Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

Πῶς ὁ Κατηχητής Φίλιππος ἔγινε ὀρθόδοξος Χριστιανός. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου


 Πῶς ὁ Κατηχητής Φίλιππος ἔγινε ὀρθόδοξος Χριστιανός
Θαύματα Ἁγίων καί ἐμπειρίες Ὀρθοδόξων Ἀφρικανῶν στήν Ἱεραποστολή τῆς Ἀφρικῆς

 Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Ὁ Κατηχητής Φίλιππος προέρχεται ἀπό τήν καινούργια ἐνορία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ χωριοῦ Kapolowe-Gare.  Ἰδού τί μᾶς διηγήθηκε ὁ ἴδιος γιά τόν ἐρχομό του στήν Ὀρθοδοξία:
«Πρίν πιστεύσω καί μπῶ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀκολουθοῦσα τήν προτεσταντική κοινότητα, πού λέγεται: «Νεοαποστολική ἐκκλησία».
Μία νύκτα, στίς 25 Ἰουνίου 2002, εἶδα ἕνα περίεργο καί θαυμαστό ὄνειρο πρώτη φορά στήν ζωή μου. Εἶδα ὅτι ἦλθε κοντά μου ἕνας Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ καί μέ πῆρε μαζί του. Ἐφθάσαμε σ᾿ ἕνα μέρος, ὅπου ὑπῆρχε πηγή τοῦ νεροῦ. Ἔτρεχε πολύ νερό ἀπό τήν πηγή. Ἐγώ καί ὁ Ἄγγελος στεκόμασταν στόν ἀέρα πάνω ἀπό τό νερό. Ὁ Ἄγγελος μέ φώναξε καί μέ ρώτησε:
-Φίλιππε, τί σκέπτεσαι;
Τοῦ ἀπήντησα: Θαυμάζω πόσο νερό βγαίνει ἀπ᾿ αὐτή τήν πηγή.
Αὐτός μοῦ εἶπε: Αὐτή εἶναι ἡ Πηγή Ὕδατος τοῦ ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον.
-Τόν ρώτησε πάλι ὁ Ἄγγελος: Ἐκεῖ δεξιά ἀπό τήν πηγή τοῦ νεροῦ τί βλέπεις;
-Βλέπω, τοῦ εἶπα, πολλά  δένδρα μάγκους νά εἶναι κατάφορτα ἀπό καρπούς. Βλέπω ὅτι ὑπάρχουν πέντε εἴδη καρπῶν:

Τό πρῶτο εἶδος εἶναι τά πολύ ἄγουρα φροῦτα.
Τό δεύτερο εἶδος εἶναι αὐτά πού ἔχουν ὡριμάσει λίγο.
Τό τρίτο εἶδος αὐτά πού ὡρίμασαν περισσότερο.
Τό τέταρτο εἶδος εἶναι αὐτά πού σχεδόν ἔχουν ὡριμάσει καί
τό πέμπτο εἶδος εἶναι αὐτά πού ἔχουν ὡριμάσει πολύ καί εἶναι ἕτοιμα γιά τροφή ἀπό τούς ἀνθρώπους.
Ὁ Ἄγγελος μοῦ εἶπε: Καταλαβαίνεις τήν σημασία τῶν πέντε εἰδῶν φρούτων ἀπό πλευρᾶς ὡριμότητος πού μοῦ περιέγραψες;
Τοῦ ἀπήντησα ὅτι δέν γνωρίζω. Τότε Ἐκεῖνος μοῦ εἶπε:
-Τό δένδρο συμβολίζει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τά ἄγουρα φροῦτα συμβολίζουν τούς νέους Χριστιανούς πού λαμβάνουν τώρα τό Ἅγιο Βάπτισμα. Τό δεύτερο εἶδος τῶν  φρούτων εἶναι οἱ Πιστοί πού προσπαθοῦν νά ὡριμάσουν στήν πνευματική ζωή, ἀλλ᾿ ἔχουν ἀκόμη πολλές δυσκολίες. Τό τρίτο εἶδος εἶναι οἱ Χριστιανοί ἐκεῖνοι πού πηγαίνουν στήν ἐκκλησία καί ἀραιά συμμετέχουν καί στά Ἅγια Μυστήρια. Τό τέταρτο εἶδος τῶν φρούτων συμβολίζει τούς Χριστιανούς ἐκείνους πού ἀγωνίζονται νά σωθοῦν, διότι ἔχουν πιστεύσει ἀληθινά καί συμμετέχουν στήν λατρεία τοῦ Θεοῦ μέ πόθο καί βαθειά συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλότητός τους. Καί τό πέμπτο εἶδος τῶν καρπῶν συμβολίζει τούς Χριστιανούς ἐκείνους πού ἀγαποῦν τόν Θεό, πάνω ἀπό ὅλο τόν κόσμο, καί γιά τό ὄνομά Του κάνουν μεγάλες θυσίες στήν ζωή τους.
Μετά ὁ Ἄγγελος μοῦ εἶπε: Φίλιππε, βλέπε πρός τά δεξιά τῆς πηγῆς.
Ἐκύτταξα κι ἀντίκρυσα τόν ἥλιο νά λάμπει. Ἐκεῖ εἶδα κι ἕνα παλάτι, φτιαγμένο ἀπό τζάμια ἀπό τά ὁποῖα ξεχυνόταν ἔξω ἕνα λαμπρό καί ἐκτυφλωτικό φῶς. Ταυτόχρονα ἄκουσα ἀπό τό παλάτι ἐκεῖνο μία φωνή πού μοῦ ἔλεγε: «Φίλιππε, δέν ἦλθε ἀκόμη ὁ καιρός σου...».
Ὁ Ἄγγελος κατόπιν μοῦ εἶπε: Πᾶμε τώρα...». Ἀρχίσαμε νά γυρίζουμε πίσω. Ἐγώ τότε ξύπνησα καί ἀποροῦσα ποῦ εὑρισκόμουν....
Τήν ἑπομένη ἡμέρα ἐπῆγα στόν πάστορα τῆ προτεσταντικῆς «ἐκκλησίας μου», τό ὄνομά του Λάζαρος καί τοῦ εἶπα τό ὄνειρο αὐτό. Τότε κι ἐκεῖνος μοῦ εἶπε ἕνα δικό του, παράξενο ὄνειρο. Εἶναι τό παρακάτω:
«Εἶδα ὅτι ἤμουν στήν ἀγορά ἀνάμεσα σέ τρεῖς Εὐρωπαίους. Ὁ ἕνας ἦταν δεξιά μου, ὁ δεύτερος ἀριστερά μου καί ὁ τρίτος μέ ἀκολουθοῦσε ἀπό πίσω. Εἶχαν στά  χέρια τους ἕνα βιβλίο. Τό ἄνοιξαν καί μοῦ διάβασαν ἱστορίες ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Μετά, πρίν φύγουν, μοῦ ἔδωσαν τό βιβλίο στά χέρια μου καί μοῦ εἶπαν ὅτι θά ξανάρθουν.
Μετά ἀπό τό ὄνειρο-ὅραμα αὐτό ἐπῆγα στήν γειτονική ἐνορία τοῦ χωριοῦ Κατάγκα, ὅπου εἶναι ἱερεύς ὁ π. Ἀκύλας. Τοῦ ἐξιστόρησα τό ὅραμά μου καί ἐκεῖνος μέ δίδαξε τήν Χριστιανική Πίστι. Ἐκεῖ κατηχήθηκα καί μετά ἀπό 6 μῆνες βαπτίσθηκα. Ὁ π. Ἀκύλας μοῦ ἄφησε τό ὄνομα πού εἶχα καί πρίν νά βαπτισθῶ.
Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Κλιμακίου Κολουέζι π. Μελέτιος, χωρίς νά γνωρίζει τίποτε ἀπό τό ὅραμα αὐτό, ἔδωσε τήν εὐλογία του νά κτισθῆ ναός στό χωριό μου πρός τιμήν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς!
Ἔχω ἐπίσης νά προσθέσω ὅτι κι ἄλλες φορές μᾶς ἔχει βοηθήσει ὁ Θεός μέ μικρά θαύματα στήν οἰκογένειά μου.
Μία ἡμέρα ἡ γυναῖκα μου ἔκανε συνεχῶς ἐμετό. Ἐγώ τῆς ἔδωσα καί ἤπιε Ἁγιασμό καί σταμάτησε ὁ ἀκατάσχετος ἐμετός.
Μιά ἄλλη ἡμέρα τό παιδί μου ἦταν ἄρρωστο. Δέν εἶχα χρήματα νά τό πάω στόν γιατρό. Ὁ παπᾶ Ἀκύλας μοῦ ἔδωσε Ἁγιασμό ἀπό τόν ὁποῖον ἤπιε τό παιδί καί θεραπεύθηκε, χωρίς φάρμακα!


Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

 Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  π.Δαμασκηνός - Ἀφρική-Μαγεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για να σχολιάσετε (με ευπρέπεια) πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό google ή wordpress που διαθέτετε. Αν δεν διαθέτετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο @gmail ή στο @wordpress. Μπορείτε βεβαίως πάντα να στέλνετε e-mail στο anavaseis@gmail.com
Ευχαριστούμε.

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου