φαίνεται την επιστολήν μου εν Αθήναις, και διά τούτο δεν έσπευσε να μου αποστείλη ταύτην, διότι ως ειδικός εις τοιαύτα, ήθελε μας ευχαριστήση˙ τουθ’ ένεκα παρακαλώ να σπεύσητε Υμείς εις την σύνταξιν και αποστολήν αυτής, διότι είναι ανάγκη να προβώ εις την ενέργειαν της εκτυπώσεως ην θα αναθέσω εις τον υμέτερον Στέφανον, διά να μην ενοχλήσω Υμάς. Και επειδή αι πλείσται Ιεραί Μοναί μοι εγνώρισαν την ευαρέσκειάν των και ότι θα συνδράμουν προς την εκτύπωσιν προφρόνως, διότι η «Ιστορική Μελέτη» ακριβεστάτη και πολύ σοβαρά, δι’ άπαν το Αγιώνυμον Όρος, θα ικανοποιήση μεγάλως το ηθικόν πρόσωπον του μοναχικού βίου.
   Καλόν όμως να κάμητε μίαν ερώτησιν εις τον αυτόθι φίλον σας τυπογράφον, πόσα θα κοστίσει μία τοιαύτη εκτύπωσις από 1500 ή και περισσότερα σώματα, τα οποία ως υπολογίζω επάνω – κάτω θα γίνωσιν εις 10 τυπογραφικά φύλλα, μεγαλύτερου μεγέθους από τα των Χιλιαστών. Και επειδή εν Πάτραις έχομεν εν πνευματικόν τέκνον, όπερ έχει επίσημον τυπογραφείον, και υπάρχει ελπίς ότι δεν θα ζητήση σπουδαία κέρδη και είναι άνθρωπος, ο οποίος άμα αναλάβη την εκτύπωσιν, τάχιστα θα προβή εις την έκδοσιν του βιβλίου˙ διά τούτο παρακαλώ να μοι γράψητε πόσα θα ζητήση αυτόθι…
   Ταύτα ανακοινών αναμένω ταχείαν απάντησιν υμών, και πώς απήντησας τους πειρασμούς σου, ως την απαλλαγήν εύχομαι.
   Άπασαν την καθ’ υμάς χρυσήν οικογένειαν και την εν γένει εν Χω αδελφότητα εγκαρδίως εύχομαι.
   Περί των ειδών όπου σας εγράψαμεν και απηντήσατε δυσκολίας, επί του παρόντος μενέτω. Εφ’ ω και διατελώ
                                                                                                   

                                                                                             Μετά πατρικοτάτης στοργής
                                                                                            Δανιήλ μοναχός αγιογράφοςἈπό το βιβλίο 
Σύγχρονες Ἁγιορείτικες μορφές
Δανιήλ Κατουνακιώτης
σελ. 91-94
Ἐκδόσεις 
Ἱ. Μονής Παρακλήτου 2005
Μεταφορά στό Διαδίκτυο - Ἐπιμέλεια κειμένου :  Ἀναβάσεις

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης 
ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά Μονή.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου